Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN-12/3940 Broadnet AS. BDN-13/87 Noreal Transport Nord AS.

Protokoll 2/2013 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 28. februar 2013

 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN 12/3940 Broadnet AS
  • Sak BDN 13/87 Noreal Transport Nord AS

 

Følgende deltok i behandlingen av sakene: Gudmund Knudsen, Gro Granden og Halvor E. Sigrudsen. Fra sekretariatet: Bodil Stueflaten.

 

Vedtakene ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

 

1.      Sak BDN 12/3940 Broadnet AS

 

I brev 31. januar 2013 søker Broadnet Holding AS om en endring i sin gjeldende konsernordning som ble vedtatt av Bedriftsdemokratinemnda 17. desember 2012.

 

Det følger av vedtaket fra desember 2012 at ansatte i Infiber AS skal inklderes i valget av ansatterepresentnater til styret i Broadnet AS og at det er en forutsetning for dette at selskapet Infiber AS innfusjoneres i datterselskapet Broadnet AS i løpet av første halvår 2013.

 

Disse fusjonsplanene er nå endret. Infiber AS vil likevel ikke bli innfusjonert i Broadnet AS. Infiber AS vil imidlertid fortsatt være en del av Broadnet Holding konsernet, som også Broadnet AS er en del av. I følge søknaden er planen i konsernet at Infiber AS ”i nær fremtid” er planlagt å inngå i samme eierstruktur som Broadnet AS, og at det derfor fortsatt er ønskelig at de ansatte i Infiber AS skal inkluderes i valget av ansatterepresentanter i Broadnet AS. I realiteten betyr dette at det etableres en konsernordning som innebærer at ansatte i Broadnet AS, datterselskaper av dette og ansatte i Infiber AS har stemmrett og er valgbare til styret i Broadnet AS.

 

Søknden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden, og godkjenner at konsernordningen av 17. desember 2012 endres i samsvar med søknaden.

 

Når det gjelder premissene for vedtaket vises til nemndas tidligere vedtak av 21. juni 2011 og 17. desember 2012.

 

Bedrifsdemokratinemnfas arbeidsutvalg fatter slikt

 

vedtak:

 

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 andre ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 13. januar 2012, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Broadnet Holding AS og Broadnet AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 17. desember 2012 i sak BDN-11/2474 Ventelo Holding AS og Ventelo AS oppheves.

II

Ansatte i Broadnet AS, datterselskaper av dette, samt ansatte i Infiber AS har stemmrett og er valgbare til styret i Broadnet AS.

III

Ansatte i Broadnet Nord AS inkluderes i valget av ansatterepresentanter til styret i Broadnet AS i 2013 dersom selskapet er planlagt eller nært forestående vedtatt innfusjonert i Broadnet AS før valget.

IV

Etablerer eller overtar Broadnet AS nye selskaper forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

V

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

VII

Ansatte i Ventelo Distribusjon AS og Ventelo Log AS inkluderes i valget av ansatterepresentanter i styret i Ventelo AS i 2013 dersom selskapene er planlagt eller nært foretående vedtatt innfusjonert i Ventelo AS før valget.

VIII

Som en overgangsordning fram til valget i 2013 fortsetter de to ansatterepresentantene med ansettelsesforhold i Broadnet, som styremedlemmer i Broadnet AS, mens representanten med ansettelsesforhold i Ventelo AS fortsetter som styremedlem i Ventelo AS. Et verneombud i Ventelo AS møter i tillegg som observatør i styret i Ventelo AS fram til ordinært valg er gjennomført  2013 .

IX

Dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Broadnet AS, gitt i vedtak 21. juni 2011, opprettholdes. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

X

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter i Broadnet AS og Ventelo AS.”

 

2.      Sak BDN 13/87 Noreal Transport Nord AS

I brev 4. januar 2013 søker Boreal Transport Nord AS (BTN AS) om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i Boreal Transport Nord AS og de to heleide datterselskapene FFR Buss AS og BTN Sjø AS skal ha stemmerett og være valgbare til styret i BTN AS. Konsernordningen er betinget av at valget av ansatterepresentanter skjer i tre valgkretser, hvor de tre selskapene utgjør hver sin valgkrets.

 

BTN AS er et datterselskap av Boreal Transport Norge AS, og utøver sin virksomhet i all hovedsak i landets tre nordligste fylker. Konsernet har til sammen 911 ansatte, hvorav 385 i BTN AS, 187 i FFR Buss AS og 339 i BTN Sjø AS. Det er opplyst at de ansatte er representert i styrene i BTN AS og BTN Sjø AS. De ansatte har ikke krevd representajon i styret i FFR Buss AS. Det foreligger avtaler om ikke å ha bedriftsforsamling i BTN AS og BTN Sjø AS.

 

Det framgår av søknaden at all drift skjer i regi av BTN AS, og at det er i BTN AS’ styre at alle reelle beslutninger tas. For å sikre reell medbestemmelse er det derfor ønskelig, både fra arbeidsgivers og ansattes side, at alle ansatte i BTN AS og datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i BTN AS.

 

For å sikre at alle ansattegrupperinger i konsernet; sjøansatte, bussansatte og øvrige ansatte, skal være garantert representasjon i styret i BTN AS, forutsetter søknaden om konsernordning at det også etableres tre valgkretser.

 

Søknaden om valgkretsinndeling støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg legger til grunn at det er enighet om søknaden. Selv om de lokale fagforeningene kun har gitt uttrykk for støtte til valgkretsinndelingen, må det etter arbeidsutvalgets oppfatning følge forutsetningsvis at de lokale fagforeningene også støtter selve konsernordningen.

 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

 

v e d t a k :

 

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Boreal Transport Nord AS:

 

I

Ansatte i Boreal Transport Nord AS og i datterselskapene FFR Buss AS og BTN Sjø AS har stemmerett og er valgbare til styret i Boreal Transport Nord AS.

 

II

Valget av de ansattes representanter skal foregå i valgkretser der de ansatte i Boreal Transport Nord AS utgjør en valgkrets, de ansatte i FFR Buss AS utgjør en valgkrets og de ansatte i BTN Sjø AS utgjør en valgkrets.

 

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

 

IV

Etablerer eller overtar Boreal Transport Nord AS nye selskaper forutsettes de anstte å bli innlemmet i den felles repreentasjonsordningen.

 

V

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

 

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".