Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 14/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 29. november 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1030.

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 05/15 NorgesGruppen ASA

1.      Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 29. november 2005 ble godkjent.

2.      Sak 02/14 Polimoon ASA

Behandlingen av saken ble utsatt til møtet i samlet nemnd fredag 16. desember.

3.      Sak 05/15 NorgesGruppen ASA

I brev 22. april og e-post 10. november 2005 søker NorgesGruppen ASA om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 annet ledd for å benytte et konkret angitt internettbasert valgsystem ved valg av ansattes representanter i Meny-Ultra og Kiwi.

Det fremgår av informasjonen om valgsystemet som ønskes benyttet at det ivaretar kravet til hemmelig valg. I følge selskapet kan systemet håndtere både flertallsvalg, listevalg og valgkretser. Sekretariatet har videre fått opplyst at de ansatte vil få nødvendig informasjon om valgsystemet og at alle ansatte har tilgang til datamaskin.

Selskapets søknad er begrunnet med at valgstyrets arbeid vil bli forenklet i vesentlig grad ved benyttelse av et elektronisk valgsystem.

Søknaden støttes av den lokale fagforeningen.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at selskapets søknad støttes av den lokale fagforeningen.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Arbeidsutvalget forutsetter videre at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg og i valgkretser. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Arbeidsutvalget forutsetter også at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske systemet. Hvis dette ikke er tilfellet, må de ansatte ha tilgang til tradisjonell valgmåte.

Arbeidsutvalget godkjenner at også fremtidige valg av de ansattes representanter til styrene i Meny-Ultra og Kiwi kan gjennomføres som elektronisk valg. Det bemerkes i den forbindelse at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda. 

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennksjeloven § 6 – 4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9, tredje ledd og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av utvalgets merknader, at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter i de fremtidige valg til styret i henholdsvis Meny-Ultra og Kiwi”.

4.      Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.

5.      Eventuelt

Arbeidsutvalget diskuterte fremdrift i forhold til gjennomgangen av nemndas praksis. Det ble besluttet at man skulle ta en prinsipiell diskusjon om hvordan disse retningslinjene skal være på det første møtet i arbeidsutvalget i 2007.