Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak mandag 1. mars 2005

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 05/05 Moelven Industrier ASA

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 05/05 Moelven Industrier ASA

Moelven Industrier ASA fikk sin nåværende konsernordning godkjent i vedtak 23. mai 2001, hvor de ansatte i Moelven Industrier ASA og i norske og utenlandske datterselskaper av dette var valgbare og fikk stemmerett ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA. Videre godkjente nemnda en ordning om at valg til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA skulle gjennomføres i to valgkretser.

I brev 3. desember 2004 søker konsernutvalget i Moelven Industrier ASA om endring i den nåværende konsernordningen i Moelven-konsernet. Det søkes om at de ansatte i Moelven Industrier ASAs norske og svenske datterselskaper skal være stemmeberettigede og valgbare til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA. Konsernutvalget forutsetter at valget i Sverige kan skje etter svenske regler. Det bes også om at valgordningen som ble vedtatt ved nemndas vedtak 23. mai 2001 oppheves. Det søkes imidlertid om en ordning med personlige varamedlemmer.

Det er opplyst i søknaden at det er 1724 ansatte i Norge, 1458 ansatte i Sverige, mens det er 18 ansatte i Danmark.

Begrunnelsen for at det er søkt om en representasjonsordning som kun skal omfatte norske og svenske datterselskaper, er at konsernutvalget ikke finner det praktisk mulig at de 18 ansatte i Danmark innlemmes i ordningen. Sekretariatet har fått opplyst at det danske datterselskapet ble opprettet for omtrent ett år siden, og at det derfor heller ikke har vært innlemmet i den eksisterende representasjonsordningen. Konsernutvalget ønsker videre godkjennelse til å gjennomføre forholdstallsvalg slik at medlemmene får personlige varamedlemmer. Bakgrunnen for dette er å berede grunnen for et listesamarbeid mellom konsernutvalgets organisasjoner.

Moelven Industrier ASA støtter konsernutvalgets søknad.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom ledelsen og konsernutvalget om ordningene det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om endring av konsernordningen i Moelven Industrier ASA. Arbeidsutvalget legger i denne forbindelse vekt på at det danske datterselskapet etter det opplyste ble opprettet for omtrent ett år siden, og at det bare er 18 av konsernets mer enn 3000 ansatte som er ansatt i det danske datterselskapet. Etter det opplyste er det ikke praktisk å gi de danske ansatte representasjon i representasjonsordningen i denne omgang.

De svenske reglene om valg av ansatterepresentanter kan benyttes ved valg av de svenske representantene under forutsetning av at de som velges er ansatt i de svenske datterselskapene.

Når det gjelder søknaden om å velge personlige varamedlemmer for de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen, fremgår det av representasjonsforskriften § 33 hvem som skal være varamedlemmer og hvordan disse velges. Det søkes her om å fravike forskriftens ordning ved å velge personlige varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Søknaden er begrunnet med at dette vil gi grunnlag for et listesamarbeid mellom de organisasjonene som er representert i konsernutvalget. Etter utvalgets syn er en slik ordning en praktisk måte å fordele verv mellom flere lokale fagforeninger som ønsker å stille med en felles liste. Arbeidsutvalget finner at det derfor i saken her bør gjøres unntak fra representasjonsforskriften § 33 jf. representasjonsforskriften § 5. Det forutsettes at det tydelig angis på valglisten hvem som skal være vara for det enkelte medlem i bedriftsforsamlingen.

Utvalget bemerker at dersom man ønsker å gå tilbake til lovens og representasjonsforskriftens normalordning for valg av varamedlemmer, jf. representasjonsforskriften § 33, forutsetter dette en ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4, fjerde ledd og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Moelven Industrier ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. mai 2001 oppheves.

II

De ansatte i Moelven Industrier ASA og i norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA.

III

Etablerer eller overtar Moelven-konsernet nye selskaper, forusettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

Arbeidsutvalget godkjenner ordningen med å ha personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6”.