Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak mandag 31. januar 2005

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 05/03 Skanska Bolig AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 05/03 Skanska Bolig AS

I brev 20. januar 2005 søker Skanska Bolig AS om unntak fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år for å kunne være valgbar.

Skanska Bolig AS skal velge representanter for de ansatte til styret. Fire av selskapets ansatte er overført fra andre selskaper i konsernet Skanska Norge AS, og har ikke vært ansatt i Skanska Bolig AS lenge nok til å være valgbare i henhold til representasjonsforskriften § 11. Selskapet ønsker imidlertid at også disse skal kunne være valgbare til styret.

Selskapets søknad støttes av den lokale fagforeningen

Arbeidsutvalget viser til at søknaden støttes av den lokale fagforeningen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 når det gjelder krav til ansettelsestid for å være valgbar.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget at de ansatte i Skanska Bolig AS, som er overført fra andre selskaper i Skanska konsernet, er valgbare ved det kommende valget i Skanska Bolig AS forutsatt at deres samlede ansettelsestid i konsernet er ett år på valgdagen”.