Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Vedtak i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 21. januar 2004

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 04/02 Yara International ASA.

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

  1. Sak 04/02 Yara International ASA

I Bedriftsdemokratinemndas vedtak 28. november 2003 ble det innført konsernordning for de ansatte i AgriHold-konsernet. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra representasjonsforskriftens krav om ansettelsestid som vilkår for stemmerett og valgbarhet ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet AgriHold ASA.

En ekstraordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA godkjente 15. januar 2004 fisjonsplanen om utskillelse av forretningsområdet Agri som et eget børsnotert selskap, under navnet Yara International ASA.

I brev 20. januar 2004 søker hovedsammenslutningene LO og Sentralt Samarbeids Råd (SSR) i Yara International ASA (tidligere AgriHold ASA) om en ordning med personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styrene i Yara-konsernets norske selskaper.

Yara-konsernet består av 180 selskaper fordelt på 53 land. I Norge vil konsernet bestå av følgende selskaper med ansatte:
Yara International ASA (morselskap), ca.284 ansatte

  • Hydro Agri Norge AS, ca. 682 ansatte
  • Hydro Gas & Chemicals AS, ca 237 ansatte
  • Hydro Formates AS, ca 68 ansatte
  • AS Djupvasskaia, én ansatt.

Til sammen vil ca. 1.200 – 1.300 være ansatt i Norge.

Det opplyses i søknaden at det skal velges tre representanter for de ansatte til hvert av styrene i selskapene Yara International ASA, Hydro Agri Norge AS og Hydro Gas & Chemicals AS. Valget skal gjennomføres 2. og 3. februar 2004. Det er etablert valgstyre og valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg. Hovedsammenslutningene er blitt enige om en felles liste som opererer med personlige varamedlemmer fra de respektive hovedsammenslutninger.

Ordningen med personlige varamedlemmer er i strid med representasjonsforskriften §§ 14 og 18.

I forbindelse med arrangering av valg av ansattes representanter til styrene, søker hovedsammenslutningene LO og Sentralt Samarbeids Råd (SSR) om unntak fra representasjonsforskriften slik at det kan innføres en ordning med personlige varamedlemmer ved de kommende valgene til selskapenes styrer.

Søknaden begrunnes med et ønske om at hovedsammenslutningene ønsker å være representert i styrene i konsernets selskaper med styremedlem eller varamedlem uavhengig av om et styremedlem skulle melde forfall eller slutte i selskapet. En slik ordning med personlige varamedlemmer anses som en praktisk måte å fordele verv mellom de ulike lokal fagforeningene på. Det vises for øvrig til at nemnda tidligere har godkjent en ordning med personlige varamedlemmer, jf. nemndas vedtak inntatt i protokoll 2/03 (sak 02/49 Avinor AS). 

Hovedsammenslutningene LO og SSR representerer til sammen ca 73 % (ca. 950 av 1.300) av det totale antallet ansatte i den norske delen av konsernet.

Søknaden støttes av selskapenes ledelse.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet i konsernets norske selskaper om ordningen som ønskes innført.

I henhold til representasjonsforskriften § 5, første ledd er et vilkår for å gjøre unntak fra representasjonsreglene at disse vil ”…medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer… ”.

Etter allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens system tilfaller vervet som første vararepresentant den kandidat på listen som ikke blir valgt som medlem eller observatør. Videre medfører reglene at første vararepresentant skal innkalles uavhengig av hvilken av listens  representanter som melder forfall. Representasjonsforskriften § 18 innebærer at varamedlemmene skal innkalles fra den samme liste som det styremedlem eller observatør vedkommende skal erstatte.

Arbeidsutvalget har i sin praksis godkjent ordninger med bruk av personlige varamedlemmer. Etter utvalgets syn er en slik ordning en praktisk måte å fordele verv mellom flere lokale fagforeninger som ønsker å stille felles liste. Arbeidsutvalget finner derfor at representasjonsforskriften § 5 åpner for å gjøre unntak fra regelen i representasjonsforskriften § 18.

Arbeidsutvalget forutsetter at det tydelig angis på valglisten hvem som skal være varamedlem for det enkelte styremedlem.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                             vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes styrerepresentanter ved det kommende valget til styrene i Yara International ASA, Hydro Agri Norge AS og Hydro Gas & Chemicals AS."