Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Protokoll fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 6. mars 2008. Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN-200800523 Intelekom Group ASA. BDN-200704566 Aker ASA. BDN-200800888 Odim ASA. BDN-200706659 07 Gruppen AS. BDN-200800671 AKVA group ASA. BDN-200800903 Edda Media AS.

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Hege Frydenberg og Elisabeth Hynne.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1000.

 

1. Sak BDN-200800523 Intelecom Group ASA

I brev av 22. januar 2008 søker Intelecom Group ASA om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Intelecom Group ASA og det norske datterselskapet Intelecom Norge AS er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Intelecom Group ASA. Søknaden innebærer at eventuelle fremtidige norske datterselskaper skal tas med i konsernordningen.

Intelecom ASA er et norsk allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Konsernet har 186 ansatte, hvorav 149 i Norge.

Det opplyses i søknaden at konsernet selger, utvikler og installerer, drifter og vedlikeholder kommunikasjonsløsninger for bedrifter og offentlig forvaltning.

Det fremgår av selskapets vedtekter at styret i Intelecom Group ASA skal bestå av 3 til 6 medlemmer. Styret har nå 6 medlemmer, hvorav 2 fra de ansatte.

Bakgrunnen for søknaden oppgis å være at strategiske og andre store beslutninger i konsernet, som også får betydning for datterselskapene, treffes i morselskapet. I søknaden presiseres det at det ikke søkes om begrensninger i de ansattes representasjon i datterselskapene.

Søknaden er fremmet av selskapet og støttes av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Intelecom Group ASA:

I
De ansatte i Intelecom Group ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Intelecom Group ASA.

II
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

 

2. Sak BDN-200704566 Aker ASA

I brev 14. januar 2008 søker ledelsen og fagforeningene på vegne av de ansatte i Aker ASA og Aker Kværner ASA om videreføring og delvis endring i konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 26. november 2004. Ordningen det søkes om innebærer at de ansatte i Aker ASA og norske datterselskaper av dette, samt ansatte i Aker Kværner ASA og norske datterselskaper av dette, er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker ASA. Det søkes samtidig om konsernordning for Aker Kværner ASA og norske datterselskaper av dette, og for Aker Seafoods ASA og norske datterselskaper av dette.

Konsernordningen fra 2004 er basert på en noe annen selskapsstruktur enn det som er tilfellet i Aker-konsernet i dag. Blant annet er Aker ASAs eierandel i Aker Yards ASA nå solgt, og søknaden omfatter derfor også opphevelse av punkt V i vedtaket 26. november 2004.

Selskapet som i vedtaket fra 2004 er benevnt Norway Seafoods ASA har fått nytt foretaksnavn og heter nå Aker Seafoods ASA. Videre ble Aker ASAs eierandel i Aker Kværner ASA i januar 2007 redusert fra 50,1 % til 40,1 %. Senere er disse aksjene overført til selskapet Aker Holding AS, som Aker ASA eier 60 % i. Aker ASA har gjennom denne eierandelen, samt gjennom avtaler mellom eierne av Aker Holding AS, vesentlig kontroll over de samme 40,1 % av aksjene som før.

Aker Kværner ASA anses ikke lenger som del av Aker-konsernet i juridisk og finansiell forstand. Det søkes derfor om at Aker ASA og Aker Kværner ASA blir å anse som en gruppe med hensyn til allmennaksjeloven § 6-5 annet ledd, slik at de ansatte i begge selskaper med datterselskaper får stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Aker ASA. Dette begrunnes med at Aker ASA (gjennom Aker Holding AS) er den dominerende eieren i Aker Kværner ASA. Det er totalt ca 2900 aksjonærer i selskapet, og nest største aksjepost er på 6,63 %. Aker ASA vil derfor i praksis ha bestemmende innflytelse over Aker Kværner ASA. Selskapene er videre knyttet sammen gjennom felles ledelse.

Søknaden er fremsatt i samarbeid med lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden.

Det vises også til at ordningen i stor utstrekning er en videreføring av nemndas vedtak
26. november 2004.

Selv om Aker Kværner ASA formelt ikke lenger der del av Aker-konsernet, er selskapene  knyttet sammen som følge av at Aker ASA gjennom Aker Holding AS er den eneste dominerende eieren i Aker Kværner ASA og har, etter det som er opplyst i søknaden, for alle praktiske formål bestemmende innflytelse over Aker Kværner SA gjennom stemmeflertall på generalforsamlingen.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften §§ 6 og 7 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Aker ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 26. november 2004 oppheves.

II
De ansatte i Aker ASA og norske datterselskaper av dette, samt ansatte i Aker Kværner ASA og norske datterselskaper av dette, er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker ASA.

III
De ansatte i Aker Kværner ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Kværner ASA.

IV
De ansatte i Aker Seafoods ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Seafoods ASA.

V
Etablerer eller overtar Aker-konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VI
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

3. Sak BDN-200800888 Odim ASA

I arbeidsutvalgets vedtak 4. mai 2007 godkjente utvalget konsernordning for Odim ASA og tilhørende datterselskaper, som innebærer at de ansatte i Odim ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Odim ASA. Arbeidsutvalget avslo imidlertid søknad om at de ansatte ikke skulle være representert i styret i datterselskapet Odim AS.

I søknad datert 15. november 2007 (men først sendt inn til nemnda 12. februar 2008), søkes det om etterfølgende godkjenning av at ansatterepresentantene i styrene i Odim ASA og Odim AS er de samme.

Som bakgrunnen for søknaden opplyses at da det ble avholdt valg av de ansattes representanter til styret i Odim ASA i mai 2007, var de ansatte enige om og trodde at de samme representantene skulle representere de ansatte i styret i datterselskapet Odim AS. Dette til tross for at det ikke uttrykkelig ble avtalt at valget også skulle gjelde representanter til styret i datterselskapet Odim AS.

På denne bakgrunn anmodes nemnda om å gi en etterfølgende godkjenning av valget, slik at de ansattes representanter i styret i morselskapet også kan anses valgt til styret i datterselskapet. Det vises til at ansattes representanter i Odim ASA har sitt arbeidsforhold i Odim AS, slik at de representantene i konsernstyret kjenner Odim AS fra sitt eget arbeid.

Det presiseres i søknaden at det i forbindelse med neste valg, klart skal fremgå av valgmaterialet at det skal velges representanter for begge selskaper samtidig.   

Søknaden er fremmet av selskapenes ledelse og lokale fagforeninger i fellesskap.

I telefonsamtale 12. februar 2008, opplyses det om at Odim ASA nå har fått to nye datterselskaper. På bakgrunn av denne informasjonen, har sekretariatet foreslått som betingelse at nemndas godkjennelse kun gjelder frem til neste ordinære valg. 

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Aksjelovens ordning er at valg av de ansatte styremedlemmer skal skje ved særskilt valgt av og blant de ansatte i selskapet, jf. allmennaksjeloven § 6-4. Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis vært svært tilbakeholdne med å gjøre unntak fra dette utgangspunktet, slik at det avholdes et samlet valg av de ansattes styrerepresentanter for flere selskapet, f. eks. for mor- og datterselskaper slik at de som velges blir styremedlemmer begge steder.

Arbeidsutvalget godkjenner likevel søknaden i saken her. Søknaden gjelder en etterfølgende godkjenning av valget i 2007. Etter det opplyste har de ansattes representanter i morselskapet, Odin ASA, sitt arbeidsforhold i Odin AS. Hensynet til at de ansattes interesser
i styret er representert ved personer som kjenner selskapet fra sitt eget arbeid der er følgelig ivaretatt. Dersom denne forutsetningen endres vesentlig, forutsettes det at ordningen vurderes på nytt og at det eventuelt sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknad om at ansatterepresentantene i styrene i Odim ASA og Odim AS er de samme frem til neste ordinære valg.” 


4. Sak BDN-2007006659 07 Gruppen AS

I brev 21. desember 2007 søker ledelsen i 07 Gruppen AS og 07 Aurskog AS (tidligere PDC Tangen AS) om etablering av konsernordning for 07 Gruppen AS. Det søkes samtidig om unntak fra representasjonsforskriftens regler for datterselskapet 07 Aurskog AS. Den omsøkte ordningen innebærer at de ansatte i 07 Gruppen AS og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i 07 Gruppen AS, samt at det gjøres unntak for plikten til ansatterepresentasjon i styret i datterselskapet 07 Aurskog AS.

Etter at søknaden ble mottatt har datterselskapene i konsernet fått nye foretaksnavn. Konsernet har 189 ansatte og består av ett morselskap og fire heleide datterselskaper. De ansatte er fordelt på følgende måte:
• morselskapet 07 Gruppen AS - ingen ansatte
• 07 Aurskog AS (tidligere PDC Tangen AS) - 116 ansatte
• 07 Oslo AS (tidligere Gan Grafisk AS) - 44 ansatte
• 07 Web AS (tidligere Gan Media AS) - 15 ansatte
• 07 Krone AS (tidligere Krone Trykk AS) - 14 ansatte

Søknaden er begrunnet med at alle vedtak av vesentlig betydning for konsernets virksomhet treffes av styret i 07 Gruppen AS og at en konsernordning vil gi de ansatte bedre rettigheter enn det som følger av lov og forskrift. Per i dag er de ansatte kun representert i ett av datterselskapenes styrer (07 Aurskog AS).

Søknaden om fritak fra ansatterepresentasjon i styret i 07 Aurskog AS er begrunnet med at de ansatte gjennom konsernordningen blir valgbare og får stemmerett ved valg til styret i morselskapet. Det er opplyst til sekretariatet at det vil legges opp til en ordning med valgkretser, slik at de ansatte i 07 Aurskog AS vil være sikret representasjon i styret.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden. Utvalget godkjenner søknaden om konsernordning slik at de ansattes styremedlemmer i morselskapet 07 Gruppen AS velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Når det gjelder søknaden om fritak for representasjon i styret i datterselskapet 07 Aurskog AS vil utvalget innledningsvis bemerke at lovens ordning er at de ansatte i selskapet etter aksjeloven § 6-4 andre ledd kan kreve at inntil en tredjedel, og minst to av styremedlemmene i selskapet skal velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis vært tilbakeholdne med å godkjenne søknader som fratar de ansatte denne retten til representasjon de har etter loven. Dette gjelder også representasjon i datterselskaper i konserner hvor de ansatte er representert i morselskapets styre.

Bedriftsdemokratinemnda har lagt til grunn at selv om det er slik at styret i morselskapet som ledd i ledelsen av konsernet treffer vesentlige beslutninger som gjelder datterselskapene, betyr ikke dette at styrefunksjonen i datterselskapene er uten realitet. Det legges vekt på at selskapet omfatter den vesentligste del av de ansatte i konsernet. Etter aksjeloven er datterselskap i konsern egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. For nemnda er det sentralt at styret i datterselskapet, som i aksjeselskaper ellers, etter lovgivningen har et selvstendig ansvar og selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapets styre forutsettes dessuten å behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre forutsettes datterselskapets styre å treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapets styre vil inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag, jf. aksjeloven § 6-16, andre ledd.

Arbeidsutvalget kan ikke se at det i saken her foreligger særlige omstendigheter som gir grunn til at de ansatte ikke skal ha den retten de har etter loven til å velge styremedlemmer i 07 Aurskog AS. Selskapet har etter det opplyste 116 ansatte. Som nevnt over gjelder det i selskapet ingen lovbestemt plikt til representasjon fra de ansatte i styret, men at aksjeloven
§ 6-4 andre ledd gir et flertall av de ansatte rett til å kreve at inntil en tredjedel, og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning for valg til styret i 07 Gruppen AS, men avslår søknaden om unntak fra reglene om representasjon i eget styre for datterselskapet 07 Aurskog AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5, representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for 07 Gruppen AS:

I
De ansatte i 07 Gruppen AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i 07 Gruppen AS.


II
Etablerer eller overtar 07 Gruppen AS nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”


 

5. Sak BDN-200800671 AKVA group ASA


I brev av 31. januar 2008, søker ledelsen og de ansatte i AKVA group ASA om en konsernordning hvor de ansatte i AKVA group ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i AKVA group ASA. I tillegg søkes det om å få avholde dette og fremtidige valg elektronisk.

AKVA group konsernet er en leverandør av utstyr, herunder teknologi, til akvakulturindustrien. Konsernets norske del består av morselskapet AKVA group ASA og de åtte datterselskapene Polarcirkel AS, Maritech AS, AKVA service, Superior System AS, AKVA AS, AKVAsmart AS, Camera Tech AS og Maritech international AS
 
I tillegg til de norske datterselskapene, har selskapet datterselskaper i Canada, Chile, Skotland, Tyrkia, Island, USA og Danmark. Disse selskapene skal imidlertid ikke være en del av den konsernordning som det søkes om.

Det er totalt 603 ansatte i konsernet. Av disse er 162 ansatte i Norge med følgende fordeling:
• AKVA group ASA: 78 ansatte
• Polarcirkel AS: 41 ansatte
• Maritech AS: 33 ansatte
• AKVA service: 10 ansatte

I tillegg har selskapet følgende datterselskaper uten ansatte:
• Superior System AS
• AKVA AS
• AKVAsmart AS
• Camera Tech AS
• Maritech international AS

De ansatte er i liten grad fagorganisert, men allikevel slik at åtte fagforbund er representert. Per dags dato er det kun i AKVA group ASA de ansatte er representert i styret.

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at styremedlemmene som sitter i AKVA group ASA bør representere alle ansatte i konsernet. De ansatte har videre fremsatt krav om at valget skal avholdes i valgkretser basert på en geografisk inndeling, noe som støttes av selskapets ledelse.

Det er videre søkt om at det forestående valget, samt fremtidige valg delvis kan avholdes elektronisk gjennom bruk av e-post. Søknaden begrunnes med at de ansatte er spredt på flere geografiske driftssteder, til dels med store avstander mellom stedene. Det opplyses i søknaden at generell valginformasjon, valglister, stemmesedler og en veiledning skal legges ut på konsernets intranett. Videre opplyses det om at alle ansatte i konsernet med unntak av Polarcirkel har tilgang til pc og er fortrolig med bruk av denne. For ansatte i Polarcirkel vil valget foregå ved urnevalg. Hensynet til anonymitet skal bli ivaretatt ved at de ansatte tildeles en PIN-kode og et unikt nummer. Det opplyses om at det ikke vil være mulig å koble den enkelte stemme til en velgers navn. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernets ledelse og et flertall av de ansatte om den søkte konsernordningen og valgkretsinndeling.

Arbeidsutvalget vil bemerke at det ikke er nødvendig å søke nemnda om valgkretser, jf. representasjonsforskriften § 15. Arbeidsutvalget forstår det imidlertid slik at de ansatte gjennom allmøte har gitt uttrykk for at de ønsker at dette fastsettes i nemndas vedtak.

I forbindelse med elektronisk valg, viser arbeidsutvalget til at det også her er bred enighet om søknaden. Videre vises det til at det er opplyst at kravet til anonymitet blir ivaretatt gjennom utdeling av PIN-kode samt valgnummer.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at den foreslåtte metoden gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser. Arbeidsutvalget forutsetter videre valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.
Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.
 
Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.
    
Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, samt aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegering av nemndas myndighet, fatter arbeidsutvalget følgende vedtak for AKVA group ASA:

I
De ansatte i AKVA group ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i AKVA group ASA.

II
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Valget skal foregå i tre geografiske inndelte valgkretser, disse er som følger:
• Mo i Rana
• Averøy/ Trondheim / Brønnøysund
• Bryne

IV
Det kan benyttes et elektronisk valgsystem i fremtidige valg av ansatte representanter til styret i AKVA group ASA under de forutsetninger som fremgår av søknaden.

V
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.


VI
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.»


 

6. Sak BDN-200800903 Edda Media AS

I brev 8. februar 2008 søker ledelsen og lokale fagforeninger (Norsk journalistlag, Fellesforbundet, Parat Media m. fl.) i Edda Media AS om etablering av konsernordning for Edda Media AS. Ordningen vil innebære at de ansatte i Edda Media AS og norske datterselskaper av dette vil være valgbare og ha stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til styret i Edda Media AS.

Edda Media AS het tidligere Orkla Media AS og har nå en konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratinemnda 6. februar 2002. Høsten 2006 orienterte Orkla Media AS Bedriftsdemokratinemnda om endringer i konsernet, og Edda Media søker i tråd med dette nå om ny og oppdatert konsernordning i forbindelse med forestående valg.

Edda Media AS er eierselskap for en rekke medievirksomheter i Norge. Totalt består Edda Media AS av 31 heleide og 29 deleide datterselskaper. Det er til sammen ca 1600 ansatte i konsernet. En detaljert oversikt over selskapsstrukturen er vedlagt søknaden.

Det fremgår av søknaden at de ansatte representert i egne selskapers styrer.

Det er opplyst til sekretariatet at søknaden ikke omfatter utenlandske datterselskaper.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget legger til grunn at søknaden innebærer en videreføring av konsernordningen for Orkla Media AS. I forbindelse med at Orkla Media AS høsten 2006 orienterte Bedriftsdemokratinemnda om endringene i konsernet ga nemnda tilbakemelding om at den ikke hadde merknader til de skisserte ordningen men at det ville være hensiktsmessige at det på bakgrunn av endringene søkes om en ny og oppdatert konsernordning før neste ordinære valg.

Arbeidsutvalget etterkommer søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg treffer slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Edda Media AS:

I
De ansatte i Edda Media AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Edda Media AS.

II
Etablerer eller overtar Edda Media AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”


 

7. Sak BDN-2008001145 Hafslund ASA

Saken utsettes til neste møte i arbeidsutvalget.


 

8. Ny møtedato

Tirsdag 15. april 2008 kl. 0900.