Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak 06/01 Posten Norge AS. Sak 05/31 HSD ASA. Sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA.

Møte i bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 7. februar 2006

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anna Karine Plahter, Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 0900 – 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 06/01 Posten Norge AS

Sak 05/31 HSD ASA

Sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA

1.      Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 7. februar 2006 ble godkjent.

2.      Sak 06/01 Posten Norge AS

I brev 12. januar 2006 søker Posten Norge AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 annet ledd for å benytte et konkret angitt valgverktøy ved valg av de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS.

I Bedriftsdemokratinemndas vedtak 3. mars 2004 fikk Posten Norge AS godkjent bruk av det samme elektroniske valgverktøyet som nå ønskes benyttet ved valget av de ansattes representanter til styret som ble avholdt i mars 2004.

Det er opplyst at det er lagt opp til to alternative stemmemåter ved valget; elektronisk valg og manuelt valg ved stemmegivning pr. post. Valget skal foregå i tidsrommet

19. - 28. april 2006. I følge informasjonen som er gitt om valgsystemet, vil velgernes anonymitet være sikret.

Selskapet har i sin søknad vist til at Posten Norge AS er lokalisert over hele landet og har ca. 18 300 ansatte. Det vil bli satset mye for å få størst mulig valgdeltagelse og selskapets interne informasjonskanaler vil bli benyttet i stor grad.

Det søkes om at valgverktøyet også kan benyttes ved fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS.

Søknaden støttes av den lokale fagforeningen.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde det kommende valget av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Arbeidsutvalget forutsetter videre at hensynet til anonymitet ivaretas og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg og i valgkretser. Det forusettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt. Arbeidsutvalget har merket seg at det også skal være adgang til manuell stemmegivning. Dermed ivaretas hensynet til ansatte som ikke har tilgang til eller som ikke er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Arbeidsutvalget godkjenner også, under de ovennevnte forutsetningene, at fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS kan gjennomføres som elektronisk valg. Det bemerkes i forbindelse med dette at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 annet ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av utvalgets merknader, at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter ved det kommende valget og ved fremtidige valg til styret i Posten Norge AS”.

3.      Sak 05/31 HSD ASA

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 5. september 2000 en særlig valgordning for de ansattes representasjon i styre og bedriftsforsamling i Hardanger Sunnhordalandske Dampskipselskap ASA (HSD ASA), og opphevet med dette nemndas vedtak av 1. september 1999.

I brev 16. desember 2005 søkes det om godkjenning av endringer i valgordningen på bakgrunn av at ett av datterselskapene, HSD Transport AS, ikke lenger er en del av konsernet.

Konsernet består nå av morselskapet HSD ASA og de to datterselskapene HSD Buss AS og HSD Sjø AS som begge eies 100% av morselskapet. HSD ASA har pt. 35 ansatte, HSD Buss AS har ca 1 000 ansatte og HSD Sjø AS har ca. 750 ansatte.

Selskapet skal opprettholde det samme antallet medlemmer i bedriftsforsamlingen og konsernstyret i HSD ASA som tidligere. Det innebærer 12 ansatterepresentanter i bedriftsforsamlingen og 3 ansatterepresentanter i konsernstyret.

De tre representantene i bedriftsforsamlingen som tidligere ble valgt fra HSD Transport AS ønskes fordelt slik at en av dem skal velges fra HSD Buss AS og to fra HSD Sjø AS/HSD ASA. Det innebærer at 5 av ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen skal velges blant de ansatte i HSD Buss AS (mot 4 tidligere) og at 7 av ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen skal velges blant de ansatte i HSD Sjø AS/HSD ASA (mot tidligere 5). Denne ordningen ønskes gjennomført for kommende valgperiode. For neste valgperiode søker bedriften om at 7 representanter skal velges blant de ansatte i HSD Buss AS og 5 blant de ansatte i HSD Sjø AS/HSD ASA. Denne ordningen skal alternere ved hvert valg.

Når det gjelder de ansattes representanter i styret søkes det om en ordning hvor et av tre medlemmer skal alternere mellom HSD Buss AS og HSD Sjø AS/HSD ASA, men slik at det skal velges to representanter fra HSD Buss AS og en representant fra HSD Sjø AS/HSD ASA ved kommende valg.

Denne ordningen vil innebære at HSD Buss AS vil ha 5 representanter i bedriftsforsamlingen og to i styret i kommende valgperiode, mens HSD Sjø AS/HSD ASA vil ha 7 representanter i bedriftsforsamlingen og en i styret i samme periode. I neste perioden vil HSD Buss ha 7 representanter i bedriftsforsamlingen og en i styret, mens HSD Sjø/HSD ASA vil ha 5 i bedriftsforsamlingen og to i styret.

I søknaden forutsettes det at valgordningen for øvrig opprettholdes i samsvar med Bedriftsdemokratnemndas vedtak av 5. september 2000 hvor det ble gitt unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i datterselskaper av HSD ASA mot at de ansatte gis utvidet representasjon i datterselskapenes styrer.

Videre søkes det om en overgangsordning som innebærer at de ansattes vararepresentanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS/HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene i bedriftsforsamlingen for resten av inneværende valgperiode, og at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem til erstatning for det fratrådte styremedlemmet i HSD ASA for resten av inneværende valgperiode.

Søknaden er fremmet av selskapet og hovedtillitsvalgt i fellesskap. Søknaden støttes av konsernutvalget som gjennom arbeidstakerorganisasjonene representerer mer enn ¾ av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemdas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn 3/4 av de ansatte.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om endringer i konsernordningen når det gjelder valg til bedriftsforsamling og styre i HSD ASA. Arbeidsutvalget treffer etter dette vedtak om valg til bedriftsforsamling og styre i samsvar med søknaden av 16. desember 2005. Vedtaket bygger på en forutsetning om at selskapet opprettholder 36 medlemmer i bedriftsforsamlingen og 11 medlemmer i konsernstyret i HSD ASA, noe som innebærer 12 ansatterepresentanter i bedriftsforsamlingen og 3 ansatterepresentanter i konsernstyret.

Arbeidsutvalget viderefører den allerede gjeldende dispensasjonen fra kravet i representasjonsforskriften § 33 om at det skal velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører med tillegg av to til bedriftsforsamlingen.

Selskapet oppgir at det ikke skal velges vararepresentanter til styret. I HSD ASA er det bedriftsforsamlingen som velger styre. Det stilles da etter lovgivningen ikke krav om varamedlemmer for styremedlemmene. Arbeidsutvalget treffer derfor ikke særskilt vedtak om dette.

Arbeidsutvalget gir fortsatt dispensasjon fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i konsernets datterselskaper mot at de ansatte gis utvidet rett til representasjon i datterselskapenes styrer, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

I samsvar med søknaden godkjenner Arbeidsutvalget at de ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen gjennomføres ved at varamedlemmer for de ansattes representanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS /HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene for resten av inneværende valgperiode.

I samsvar med søknaden godkjenner Arbeidsutvalget videre at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem for resten av inneværende valgperiode til erstatning for det styremedlemmet som fratrådte etter at HSD Transport AS gikk ut av konsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner Arbeidsutvalget følgende valgordning for Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA:

I

Nemndas vedtak av 5. september 2000 oppheves.

II

De ansatte i Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA (HSD ASA) og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i HSD ASA.

III

De ansattes valg til medlemmer av bedriftsforsamlingen gjennomføres som beskrevet i søknaden av 16. desember 2005.

IV

De ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i HSD ASA velger medlemmer til styret som beskrevet i søknaden av 16. desember 2005.

V

Det gis unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i HSD Buss AS og HSD Sjø AS mot at de ansatte gis utvidet styrerepresentasjon i styrene i disse selskapene, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

VI

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

De ansattes vararepresentanter fra HSD Buss AS og HSD Sjø AS /HSD ASA går inn som faste medlemmer på de ledige plassene i bedriftsforsamlingen for resten av inneværende valgperiode.

VIII

De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen velger et styremedlem til erstatning for det fratrådte styremedlemmet, for resten av inneværende valgperiode.

IX

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

X

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

4.      Sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 6. mai 2004 en konsernordning hvor de ansatte i C. Tybring-Gjedde ASA og i datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i C. Tybring-Gjedde ASA. Det ble godkjent at det skulle etableres tre valgkretser ved valg av ansatterepresentanter; en for morselskapet C. Tybring-Gjedde ASA og en for hver av de heleide datterselskapene Binders Norge AS og TG Skrivab AB.

Som en konsekvens av fusjoneringen av selskapene Andvord og Tybring-Gjedde ASA søker Andvord Tybring-Gjedde ASA den 15. januar 2006 om endringer i valgordningen. Konsernet består nå av morselskapet Advord Tybring-Gjedde ASA og seks operative heleide datterselskaper; Binders Norge AS, Rich Andvord AS, RAG AS, EMO AS, Grieg Kalenderforlag AS og TG Skrivab.

Andvord Tybring-Gjedde ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets styre består av seks aksjonærvalgte styremedlemmer og tre ansatte representanter.

Søknaden innebærer at de ansattes representasjon i styret nå skal sammensettes av to representanter som velges fritt fra de norske selskapene og en som velges fra det svenske datterselskapet TG Skrivab AB.

Andvord Tybring-Gjedde ASA stiller seg positive til at de ansatte blir representert i styret i morselskapet. Det er dette selskapet i konsernet som har et aktivt styre. Alle beslutninger av betydning knyttet til budsjett, strategi med videre for de operative datterselskapene og morselskapet, tas her.

Søknaden støttes av valgstyret og den lokale fagforeningen.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om endringer i valgordningen.

I vedtaket fra 6. mai 2004 viste Arbeidsutvalget til at lokale fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte foran hvert valg kan beslutte at valget skal gjennomføres i valgkretser, jf. representasjonsforskriften § 15 Det er således ikke nødvendig med Bedriftsdemokratinemndas godkjennelse av inndeling i valgkretser. Arbeidsutvalget forsto det imidlertid slik at det var ønskelig med en permanent ordning med inndeling i valgkretser og traff vedtak i tråd med dette. Det ble forutsatt at dersom inndelingen i valgkretser skulle endres eller hvis selskapet skulle ønske å gå tilbake til lovens normalordning, måtte det sendes ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget treffer derfor nytt vedtak hvor det tidligere vedtaket oppheves og ny valgkretsinndeling fastsettes.

Valget av ansattes representanter fra det svenske datterselskapet kan skje etter svenske regler om ansattes representasjon. Det forutsettes likevel at de som velges er ansatt i det svenske selskapet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Andvord Tybring-Gjedde ASA:

I

Nemndas vedtak av 6. mai 2004 oppheves.

II

De ansatte i Andvord Tybring-Gjedde ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Andvord Tybring-Gjedde ASA.

III

Det skal være to valgkretser ved valg av ansatterepresentanter til styret i Andvord Tybring-Gjedde ASA:

  1. De ansatte i Advord Tybring-Gjedde ASA; Binders Norge AS, Rich Andvord AS, RAG AS, EMO AS og Grieg Kalenderforlag AS velger to representanter med varamedlemmer.
  2. De ansatte i TG Skrivab AB velger en represent med varamedlemmer.

IV

Etablerer eller overtar Andvord Tybring-Gjedde ASA nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

V

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

5.      Nemndas praksis

Det var lagt opp til drøfting av om det er behov for endringer i ”nemndas praksis” og ev. hvordan ”nemndas praksis” skal se ut. Saken ble utsatt til neste møte.

6.      Høringssaker

         - forslag fra AID til representasjonsregler i interkommunale selskaper

         - forslag fra AID til regler om ansattes ytringsfrihet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg har ingen kommentarer til de to høringssakene.

7.      Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Det har ikke kommet inn nye saker per 7. februar 2006.

8.      Eventuelt

Det ble avtalt nytt møte onsdag 8. mars 2006 klokken 1200 i BA-HRs lokaler.