Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemndas 17. februar 2015

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 15/ 246 Wärtsilä Norway AS

Protokoll 2/ 2015 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas 17. februar 2015

Vedtak ble truffet i følgende sak:

  • BDN 15/ 246 Wärtsilä Norway AS

Følgende møtedatoer ble fastsatt:

  • 25. mars
  • 6. mai
  • 24. juni

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Bodil Stueflaten og Siri Stangeland møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000–1100. 

Sak BDN 15/246 Wärtsilä Norway AS 

Ved brev av 23. januar 2015 søker valgstyret i Wärtsilä Noway AS om opphevelse av Bedriftsdemokratinemndas vedtak 5. februar 1988 punkt III hvor det fremgår at valget av ansatterepresentanter til styret i selskapet skal foregå som flertallsvalg i to valgkretser. Det fremgår av senere e-post at selskapet fremmer søknad i samsvar med valgstyrets søknad av 23. januar.

Selskapet har til sammen 710 ansatte hvorav ca 550 er fagorganiserte. Omtrent 200 av de fagorganiserte er timelønnede, hvorav ca 150 er organisert i Fellesforbundet, 50 er organisert i Lederne og et fåtall i NITO. Fagforeningene, rangert etter medlemstall er; Lederne (ca 195), Fellesforbundet (ca 150), NITO (125) og Tekna (80).

Selskapet ønsker i forbindelse med det forestående valget til nytt styre å gå tilbake til forskriftens normalordning for valg av styrerepresentanter av og blant alle selskapets ansatte. Søknaden støttes av de lokale fagforeningene Lederne, Nito og Tekna, som representerer ca 55 prosent av de ansatte. Den lokale fagforeningen Fellesforbundet ønsker å opprettholde nemndas vedtak.

Bakgrunnen for at selskapet nå søker om opphevelse av vedtaket om inndeling i to valgkretser er at både selskapet og et flertall av de ansatte ønsker å gå tilbake til lovens normalordning  for valg av ansatterepresentanter i selskapet.

Bedriftsdemokratinemnda fastsatte i sitt vedtak av 30. januar/ 2. februar 1987 at valg til styret i selskapet skulle foregå i to valgkretser; en valgkrets for månedslønnede og en for timelønnede. Dette vedtaket ble fattet på bakgrunn av søknad fra selskapet og støtte fra alle lokale fagforeninger. Nemnda viste i vedtaket til selskapets begrunnelse om at flest mulig kategorier ansatte skal bli representert i styret og at de ansatte således skal kunne bidra med størst mulig faglig bredde og kompetanse i styret.  Ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 5. februar 1988 ble selskapet fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling. For oversiktens skyld gjorde nemnda da et nytt samlet vedtak som også omfattet inndelingen i valgkretser.

I søknaden om opphevelse av ordningen uttales det at valg i samsvar med lovens normalordning ikke vil redusere verken operatørenes eller funksjonærenes mulighet til å få og få frem relevant informasjon til styret eller redusere noen av gruppenes påvirkningsmulighet. Videre vises det til at vedtakets forutsetning om konsensus blant fagforeningene med hensyn til å etablere to valgkretser ikke lenger foreligger og at Fellesforbundet, som ønsker videreføring av ordningen med valgkretser, er i mindretall.

Det fremgår av uttalelsen til Fellesforbundet av 20. januar 2015 at det på tidspunktet for Bedriftsdemokratinemndas vedtak i 1987 var ca. 70 % timelønnede (operatører) og ca. 30 % månedslønnede (funksjonærer) i virksomheten. Det fremgår av den samme uttalelsen at fordelingen av medlemmene i valgkretsene har endret seg gradvis og nå er ca. 70 % funksjonærer og 30 % operatører. Bakgrunnen for at Fellesforbundet ønsker å opprettholde vedtaket om valgkretser er at de frykter at en ordning med ett samlet valg i selskapet kan medføre at operatørene ikke blir representert i virksomhetens styre og at operatørene får en større representasjon enn lovens intensjon tilsier. Det vises også til at dagens ordning er best egnet til å få fram kunnskap om ulike prosesser og lokasjoner i bedriften.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at den faktiske situasjonen som lå til grunn for nemndas vedtak i 1988 nå er en annen og at det heller ikke lenger er slik enighet mellom partene som lå til grunn for dette vedtaket Nemnda mener derfor at vedtaket bør oppheves og at valget skal skje etter de ordinære reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften. Det åpner for at det kan fremmes krav om forholdstallsvalg og valgkretser etter forskriftens § 7 dersom vilkårene for det foreligger.

Bedriftsdemokratinemnda fatter etter dette slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 46 femte ledd og 47 andre ledd opphever Bedriftsdemokratinemnda sitt vedtak av 5. februar 1988 punkt III om at valget av ansatterepresentanter til styret i Wärtsilä Norway AS skal foregå som flertallsvalg i to valgkretser”