Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 16/1319 Goodtech ASA

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 20. april 2016

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

  1. BDN 16/1319 Goodtech ASA

I brev 11. april 2016 søker Goodtech ASA om Bedriftsdemokratinemndas godkjenning av endring av valgkretser.

Nemnda traff 15. juni 2012 vedtak om en konsernordning som innebærer at ansatte i Goodtech ASA og datterselskaper av dette er stemmeberettiget og valgbare til styret i Goodtech ASA. I tillegg ble det truffet vedtak om inndeling i valgkretser. Virksomheten i Sverige er en valgkrets der det skal velges to styremedlemmer med varamedlemmer. Virksomheten i Norge og Finland er en valgkrets hvor det skal velges ett styremedlem med varamedlemmer.

Selskapet søker nå om endring i valgkretsene og antall representanter. Grunnen er at tallet på ansatte i de enkelte valgkretsene har endret seg etter at det er gjennomført en "strategisk restrukturering av konsernet". Et større svensk datterselskap med datterselskaper og to mindre  norske datterselskaper er solgt. Antall ansatte, særlig i Sverige, er betydelig redusert. Konsernet har nå 377 ansatte, mot 1400 i 2012. Det er i dag 251 ansatte i Norge, 83 ansatte i Sverige og 43 i Finland (Åland). Da nemnda traff sitt vedtak i 2012 var det 1100 ansatte i den svenske valgkretsen, mens det i virksomhetene i Norge og Finland var henholdsvis 300 og 34 ansatte. Selskapet søker nå om endring slik at ansatte i Norge (251 ansatte) utgjør én valgkrets, og ansatte i Sverige (83 ansatte) og Finland (43 ansatte) utgjør én valgkrets. 

Antall styremedlemmer i selskapet er redusert. Styret består i dag av fem aksjonærvalgte styremedlemmer. Etter søknaden skal de ansatte velge to representanter, én fra hver valgkrets.

Selskapet har opplyst at det ikke er lokale fagforeninger i konsernet ("organisert motpart"). Den nye inndelingen i valgkretser er behandlet av konsernstyret der de ansatte er representert.  De ansatte er informert om den nye inndelingen av valgkretser ved utsending av informasjon i forbindelse med valget som skal gjennomføres 25. april 2016.  Det har ikke kommet innsigelser fra de ansatte til den nye valgkretsinndelingen.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om ny valgkretsinndeling. Nemnda viser til at det er snakk om å endre en konsernordning som allerede eksisterer. Videre viser nemnda  til at konsernstyret, herunder de ansattes representanter, står bak søknaden. De ansatte er orientert om den nye valgkretsinndelingen uten at det er kommet innsigelser mot den.

Nemnda finner det hensiktsmessig å oppheve gjeldende vedtak, og treffe et nytt vedtak.

Det nye vedtaket omfatter også konsernordning, jf. tidligere vedtak.

Punkt V i det gjeldende vedtaket gjelder bruk av elektronisk valgsystem ved valgene i Goodtech ASA. Det er ikke nødvendig å videreføre denne bestemmelsen fordi adgangen til å bruke elektronisk valgsystem nå framgår direkte av § 7 andre ledd i den nå gjeldende representasjonsforskriften av 20. 06. 2014 nr. 850.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k :

”I medhold av aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 46 jf. 7 treffer Bedriftsdemokratinemnda slikt vedtak om valgkretsinndeling ved valg av  styremedlemmer i Goodtech ASA:

I

Bedriftsdemokratinemdas vedtak 15. juni 2012 oppheves.

II

De ansatte i Goodtech ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Goodtech ASA.

III

Valg av de ansattes representanter i styret i Goodtech ASA skal foregå i to valgkretser. Konsernets virksomhet i Norge er en valgkrets der det skal velges ett styremedlem med varamedlemmer. Konsernets virksomhet i Sverige og Finland er en valgkrets der det skal velges ett styremedlem med varamedlemmer.

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg."