Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak 02/37 Orkla ASA. Sak 97/30 Elkem AS.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 8. mars 2006

Tilstede:
Gudmund Knudsen
Nikolay Skarning
Gro Granden
Nikolay Skarning møtte for Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 1200 – 1400.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 02/37 Orkla ASA
Sak 97/30 Elkem AS

Vedtak i sak 06/03 Technor ASA ble utsatt til behandling i neste møte fordi LOs representant i arbeidsutvalget ønsket at sekretariatet skulle utrede konsekvensene for styrerepresentasjon i virksomhetsoverdragelsessituasjoner.

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 8. mars 2006 ble godkjent.

2. Sak 02/37 Orkla
Orkla-konsernets ordning for representasjon i selskapenes styrende organer ble godkjent i sin nåværende form ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 8. februar 1996. Nemnda godkjente at de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt ansatte i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limited norskregisterte filial har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamling og styre i Orkla ASA. Nemnda godkjente videre at valg til bedriftsforsamlingen gjennomføres i valgkretser og at valg av styremedlemmer gjennomføres ved direkte valg i Norge og Sverige. Det ble også gitt fritak for plikt til å ha bedriftsforsamling i en rekke datterselskaper samtidig som de ansattes representasjon i disse selskapenes styrer ble utvidet. Ordningen er sist opprettholdt ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak 11. juni 2004.

Bedriftsdemokratinemnda fattet 16. desember 1997 (sak 97/30) vedtak om bedriftsdemokratiordning for Elkem-konsernet.

På bakgrunn av at Orkla ASA i 2005 ervervet alle aksjene i Elkem ASA (nå Elkem AS), søker ledelsen i Orkla ASA og Elkem AS etter avtale med de ansattes tillitsvalgte om endring av både Orkla-konsernet og Elkem-konsernets bedriftsdemokratiordning. Formålet er å samordne ordningene innenfor rammene av Orkla-konsernet.

Valg til selskapenes styrende organer er planlagt avholdt våren 2006.

I vedtaket fra 2004 fastsatte Bedriftsdemokratinemnda en ordning der Orkla-konsernet skulle ha tre valgkretser, for henholdsvis den danske, norske og svenske delen av konsernet. Etter gjeldende ordning har Norge 3 medlemmer, Sverige 2 medlemmer og Danmark 2 medlemmer i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA.

Orkla ønsker å beholde valgkretsordningen. På bakgrunn av at Elkem AS nå utgjør en stor del av Orkla-konsernet, ønsker selskapet å endre mandatfordelingen slik at Norge får 4 medlemmer, Sverige 2 medlemmer og Danmark 1 medlem. Mandatfordelingen for styret endres ikke.

Fordelingen er et resultat av forhandlinger mellom selskapet og konserntillitsvalgt Aage Andersen på vegne av de ansattes organisasjoner 20. januar 2006.

Elkem AS vil som datterselskap i Orkla-konsernet være del av Orklas konsernordning. Tilsvarende vil gjelde for Elkem AS sine datterselskaper. Elkem AS eier imidlertid også 50 % av selskapet Elkem Aluminium ANS, som ikke er å regne som datterselskap i Elkem-konsernet i aksjerettslig forstand, og derfor i utgangspunktet ikke omfattes av konsernordningen.

I henhold til avtale 13. februar 2006 mellom Elkem AS og representanter for henholdsvis operatørenes og funksjonærenes foreninger, skal bedriftsforsamlingen i Elkem AS avvikles. I søknaden søkes det om nemndas godkjennelse av dette, noe som reflekteres i vedtak 8. mars 2006 i sak 97/30 (Elkem AS). De ansatte i Elkem Aluminium ANS skal imidlertid i henhold til avtalen være valgbare og ha stemmerett ved valg til Orkla ASA sin bedriftsforsamling. På denne bakgrunn søkes det om at Elkem Aluminium ANS blir innlemmet i Orklas bedriftsdemokratiordning.

Elkem Aluminium ANS eies 50 % av Elkem AS og 50 % av Norsk Alcoa AS. Elkem AS er managing partner, og ansatte i Elkem Aluminium ANS har fra før av stemmerett og er valgbare til styrende organer i Elkem AS på grunnlag av avtale med fagforeningene. Elkem Aluminium ANS har ca. 700 ansatte. De ansatte har ikke rett til representasjon i selskapsmøtet, men utøver bedriftsdemokrati iht. avtale om divisjonsutvalg 31. januar 1990.

Selskapets søknad støttes av representanter for de lokale fagforeningene i Orkla- og Elkem-konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om endring av Orkla ASAs konsernordning som følge av ervervet av Elkem AS med datterselskaper, slik at Elkem AS og selskapets datterselskaper innlemmes i konsernordningen. Dette innebærer at mandatfordelingen til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA endres, og at Elkem AS fritas for å ha bedriftsforsamling, mot at de ansattes representasjon i styret i selskapet utvides i tråd med aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Når det gjelder søknaden om at selskapet Elkem Aluminium ANS skal innlemmes i Orklas bedriftsdemokratiordning, viser Arbeidsutvalget til at Orkla ASAs datterselskap Elkem AS bare eier 50 prosent av selskapet, mens resten eies av Norsk Alcoa
AS. Elkem Aluminium ANS er således ikke et datterselskap av Orkla ASA i aksjerettslig forstand. Etter allmennaksjeloven § 6-5 annet ledd og § 6-35 femte ledd åpnes det imidlertid for at et selskap kan innlemmes i en konsernordning når selskapet tilhører samme ”gruppe” som det selskap det søker om representasjon sammen med. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mener at Elkem Aluminium ANS med hjemmel i disse bestemmelsene bør kunne innlemmes i konsernordningen ved valg til styre og bedriftsforsamling i Orkla ASA. Bedriftsdemokratinemnda viser til at de ansatte i Elkem Aluminium ANS allerede er omfattet av bedriftsdemokratiordningen i Orkla ASAs datterselskap Elkem AS ut fra det synspunkt at det treffes beslutninger i dette selskapet som er av betydning for de ansatte i Elkem aluminium ANS, og at det for øvrig er en svært tett tilknytning mellom selskapene. Det legges videre vekt på at det er bred enighet om ordningen.

Det vises til at Arbeidsutvalget i dag også fatter vedtak i sak 97/30 Elkem AS når det gjelder bedriftsdemokratiordningen for Elkem AS som en del av Orkla-konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

                                             vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5, representasjonsforskriften §§ 5 og 6, og delegasjonsvedtak 23. januar 2006, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Orkla ASA:

I
Nemnda vedtak 11. juni 2004 (Sak 02/37 Orkla ASA) oppheves.

II
Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal ha 21 medlemmer, hvorav 7 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limited norske filial, Elkem Aluminium ANS og Aktieselskapet Jydske Vestkysten.

III
Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

  1. Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds filial i Norge og Elkem Aluminium ANS skal ved forholdstallsvalg velge fire medlemmer.
  2. Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge to medlemmer.
  3. Ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper samt Aktieselskapet Jydske Vestkysten skal velge ett medlem.

IV
Styret i Orkla ASA skal ha ti medlemmer, hvorav tre medlemmer samt to observatører skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds norske filial Elkem Aluminium ANS og Aktieselskapet Jydske Vestkysten.  

V
Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

  1. Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds filial og Elkem Aluminium ANS i Norge skal ved forholdstall velge to medlemmer og en observatør.
  2. Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge ett medlem.
  3. De ansatte i Orkla ASA’s danske datterselskaper samt Aktieselskapet Jydske Vestkysten skal velge en observatør.

VI
Medlem eller vararepresentant i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA kan ikke samtidig være medlem, observatør eller vararepresentant i styret i Orkla ASA eller andre selskaper denne konsernordningen omfatter.

VII
Følgende selskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling:

Lilleborg AS, Denofa AS, Stabburet AS, Hjemmet Mortensen AS, Hjemmet Mortensen Trykkeri AS, Nidar AS, Bakers AS, Drammens Tidende og Buskerud Blad AS, Bakehuset AS og Elkem AS.

De ansatte i disse selskaper skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i hvert av de respektive selskaper i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 6-4 annet ledd.

De ansatte i den norske filial av Borregaard Industries Limited skal velge tilsvarende styrerepresentasjon til filialens styre.

Valg av de ansattes representanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

VIII
De ansatte i Orkla Foods AS og i norsk datterselskaper av dette, de ansatte i Procordia AB og i svenske datterselskaper av dette, og de ansatte i Orkla DK A/S og i danske datterselskaper av dette, med unntak av Det Berlingske Officin A/S og datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare ved valg av tre styremedlemmer og tre observatører til styret i Orkla Foods AS.

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

  1. Ansatte i norske selskaper skal velge to medlemmer og en observatør.
  2. Ansatte i svenske selskaper skal velge et medlem og en observatør.
  3. Ansatte i danske selskaper skal velge en observatør.

I valgkrets a) skal valg av de ansattes representanter til styret gjennomføres i henhold til forskriftenes alminnelige regler, dog slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

IX
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper eller bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene.

X
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

XI
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

XII
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

3. Sak 97/38 Elkem AS
Bedriftsdemokratinemnda fattet 16. desember 1997 (Sak 97/30) vedtak om bedriftsdemokratiordning for Elkem-konsernet.

På bakgrunn av at Orkla ASA i 2005 ervervet samtlige aksjer i Elkem ASA (nå Elkem AS), søker ledelsen i Orkla ASA og Elkem AS etter avtale med de ansattes tillitsvalgte om endring av både Orkla-konsernet og Elkem-konsernets bedriftsdemokratiordning. Formålet er å samordne ordningene innenfor rammene av Orkla-konsernet.

Orkla-konsernets ordning for representasjon i selskapenes styrende organer innebærer at de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt enkelte selskaper som er å regne som en del av Orkla-gruppen, har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamling og styre i Orkla ASA. Valg til bedriftsforsamlingen gjennomføres i valgkretser og valg av styremedlemmer gjennomføres ved direkte valg i Norge og Sverige. En rekke datterselskaper er fritatt for plikt til å ha bedriftsforsamling, likevel slik at de ansattes representasjon i disse selskapenes styrer er utvidet.

I vedtak 8. mars 2006 (Sak 02/37) godkjente Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg endring av Orkla ASA sin konsernordning, blant annet slik at Elkem Aluminium ANS ble innlemmet i Orklas konsernordning. Elkem Aluminium ANS eies 50 % av Elkem AS og 50 % av Norsk Alcoa AS, og er slik sett ikke et datterselskap av Elkem AS i aksjerettslig forstand. Konsernet praktiserer imidlertid allerede en ordning der de ansatte i Elkem Aluminium ANS har stemmerett og er valgbare til styrende organer i Elkem AS, til tross for at dette ikke fremgår direkte av Bedriftsdemokratinemndas vedtak fra 1997. Ordningen følger av avtale med de tillitsvalgte i Elkem-konsernet, og har vært praktisert på en velfungerende måte i svært lang tid.

Elkem Aluminium ANS har ca. 700 ansatte. De ansatte er ikke representert i selskapsmøtet, men utøver driftsdemokrati iht. avtale om divisjonsutvalg 31. januar 1990. Denne ordningen ønskes videreført.

Elkem AS har over 200 ansatte. I avtale 13. februar 2006 har partene avtalt å avvikle bedriftsforsamlingen i Elkem AS. De ansatte skal i stedet ha rett til 3 styremedlemmer, eventuelt 2 styremedlemmer og 2 observatører i styret i Elkem AS. Det søkes på denne bakgrunn om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Elkem AS.

I følge avtalen skal heller ikke de øvrige selskaper i Elkem-konsernet ha bedriftsforsamling, selv om antallet ansatte skulle overstige 200. Per i dag er dette ikke tilfelle i noen aksjeselskapsdøtre i Elkem-konsernet. Selskapet søker om fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling dersom lovens vilkår i fremtiden skulle bli oppfylt for noen av disse selskapene.

Selskapets søknad har grunnlag i avtale mellom selskapet og representanter for de lokale fagforeningene, og støttes i uttalelse fra representanter for fagforeningene i henholdsvis Elkem- og Orkla-konsernet.

Det bemerkes at vedtaket fra 1997 inneholder en bestemmelse om at ansatte i norske selskaper som er ansatt med sikte på å arbeide i selskaper utenfor Norden eller i avdeling eller filial utenfor Norden i mer enn 2 år ikke er valgbare til styret i Elkem AS. Ordningen ble godkjent første gang i 1990, og er opprettholdt i senere vedtak. Unntaket er gitt på bakgrunn av at valg av ansatte i utlandet kan by på problemer, så vel av praktisk som organisatorisk art, som vil kunne begrunne at unntak gjøres for visse grupper av utenlandsansatte.

Videre får ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører arbeid i norske deler av konsernet stemmerett, men ikke valgbarhet etter 6 måneder.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

I tråd med Arbeidsutvalgets vedtak i 8. mars 2006 i sak 02/37 (Orkla ASA), der Elkem AS med datterselskaper, og Elkem Aluminium ANS ble innlemmet i Orkla ASA sin konsernordning finner Arbeidsutvalget det hensiktsmessig å endre vedtaket om konsernordning i Elkem-konsernet tilsvarende.

Arbeidsutvalget viser til at Elkem Aluminium ANS allerede tar del i Elkem-konsernets bedriftsdemokratiordning på grunnlag av avtale mellom selskapet og fagforeningene i konsernet. Ordningen har fungert godt over lengre tid. Etter aksjeloven § 6-5 annet ledd og § 6-35 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd, kan et selskap innlemmes i en konsernordning når selskapet tilhører samme ”gruppe” som det selskap det søker om representasjon sammen med. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg finner at Elkem Aluminium ANS med hjemmel i disse bestemmelsene burde kunne innlemmes i Elkem AS sin konsernordning, og fatter vedtak i tråd med dette.

Arbeidsutvalget forstår søknaden dit hen at det søkes om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Elkem AS, og at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon i tråd med lovens ordning. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at det ikke skal være bedriftsforsamling i Elkem AS.

Ordningen i Orkla-konsernet innebærer at valg av ansatterepresentanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg. Av hensyn til sammenhengen mellom Orkla-konsernet og Elkem-konsernet sine bedriftsdemokratiordninger, fatter Arbeidsutvalget tilsvarende vedtak for Elkem-konsernet.

Med hensyn til den delen av søknaden som omfatter unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling for selskaper som i fremtiden skulle få flere enn 200 ansatte, forutsetter Arbeidsutvalget at partene selv inngår avtale om dette dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-35 annet ledd, og at det i så fall kompenseres med utvidet styrerepresentasjon i henhold til lovens ordning.

Det bemerkes for øvrig at vedtaket fra 1997 inneholder en bestemmelse om at ansatte i norske selskaper som er ansatt med sikte på å arbeide i selskaper utenfor Norden eller i avdeling eller filial utenfor Norden i mer enn 2 år ikke er valgbare til styret i Elkem AS. Ordningen ble godkjent midlertidig i 1990, og er opprettholdt i senere vedtak. Unntaket er gitt på bakgrunn av at valg av ansatte i utlandet kan by på problemer, så vel av praktisk som organisatorisk art, som vil kunne begrunne at unntak gjøres for visse grupper av utenlandsansatte. Arbeidsutvalget finner på denne bakgrunn å kunne videreføre ordningen.

Videre får ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører arbeid i norske deler av konsernet i henhold til tidligere vedtak stemmerett, men ikke valgbarhet etter 6 måneder. Arbeidsutvalget finner å kunne videreføre ordningen.

Det vises til at Arbeidsutvalget i dag også fatter vedtak i sak 02/37 Orkla ASA når det gjelder bedriftsdemokratiordningen for Orkla-konsernet som Elkem AS med datterselskaper samt Elkem Aluminium ANS nå utgjør en del av.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

                                             vedtak:

”I medhold av selskapsloven § 2-10, jf. forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene § 5, aksjeloven § 6-35 første ledd og §§ 6-4 og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, og delegasjonsvedtak 23. januar 2006 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Elkem AS:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 16. desember 1997 i sak 97/30 Elkem ASA oppheves.

II
Elkem Aluminium ANS fritas fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i selskapsmøtet.

III
Elkem AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

IV
De ansatte i Elkem AS skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 6-4 annet ledd.

V
Valg av de ansattes representanter til styret skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

VI
De ansatte i Elkem AS, i norske datterselskaper av dette og i Elkem Aluminium ANS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Elkem AS.

VII
Ansatte i selskaper som er nevnt i punkt VI skal likevel ikke være valgbare så fremt de er ansatt med sikte på å arbeide utenfor Norden eller i avdeling eller filial utenfor Norden av norsk selskap. Ansatte som for kortere tid (inntil 2 år) arbeider i deler av konsernet utenfor Norden, opprettholder likevel valgbarheten.

Ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører arbeid i norske deler av konsernet får stemmerett, men ikke valgbarhet etter 6 måneder.

VII
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper eller bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene.

IX
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

X
For øvrig gjelder aksjeloven, selskapsloven og representasjonsforskriftenes regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

XII
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf representasjonsforskriftene §§ 5 og 6.”

4. Nemndas praksis
Det var enighet om at nemndas sekretariat foretar en kritisk gjennomlesning av nemndas praksis og kommer med forslag til eventuelle endringer og oppdateringer. Sekretariatet sjekker om det er mulig å legge til rette for å søke i praksis på stikkord og virksomheter. Partene kom med innspill til og eksempler på hva man ønsket endret i oversikten.

5. Høringssaker
Forslag fra AID til endringer i arbeidsmiljøloven m.v. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg ønsket ikke å uttale seg i høringssaken.

6. Orientering om saker som har kommet inn til nemnda
Tre nye saker var kommet inn for sent til å kunne behandles i møtet; Ventelo Norge AS, Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS og Christian Michelsen Research.

7. Eventuelt
Det ble avtalt nytt møte tirsdag 4. april 2006 klokken 1200 i BA-HRs lokaler.