Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak fredag 22. februar 2002

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 02/1 Statoil ASA

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

1.  Sak 02/1 Statoil ASA

I brev datert 1. februar 2002 søker Statoil ASA om etablering av konsernordning for ansatte i selskapet og i norske datterselskaper ved valg til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Det ønskes videre at nemnda tar stilling til om valget som skal avholdes 20. mars 2002 kan gjennomføres i tråd med den konsernordning det søkes om og om valget i tilfellet bør utsettes.

Selskapet ønsker en ordning hvor de ansatte i norske datterselskaper som er 100% eid av Statoil ASA gis rett til å delta i og være valgbare ved valg av bedriftsforsamling i Statoil ASA. Bakgrunnen for søknaden er at to av Statoil ASA’s datterselskaper har bedt om å få en slik rett, med den begrunnelse at beslutninger i Statoil ASA har direkte innvirkning på disse selskapenes virksomhet.

Det søkes om at konsernordningen kun skal omfatte  selskapene Statoil Norge AS, Navion ASA, Norferm DA, Pipecare AS og Statoil Kapitalforvaltning ASA. Selskapene APL AS og NUI AS ønskes ikke tatt med i ordningen. Det opplyses i søknaden at disse selskapenes fremtidige tilknytning til morselskapet er usikker og virksomhetene anses ikke for å inngå som en naturlig del av morselskapets virksomhet. Det opplyses at det ikke er besluttet å selge seg ut av disse selskapene men at dette vurderes fortløpende.

De øvrige heleide datterselskapene (holdingselskaper uten ansatte) samt utenlandske datterselskaper ønskes også holdt utenfor konsernordningen.

Det opplyses i søknaden at valget av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA allerede er planlagt avholdt 20. mars 2002. Valgprosessen er dermed allerede satt i gang. Det er i denne valgprosessen ikke tatt i betraktning at det er sendt søknad om at ansatte i hele konsernet skal være valgbare og ha stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Statoil ASA ber derfor om at Bedriftsdemokratinemnda vurderer hvorvidt den konsernordningen det søkes om bør gjøres gjeldende for det allerede igangsatte valget og om valget eventuelt bør utsettes.

Fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i konsernet er enige i at også de ansatte i Statoil ASA’s datterselskaper bør ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Blant disse mener likevel fagforeningene YS, NIF og NITO i Statoil ASA, som representerer ca 47% av de ansatte i konsernet, at konsernordningen ikke skal legges til grunn for det valg som allerede er i ferd med å bli avviklet. Begrunnelsen som er anført for dette er at valgprosessen allerede er i gang. Det vises til nominasjonsprosessen og liste over stemmeberettigede er ferdig og at valgmateriell er sendt til trykkeri. Dersom det innføres konsernordning slik at de ansatte i datterselskaper også skal delta i valget, vil dette påvirke gjennomføringen av valget.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte om konsernordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Til spørsmålet om konsernordningen i Statoil ASA skal innføres med virkning for valget som   allerede er satt i gang, vil arbeidsutvalget bemerke at etter representasjonsforskriftens § 10 sammenholdt med § 12 femte ledd skal alle som er ansatt i selskapet på valgdagen ha stemmerett ved valget. Valgstyret skal sørge for at det foreligger liste over dem som har stemmerett. Ved innføring av konsernordningen anses de ansatte i konsernet som ansatt i Statoil ASA i forhold til valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen. Det vil dermed ikke være i tråd med representasjonsforskriften dersom valget avholdes uten at ansatte i datterselskapene får delta i valget.

Bedriftsdemokratiske hensyn taler også for at konsernordningen etableres så raskt som mulig slik at de ansatte i konsernet kan øve innflytelse på beslutningene i bedriftsforsamlingen.

Det neste spørsmålet er så om valget bør utsettes. Arbeidsutvalget viser til at etter representasjonsforskriften § 6 sjette ledd har Bedriftsdemokratinemnda kompetanse til å utsette valg ved behandling av søknader om innføring av konsernordning. Det opplyses i søknaden at valget etter planen skal avholdes 20. mars 2002. For at valget skal kunne gjennomføres på en slik måte at kravene i representasjonsforskriften § 12 er oppfylt, må valget av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen utsettes. Arbeidsutvalget har merket seg at generalforsamlingen først skal velge sine representanter i bedriftsforsamlingen 6. mai 2002 og ny bedriftsforsamling skal ha sitt første møte i juni 2002. En utsettelse av valget innebærer at valget blir gjennomført i samsvar med representasjonsforskriften.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Statoil ASA:

I

De ansatte i Statoil ASA og i norske heleide datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA.

II

Ved valget i 2002 av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA legges punkt 1 til grunn. Valget utsettes slik at fristene i representasjonsforskriften § 12 oppfylles.

III

Etablerer eller overtar Statoil ASA nye norske heleide datterselskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6”.