Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS. Sak BDN – 200806349 Tandberg ASA. Sak BDN – 200700669 Trondheim Energi AS. Sak BDN – 200900114 Hartmark Conulting AS. Sak BDN – 200806400 Kraft Foods AS. Sak BDN – 200900462 Avinor AS.

Fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. februar 2009.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN-200806234 Volvat Medisinske Senter AS
  • Sak BDN-200806349 Tandberg ASA
  • Sak BDN-200700669 Trondheim Energi AS
  • Sak BDN-200900114 Hartmark Conulting AS
  • Sak BDN-200806400 Kraft Foods AS
  • Sak BDN-200900462 Avinor AS

 

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Ingebjørg Harto
  • Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten, Anne Karine Plahter og Hege Frydenberg

Møtet varte fra klokken 0900 – 1015.

 

1. BDN 200806234 Volvat Medisinske Senter AS

Volvat Medisinske Senter AS fikk godkjent en konsernordning av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 13. april 1999. Konsernordningen innebar at de ansatte i Volvatgruppen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Volvatgruppen AS.

I brev 1. desember 2008, søker selskapet om opphevelse av konsernordningen. Søknaden begrunnes med at grunnlaget for ordningen er bortfalt idet de datterselskaper som tidligere fikk representasjon i Volvat Medisinske Senter AS gjennom konsernordningen, nå er blitt fusjonert med Volvat Medisinske Senter AS. Forutsetningene for den eksisterende konsernordningen er dermed falt bort, og de ansatte kan i tilstrekkelig grad bli representert gjennom aksjelovens bestemmelser.

Volvat Medisinske Senter AS hadde pr. november 2008, fire datterselskaper. To av disse, Volvat Medisinske Senter Østfold AS, og Volvat Medisinske Senter Vestfold AS var i en prosess for fusjonering med morselskapet Volvat Medisinske Senter AS. Det er opplyst at fusjonen av disse selskapene skal gjennomføres etter utløp av kreditorfristen pr. desember 2008. De to øvrige datterselskaper, Capio Anoreksi Senter AS og Mensendieck Klinikken AS, har henholdsvis 23 og 5 ansatte. Det er innhentet uttalelse fra de ansatte i de to selskapene som ikke er omfattet av fusjonsprosessen. De ansatte samtykker til at den nåværende konsernordningen oppheves.  

Det er i søknaden opplyst at det er ikke lokale fagforeninger i Volvat Medisinske Senter AS, og søknaden er følgelig forelagt de ansatte til uttalelse. De ansatte samtykker til opphevelsen av konsernordningen. Det er i anledning søknaden avholdt et informasjonsmøte blant de ansattes representanter i selskapet, og en samtykkeerklæring fra disse er vedlagt søknaden.   

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at konsernet har fått ny selskapsstruktur, og for øvrig at det er enighet mellom selskapet og de ansatte om søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, opphever arbeidsutvalget nemndas vedtak for Volvatgruppen AS av 13. april 1999.”

 

2. BDN 200806349 Tandberg ASA

I brev datert 25. november 2008 søker Tandberg ASA om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Tandberg ASA som elektroniske valg.

Tandberg ASA har sitt hovedkontor i Bærum og New York, og tilbyr telepresence, høyoppløslige videokonferanseløsninger, mobile videoprodukter og tjenester. Tandberg ASA har totalt ca 1500 ansatte fordelt på kontorer i flere land. 

Bakgrunnen for søknaden er ønske om å gjennomføre valget på en enklest mulig måte, samtidig som de ansatte sikres full tilgang til valglokale og gis full anonymitet.

Hensynet til de ansattes anonymitet skal ivaretas ved å benytte et verktøy for elektronisk spørreundersøkelse. Valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget både som flertallsvalg og forholdstallsvalg. Det opplyses at alle ansatte har tilgang til PC, og kan avgi stemme på valgdagen også dersom de er på reise, har fri eller lignende.

Søknaden er fremmet av valgstyrets leder, men er drøftet og har fått tilslutning fra selskapets styre hvor også de ansatte er representert. Det er opplyst at det ikke er lokale fagforeninger i Tandberg ASA, og det er derfor innhentet uttalelse fra de ansattes representant i AMU og i selskapets styre.
Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden. Videre vises det til at det er opplyst at kravet til anonymitet blir ivaretatt gjennom det analyseverktøy som er valgt.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Valgstyret har det overordnede ansvaret for at opptellingen er korrekt. I dette ligger at valgstyret må føre kontroll med leverandørens opptelling av stemmene. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.
Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Tandberg ASA.”

 

3. BDN-200700669 Trondheim Energi

I brev 10. desember 2008 søker Trondheim Energi om at fremtidige valg av de ansattes representanter til styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette kan gjennomføres som elektroniske valg. Samtidig søkes det om forlenget funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i de samme selskapene. I vedtak 16. februar 2007 godkjente nemnda at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Trondheim Energiverk AS (nå Trondheim Energi AS) og seks navngitte datterselskaper.

Trondheim Energi AS er 100 % eid av Statkraft AS, og er derfor en del av Statkraftkonsernet. I august 2004 ble det etablert en konsernordning i Statkraft som omfatter alle norskregistrerte datterselskap av Statkraft AS. Trondheim Energi AS med døtre har således stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styrene i Statkraft AS og Statskraft SF.

Statskraft AS og Statskraft SF og de heleide datterselskapene Statkraft Energi AS og Statskraft Development AS har tidligere fått innvilget søknader om elektronisk valg. Per i dag gjennomføres dermed alle valg i Statkraftkonsernet samtidig og elektronisk, med unntak av Trondheim Energi AS med døtre.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn, og det fremgår av søknaden at det vil bli benyttet det samme elektroniske valgsystemet som i Statkraftkonsernet.

Også søknaden om forlenget funksjonstid er begrunnet i praktiske hensyn. Dersom funksjonstiden for de ansattevalgte representantene i styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette forlenges med ett år, vil valgene i disse selskapene kunne koordineres og avholdes samtidig med valgene av ansatterepresentanter til styrene i resten av Statkraftkonsernet.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget viser videre til nemndas vedtak av 16. februar 2007 hvor det ble godkjent at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Trondheim Energiverk AS, Trondheim Energiverk Kraft AS, Trondheim Energiverk Nett AS, Trondheim Energiverk Kraftsalg AS, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Enita AS og Itene AS. På bakgrunn av at det er foretatt endringer i konsernet og at flere av selskapene har endret navn finner arbeidsutvalget det hensiktsmessig å oppheve gjeldende vedtak og fastsette et nytt.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.
 
Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Trondheim Energi AS og heleide norske datterselskaper av dette, som elektroniske valg.

Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeideutvalget godkjenner også at funksjonstiden for de ansattes representanter i styrene i Trondheim Energi AS og datterselskaper av dette forlenges med ett år, slik at valgene i disse selskapene kan koordineres og avholdes samtidig med valg av ansatterepresentanter til styrene i resten av Statkraftkonsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Trondheim Energi AS og heleide norske datterselskaper av dette, og at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styrene i de samme selskapene forlenges frem til nye valg avholdes i 2010.

Nemndas vedtak av 16. februar 2007 oppheves.”

 

4. BDN 20090014 Hartmark AS

I brev 6. januar 2009 søker Hartmark AS og de ansatte i konsernet om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Hartmark AS og i selskapets datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Hartmark AS. Som en forutsetning for søknaden om konsernordning søkes det også om unntak for representasjon i styret i datterselskapet Hartmark Consulting AS.

Hartmark-konsernet ble dannet etter en reorganisering våren 2008. Før reorganiseringen drev Hartmark Consulting AS, nå Hartmark AS, med konsulent- og rekrutteringsvirksomhet. Etter reorganiseringen er dette selskapet blitt morselskap i konsernet, og konsulent- og rekrutteringsvirksomheten er utskilt i de to heleide datterselskapene Hartmark Consulting AS og Hartmark Executive Search AS.

I forbindelse med reorganiseringen ble 37 av de ansatte overført til datterselskapet Hartmark Consulting AS. Dette selskapet har nå 36 ansatte. Videre ble 9 ansatte overført til datterselskapet Hartmark Executive Search AS, som i dag har 8 ansatte. Morselskapet Hartmark AS har 1 ansatt. 

Styret i Hartmark AS består av 7 medlemmer, hvorav 2 er representanter for de ansatte i selskapet. Styrene i henholdsvis Hartmark Consulting AS og Hartmark Executive Search AS består av ett medlem, og det er ingen ansatterepresentanter i disse styrene.

Søknaden er begrunnet med at en slik løsning det er søkt om vil være den mest hensiktsmessige for konsernets drift og bedriftsdemokratiet. I følge søknaden vil styret i morselskapet i praksis være det operasjonelle styret for hele konsernet, og treffe beslutninger av avgjørende betydning for datterselskapene. Styrene i datterselskapene vil etter det opplyste være minimumsstyrer, og vil ikke treffe avgjørelser som er av avgjørende betydning for disse selskapene. Det er videre vist til at regnskapene i datterselskapene vil bli behandlet i morselskapets styre før de behandles i styrene i datterselskapene. Representasjonsordningen som søkes innført vil i følge søkerne være tilpasset den reelle styringsformen i konsernet, og sikre at de ansatte er representert i det organet som reelt sett treffer avgjørelser angående konsernet. Det er også vist til at de ansatte i Hartmark Executive Search AS ikke har krav på styrerepresentasjon, men at ordningen det søkes om vil muliggjøre innflytelse også for denne gruppen av ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Hartmark AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hartmark AS.
Når det gjelder spørsmålet om representasjon fra de ansatte i styret i datterselskapet Hartmark Consulting AS, vil arbeidsutvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer. Når det gjelder selskapet det i denne saken er søkt om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styret for, har dette under 200 ansatte. Det betyr at det ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentasjon i styret, jf. aksjeloven § 6-4. I selskaper med 200 eller færre ansatte er ansatterepresentasjon i styret betinget av at de ansatte krever dette etter nærmere regler i aksjeloven. Bedriftsdemokratinemnda fører en restriktiv praksis når det gjelder å gjøre unntak fra de ansattes rett til å kreve styrerepresentasjon. Etter det opplyste er det for øvrig ingen aktuell problemstilling i saken her ettersom det ikke er fremmet krav om representasjon i datterselskapet Hartmark Consulting AS. Utvalget ser på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjonen i dette selskapet.
Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12. Utvalget vil spesielt peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hartmark AS:

I
De ansatte i Hartmark AS og norske datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hartmark AS.

II
Etablerer eller overtar Hartmark AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

5. BDN-200806400 Kraft Foods Norge AS

I brev av 10. desember 2008 søker Kraft Foods og lokale fagforeninger om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Kraft Foods Norge AS og i datterselskapene Kraft Foods Norge Production AS, Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, samt de ansatte i Kraft Foods Europe Procedurement GmbH og Kraft Foods Europe Services GmbH`s filialer i Norge skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Kraft Foods Norge AS.

Kraft Foods er i ferd med å omorganisere sin konsernstruktur i Europa ved at det blant annet skal etableres nye juridiske enheter innenfor salg, produksjon og tjenester i flere land i EU-regionen. Den nye modellen er i følge søknaden planlagt gjennomført i annet kvartal 2009. Det nordiske holdingselskapet Kraft Foods AS skal likvideres. Kraft Foods i Norge vil etter omorganiseringen bestå av Kraft Foods Norge AS, Kraft Foods Norge Production AS, Kraft Foods Norge Intellectual Property AS og de norske filialene av de sveitsiske selskapene Kraft Foods Europe Procurement GmbH og Kraft Foods Europe Services GmbH. Fra det tidspunktet omorganiseringen gjennomføres, vil ansatte bli overført fra Kraft Foods Norge AS til de to filialene for å ivareta funksjoner som overføres disse. Selv om disse etter omorganiseringen formelt sett vil være ansatt i den sveitsiske delen av konsernet innebærer søknaden at disse arbeidstakerne beholder sine bedriftsdemokratiske rettigheter i den norske delen av konsernet.

Det vil bli etablert styrer for Kraft Foods Norge AS og Kraft Foods Norge Production AS med representasjon fra de ansatte. Det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i Kraft Foods Norge AS, og de ansatte skal velge fire av ti styremedlemmer i Kraft Foods Norge AS og to av seks styremedlemmer i Kraft Foods Norge Producton AS. Kraft Foods Norge Intellectual Property AS har ingen ansatte, og således bare aksjonærvalgte styremedlemmer.

Det legges opp til at valget gjennomføres før omorganiseringen er gjennomført, slik at de ansattevalgte kan ta del i styrearbeidet fra første møte.

Søknaden er fremmet av selskapet og lokale fagforeninger i fellesskap.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om den ordningen det søkes om.

Kraft Foods Norge AS, Kraft Foods Norge Production AS, Kraft Foods Norge Intellectual Property AS og de norske filialene av de sveitsiske selskapene Kraft Foods Europe Procurement GmbH og Kraft Foods Europe Services GmbHs er en del av det internasjonale Kraft Foodskonsernet med morselskap i Sveits. De tilhører således samme gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser, jf. aksjeloven § 6-5 (2). De ansatte i de to filialene har tidligere vært ansatt i den norske delen av konsernet, og det fremgår av søknaden at den omsøkte ordningen er ønsket av både ansatte og ledelse i de norske selskapene, samt de ansatte i de to filialene.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Kraft Foods Norge AS, datterselskaper av dette og de to filialene i Norge av de sveitsiske selskapene Kraft Foods Europe Procurement GmbH og Kraft Foods Europe Services GmbH skal ha stemmerett og er valgbare til styret i Kraft Foods Norge AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 (2) og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Kraft Foods Norge AS:

I
De ansatte i Kraft Foods Norge AS, norske datterselskaper av dette og ansatte i Kraft Foods Europe Procurement GmbH og Kraft Foods Europe Services GmbH’s filialer i Norge, har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Kraft Foods Norge AS.

II
Etablerer eller overtar Kraft Foods Norge AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §6.”

 

6. Sak 200900462 Avinor AS

I brev av 26. januar 2009 søker Avinor AS om en konsernordning som innebærer at ansatte i Avinor AS og i datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Avinor AS.

Søknaden er fremmet av Avinor AS ved konsernsjefen, etter initiativ fra Norsk Tjenestemannslag Luftfarten. Konsernets øvrige fagforeninger har sluttet seg til forslaget ved påtegning på brev fra NTL. Det gjelder Norsk Flygelederforening, Stafo Luftfart, El & It, og SAN i tillegg til NTL Luftfarten. Det fremgår av søknaden at konsernstyret samt styreleder og ledelsen i Avinor stiller seg positive til søknaden.

Avinor-konsernet har ca 3600 ansatte, fordelt på ca 3000 i Avinor AS og ca 600 i det heleide datterselskapet Oslo Lufthavn (OLS). Konsernet består i tillegg av Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes Eiendom AS. Ingen av disse datterselskapene har ansatte. Det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i både Avinor AS og i OSL. De ansatte er således representert med ett ekstra styremedlem i tillegg til det
som følger av aksjeloven 6-4 (2).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om den ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 (1) og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Avinor AS:

I
De ansatte i Avinor AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Avinor AS.

II
Etablerer eller overtar Avinor AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

7. Nye saker

Sekretariatet underrettet om at det var kommet inn en ny sak til nemnda fra Namsos Trafikkselskap ASA med søknad om konsernordning.

 

8. Eventuelt

Sekretariatet orienterte om en problemstilling rundt EWC. Notat sendes til arbeidsutvalget.

Ny møtedato: onsdag 4. mars 2009 klokken 0900 (arbeidsutvalget)