Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak 06/03 Technor ASA. Sak 04/29 Statkraft AS og Statkraft SF. Sak 06/05 Ventelo Norge AS. Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Sak 06/07 Christian Michelsen Research AS. Sak 06/08 Rieber & Søn ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. april 2006

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn, Anne Karine Plahter og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 1200 – 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 06/03 Technor ASA

Sak 04/29 Statkraft AS og Statkraft SF

Sak 06/05 Ventelo Norge AS

Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Sak 06/07 Christian Michelsen Research AS

Sak 06/08 Rieber & Søn ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 4. april 2006 ble godkjent.

2. Sak 06/03 Technor ASA

I brev 8. februar 2006 søker Technor ASA om innføring av konsernordning for den norske delen av konsernet, slik at de ansatte i Technor ASA og de norske datterselskapene Technor AS, Haaland AS og ScanArmatur AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Technor ASA. Selskapet søker også om at ansatterepresentantene som ble valgt til styret i Technor ASA våren 2005 skal fortsette i sine verv til utløpet av funksjonstiden.

Det fremgår av søknaden at Technor er et internasjonalt teknologikonsern med virksomhet i Norge, Storbritannia, Frankrike og de Forente Arabiske Emirater med til sammen ca. 550 ansatte. Konsernet består av morselskapet Technor ASA (3 ansatte), de norske datterselskapene Technor AS (64 ansatte), Haaland AS (70 ansatte) og ScanArmatur AS (36 ansatte), de franske datterselskapene Technor France SA, Technor Atex SA, Technor Malbranque SAS, SNRI SA og SNRI Services SA, det britiske datterselskapet Technor ISIS Ltd. og datterselskapet ProTech Middle East AS i de Forente Arabiske Emirater.

Selskapet begrunner søknaden med at konsernet nylig har gjennomgått en restrukturering hvor Technor ASA er rendyrket som holdingselskap, og virksomheten som tidligere lå til dette selskapet er overført til datterselskapet Technor AS. Før denne restruktureringen var det 64 ansatte i Technor ASA, men de aller fleste ansatte har blitt overført til Technor AS. Ettersom det nå bare er konsernledelsen bestående av tre ansatte igjen i Technor ASA, har retten til ansatterepresentasjon i dette selskapet falt bort. Konsernledelsen og de ansatte ønsker likevel å opprettholde de ansattes representasjon i styret i Technor ASA, og at den i tillegg utvides slik at alle ansatte i de norske datterselskapene får stemmerett og blir valgbare til konsernstyret. I følge søknaden vil Technor ASA fortsatt fremstå som reell konsernledelse og dermed fatte alle vesentlige beslutninger om konsernets strategi og drift. Beslutningene vil i stor grad påvirke de ansatte i datterselskapene.

Konsernordningen ønskes begrenset til å gjelde ansatte i norske datterselskaper. Dette begrunnes med praktiske forhold som at konsernledelsen og de norske ansatte ønsker å ha norsk som offisielt arbeidsspråk i konsernledelsen og i styremøtene. Videre er det vist til at de ansatte i de norske datterselskapene har erfaring med og innsikt i hvordan det norske bedriftsdemokratiet fungerer, og at det ikke er fremsatt ønske eller krav fra ansatte i de utenlandske datterselskapene om representasjon i morselskapets styre.

I følge søknaden er det et felles ønske fra partene om at ansatterepresentantene som ble valgt til styret i Technor ASA våren 2005 skal fortsette i sine verv til utløpet av funksjonstiden våren 2007, og at det først ved utløpet av denne avholdes nytt valg i samsvar med den omsøkte ordningen. Det fremgår av uttalelsene fra de tillitsvalgte at de stiller seg bak ønsket en slik ordning.

Selskapet har for øvrig opplyst at det kun er i ScanArmatur AS at de ansatte er representert i selskapets styre. De ansatte i de øvrige norske datterselskapene har i følge søknaden ikke fremsatt krav om styrerepresentasjon. Selskapet har lagt til grunn at slik representasjon først er aktuell dersom de ansatte fremsetter krav om dette i henhold til aksjeloven.

Det er opplyst at det er svært få blant de ansatte i konsernet som er organisert, men at de ansatte har tillitsvalgte. De tillitsvalgte i de norske datterselskapene støtter selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Technor ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Technor ASA.

Arbeidsutvalget godkjenner også en ordning hvor de tidligere ansatte i Technor ASA, nå ansatt i Technor AS, som ble valgt som ansatterepresentanter til styret i Technor ASA våren 2005 skal fortsette i sine verv til våren 2007. Arbeidsutvalget legger vekt på at partene er enige om en slik løsning.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at innføring av en ordning hvor de ansatte i datterselskapene er representert i morselskapets styre ikke fratar de ansatte retten til å kreve representasjon i eget selskaps styre som følger av reglene i aksjeloven § 6-4.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld også bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12. Arbeidsutvalget vil spesielt peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet. I søknaden og uttalelsene fra de tillitsvalgte er det opplyst at arbeidsmiljøutvalget vil behandle alle saker av betydning for de ansatte i de datterselskapene samt at det vil etableres en informasjonsordning i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. Til dette vil arbeidsutvalget bemerke at de nevnte organene ikke erstatter representasjonsretten i selskapenes styrer. Etter aksjelovgivningen er det som nevnt styret som har beslutningsmyndighet i selskapenes saker, og som er ansvarlig på selskapsnivå. Verken informasjons- og drøftingsordningen eller arbeidsmiljøutvalgets oppgave er ledelse av selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Technor ASA:

I

De ansatte i Technor ASA, Technor AS, Haaland AS og ScanArmatur AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Technor ASA.

II

Etablerer eller overtar Technor ASA nye norske selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

De ansattes representanter som ble valgt til styret i Technor ASA våren 2005 skal fortsette i sine verv til utløpet av funksjonstiden våren 2007.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6”.

3. Sak 04/29 Statkraft AS og Statkraft SF

I brev 8. mars 2006 søker Statkraft AS om at kommende valg av de ansattes representanter til styrene i Statskraft AS og Statkraft SF gjennomføres som elektroniske valg.

I vedtak 24. september 2004 ble det godkjent å opprette en konsernordning i Statskraft AS og å opprettholde en konsernordning i Statskraft SF. Det ble videre godkjent at det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i Statskraft AS og Statskraft SF, og at de som velges skal være de ansattes representanter i styret både i Statskraft AS og i Statskraft SF.

Søknaden om elektronisk valg er begrunnet i praktiske hensyn, og gjelder også fremtidige valg.

I henhold til selskapets søknad vil datasystemet som planlegges benyttet ivareta kravet til hemmelighold og anonymitet. Det vil kunne spores hvem som har stemt, men ikke hva den enkelte har stemt. For de som ikke ønsker å stemme elektronisk vil det være mulig å stemme manuelt. Systemet kan ikke registrere halve stemmer, og deltidsansatte som arbeider mindre enn 50 prosent må derfor stemme manuelt. Systemet muliggjør gjennomføring av både flertallsvalg og forholdstallsvalg. Det er også opplyst at bestemmelsene i personopplysningsloven vil bli ivaretatt.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Arbeidsutvalget forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret som elektronisk valg. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd, statsforetaksloven § 20 femte ledd, jf. forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Statkraft AS og Statkraft SF.”

4. Sak 06/05 Ventelo AS

I brev 3. februar 2006 søker Ventelo Norge AS om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Ventelo Norge AS og datterselskaper av dette selskapet har stemmerett og er valgbare til styret i Ventelo Norge AS. Samtidig søkes det om unntak fra bestemmelsene om ansattes rett til å være representert i følgende heleide norske datterselskaper av Ventelo Norge AS: Catch Communications ASA, Comnet Norge AS og Bluecom AS.

Ventelo-konsernet driver virksomhet i telemarkedet. Det fremgår av søknaden at konsernet tilbyr tjenester innen fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbånd/internett og avansert datakommunikasjon. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontorer i Oslo, Bergen Sandefjord og Bodø. Ventelo Norge AS er eid av Ventelo AB i Sverige.

420 fast ansatte arbeidstakere i Ventelo-konsernet i Norge fordeler seg på de ulike selskapene slik:

 

  • Ventelo Norge AS

ca 160 ansatte

  • Ventelo Povider AS

ca 10 ansatte

  • Ventelo Invest 2AS

Ingen ansatte

  • Axiti Norge AS

ca 10 ansatte

  • Catch Communications ASA

ca 90 ansatte

  • Bluecom AS

ca 70 ansatte

  • Comnet AS

ca 90 ansatte

De ansatte er i dag representert med to ansatterepresentanter i styret i Catch Communications ASA. De ansatte har ingen representanter i de andre styrene i konsernet.

Bakgrunnen for at Ventelo Norge AS søker om konsernordning for ansatterepresentasjon og at det ikke skal være ansatterepresentasjon i datterselskapenes styrer er ifølge søknaden at alle beslutninger av betydning for Ventelos virksomhet foretas av styret i Ventelo Norge AS og konsernledelsen.

Det fremgår av søknaden at det er Ventelos oppfatning at etablering av konsernordning vil styrke de ansattes rettigheter i det det er styret i Ventelo Norge AS som foretar sentrale beslutninger med virkning for hele konsernet.

Når det gjelder unntak fra retten til representasjon i datterselskapene vises det til at styrene i disse selskapene ikke tar beslutninger som ikke er initiert av styret i Ventelo Norge AS eller konsernledelsen. Således kan man ikke se at eventuell representasjon i styrene i datterselskapene vil gi medbestemmelsesrett der.

For øvrig vises det til at virksomheten i Ventelo-konsernet, uavhengig av juridisk selskapsstruktur, er svært integrert. Hvert av selskapenes forretningsområder er sammensatt av ansatte fra flere av selskapene i Ventelo-konsernet.

På telefon har sekretariatet fått opplyst at en av de to ansatterepresentantene i Catch Communications ASA har sluttet i selskapet. Den andre ansatterepresentanten har anmodet om å bli fritatt fra styrevervet fordi det ikke lenger tas beslutninger i styret i Catch Communications ASA. Det har ikke vært avholdt styremøter i selskapet siden november 2005. Det er også opplyst at det for tiden pågår vurderinger om det er hensiktsmessig å forenkle den juridiske selskapsstrukturen i Ventelo-konsernet. Blant annet vurderes det om det er hensiktsmessig å fusjonere Catch Communications ASA inn i Ventelo Norge AS.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Ventelo Norge AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Ventelo Norge AS.

Til spørsmålet om representasjon fra de ansatte i datterselskapenes styrer vil utvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer. Når det spesielt gjelder datterselskapene i Ventelo-konsernet har imidlertid utvalget merket seg at samtlige datterselskaper har under 200 ansatte. Dette betyr at ingen av datterselskapene har lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentasjon i styret, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4. I selskaper med 200 eller færre ansatte er ansatterepresentasjon i styret betinget av at de ansatte krever dette etter nærmere regler i loven. Dette betyr at ansatterepresentasjon i Ventelo Norge AS’ datterselskaper bare blir en aktuell problemstilling hvis det blir reist krav om dette fra de ansatte. Utvalget ser på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjonen i disse selskapene.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12. Utvalget vil spesielt peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Ventelo Norge AS:

I

De ansatte i Ventelo Norge AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Ventelo Norge AS.

II

Etablerer eller overtar Ventelo Norge AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

5. Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS søker i brev 21. februar 2006 om endring i konsernordning fastsatt i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 7. mars 1996.

Selskapet søker om gjennomgående styre, slik at styret i morselskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS også skal sitte styret i datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. I henhold til konsernordningen fra 1996 skal tre av åtte representanter til styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS velges av og blant ansatte i konsernet Store Norske, samt i selskaper i konsernet som direkte eller indirekte eies med mer enn 50 prosent.

Etter omorganiseringer i konsernet har morselskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS i dag bare 49 ansatte, mens datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS nå har 263 ansatte. De øvrige selskapene i konsernet har ingen egne ansatte. Både de ansatte og selskapene ønsker å beholde den utvidede styrerepresentasjonen i morselskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Partene har avtalt at det ikke skal være bedriftsforsamling i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, noe som innebærer at de ansatte har krav på utvidet representasjon i styret i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS i henhold til aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

På bakgrunn av selskapenes organisering og virksomhet anseer partene det hensiktsmessig at ansatterepresentantene tar del i begge styrene, og således får innsikt i begge selskapenes drift.

I avtale mellom partene er det forutsatt at den omsøkte ordning revurderes dersom noen av datterselskapene som i dag ikke har ansatte skulle få så mange ansatte at de ville ha rett til styrerepresentasjon eller krav på at det skulle opprettes bedriftsforsamling i selskapet.

Søknaden bygger på avtale mellom Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, og representanter for fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i de to selskapene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om den omsøkte ordningen.

Videre vises det til at det er inngått avtale mellom selskapene og fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i selskapene om å avvikle bedriftsforsamlingen i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, og at de ansatte i tråd med aksjeloven § 6-4 tredje ledd får en ekstra representant i styret i tillegg til representasjonen de har krav på etter § 6-4 annet ledd. Partene står fritt til å beholde den utvidede representasjonen i morselskapet som går utover lovens krav.

Med hensyn til den delen av søknaden som gjelder valg av gjennomgående styre, viser arbeidsutvalget til at Bedriftsdemokratinemnda gjennomgående har vært tilbakeholden med å godkjenne gjennomgående styrer i konserner, på bakgrunn av at datterselskap i konsern er egne selskap med egne styrer som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. De ansattes representanter skal etter aksjelovens ordning velges av og blant de ansatte i det aktuelle selskapet. Et gjennomgående styre bryter med begge disse prinsippene, og vil i konserner med mange selskaper med representasjonsrett kunne medføre at de ansatte i et eller flere av selskapene blir sittende uten styrerepresentasjon.

Nemnda har likevel i enkelttilfeller godkjent ordninger der det var enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om at de samme personene skulle representere de ansatte i henholdsvis mor- og datterselskap. Vilkåret har vært at det i styret skal være minst en representant fra hvert av selskapene der de ansatte har rett til representasjon etter loven.

Arbeidsutvalget legger i saken her vekt på at det er bred enighet om søknaden. Det vises til at det ikke er ansatte i andre selskaper i konsernet enn i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, og at selskapenes virksomhet har en nær tilknytning, slik at det er viktig at ansatterepresentantene i begge styrene har god innsikt i driften av hvert av selskapene. På denne bakgrunn godkjennes ordningen, på vilkår av at selskapet sikrer at ansatte fra begge selskapene blir representert i styrene. Det forutsettes videre at ordningen revurderes dersom det kommer ansatte i noen av de andre datterselskapene i konsernet.

Dersom det skjer større endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, og delegasjonsvedtak 23. januar 2006, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende vedtak:

I

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 7. mars 1996 i sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS oppheves.

II

De ansatte i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og ansatte i selskaper i konsernet Store Norske der konsernet samlet, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 prosent av aksjene, er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

III

Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal bestå av åtte medlemmer, hvorav tre skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

IV

Styret i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS skal bestå av åtte medlemmer, hvorav tre skal være de ansattes representanter. De ansatte som er valgt som representanter til styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal uten særskilt valg også være de ansattes styrerepresentanter i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.

V

Etablerer eller overtar Store Norske-konsernet nye selskaper i Norge, eller skulle de norske selskapene som i dag ikke har noen ansatte få det, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

VIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 5 og 6.”

6. Sak 06/07 Christian Michelsen Research AS

I brev 1. mars 2006 søker Christian Michelsen Research AS om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Christian Michelsen Research AS og datterselskapene Prototech AS og GexCon AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Christian Michelsen Research AS.

Christian Michelsen Research konsernet består av morselskapet Christian Michelsen Research AS, det heleide datterselskapet Prototech AS og datterselskapet GexCon AS som eies av Christian Michelsen Research AS med en eierandel på 99,9 prosent. I følge søknaden er det totalt 112 ansatte i konsernet, hvorav 54 er ansatt i Christian Michelsen Research AS, 34 er ansatt i Prototech AS og 24 ansatt i GexCon AS.

Om dagens representasjonsordninger i konsernet er det opplyst at de ansatte har tre ansatterepresentanter i styret i Christian Michelsen Research AS. I Prototech AS har de ansatte én observatør i styret. I tillegg er det en aksjonærvalgt representant som er valgt blant ansatte aksjonærer i selskapet. Det er pr. i dag ingen ansattesrepresentanter i styret i GexCon AS.

Selskapet begrunner sin søknad med at konsernet de siste årene har vært i en prosess hvor det har vært økt fokus på datterselskapenes konserntilknytning. Konsernledelsen er i større grad enn tidligere aktivt med å legge føringer for driften av de to datterselskapene og samtidig skape en tettere integrasjon og helhet i konsernet. I denne prosessen anser selskapet det for å være naturlig at også de ansattes representasjon i konsernstyret utvides til å omfatte ansatte i dets datterselskaper for å sikre informasjonsflyt, medbestemmelse og forankring i hele organisasjonen.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Christian Michelsen Research AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Christian Michelsen Research AS.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at innføring av en ordning hvor de ansatte i datterselskapene er representert i morselskapets styre ikke fratar de ansatte retten til å kreve representasjon i eget selskaps styre som følger av reglene i aksjeloven § 6-4.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld også bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12. Arbeidsutvalget vil spesielt peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning forChristian Michelsen Research AS:

I

De ansatte i Christian Michelsen Research AS, Protech AS og GexCon AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansatte representanter til styret i Christian Michelsen Research AS.

II

Etablerer eller overtar Christian Michelsen Research AS nye norske selskaper, forutsettes disse innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forusettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

7. Sak 06/08 Rieber & Søn ASA

I brev 20. mars 2006 søker Rieber & Søn ASA om unntak fra representasjonsforskriften § 7 syvende ledd om plikten til å opprettholde bedriftsforsamlingen frem til funksjonstiden til de ansattevalgte medlemmene utløper i 2007.

Søknaden innebærer at funksjonstiden for disse medlemmene må forkortes i forhold til loven og forskriftens ordning, der de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen tjenestegjør i to år og funksjonstiden først opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år funksjonstiden utløper, jf. allmennaksjeloven § 6-35 sjette ledd, jf. representasjonsforskriften § 32.

Bakgrunnen for søknaden er at selskapet har inngått avtale med representanter for de lokale fagforeningene som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i selskapet i Norge om å avvikle bedriftsforsamlingen i henhold til representasjonsforskriften §§ 38 og 39. De ansatte skal isteden ha rett til ett ekstra styremedlem i tillegg til den representasjon som følger av allmennaksjeloven § 6-4 annet ledd, jf. 6-4 tredje ledd.

I henhold til søknaden skal de ansattevalgte i bedriftsforsamlingen velge ett ekstra medlem med varamedlem til styret dersom de aksjonærvalgte medlemmene i styret forblir 6 som i dag. De ansattes representanter i styret fortsetter til funksjonstiden løper ut i 2007. Dersom de aksjonærvalgte medlemmene i styret reduseres til 5 eller 4, skal de ansattevalgte forbli 3 som i dag, likevel slik at de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen velger personlige varamedlemmer til disse.

Avtalen er planlagt godkjent på ordinær generalforsamling 4. mai 2006, slik at bedriftsforsamlingen bortfaller ved en eventuell godkjenning på generalforsamlingen. Valg av ekstra representanter for de ansatte vil bli gjennomført før generalforsamlingen.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene og av representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Videre vises det til at representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen aksepterer at deres funksjonstid blir forkortet som følge av ordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner at funksjonstiden for de ansattevalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen forkortes, med den følge at bedriftsforsamlingen kan opphøre ved generalforsamlingens vedtak 4. mai 2006.

Det forutsettes at generalforsamlingen godkjenner avtalen om avvikling av bedriftsforsamlingen, og videre at det avholdes valg av ekstra representanter til styret i selskapet før avviklingen gjennomføres, i den grad dette følger av avtale eller lovens ordning. Det forutsettes dessuten at generalforsamlingen vedtar de nødvendige vedtektsendringer for å avvikle bedriftsforsamlingen. Dersom det etter generalforsamlingen viser seg å bli nødvendig med ekstra styremedlem eller observatører forutsetter Arbeidsutvalget at det foretas suppleringsvalg av og blant de ansatte i henhold til representasjonsforskriften § 19. Ekstra styremedlem/observatører velges således ikke av bedriftsforsamlingen.

I tilknytning til at det i søknaden gis uttrykk for at de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen skal velge personlige varamedlemmer til de ansattes styremedlemmer, vil nemnda bemerke at så lenge bedriftsforsamlingen består kan slikt valg foretas uten at det er nødvendig med noe vedtak fra nemnda om dette. Ved senere styrevalg som foretas direkte av de ansatte, er lovens og representasjonsforskriftens ordning at varamedlemmene velges i nummerrekkefølge, jf. representasjonsforskriften § 13 syvende ledd, jf. § 18, likevel slik at det kan søkes nemnda om dispensasjon til å velge personlige varamedlemmer.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjelovens § 6-35 sjette ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006, gis dispensasjon fra representasjons­forskriften § 7 syvende ledd om bedriftsforsamlingens opphør og § 32 om funksjonstiden for de ansattevalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen i Rieber & Søn ASA, slik at bedrifts­forsamlingen og de ansattevalgte medlemmenes funksjonstid opphører ved generalforsamlingens vedtak om avvikling av bedriftsforsamlingen i selskapet, eventuelt etter at det er valgt ekstra representanter til styret dersom dette blir nødvendig.”

8. Høringssaker

Forslag til forskrift om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak. Drøfting av hvorvidt nemnda skal avgi høringsuttalelse utsettes til møtet i arbeidsutvalget 12. mai 2006.

9. Orientering om saker som er kommet inn til bedriftsdemokratinemnda

Det er ikke kommet inn nye saker.

10. Eventuelt

Det ble avtalt nytt møte i fredag 12. mai klokken 1100 i BA-HRs lokaler.