Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 13/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemnda mandag 16. desember 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Liv Synnøve Taraldsrud

Gro Granden

Jakob Wahl

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 12.00 til 13.45.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/38 Expert ASA

Sak 02/43 TeleComputing ASA

Sak 02/44 Alliance UniChem Norge AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda mandag 16. desember 2002 ble godkjent.

2. Sak 02/38 Expert ASA

Ved nemndas vedtak av 30. oktober 2001 ble det innført konsernordning i selskapet Expert Eilag ASA. I brev av 9. oktober 2002 søkes det om endring i den eksisterende konsernordningen grunnet endringer i konsernstrukturen.

Konsernet Expert Eilag ASA bestod på tidspunktet for forrige vedtak i nemnda av Expert Norge AS, Eilag Eiendom AS og Expert Teknikk AS. Konsernet skiftet navn fra Expert Eilag ASA til Expert ASA 2. oktober 2002. Samtlige aksjer i Expert Teknikk ASA ble solgt

25. september 2002, og selskapet er derfor ikke lenger en del av konsernet. Konsernet består nå av morselskapet Expert ASA og datterselskapene Expert Norge AS og Eilag Eiendom AS. På bakgrunn av de nevnte endringene søkes det om endring i konsernordningen av 30. oktober 2001.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

For ordens skyld treffer nemnda nytt vedtak om konsernordning i Expert ASA.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Expert ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 30. oktober 2001 i sak 01/23 Expert Eilag ASA oppheves.

II

De ansatte i Expert ASA og i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Expert ASA. Styret skal ha åtte medlemmer hvorav tre medlemmer med seks varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

Expert Norge AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling

IV

Styret i Expert Norge AS skal ha i alt syv medlemmer hvorav to medlemmer med fire varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet.

V

Etablerer eller overtar Expert ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen.

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes representasjon i selskapenes styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføringen av valget.

VIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

3. Sak 02/43 TeleComputing ASA

I brev 2. desember 2002 søker TeleComputing ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i konsernet får stemmerett og blir valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i TeleComputing ASA.

Konsernet består foruten TeleComputing ASA av de heleide datterselskapene TeleComputing Norway AS og TeleComputing Sweden AB. I tillegg har konsernet et datterselskap i Danmark hvor det ikke er operativ virksomhet.

Det er til sammen ca 190 ansatte i konsernet fordelt på ca 100 ansatte i Norge og ca 90 i Sverige. I morselskapet er det ingen ansatte.

Det opplyses i telefonsamtale med konsernet at det er etablert et styre på seks personer, hvor de ansatte skal velge to representanter. Det skal etableres en valgkrets i hvert land som hver velger en representant. Det er ikke ønskelig at inndelingen i valgkretser fremgår av Bedriftsdemokratinemndas vedtak. Det opplyses videre at søknaden ikke skal forstås slik at det søkes om unntak fra representasjon i TeleComputing Norway AS. Det er ikke fagforeninger i selskapet.

Det søkes på denne bakgrunn om at de ansattes representanter i styret i TeleComputing ASA velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Begrunnelsen for søknaden er at vedtak og beslutninger av betydning for hele konsernet blir fattet i morselskapet.

Et flertall av de ansatte støtter at det innføres representasjon i styret i TeleComputing ASA.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansatte om ordningen det søkes om.

Nemnda har merket seg at en av styrerepresentantene for de ansatte med vararepresentanter for disse skal velges av og blant de ansatte i Sverige. Nemnda forutsetter at de som velges som representant for det svenske datterselskapet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-5, jf. § 6-4, er ansatt i selskapet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning i TeleComputing ASA:

I

De ansatte i TeleComputing ASA og i norske og svenske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i TeleComputing ASA.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

4. Sak 02/44 Alliance UniChem Norge AS

I brev 9. desember 2002 søker selskapet Alliance UniChem Norge AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet.

Det opplyses i søknaden at selskapet Alliance UniChem Norge AS i år har overtatt flere apoteker. Av denne grunn har et stort antall ansatte ikke vært ansatt lenge nok til å ha stemmerett og å være valgbare ved valg av ansattes representanter til selskapets styre.

Det søkes derfor om at alle ansatte i selskapet kan være valgbare ved kommende valg selv om vilkåret om ansettelsestid i §§ 10 og 11 ikke er oppfylt.

De lokale fagforeningene i selskapet støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 når det gjelder kravet om ansettelsestid.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at ansatte i Alliance UniChem Norge AS har stemmerett og er valgbare ved kommende valg i Alliance UniChem Norge AS, selv om de på valgdagen ikke har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år i selskapet, forutsatt at de til sammen har vært ansatt så lenge i Alliance UniChem Norge AS eller et overtatt apotek”.

5. Årsberetning 2002 for Bedriftsdemokratinemnda

Nemnda vedtok årsberetningen for nemndas virksomhet i 2002.

6. Revisjon av Bedriftsdemokratinemndas praksis

Nemndas praksis ble justert med saker fra høsten 2002.