Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN 12/86 Orkla ASA.

Protokoll 3/2012 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 21. februar 2012

Vedtak ble truffet i følgende sak:

  • BDN 2012/86 Orkla ASA

Følgende deltok i behandlingen av saken:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Fra sekretariatet: Tanya M. Samuelsen og Bodil Stueflaten

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak BDN 2012/86 Orkla ASA

Orkla-konsernet fikk senest godkjent sin nåværende konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 12. desember 2007. Ordningen innebærer at de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS, Borregaard Industries Limiteds norske filial, Elkem Aluminium ANS og Aktieselskapet Jydske Vestkysten, har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamling og styre i Orkla ASA. Valg til bedriftsforsamling og styre skal foregå i valgkretser og valg til styret skal foregå ved direkte valg. Det er gitt fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i en rekke datterselskaper samtidig som de ansattes representasjon i disse selskapenes styrer er utvidet.

Som følge av at virksomhetsområdene Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Elkem Aluminium ANS er solgt ut av konsernet, søker Orkla ASA om at vedtaktet av 14. desember 2007 oppdateres i tråd med endringene i konsernet slik at henvisningene til de solgte selskapene fjernes i vedtakets punkt II, IIIa), IV og V a). Endringene vil ikke ha betydning for valgkretsene, antall mandater eller fordelingen mellom disse.

Mandatfordelingen i Orkla ASAs styre vil fortsatt være som følger:

  • valgkrets Norge: 3 medlemmer
  • valgkrets Sverige: 1 observatør
  • valgkrets Danmark: 1 observatør

I søknaden er det vist til en avtale mellom de tillitsvalgte i Orkla Brands om fordeling av mandater (medlemmer og observatører til styret) på forretningsområder innen Orkla Barnds. Nemnda blir bedt om å vurdere om denne avtalen bør fremgå av vedtaket.

Søknaden er støttet av Orklas Faglige Representantskap (OFR), som opplyses å være det høyeste representantskapet for de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidstutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner de delene av søknaden som gjelder endringer i konsernet som følge av salg av virksomheter, herunder av Bakers AS. Videre godkjennes søknaden om endring som følge av omorganiseringen av virksomhetsområdet Orkla Brands. Utvalget finner det hensiktsmessig å presisere i vedtaket at den nærmere fordelingen av medlemmer og observatører i styret for Orkla Brands AS kan fastsettes i avtale mellom de berørte lokale fagforeningene i de norske, svenske og danske selskapene. Det er en forutsetning at den avtalte fordelingen holdes innenfor rammen av vedtakets punkt VIII andre avsnitt.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5, representasjonsforskriften §§ 5 og 6, jf. delegasjonsvedtak godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Orkla ASA:

I

Nemnda vedtak 14. desember 2007 (Sak 200706249 Orkla ASA) oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal ha 21 medlemmer, hvorav 7 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt i Borregaard Industries Limiteds norske filial.

III

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper og Borregaard Industries Limiteds filial i Norge skal ved forholdstallsvalg velge fire medlemmer.

b) Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge to medlemmer.

c) Ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper skal velge ett medlem.

IV

Styret i Orkla ASA skal ha ti medlemmer, hvorav tre medlemmer samt to observatører skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark samt Borregaard Industries Limiteds norske filial.

V

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper og Borregaard Industries Limiteds filial i Norge skal ved forholdstall velge tre medlemmer.

b) Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge en observatør.

c) De ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper skal velge en observatør.

VI

Medlem eller vararepresentant i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA kan ikke samtidig være medlem, observatør eller vararepresentant i styret i Orkla ASA eller andre selskaper denne konsernordningen omfatter.

VII

Følgende selskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling:

Lilleborg AS, Stabburet AS og Nidar AS.

De ansatte i disse selskaper skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i hvert av de respektive selskaper i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 6-4 annet ledd.

De ansatte i den norske filial av Borregaard Industries Limited skal velge tilsvarende styrerepresentasjon til filialens styre.

Valg av de ansattes representanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

VIII

De ansatte i Orkla Brands AS og i norske datter- og søsterselskaper under virksomhetsområdet Orkla Brands, de ansatte i de svenske selskapene organisert under virksomhetsområdet Orkla Brands og de danske selskapene organisert under virksomhetsområdet Orkla Brands, har stemmerett og er valgbare ved valg av tre styremedlemmer og tre observatører til styret i Orkla Brands AS.

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

a) Ansatte i norske selskaper skal velge to medlemmer og en observatør.

b) Ansatte i svenske selskaper skal velge ett medlem og en observatør.

c) Ansatte i danske selskaper skal velge en observatør.

Den nærmere fordelingen av representantene innenfor rammen av dette vedtaket, kan avtales mellom de berørte lokale fagforeningene i de norske, svenske og danske selskapene.

I valgkrets a) skal valg av de ansattes representanter til styret gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

IX

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper eller bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene.

X

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

XI

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

XII

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”