Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 12/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN-200706240 Orkla ASA. BDN-200705929 FMC Kongsberg Subsea AS. BDN-200604807 Salten Brann IKS.

Følgende deltok i møtet:

Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Espen Johannessen
Ingebjørg Harto
Halvor E. Sigurdsen
Gro Granden
Kristin Robberstad

Fra sekretariatet møtte Elisabeth Hynne, Hege Frydenberg og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra klokken 1000 – 1200.

1. Sak BDN-200706240 Orkla ASA

Orkla-konsernet fikk senest godkjent sin nåværende konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 8. mars 2007. Ordningen innebærer at de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt i Hjemmet Mortensen AS; Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds norske filial, Elkem Aluminium ANS og Aktieselskapet Jydske Vestkysten, har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamling og styre i Orkla ASA. Valg til bedriftsforsamling og styre skal foregå i valgkretser og valg til styret skal foregå ved direkte valg. Det er gitt fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i en rekke datterselskaper samtidig som de ansattes representasjon i disse selskapenes styrer er utvidet.

Som følge av at virksomhetsområdet Orkla Media ble solgt høsten 2006 søker Orkla ASA, på bakgrunn av en anmodning fra de ansatte, om en endring i mandatfordelingen mellom de tre valgkretsene ved valg til styret i Orkla ASA. Samtidig søkes det om at konsernordningen oppdateres som følge av salget av Orkla Media og selskapene Aktieselskapet Jydske Vestkysten, Drammens Tidende og Buskerud Blad og Det Berlingske Officin A/S som ble solgt sammen med Orkla Media.

Endringen i mandatfordelingen innebærer følgende ny foredeling:

• valgkrets Norge: 3 medlemmer (to medlemmer og en observatør i dag)
• valgkrets Sverige: 1 observatør (ett medlem i dag)
• valgkrets Danmark: 1 observatør (samme som nåværende ordning)

Søknaden innebærer ingen endringer i mandatfordelingen ved valg til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, antallet mandater totalt eller valgkretsene.

Søknaden er støttet av Orklas Faglige Representantskap (OFR), som opplyses å være det høyeste representantskapet for de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om endring i mandatfordelingen i styret. For ordens skyld fatter nemnda et nytt vedtak i saken.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5, representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Orkla ASA:

I
Nemnda vedtak 8. mars 2006 (Sak 02/37 Orkla ASA) oppheves.

II
Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal ha 21 medlemmer, hvorav 7 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds norske filial og Elkem Aluminium ANS.

III
Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:
a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds filial i Norge og Elkem Aluminium ANS skal ved forholdstallsvalg velge fire medlemmer.
b) Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge to medlemmer.
c) Ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper skal velge ett medlem.

IV
Styret i Orkla ASA skal ha ti medlemmer, hvorav tre medlemmer samt to observatører skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds norske filial og Elkem Aluminium ANS.  

V
Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:
a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds filial i Norge og Elkem Aluminium ANS i Norge skal ved forholdstall velge tre medlemmer.
b) Ansatte i Orkla ASA’s svenske datterselskaper skal velge en observatør.
c) De ansatte i Orkla ASA’s danske datterselskaper skal velge en observatør.

VI
Medlem eller vararepresentant i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA kan ikke samtidig være medlem, observatør eller vararepresentant i styret i Orkla ASA eller andre selskaper denne konsernordningen omfatter.

VII
Følgende selskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling:

Lilleborg AS, Denofa AS, Stabburet AS, Hjemmet Mortensen AS, Hjemmet Mortensen Trykkeri AS, Nidar AS, Bakers AS, Bakehuset AS og Elkem AS.

De ansatte i disse selskaper skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i hvert av de respektive selskaper i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 6-4 annet ledd.

De ansatte i den norske filial av Borregaard Industries Limited skal velge tilsvarende styrerepresentasjon til filialens styre.

Valg av de ansattes representanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

VIII
De ansatte i Orkla Foods AS og i norsk datterselskaper av dette, de ansatte i Procordia AB og i svenske datterselskaper av dette, og de ansatte i Orkla DK A/S og i danske datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare ved valg av tre styremedlemmer og tre observatører til styret i Orkla Foods AS.

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:
a) Ansatte i norske selskaper skal velge to medlemmer og en observatør.
b) Ansatte i svenske selskaper skal velge et medlem og en observatør.
c) Ansatte i danske selskaper skal velge en observatør.

I valgkrets a) skal valg av de ansattes representanter til styret gjennomføres i henhold til forskriftenes alminnelige regler, dog slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

IX
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper eller bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene.

X
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

XI
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

XII
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

2. Sak BDN200705929 FMC Kongsberg Subsea AS

I brev 12. november 2007 søker valgstyret i FMC Kongsberg Subsea AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 annet ledd for å benytte et elektronisk meldesystem i tillegg til postvalg, ved valg av de ansattes representanter til styret i FMC Kongsberg Subsea ved fremtidige valg.

Selskapet søkte om og fikk innvilget tilsvarende ordning i 2005, men ønsker nå permanent godkjenning for å unngå søknad før hvert valg.

FMC Kongsberg Subsea AS leverer undervannssystemer til store deler av verden og har totalt 1756 ansatte. Hovedkontoret er i Kongsberg med en avdeling for kundestøtte og service i Bergen med 507 ansatte. De ansatte har tre representanter i selskapets styre.

Søknaden har sin begrunnelse i praktiske hensyn. Selskapet leverer løsninger til store deler av verden, og mange av de ansatte har derfor stor reisevirksomhet. På denne bakgrunn er det derfor søkt om en valgordning som er en kombinasjon av elektronisk valg og postvalg. Dette er tenkt gjennomført ved at det engasjeres et eksternt firma som kan motta og samle elektroniske valg over en periode på 6-8 uker som en nøytral instans. Alle ansatte har i utgangspunktet tilgang til pc, men for å ivareta hensynet til de som av ulike grunner har vanskeligheter med tilgangen ønskes det at Valgstyret også skal kunne motta poststemmer som oppbevares avlåst frem til valgdagen. Det eksterne firmaet vil deretter kontrollere at ingen har stemt mer enn en gang og foreta opptelling av samtlige stemmer før resultatet oversendes Valgstyret. Valgstyret viser til at dette vil ivareta hensynet til hemmelighold.

Søknaden er fremmet av valgstyret hvor samtlige fagforeninger i selskapet er representert.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden og at selskapet fikk godkjent en slik ordning for valget i 2005.

Nemnda forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Nemnda forutsetter også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.

Det bemerkes i denne forbindelse at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Nemnda har merket seg at det skal inngås avtale med et eksternt firma som skal bistå ved gjennomføringen av valget. Representasjonsforskriften er ikke til hinder for at valgstyret bruker eksterne medhjelpere til rent tekniske oppgaver ved gjennomføringen av valget. Nemnda vil likevel minne om at det er valgstyret som har ansvaret for at valget blir gjennomført på en forsvarlig måte og i samsvar med lov og representasjonsforskriften. Dette er et ansvar ikke valgstyret kan legge fra seg ved å bruke en ekstern medhjelper. Det forutsettes at det eksterne firmaet som valgstyret får bistand fra, ikke får eller kan få innsyn i hvordan den enkelte ansatte har stemt.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6 – 4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9, tredje ledd godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter i kommende valg til styret i FMC Kongsberg Subsea AS under forutsetning av at valgsystemet som skal benyttes ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte”.

3. BDN-200604807 Salten Brann IKS

I brev av 10. august 2007 søker KFO som lokal fagforening i Salten Brann IKS om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, jf. forskrifte om interkommunale selskaper § 3, for ansatte med små stillingsstørrelser. Søknaden innebærer at arbeidstakere som arbeides mindre enn 10 prosent av full stilling ikke skal ha stemmerett eller være valgbarhet. Det er fra KFO opplyst at KFO representerer mer enn 50 prosent av de fast ansatte i 100 prosent stilling i selskapet.

I brev 19. juli 2006, ba KFO om Arbeids- og inkluderingsdepartementets vurdering av spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for å unnta ansatte med små stillingsstørrelser fra valgbarhet og stemmerett til styret i interkommunale selskaper. Departementet svarte på henvendelsen i brev 17. januar 2007.

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap og ble stiftet i 2006 med oppstart fra 1. januar 2007. Selskapet består av brannmannskaper fra åtte kommuner - Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Beiarn og Bodø.

Det fremgår av søknaden og senere korrespondanse at Salten Brann IKS har 304 ansatte, hvorav 54 er ansatt i 100 prosent stilling. For 2008 er det budsjettert med 57,5 fulltidsstillinger. De øvrige 250 ansatte er opplyst til å ha stillinger som utgjør fra 0,72 prosent til 2 prosent av full stilling som brannkonstabel, og utgjør beredskapsstyrken til selskapet. 0,72 prosent stilling tilsvarer 18 timers årlig øvelse som er nødvendig for å holde beredskapskompetansen ved like. De som har 2 prosent stilling har hjemmevakter i tillegg til årlige øvelser. Det er videre opplyst i søknaden at de 250 deltidsansatte i tillegg til sin stilling i Salten Brann IKS har 100 prosent stillinger i sin hjemkommune.

Det anføres i søknaden at det vil kunne oppstå konflikter mellom de deltidsansatte og de heltidsansatte, blant annet fordi de deltidsansatte arbeider 100 prosent hos en annen arbeidsgiver hvor de vil ha stemmerett og være valgbare. Videre vises det til at situasjonen i Salten Brann IKS er særegen, og medfører så store ulemper at nemnda må fravike de ordinære reglene om valgbarhet og stemmerett. Dette begrunnes nærmere med at de heltidsansatte utgjør totalt 54 stemmer (57,5 i 2008), mens de deltidsansatt utgjør 125 stemmer. Videre begrunnes søknaden med at det ut i fra organisasjonstilhørigheten blant de ansatte er grunn til å anta at flertallet av de heltidsansatte som er representert gjennom KFO ikke vil få styrerepresentasjon gjennom egen organisasjon, men at Fagforbundet, som representerer flere av de deltidsansatte vil få begge styreplassene. Det anføres at dette stemmer dårlig med formålet om representativitet.

Uttalelse fra selskapets styre ble først sendt inn etter oppfordring fra nemndas sekretariat. Det fremgår av styrets uttalelse at saken har vært behandlet i styremøte i Salten Brann IKS. Styrets flertall bestående av fem av seks medlemmer, mener at kravet til arbeidstakerrepresentasjon i styret bør være forbeholdt de som har en stillingsstørrelse fra 40 prosent og oppover. Styrets mindretall, bestående av ett medlem, mener at minst halvparten av de ansattes representanter i styret skal være heltidsansatte.  

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det i søknaden fra KFO er fremmet forslag om en nedre grense for valgbarhet og stemmerettigheter på 10 prosent. Styret i Salten Brann IKS har imidlertid bare tatt stilling til at ansatte med mindre enn 40 prosent stilling skal være unntatt fra å være valgbare. Styret har bekreftet overfor sekretariatet at de kun har ønsket å ta stilling til valgbarheten for de ansatte.

Utgangspunktet for nemndas vurdering er forskrift om ansattes representasjon i interkommunale selskapers styrer (IKS-forskriften). Det følger av forskriftens §§ 7 og 8 at alle som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett og er valgbare. For øvrig stilles ingen ytterligere tilknytningskrav. Det følger videre av § 7, andre ledd at deltidsansatte kun teller en halv stemme. En deltidsansatt er nærmere definert i § 1 bokstav c), og er en ”person som arbeider mindre enn 50 prosent av arbeidstiden per uke for heltidsansatte som utfører arbeid av samme art.” Nemnda kan imidlertid gjøre unntak fra forskriftens og lovens ordning etter § 3 dersom denne vil ”… medføre vesentlig ulempe eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansatte rett til representasjon i selskapets styre…”

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderte 17. januar 2007 spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for å unnta ansatte med små stillingsstørrelser fra valgbarhet og stemmerett til styret i interkommunale selskaper. I departementets uttalelse heter det: ”Etter departementets oppfatning innebærer IKS-forskriften § 3 i utgangspunktet at Bedriftsdemokratinemnda har adgang til å fatte vedtak om at grupper av ansatte skal unntas fra stemmerett og valgbarhet. Fordi lovgiver allerede har vurdert spørsmålet om ansatte med små stillingsbrøker opp mot deltidsdirektivet, må det imidlertid antas at nemnda ikke kan unnta grupper av ansatte fra stemmerett og valgbarhet alene basert på størrelsen på stillingsbrøken. Etter departementets oppfatning må det i tillegg foreligge andre særegne omstendigheter som gjør at gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i tråd med lovens ordning vil være uhensiktsmessig eller medføre vesentlige ulemper, for at Bedriftsdemokratinemnda kan fatte vedtak om unntak for ansatte med mindre stillingsbrøker.”

Etter representasjonsforskriften for interkommunale selskaper § 1 c er deltidsansatte definert som personer som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 50 % av arbeidstiden pr. uke. Det er ikke fastsatt noen nedre stillingsbrøk. Nemnda mener derfor at den lave stillingsbrøken alene ikke ubetinget gir grunnlag for å unnta brannmannskapene i beredskapsstyrken fra retten til å stemme og være valgbare til styret i Salten Brann IKS.

I denne saken mener imidlertid nemnda at det i tillegg til den lave stillingsbrøken også er andre særlige grunner som gir nemnda hjemmel til å unnta medlemmene av beredskapsstyrken, jf. representasjonsforskriften for interkommunale selskaper § 3 første ledd.

For det første forstår nemnda det slik at de personene det dreier seg om, fast deltar i 18 timers årlig beredskapsøvelse, samt at de med 2 % stilling i tillegg har hjemmevakt i begrenset omfang. Utover dette utfører brannmannskapene i beredskapsstyrken arbeid etter tilkalling når det er behov for dette. Etter nemndas syn gir dette brannmannskapene i beredskapsstyren en slik løs tilknytning til Salten Brann IKS at de ikke bør gis stemmerett eller være valgbare til det interkommunale selskapets styre.

Videre så vil det i dette konkrete tilfellet være såpass mange i stor stillingsbrøk som mister sin innflytelse i bedriftsdemokratiet ved at de deltidsansatte med minimale stillingsbrøker er i et så stort flertall som de faktisk er. Det vil derfor oppstå et misforhold mellom de to gruppene av ansatte i forhold til hvem som har mulighet til å påvirke den daglige driften i Salten Brann IKS.

Nemnda vil gjøre oppmerksom på at en mulig løsning for de deltidsansatte er at de forhandler seg frem til å få inn en observatør i styret i Salten Brann IKS. En slik løsning følger imidlertid ikke av loven, og er avhengig av at partene kommer til enighet. Nemnda vil videre nevne at det ikke foreligger uttalelse fra Fagforbundet i anledning søknaden. Dette har imidlertid ikke hatt betydning for utfallet av saken. 

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper § 10 tolvte ledd, jf. forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper § 3, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at ansatte i beredskapsstyrken i Salten Brann IKS ikke er valgbare og ikke har stemmerett ved valg til styret i Salten Brann IKS.”

4. Bedriftsdemokratinemndas årsmelding

Utkast til årsmelding ble gjennomgått. Arbeidsutvalget ble gitt fullmakt til å oppdatere årsmeldingen med saker fra møtet i samlet nemnd 16. desember 2007.

5. Oppdatering av praksis

Det ble bestemt at praksis skal oppdateres med følgende fire saker fra 2007: Sak BDN-200705418 Norsk Hydro ASA, sak BDN-200703702 StatoilHydro ASA, sak BDN-200604807 Salten Brann IKS og sak BDN-200701003 Tide AS. Oppdatert praksis forelegges arbeidsutvalget til godkjenning.

6. Møtedatoer første halvår 2008

• torsdag 24. januar 2008 (arbeidsutvalget)
• torsdag 19. juni 2008 (samlet nemnd)