Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemnda onsdag 18. juni 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Gro Granden

Jakob Wahl

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1130

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/46 ZebSign AS

Sak 03/05 NOAH Holding AS

Sak 03/13 NMD Grossisthandel AS

Sak 03/14 Opera Software ASA

Sak 03/15 Eurest Support Services AS

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 18. juni 2003 ble godkjent.

  1. Sak 02/46 ZebSign AS

I vedtak 27. mars 2003 behandlet Bedriftsdemokratinemnda klage på valg av ansattes representanter til styret i ZebSign AS. Valget ble opphevet på grunn av flere feil ved gjennomføringen. Nemnda fastslo i sitt vedtak også at det er antallet ansatte på det tidspunkt krav om styrerepresentasjon fremsettes som er avgjørende for om de ansatte har krav på slik representasjon. På tidspunktet for fremsettelsen av kravet var det 31 ansatte i selskapet, mens det valgdagen kun var ca 20 ansatte. Det var således ikke av betydning at selskapet senere, før eller etter valget, fikk færre ansatte enn 30. Nemnda forutsatte derfor at nytt valg ble avholdt i samsvar med reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften. Nemnda forutsatte videre i sitt vedtak at dersom selskapet ikke ønsket slik representasjon, måtte de søke nemnda om dispensasjon fra kravet.

I brev 13. mai 2003 søker ZebSign AS om dispensasjon fra kravet om å innføre styrerepresentasjon for de ansatte i selskapet.

ZebSign AS ble etablert i mars 2001 og eies av Telenor ASA og Posten Norge AS med 50% hver. Selskapet er leverandør av tjenester innen elektronisk signatur. Det er 16 ansatte i selskapet.

Med hjemmel i representasjonsforskriften § 5 søker selskapet om dispensasjon under henvisning til at det foreligger særlige grunner som innebærer at styrerepresentasjon medfører ulempe eller er uhensiktsmessig i forhold til selskapets styre.

Selskapet anfører følgende forhold som begrunnelse for søknaden:

For det første har selskapet har kun to aksjonærer, Posten Norge AS og Telenor ASA, som hver eier 50% av aksjene.

For det andre vises det til at styrets sammensetning beror i henhold til stiftelsesvilkår, vedtekter eller avtaler på forholdet mellom ulike aksjonærgrupper. Styret består av seks medlemmer, tre medlemmer fra hver aksjonær. I aksjonæravtalen pkt 8.2 er det fastsatt at styreleder ikke har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Dersom det i en sak ikke oppnås enighet på to etterfølgende styremøter, skal saken legges frem for Eiermøtet som består av administrerende direktør i aksjonærselskapene, Posten Norge AS og Telenor ASA. Dersom heller ikke disse blir enige kan hver av partene fremsette bud på den andre aksjonærens aksjepost. Hvis de ansatte blir representert i styret vil denne maktbalansen opphøre. Ved uenighet mellom de to aksjonærenes styrerepresentanter vil standpunktet til ansatterepresentanten bli avgjørende i stedet for at partene blir tvunget til å forhandle seg frem til enighet. En slik usikkerhet kan aksjonærene ikke leve med.

For det tredje anføres at det i styret regelmessig vil bli diskutert kommersielle forhold som går utover det som direkte gjelder ZebSign AS. Sterke konfidensialitetsgrunner tilsier derfor at slike diskusjoner kun kan finne sted hvis ingen andre enn de aksjonærvalgte styremedlemmene er tilstede. Med ansatterepresentanter i styret er man i så fall tvunget til å la slike diskusjoner foregå i andre fora.

Det vises videre til antallet ansatte. Selskapet har i dag 16 ansatte. Selskapet ser ikke for seg noen vesentlig vekst de første årene. Selskapet viser til representasjonsforskriften § 2 femte ledd som åpner for unntak fra representasjon hvis et selskap kun på usikker eller midlertidig basis får flere enn 30 ansatte. I denne saken er antallet ansatte på sikker eller relativt permanent basis betydelig under lovens vilkår. På det tidspunkt krav om representasjon ble fremsatt, hadde det i lengre tid vært klart både for ledelsen og de ansatte at selskapet skulle gjennomføre en nedbemanning som ville føre antallet ansatte under 30. Dette forhold, og de hensyn som begrunner unntak etter representasjonsforskriften § 2 femte ledd, tilsier at unntak etter forskriften § 5 bør gis.

Selskapet anfører også at forholdet til representasjonsforskriften § 7 tilsier at det bør gis unntak fra styrerepresentasjon. Styret vedtok 23. april 2003 at de ansattes representasjon skulle opphøre i det selskapet kun hadde 16 ansatte. Av § 7 annet ledd følger at de ansattes styrerepresentasjon i tilfellet først opphører når ”funksjonstiden for de medlemmer og observatører de ansatte har valgt, løper ut”.

Etter selskapets syn indikerer bestemmelsens ordlyd klart at det etter nevnte styrevedtak er for sent for de ansatte nå å velge en representant. Et annet syn må eventuelt bygge på en forutsetning i regelverket om at når vilkårene for representasjon var oppfylt på tidspunktet for fremsettelsen av kravet, skal valget gjennomføres uansett hva som skjer deretter og uavhengig av tiden som går fra kravstidspunktet til valgtidspunktet. Etter selskapets oppfatning kan det ikke være riktig å se bort fra ordlyden. Selskapet anfører at dette forholdet er et relevant moment med betydelig vekt ved vurderingen av om unntak skal gis med hjemmel i § 5.

De ansatte i ZebSign AS fastholder i sin uttalelse til nemnda kravet om representasjon i styret og ønsker at valg skal avholdes så fort som mulig.

Bedriftsdemokratinemnda vil innledningsvis vise til at etter representasjonsforskriften § 5 første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer,….” I forskriftsbestemmelsen er det i andre ledd uttrykkelig sagt at det ved avgjørelsen av om det skal gis dispensasjon blant annet kan legges vekt på at styrets sammensetning i henhold til stiftelsesvilkår, vedtekter eller avtaler beror på forholdet mellom ulike aksjonærgrupper og at selskapet har få aksjonærer.

Nemnda har i sin praksis vært tilbakeholdne med å innvilge unntak fra representasjon for de ansatte i de tilfeller de ansatte i utgangspunktet har krav på dette. I ZebSign AS er det bare to aksjonærer som hver eier 50% av selskapet og disse har seg imellom inngått en avtale om fordeling av styreverv. Dette er momenter som det riktignok etter forskriften § 5 andre ledd kan legges vekt på, jf. avsnittet over, men nemnda finner at disse momentene ikke kan være avgjørende i denne saken.

I saken er imidlertid antallet ansatte i selskapet bare kort tid etter at krav om ansatterepresentasjon ble fremmet, sunket til bare omtrent halvparten av minstegrensen etter aksjeloven § 6-4 første ledd for å kreve styrerepresentasjon, og synes å ha festet seg å på dette nivået. Nemnda viser også til forskriften § 2 femte ledd om midlertidig unntak fra representasjonsreglene når selskapet bare på midlertidig basis kommer over det antallet ansatte som gir rett til representasjon. Etter nemndas syn tilsier dette forholdet at det i saken bør gis dispensasjon fra kravet om representasjon i selskapets styre.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden om dispensasjon plikten til å innføre styrerepresentasjon for de ansatte i ZebSign AS.”

  1. Sak 03/05 NOAH Holding AS

I brev 10. april 2003 søkte selskapet om innføring av konsernordning og om en ordning hvor de samme personene skulle sitte i alle styrene i konsernet. Saken ble tatt opp til vurdering i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg som besluttet å anmode selskapet om å sende en ny søknad utformet i samsvar med nemndas praksis for søknader om at de samme personer utgjør styrene i alle konsernets selskaper.

I brev 4. juni 2003 søker NOAH Holding AS om på nytt om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter til styret i NOAH Holding AS skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Det søkes også om en ordning hvor de samme personer skal sitte i styret i både NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS.

NOAH konsernet består i tillegg til morselskapet NOAH Holding AS av de heleide datterselskapene NOAH Langøya AS, NOAH Eiendom AS og NOAH AS. Virksomheten i konsernet består av service og rådgivning vedrørende miljøfarlig avfall, samt behandling og deponering av dette.

Det er til sammen 68 ansatte i konsernet, hvorav 22 er ansatt i NOAH Holding AS og 46 er ansatt i NOAH Langøya AS. Det er ingen ansatte i selskapene NOAH Eiendom AS og NOAH AS.

Ordningen det søkes om innebærer at de ansatte i konsernet får rett til representasjon i styret i morselskapet NOAH Holding AS. Det søkes videre om en ordning hvor de samme personene skal utgjøre styrene både i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Dette innebærer at de ansatte som velges som styrerepresentanter til styret i morselskapet også skal sitte i styret i de øvrige selskapene i konsernet. Det fremkommer videre at søknaden om konsernordning er gjort betinget av at unntakssøknaden også godkjennes. Det opplyses at det allerede er gjennomført valg av en ansattes representant og en observatør til styret i morselskapet NOAH Holding AS av og blant de ansatte i konsernet. De valgte representantene utgjør de ansattes representanter både i styret i NOAH Holding AS og i NOAH Langøya AS. Resultatet av valget ble at både den faste representanten og observatøren som ble valgt arbeider i datterselskapet NOAH Langøya AS.

Det søkes for det første om konsernordning hvor de ansatte i konsernet velger representanter til styret i morselskapet NOAH Holding AS. Det søkes deretter primært om nemndas etterfølgende godkjennelse av det allerede avholdte valget av ansattes representanter til styrene i konsernets selskaper og om godkjennelse av at de samme personene skal utgjøre styrene i både NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Alle som ble valgt inne til styret ( en fast representant og observatør med varamedlemmer) arbeider i datterselskapet NOAH Langøya AS. Det foreligger planer om i nær fremtid å fusjonere selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS til et selskap.  Søknaden ønskes derfor innvilget som en midlertidig ordning frem til november 2003. Dersom fusjonen ikke gjennomføres vil det bli utformet ny søknad til nemnda.

Dersom nemnda ikke godkjenner den midlertidige ordningen, søkes det om innføring av en ordning hvor de samme ansatterepresentantene skal sitte i styret både i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS, men hvor de ansatte i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS utgjør hver sin valgkrets ved valget. Det ønskes da at de ansatte i NOAH Holding AS velger observatøren mens de ansatte i NOAH Langøya AS velger den faste representanten.

Begrunnelsen for ordningen er ellers at selskapene i praksis drives som en enhet. Konsernet er en liten organisasjon med kun 68 ansatte, og at de ulike selskapene har sammenfallende virksomhet. Det vises til at det er samarbeid mellom selskapene.

De lokale fagforeningene støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til det er enighet mellom konsernets ledelse og de lokale fagforeningene om søknaden.

Det opplyses i søknaden at det allerede er avholdt valg av ansattes representanter til styrene i selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Ordningen som ønskes godkjent innebærer at de personer som er valgt til styret som ansattes representanter i NOAH Holding AS også skal være de ansattes styremedlemmer i det enkelte datterselskap. Bedriftsdemokratinemnda vil til dette for det første bemerke at reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften forutsetter at Bedriftsdemokratinemndas godkjennelse av konsernordningen foreligger før det avholdes valg i selskapet. Bedriftsdemokratinemnda viser videre til at ordningen som primært ønskes godkjent bryter med lovens ordning som er at de ansattes styrerepresentanter skal velges av og blant de ansatte i selskapet. Lovens ordning må ses i sammenheng med at det enkelte styre også innenfor et konsern har ansvaret for forvaltningen av sitt selskap og det er dette som treffer vedtak i selskapets saker. Det er derfor av betydning at de ansattes styremedlemmer er representative for selskapets egne ansatte på en slik måte som loven legger opp til. Utvalget vil i denne forbindelse spesielt peke på aksjeloven § 6-16 annet ledd om plikt for morselskapet til å forelegge saker for datterselskapenes styrer. Denne bestemmelsen kan få redusert betydning om de ansattes medlemmer i datterselskapenes styrer ikke er representative for de ansatte i disse selskapene.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis likevel godkjent ordninger hvor de samme personer skal sitte i styret i alle selskapene i konsernet. I den aktuelle saken som er utgangspunkt for nemndas praksis var imidlertid alle selskapene sikret en representant ettersom de tre selskapene skulle velge en representant hver til styrene.

I ordningen som primært ønskes innført er det ikke en tilsvarende garanti for de ansatte i det enkelte selskap. I det avholdte valget er både den valgte representanten og observatøren fra NOAH Langøya AS slik at de ansatte i NOAH Holding AS er uten representasjon i sitt eget selskap. Til dette vil nemnda bemerke at de ansatte i NOAH Holding AS er under grensen for når det kan kreves styrerepresentasjon etter aksjeloven 6-4 første ledd. I utgangspunktet har de ansatte i NOAH Holding AS derfor ikke krav på styrerepresentasjon. I søknaden opplyses at det er planlagt å fusjonere selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS slik at disse selskapene vil smelte sammen til ett selskap. I samsvar med selskapets søknad finner nemnda på bakgrunn av dette å kunne godkjenne søknaden og den ordning som er gjennomført ved det avholdte valget.

Overtas eller etableres det nye datterselskaper med ansatte forutsettes det at de sendes ny søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og  6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for NOAH Holding AS.

I

De ansatte i NOAH Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret NOAH Holding AS.

II

De ansattes representanter som er valgt til styret i NOAH Holding AS ved valget i 2003 utgjør også de ansattes representanter i styret i NOAH Langøya AS uten særskilt valg.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6”.

  1. Sak 03/13 NMD Grossisthandel AS

I brev 13. mai 2003 søkes det om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter i styret i NMD Grossisthandel AS skal velges av de ansatte i NMD Grossisthandel AS og  datterselskapet Apotekproduksjon AS. Det søkes videre om at det ikke skal innføres styrerepresentasjon for de ansatte i datterselskapet Apotekproduksjon AS.

NMD Grossisthandel AS har i tillegg til Apotekproduksjon AS også følgende deleide datterselskaper: Nymosvingen Apotek AS (51%) og Apotek Bien AS (51%). Konsernet NMD Grossisthandel AS er et delkonsern i Norsk Medisinaldepot-konsernet.

Det er henholdsvis 336 ansatte i NMD Grossisthandel AS og 38 ansatte i Apotekproduksjon AS. I selskapene  Nymosvingen Apotek AS og Apotek Bien AS er det kun et fåtall ansatte.

Det ønskes innført en konsernordning hvor de ansatte i NMD Grossisthandel AS og Apotekproduksjon AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i NMD Grossisthandel AS.

Det opplyses i søknaden at de ansatte skal velge fire styremedlemmer i morselskapets styre og at det i den forbindelse vil bli opprettet to valgkretser hvor de ansatte i morselskapet velger tre representanter og de ansatte i datterselskapet velger en representant.

Datterselskapene Nymosvingen Apotek AS og Apotek Bien AS ønskes holdt utenfor konsernordningen. Det opplyses i søknaden at NMD Grossisthandel AS i disse dager er i ferd med å selge seg ned i disse selskapene, slik at de i løpet av kort tid ikke lenger vil være en del av konsernet.

Det søkes videre om at det ikke skal innføres styrerepresentasjon for de ansatte i datterselskapet Apotekproduksjon AS selv om de ansatte i utgangspunktet har rett til dette etter aksjeloven § 6-4 første ledd.

Begrunnelsen for søknaden er at det er styret i NMD Grossisthandel AS som fatter de vesentlige beslutninger som har avgjørende betydning for de ansatte i Apotekproduksjon AS. Styret i Apotekproduksjon AS vil ifølge søknaden være et proforma styre som i det vesentlige vil befatte seg med lovpålagte oppgaver. Det vil bli holdt et minimum med styremøter.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene ved konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om konsernordning. Nemnda har merket seg at det kun søkes om konsernordning for selskapene NMD Grossisthandel AS og Apotekproduksjon AS. Nemnda har ikke vurdert om det kan være grunnlag for å etablere  konsernordning på grunnlag av gruppebegrepet i aksjeloven § 6-5 andre ledd selv om det ikke foreligger noe konsernforhold i selskapsrettslig forstand. 

Når det gjelder søknaden om unntak fra aksjeloven om representasjon for de ansatte i styret i selskapet Apotekproduksjon AS, vil nemnda bemerke at etter aksjeloven § 6-4 første ledd kan et flertall av de ansatte kreve at en representant og en observatør velges av og blant de ansatte. Bestemmelsen innebærer også at de ansatte kan unnlate å kreve slik styrerepresentasjon. I sin praksis har nemnda bare rent unntaksvis gitt dispensasjon fra retten til å kreve styrerepresentasjon i datterselskaper og nemnda finner at det heller ikke i denne saken bør treffes slikt vedtak fra nemndas side.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for NMD Grossisthandel AS:

I

De ansatte i NMD Grossisthandel AS og i datterselskapet Apotekproduksjon AS er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i NMD Grossisthandel AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

  1. Sak 03/14 Opera Software ASA

I brev 16. mai 2003 søker Opera Software ASA om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter i Opera Software ASA skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

Konsernet består av morselskapet Opera Software ASA og det heleide svenske datterselskapet Hern Labs AB. Det er ca 120 ansatte i Opera Software ASA og 16 ansatte i Hern Labs AB.

Konsernets virksomhet er utvikling av programvare og et flertall av de ansatte er engasjert i programutvikling og tilknyttede aktiviteter. Ettersom forvaltning og økonomistyring av de to selskapene i praksis skjer i fellesskap, anses det naturlig at begge selskapers ansatte behandles på lik linje. Det søkes derfor om at de ansatte i Hern Labs AB får stemmerett og blir valgbare på lik linje med de ansatte i morselskapet.

Søknaden støttes av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om ordningen som ønskes innført.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Opera Software ASA:

I

De ansatte i Opera Software ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Opera Software ASA .

II

Etablerer eller overtar Opera Software ASA Opera Software ASA nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6".

  1. Sak 03/15 Eurest Support Services AS

I brev 30. april 2003 fremsetter OFS klubben Eurest klage på vedtak i valgstyret i forbindelse med valg av ansattes representanter til styret i Eurest Support Services AS. Klagen videresendes Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 27. mai 2003. Valgklagen gjelder valgstyrets vedtak om iverksetting av valg til selskapets styre. 

Bakgrunn

Eurest Support Services AS (ESS) har ansvar for forpleiningstjenesten på en rekke installasjoner tilknyttet norsk petroleumsvirksomhet samt på utbyggings- og industrianlegg. Det er 548 ansatte i selskapet. Selskapet har således plikt etter aksjeloven § 6-35 første ledd til å etablere bedriftsforsamling. Det har imidlertid gjennom en årrekke vært praksis for ikke å ha bedriftsforsamling i selskapet, hvorpå de ansatte har hatt utvidet styrerepresentasjon i styret i Eurest Support Services AS i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. OFS Klubben Eurest representerer  ca 45 % av de ansatte. De øvrige klubbene Nopef Klubben ESS og Lederne representerer henholdsvis ca 36 % og 14 % av de ansatte.       

Bedriftsdemokratinemnda behandlet 3. april 2001 klage fra OFS Klubben Eurest (OKE). Valgklagen gjaldt valgstyrets beslutning om at en ordning med valg til styret av og blant de ansatte skulle opprettholdes fremfor å etablere bedriftsforsamling i selskapet. Klager gjorde da gjeldende at det ikke var inngått gyldig avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i selskapet. Klagen førte imidlertid da ikke frem ettersom nemnda fant at det var inngått gyldig avtale om ikke å ha bedriftsforsamling.  

10. februar 2003 startet valgstyret sitt arbeid i forbindelse med valg av ansattes representanter til selskapets styrende organer. Valgstyret besluttet i første omgang å iverksette uravstemning over spørsmålet om selskapet fortsatt ikke skulle ha bedriftsforsamling, og dermed om det skulle velges representanter direkte til styret eller til bedriftsforsamlingen. Valgstyret ble imidlertid oppmerksom på hendelsesforløpet i forbindelse med valget i 2001. Det ble opprettet kontakt mellom de lokale fagforeningene med sikte på å fremforhandle en løsning. Valgstyret besluttet derfor å avvente valgprosessen. Da det ble klart at fagforeningene ikke ble enige, innkalte valgstyret til telefonmøte 8. april 2003. På dette møtet ble flertallet i valgstyret enige om å avlyse uravstemningen og fortsette prosessen med valg av ansattes representanter til selskapets styre.

I brev 30. april 2003 krever OFS Klubben Eurest (OKE) at vedtak om å iverksette valg til selskapets styre er ugyldig. Klager viser til protokoll datert 13. juni 1989 mellom SSP (OKE) og selskapet SAS SERVICE PARTNER Offshore Catering Stavanger AS om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Protokollen inneholder en avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet SAS SERVICE PARTNER. Denne avtalen ble oppdaget etter at Bedriftsdemokratinemnda behandlet saken i 2001. SAS SERVICE PARTNER ble på 90-tallet solgt til Compass Group og endret navn til Eurest Support Services AS. Denne avtalen ble sagt opp av OFS Klubben Eurest (OKE) 21. januar d.å. Klager anfører derfor at det ikke foreligger avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Det kreves dermed at det opprettes bedriftsforsamling i selskapet.

Valgstyrets flertall avviser klagen under henvisning til Bedriftsdemokratinemndas vedtak fra 2001 hvor det uavhengig av avtalen fra 1989 ble fastslått at det foreligger en gyldig avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Videre vises det til selskapets syn om at avtalen om ikke å ha bedriftsforsamling kun kan sies opp av en fagforening dersom den representerer to tredeler av de ansatte. Dette støttes av flertallet i valgstyret.

Valgstyrets mindretall støtter ikke flertallets syn og tilfører følgende: ”OKE’s representant er uenig med flertallet i valgstyret som ønsker at valget fortsetter på tross av mottatt klage fra OKE klubben datert 30.04.03. OKE’s representant mener klagen først må behandles i nemnda før valget kan fortsette. OKE’s representant viser videre til informasjon fra valgstyret 10.02.03, se vedlegg, der enighet i valgstyret foreligger. Denne enighet er senere overprøvd av flertallet i valgstyret uten at OKE’s representant har hatt mulighet til å komme med sitt syn.”

Bedriftsdemokratinemnda viser til at klagen gjelder valgstyrets avgjørelse av 8. april 2003 om å sette i verk valg av representanter for de ansatte til selskapets styre.

Etter representasjonsforskriften § 42 første ledd er Bedriftsdemokratinemndas kompetanse i valgsaker begrenset til valgstyrets ”vedtak”. Fra dette unntar forskriften vedtak om stemmerett og valgbarhet. Etter dette må det tas standpunkt til om den avgjørelsen som er påklaget er ”vedtak” i

Avgjørelse som valgstyret treffer under forberedelsen til og gjennomføringen av valget, faller slik nemnda ser det utenfor begrepet vedtak i forskriften § 42 første ledd. Det vises i denne sammenheng til den tilsvarende forståelsen av hva som kan være gjenstand for klage etter de alminnelige klageregler i forvaltningsloven kap. VI, se Eckhoff/Smith 6. utgave (1997) side 469 jf. 508.

Nemnda legger etter dette til grunn at valgstyrets beslutning om å starte prosessen med valg til selskapets styre etter sin art er en avgjørelse som ikke kan gjøres til gjenstand for selvstendig klage. Klagen må dermed avvises.

En annen sak er at klageberettigede som mener det var feil av valgstyret å gjennomføre valget fordi avtalen om ikke å opprette bedriftsforsamling var sagt opp, kan bruke dette som klagegrunn om man ønsker å bestride gyldigheten av det gjennomførte valget. Nemnda vil i så tilfelle eventuelt ta stilling til realiteten i saken.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 42 avvises klagen fra OFS klubben Eurest”. 

  1. Oppdatering av nemndas praksis

Nemndas praksis ble oppdatert med saker fra første halvår 2003.

  1. Møtedatoer annet halvår 2003

16. desember 2003 kl. 0900 (samlet nemnd)

27. august 2003 kl. 0900 (arbeidsutvalget)

24. september 2003 kl. 0900 (arbeidsutvalget)

23. oktober 2003 kl. 0900 (arbeidsutvalget)

20. november 2003 kl. 0900 (arbeidsutvalget)