Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. mai 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 0900 – 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 03/09 Helse Øst RHF

Sak 03/10 Helse Finnmark HF

Sak 03/11 Helse Nord RHF

1 Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 22. mai 2003 ble godkjent.

2 Sak 03/05 NOAH Holding AS

Saken ble tatt opp til vurdering. Utvalget besluttet å anmode konsernet om å utforme ny søknad i samsvar med nemndas praksis for tilfeller hvor det ønskes innført en ordning hvor de samme personer skal sitte i samtlige styrer i konsernet. Sekretariatet tar opp med konsernet spørsmålet om å utforme en ny søknad og gjør samtidig konsernet oppmerksom på muligheten for å vedtektsfeste de ansattes rett til representasjon i styrene i selskapene som ikke har egne ansatte.

3 Sak 03/08 Helse Øst RHF

I e-post 6. mars 2003 fremsetter Elen Wulfsberg Lorentzen, ansatt ved ved Aker universitetssykehus HF, valgklage med krav om at valget kjennes ugyldig. Valgstyret i Helse Øst RHF oversender i brev 2. april 2003 valgklagen til Bedriftsdemokratinemnda.

Klagen gjelder forberedelsen til og gjennomføringen av valget av de ansattes styrerepresentanter. Valgklagen har vært behandlet i valgstyret, men det ble ikke funnet grunnlag for å ta den til følge. Klagen er derfor oversendt Bedriftsdemokratinemnda til behandling.

Klager anfører at valglistene ikke inneholdt en presentasjon av kandidatene, og at det derfor ikke var tilstrekkelig grunnlag for å avgi stemme. Videre er det anført at ikke alle ansatte fikk tilsendt valglister. Valget må på bakgrunn av dette kjennes ugyldig.

Arbeidsutvalget viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. helseforetaksforskriften § 17, 2. ledd. Det vises også til at klagen er fremsatt innen klagefristen.

Klagen har vært behandlet av valgstyret. Valgstyret har imidlertid ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge, og den er dermed oversendt Bedriftsdemokratinemnda for avgjørelse, jf. helseforetaksforskriften § 17, 1. ledd.

Klager har anført at det var manglende presentasjon av kandidatene på valglistene.

Helseforetaksforskriften § 10 stiller ikke krav om at valgstyret skal presentere kandidatene utover å opplyse navn, i hvilket foretak kandidaten arbeider, samt hvor i foretaket.

Valglistene inneholder for- og etternavn på kandidatene, stillingstittel, foretaket vedkommende arbeider i og hvor. Etter arbeidsutvalgets oppfatning er dette i samsvar med de krav til opplysninger som følger av helseforetaksforskriften § 10, 5. og 8. ledd, og valglistene må dermed anses å være riktig utformet.

Klager gis ikke medhold på dette punkt.

Det anføres videre at ikke alle ansatte fikk tilsendt stemmesedler.

Utgangspunktet er at valg avholdes som urnevalg, men valgstyret kan beslutte at valget skal foregå pr. post, jf. helseforetaksforskriften § 8, 8. ledd. Det er ikke direkte regulert i forskriften om det kan avholdes kombinert urne- og postvalg. Arbeidsutvalget anser imidlertid at forskriften åpner for dette, og at det er en hensiktsmessig og praktisk måte å avholde valg på. Ved å avholde valget som et kombinasjonsvalg fikk alle de stemmeberettigede anledning til å avgi stemme, også de som ikke fikk tilsendt stemmesedler pr. post på grunn av manglende adresse. Arbeidsutvalget kan ikke på dette punkt se at det er gjort feil som fører til at valget må oppheves.

Klager gis ikke medhold på dette punkt.

Etter arbeidsutvalgets oppfatning har det ikke blitt begått feil ved forberedelsen og gjennomføringen av valget. Arbeidsutvalget finner derfor at valgklagen ikke kan tas til følge. 

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av helseforetaksloven § 22 og forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer § 17, og nemndas delegasjonsvedtak av 27. mars 2003 tas klagen ikke til følge”.

4 Sak 03/10 Helse Finnmark HF

I brev 24. mars 2001 fremsetter hovedtillitsvalgt i KFO, Odd Oskarsen krav om at valget av ansattes representanter til styret i Helse Finnmark HF, avholdt 13. mars 2003, må kjennes ugyldig. Klagen videresendes Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 31. mars 2003.

Klagen gjelder gjennomføringen av valget av ansattes representanter til styret i helseforetaket. Valgstyret tar ikke til følge klagerens anførsel, og oversender derfor saken til nemnda for nærmere prøvelse.   

Klager viser til at valget er gjennomført i strid med helseforetaksforskriften ettersom en kandidat ble valgt inn som vararepresentant til tross for at vedkommende sto innstilt som fast representant på valglisten. Klager mener at dette ikke er i tråd med retningslinjene for valget som er utarbeidet av valgstyret. Klager hevder at det følger av retningslinjene at bare de som var foreslått som vararepresentant på listen kunne velges som vararepresentant. 

På bakgrunn av dette forholdet krever klageren primært at valget kjennes ugyldig. Subsidiært krever klageren at vervene som vararepresentant fordeles på kandidatene som sto oppført som dette på listen.

Arbeidsutvalget viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. helseforetaksforskriften § 17 andre ledd, første og andre punktum.

Valget ble avholdt 13. mars 2003. Klagen er datert 24. mars 2003 og mottatt av valgstyret 27. mars 2003. Klagefristen er 14 dager jf forskriften § 17 tredje ledd. Klagen er dermed fremsatt innen fristen.

Realitetsspørsmålet:

Det første spørsmålet som vurderes er om valget med hensyn til fordelingen av vervene som ansatterepresentanter i styret i helseforetaket er skjedd i tråd med helseforetaksforskriftens regler.

Det opplyses at det ved valget skulle velges tre representanter til styret. Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg med to godkjente lister. Avstemmingen resulterte i at to medlemmer ble valgt fra den ene listen og ett medlem fra den andre. Deretter ble vararepresentantene fordelt slik at kandidatene som sto som henholdsvis nummer tre på den ene listen og nummer to på den andre listen fikk verv som første vararepresentant osv. Valgresultatet ble deretter korrigert i tråd med kravet til kjønnsfordeling.

Det følger av helseforetaksforskriften § 10 fjerde ledd at det ved forholdstallsvalg skal fremmes forslag til liste som inneholder like mange navn som det antall styrerepresentanter, observatører og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Det følger videre av forskriften § 13 at hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer med tillegg av to. Med dette menes at verv som første vararepresentant går til den neste på listen etter at vervene som fast medlem er fordelt. Det er ikke slik at verv som første vararepresentant skal gå til den som er innstilt som vararepresentant på listen. Det er ikke anledning til å stille til valg kun som vararepresentant og rekkefølgen på listen og valgresultatet er alene avgjørende for hvilke kandidater som blir valgt.

Etter Arbeidsutvalgets syn er fremgangsmåten i tråd med helseforetaksforskriftens regler.

Det neste som må vurderes er hvorvidt retningslinjene utarbeidet av valgstyret for valget er misvisende eller inneholder feil som kan føre til at valget er ugyldig.

Det følger av retningslinjenes punkt 2 at forslaget skal utformes i form av en liste som inneholdt ”navn på inntil 3 representanter”. Videre heter det i pkt 2.2 at listen skal inneholde ”Navn på inntil 5 vararepresentanter. Samme antall vararepresentanter som foreslåtte representanter pluss 2. Vararepresentantene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt”.

Arbeidsutvalget er delt i sitt syn på hvorvidt retningslinjene var egnet til å bli misforstått og om dette innebærer en feil i forbindelse med valgforberedelsene som kan ha hatt innvirkning på resultatet.

Flertallet (Granden og Harto) viser til at det i retningslinjene gis anvisning på at det skal fremmes forslag på tre faste representanter som skal føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Når det deretter i punkt 2.2 i retningslinjene fastsettes at det skal foreslås fem vararepresentanter, fremstår det som uklart om det med dette menes at forslaget skal fremmes i form av to forskjellige lister. Flertallet er av den oppfatning at dette ikke er kommet klart frem av retningslinjene. På de innkomne listene er representantene og vararepresentantene ført opp og nummerert separat fra henholdsvis 1-3 og 1-5. Dette tyder på at retningslinjene faktisk er forstått slik at valget av henholdsvis representanter og vararepresentanter skulle avholdes separat. Det burde fremstått som nærliggende for valgstyret å avklare denne misforståelsen.

På denne bakgrunn er flertallet av den oppfatning at det er skjedd en feil med hensyn til forberedelsen til valget. Etter flertallets syn kunne rekkefølgen på listen foreslått av KFO vært annerledes dersom de hadde vært klar over den anvendte fremgangsmåten for fordelingen av vervene til styret. Flertallet mener derfor at feilen kan ha hatt innvirkning på valgresultatet. Valget oppheves derfor i sin helhet. Dette innebærer at det må avholdes nytt valg. Flertallet forutsetter at valgstyret straks setter i gang prosessen for avholdelse av nytt valg.

Mindretallet (Knudsen) er ikke enig i at retningslinjene er misvisende selv om det skilles mellom forslag til faste representanter og til vararepresentanter. Selv om KFOs forslag kan tyde på at forslagstillerne har vært av den oppfatning at det skulle fremmes separate lister for henholdsvis medlemmer og vararepresentanter, er det etter mindretallets syn ikke så nærliggende å forstå retningslinjene slik at denne muligheten for misforståelse bør føre til at valget må oppheves. Det vises i den forbindelse til at punkt 2 i retningslinjene innleder med at forslaget skal fremmes i form av en liste og at det er vist til valgreglene i helseforskriften § 10. Mindretallet er derfor av den oppfatning at det ikke er skjedd feil i forbindelse med valget av en slik karakter at det fører til opphevelse av valget.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av helseforetaksloven § 23 tredje ledd jf. helseforetaksforskriften § 17 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet tas klagen fra hovedtillitsvalgt i KFO, Odd Oskarsen til følge.”

Valget av de ansattes representanter til styret i Helse Finnmark HF oppheves.

Nytt valg avholdes i samsvar med lovens og helseforetaksforskriftens regler.

De nåværende styremedlemmer og varamedlemmer valg av og blant de ansatte fungerer til nytt valg er holdt” . 

5 Sak 03/11 Helse Nord RHF

I brev 24. mars 2003 fremsetter hovedtillitsvalgt i KFO, Odd Oskarsen krav om at valget av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF, avholdt 13. mars 2003, må kjennes ugyldig. Klagen videresendes Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 9. april 2003.

Klagen gjelder feil ved forberedelsene til valget av ansattes representanter til styret i foretaket. På bakgrunn av disse forhold krever klageren at valget kjennes ugyldig.  

Valgstyret avviser klagen i sin helhet og oversender derfor saken til nemnda for nærmere prøvelse.   

Klager protesterer for det første på at det ikke ble kunngjort hvem som var valgbar ved valget. Valgstyret hevder de har fulgt forskriften.

Klager protesterer for det andre på at vilkårene og fristen for å foreslå liste til valget ikke er kunngjort til KFO, som er lokal fagforening ved sykehuset i Hammerfest.

Klager viser til at det kun ble satt opp oppslag hvor de ansatte ble invitert til å delta ved valget av ansattes representanter. KFO mottok ingen informasjon om at valget skulle gjennomføres som forholdstallsvalg eller oppfordrning om å foreslå kandidater. KFO henvendte seg derfor til valgstyret i brev 7. februar 2003 hvor de ba om en nærmere redegjørelse for styrerepresentasjonen, datoen for valget og når forslag på styremedlemmer måtte være innlevert. I valgstyrets svar, brev 20. februar 2003, ble det informert om at valget skulle gjennomføres som forholdstallsvalg og om at organisasjonen kunne komme med forslag og at generell informasjon om valget var sendt ut til de lokale valgstyrene for kunngjøring lokalt. Fristen for innlevering av forslag ble ikke omtalt.

Klager viser videre til at informasjonen om valget kun ble distribuert til de lokale valgstyrene, uten at det ble sikret at informasjonen ble gitt videre til riktig adressat, dvs de lokale fagforeningene og den enkelte ansatt.

I telefonsamtale 12. mai 2003 mellom klager og Bedriftsde4mokratinemndas sekretariat hevder klager at tidspunktet for valget overhodet ikke ble kunngjort. Plakaten med informasjon om valgdagen ble ikke slått opp på den enkelte arbeidsplass. KFO planla å foreslå liste til valget, men ettersom det verken var informert om tidspunktet for valget eller fristen for å levere inn forslag, ble slik liste ikke klar. Klager hevder videre at den manglende informasjonen om valget gjaldt hele Helse Finnmark.  

Valgstyret viser i sin redegjørelse til at både valget til det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og til de lokale helseforetakene ble samkjørt av det regionale valgstyret. Det ble opprettet kontakter med de lokale valgstyrene. Kunngjøringene av valgforløpet lokalt ble utarbeidet sentralt og deretter sendt ut til de lokale valgstyrene som skulle sørge for fortløpende oppslag på arbeidsplassene.

Valgstyret viser videre i sin redegjørelse til at det ikke følger av reglene at valgstyret plikter å informere de lokale fagforeningene og de ansatte direkte.

Arbeidsutvalget viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. helseforetaksforskriften § 17 andre ledd, første og andre punktum.

Valget ble avholdt 13. mars 2003. Klagen er journalført i Helse Nord 3. april 2003. Valgstyret presiserer imidlertid at klagen faktisk ble mottatt innen fristens utløp. Klagen er dermed fremsatt innen klagefristen.

Realitetsspørsmålet:

Det første spørsmålet som reises er hvorvidt det innebærer en feil at det ikke ble kunngjort hvem som var valgbar ved valget. I henhold til helseforetaksforskriften § 8 femte, sjette og syvende ledd skal valgstyret kunngjøre datoen for valget med en frist på åtte uker og samtidig kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg. Senest fire uker før valget skal det kunngjøre om valget skal foregå som flertalls- eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordres til å stille forslag til liste. Når valgstyret mottar forslag skal det avgjøres om de innkomne forslagene er overensstemmende med loven og forskriften, herunder om kandidatene på listene er valgbare. Det følger ikke av forskriften at valgstyret på forhånd skal kunngjøre hvem som er valgbare. Derimot skal valgstyret kontrollere om kandidatene er valgbare når forslag til liste mottas. Dersom listen ikke oppfyller kravene, har forslagsstillerne anledning til å foreta endringer.

Arbeidsutvalget kan ikke se at det er begått feil når det ikke på forhånd er kunngjort hvem som er valgbare ved valget.

Når det gjelder anførselen om at vilkårene og fristen for å foreslå liste til valget ikke er kunngjort til KFO vil arbeidsutvalget bemerke at det må være tilstrekkelig at informasjonen formidles på en slik måte at alle ansatte kan gjøre seg kjent med den. Det kan derfor ikke kreves at valgstyret skal sende informasjon til den enkelte fagforening eller ansatt.

Spørsmålet er derfor om den sentrale informasjonen om valget på egnet måte er nådd ut til de ansatte i Helse Finnmark. Valgstyret viser til at informasjonen er utarbeidet sentralt og sendt ut til de lokale valgstyrene slik at disse kunne sørge for oppslag på det enkelte arbeidssted. Klager hevder at de lokale valgstyrer ikke har sørget for slike oppslag.

Etter helseforetaksforskriften § 8 femte ledd skal valgstyret kunngjøre datoen for valget med en frist på åtte uker og samtidig kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg. Forskriften § 8 sjette ledd første punktum fastsetter at valgstyret senest fire uker før valgdagen skal kunngjøre om valget skal foregå som flertalls- eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem med forslagsrett til å sende forslag til kandidater.

Etter dette blir spørsmålet om det er foretatt slik kunngjøring som forskriften krever. Etter arbeidsutvalgets syn fremstår det som tvilsomt om valgdato og fristen for å innsende forslag til liste ved forholdstallsvalg i det hele tatt er formidlet til de ansatte i Helse Finnmark. I telefaks 9. mai 2003 til Bedriftsdemokratinemndas sekretariat presiserer lederen for det lokale valgstyret i Helse Finnmark, Knut Mortensen, at de ikke så det som sin oppgave å besørge informasjonen vedrørende valget til styret i Helse Nord. Det lokal valgstyrets oppgave var begrenset til gjennomføringen av selve valget. Det lokale valgstyret har derfor ikke sørget for kunngjøring av valgdato og fristen for å foreslå kandidater til valget.

Selv om informasjonen ikke på en tilfredsstillende måte er formidlet de ansatte, fikk KFO nødvendig informasjon gjennom sin kontakt med valgstyret. Denne informasjon er imidlertid mottatt senere enn tre uker før valget slik at fagforeningen uansett ikke hadde tid nok til å stille liste.

På denne bakgrunn er arbeidsutvalget av den oppfatning at det ikke er foretatt slik kunngjøring som forskriften krever og at det har skjedd en feil i forbindelse med forberedelsen til valget i Helse Nord RHF.

Etter arbeidsutvalgets oppfatning er det ikke usannsynlig at den uriktige fremgangsmåte kan ha innvirket på valgresultatet. Det kan ikke utelukkes at kandidatene som stilte til valg ville oppnådd en annen plassering dersom alle ansatte hadde hatt tilgang på den samme informasjonen og dermed også hadde kunnet stille med egen liste ved valget. Valget oppheves derfor i sin helhet. Dette innebærer at det må avholdes nytt valg. Arbeidsutvalget forutsetter at valgstyret straks setter i gangprosessen for avholdelse av nytt valg.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av helseforetaksloven § 23 tredje ledd jf. helseforetaksforskriften § 17 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet tas klagen fra Odd Oskarsen til følge.

Valget av de ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF oppheves.

Nytt valg avholdes i samsvar med lovens og helseforetaksforskriftens regler.

De nåværende styremedlemmer og varamedlemmer valg av og blant de ansatte fungerer til nytt valg er holdt” .  

6 Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda (samlet nemnd) er onsdag 18. juni kl. 0900.