Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Vedtak i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 5. februar 2004

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 02/25 Widerøe’s Flyveselskap ASA

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

  1. Sak 02/25 Widerøe’s Flyveselskap ASA

I brev 16. januar 2004 oversender selskapet Widerøe’s Flyveselskap ASA søknad om å gjennomføre det kommende valget av ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg. Selskapet søker videre om forlenget funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i selskapets styre.

Selskapet fikk ved nemndas vedtak 22. august 2002 godkjent en søknad om forlenget funksjonstid for en av de ansattes representanter i selskapets styre. Bakgrunnen for søknaden var at selskapet frem til da hadde praktisert en ordning med valg hvert år. Ved nemndas vedtak ble funksjonstiden for representanten forlenget slik at det kunne avholdes valg av samtlige ansatterepresentanter ved det planlagte valget i juni 2003.

Valget som var planlagt i juni 2003 ble ikke avholdt. I søknaden begrunnes dette med at flybransjen i den senere tid har vært en turbulent arbeidsplass med omorganiseringer, masseoppsigelser og forhandlinger om endrede arbeidsvilkår. I denne prosessen har det fra selskapets og fagforeningenes side vært lagt ned et betydelig arbeid med å fremforhandle nye tariffavtaler. Dette har gjort at man ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre valg av de ansattes representanter i styret.

Selskapet opplyser at valget nå er tenkt gjennomført i tiden 12. til 18. februar 2004. I en tilleggsuttalelse fra selskapet 23. januar 2004 presiseres søknaden om forlenget funksjonstid til å gjelde frem til valget er avholdt og senest innen 1. april 2004.

Valget ønskes gjennomført som elektronisk valg. Det opplyses i søknaden at det til sammen er ca 1400 ansatte fordelt på elleve arbeidssteder i landet. I tillegg har en rekke ansatte turnusordninger som innebærer at ansatte kan ha fri på tidspunktet for valget. Av hensyn til valgdeltagelsen er det derfor hensiktsmessig å gjennomføre valget elektronisk. Selskapet søker derfor om få ta bruk valgsystem som angitt i søknaden. I telefonsamtale mellom Hugo Nikolaisen og nemndas sekretariat tirsdag 27. januar 2004 opplyses det at alle ansatte har tilgang på PC på arbeidsplassen og i en viss utstrekning også hjemme. Samtlige ansatte er fortrolig med bruken av PC.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene Prifo, LFF og Kabinforeningen. De øvrige fagforeningene har ikke gitt uttalelse i anledning søknaden til tross for gjentatte purringer. Det opplyses imidlertid av selskapet at flere fagforeninger har gitt muntlig tilslutning til søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden. 

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om forlenget funksjonstid for de sittende representantene for de ansatte i selskapets styre frem til nye representanter er valgt, likevel ikke utover 1. april 2004.

Arbeidsutvalget godkjenner videre søknaden om å avholde det kommende valget av de ansattes representanter til selskapets styre elektronisk.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes videre at alle ansatte har tilgang til datamaskin, og at de er fortrolige med bruken av denne med sikte på valgdeltagelsen.

Utvalget forutsetter også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                        vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget forlenget funksjonstid til senest 1. april 2004 for de sittende ansatterepresentantene i styret i Widerøe’s Flyveselskap ASA og at det benyttes elektronisk valgsystem ved det kommende valget i selskapet.”