Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 200704566 Aker ASA. BDN 200901588 Statkraft Norfund Power Invest AS. BDN 200901456 Auction Holding AS. BDN 200901474 EB Nett AS. BDN 200701895 Simula School of Research and Innovation AS.

Protokoll 4/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 1. april 2009. Vedtak ble truffet i følgende saker:

 • BDN 200704566 Aker ASA
 • BDN 200901588 Statkraft Norfund Power Invest AS
 • BDN 200901456 Auction Holding AS
 • BDN 200901474 EB Nett AS
 • BDN 200701895 Simula School of Research and Innovation AS

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Ingebjørg Harto
 • Gro Granden  

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Hege Frydenberg. Møtet varte fra klokken 0900 – 1000.  

 

1. BDN 200704566 Aker ASA

I brev datert 6. februar 2009 søker ledelsen og lokal fagforening på vegne av de ansatte i Aker ASA, Aker Solutions ASA (tidligere Aker Kværner ASA) og Aker Seafood ASA om videreføring og delvis endring i konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 6. mars 2008.

Ordningen det søkes om innebærer at de ansatte i Aker ASA og norske datterselskaper av dette, samt ansatte i Aker Solution ASA og norske datterselskaper av dette, er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker ASA. Det søkes samtidig om en videreføring av separate konsernordninger for Aker Solution ASA og norske datterselskaper av dette og for Aker Seafoods ASA og norske datterselskaper av dette. I tillegg søkes det om en ny konsernordning for Aker Drilling ASA og norske datterselskaper av dette.

Aker Drilling ASA er et heleid selskap av Aker Capital AS. Aker ASA eier igjen 100 prosent av aksjene i Aker Capital AS. Aker Drilling ASA er derfor allerede en del av konsernordningen til Aker ASA, men har ikke etablert en egen konsernordning. Konsernordningen vil omfatte Aker Drilling ASA og dets heleide datterselskaper Contract

Alfa ASA, Contract Beta ASA, Aker Drilling Operations AS og Aker Drilling Services AS, samt eventuelle norske datterselskaper som måtte inngå i konsernet på et senere tidspunkt.

Søknaden støttes av lokal fagforening som organiserer totalt ca 65 prosent av de norske ansatte i Aker-gruppen.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden.

Det vises også til at ordningen i stor utstrekning er en videreføring av nemndas vedtak 6. mars 2008.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

 

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften §§ 6 og 7 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Aker ASA:

 

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 6. mars 2008 oppheves.

 

II
De ansatte i Aker ASA og norske datterselskaper av dette, samt ansatte i Aker Solution ASA og norske datterselskaper av dette, er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker ASA.

 

III
De ansatte i Aker Solution ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Solution ASA.

 

IV
De ansatte i Aker Seafoods ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Seafoods ASA.

 

V
De ansatte i Aker Drilling ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Drilling ASA.

 

VI
Etablerer eller overtar Aker-konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

 

VII
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

 

VIII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

2. BDN 200901588 Statkraft Norfund Power Invest AS

I brev 11. mars 2009 søker Statkraft Norfund Power Invest AS (SNPI) om at fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i SNPI kan gjennomføres som elektronisk valg. Samtidig søkes det om forkortet funksjonstid for den ansatterepresentanten som skal velges inn i styret i løpet av våren 2009.

SN Power er 60 % eid av Statkraft AS, og er derfor en del av Statskraftkonsernet. Per i dag gjennomføres alle valg i de heleide selskapene i Statkraftkonsernet elektronisk og samtidig. Det er ønskelig å inkludere SNPI i denne ordningen.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn, ettersom det vil være ressursbesparende og praktisk å kunne gjennomføre valgene i samtlige selskaper i Statkraftkonsernet elektronisk og samtidig.

De ansatte skal velge en representant til styret i SNPI i løpet av våren. Ettersom de øvrige selskapene i Statkraftkonsernet skal ha valg først i 2010 søkes det om at funksjonstiden til den ansatterepresentanten som skal velges til styret i SNPI forkortes til ett år. Det vil innebære at fremtidige valg i selskapet kan koordineres med valgene i Statkraftkonsernet fra 2010.

Søknaden støttes av et flertall av de ansatte. Det er ingen lokale fagforeninger i selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansatte om søknaden.

Arbeidsutvalget viser til nemndas tidligere vedtak hvor det er godkjent at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Statkraftkonsernet.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av ansattes representanter til styret Statkraft Norfund Power Invest AS som elektroniske valg.

Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeideutvalget godkjenner også at funksjonstiden for den ansattes representant i styret i Statkraft Norfund Power Invest AS forkortes med ett år, slik at valgene i selskapet kan koordineres og avholdes samtidig med valg av ansatterepresentanter til styrene i resten av Statkraftkonsernet.

For ordens skyld vil nemnda vise til aksjeloven § 6-4 hvor det fremgår at de ansatte i selskaper med mer enn 30 ansatte kan kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, med mindre de ansatte selv velger å være representert med ett styremedlem. Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Statkraft Norfund Power Invest AS og at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for ansatterepresentanten i styret i selskapet forkortes slik at alle valg i Statkraftkonsernet kan avholdes samtidig fra og med 2010.”

 

3. BDN 200901456 Auction Holding AS

I brev av 23. februar 2009 søker et flertall av de ansatte i Auticonkonsernet om en konsernordning som innebærer at de ansatte Auticon Holding AS og datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Auticon Holding AS.

Konsernet består av morselskapet Auticon Holding AS og datterselskapene Sticos AS, Callelo AS, Enoksen Regnskap AS og Volo AS. Konsernet har totalt 64 ansatte, hvorav 37 i Sticos AS, 13 i Auticon Holding AS, 8 i Callelo AS og 6 i Enoksen Regnskap AS.

Bakgrunnen for søknaden er at det i stor grad er styret i morselskapet som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet.

De ansatte er representert i styret i datterselskapet Sticos AS.

Søknaden støttes av ledelsen i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansatte om den ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Når det gjelder de ansattes rett til representasjon i Sticos AS vil arbeidsutvalget for øvrig vise til representasjonsforskriften § 7 hvor det fremgår at de ansattes rett til representasjon kan endre seg når antall ansatte endrer seg. Skal de ansattes representasjon reduseres, skal imidlertid de ansattevalgte styrerepresentantene alltid sitte funksjonstiden ut, og eventuelt videre fram til nye representanter er valgt.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 (1) og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. Februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Auticon Holding AS:

 

I
De ansatte i Auticon Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til ved valg til styret i Auticon Holding AS.

 

II
Etablerer eller overtar Auticon Holding AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

 

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

 

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

 

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

4. BDN 200901474 EB Nett AS

I brev av 19. februar 2009 søker lokal fagforening i EB Nett AS, EB Kundeservice AS, EL-Tilsynet AS og EB Fibernett AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i selskapene er valgbare og har stemmerett til styret i EB Nett AS. Søknaden er fremmet av EL&IT, NITO og Tekna som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i begge selskapene.

Bedriftsdemokratinemnda har i flere omganger godkjent konsernordninger for EB-konsernet. Følgende vedtak gjelder per i dag:

 • Vedtak av 1. september 2001: konsernordning for EB-konsernet.
 • Vedtak 15. mai 2008: konsernordning for EB Energimontasje AS og Hadeland NettPartner AS.

EB Nett AS eier 100 prosent av EB Kundeservice AS og EB Fibernett AS, samt 51 prosent av EL-Tilsynet AS. EB Nett AS er igjen eid med 73 prosent av EB AS.

De fire selskapene har følgende ansatte:

 • EB Nett AS: 58 ansatte
 • EB Kundeservice AS: 28 ansatte
 • EL-Tilsynet AS: 16 ansatte
 • EB Fibernett AS: 0 ansatte

Bakgrunnen for at det søkes om en egen delkonsernordning for EB Nett AS, EB Kundeservice AS, EL-Tilsynet AS og EB Fibernett AS er begrunnet med at det i styret til EB Nett AS vil bli fattet vedtak av vesentlig betydning for hele konsernet.

Søknaden støttes av selskapets ledelse.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning i EB Nett AS, EB Kundeservice AS, EL-Tilsynet AS og EB Fibernett AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for EB Nett AS:

 

I
De ansatte i EB Nett AS, EB Kundeservice AS, EL-Tilsynet AS og EB Fibernett AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i EB Nett AS.

 

II
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

 

III
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforkriftens regler om gjennomføring av valg.

 

IV
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

 

5. BDN 200701895 Simula School of Research and Innovation AS

I brev datert 17. mars 2009 søkjer Simula School of Research and Innovation AS (SSRI) om unntak frå kravet til skriftleg form i representasjonsføresegna § 9 andre ledd, for å få gjennomført dei komande vala av tilsettrepresentantar til styret i selskapet som elektroniske val. Morselskapet Simula Research Laboratory AS fekk godkjent ein tilsvarande søknad om elektronisk val i nemnda sitt vedtak av 4. mai 2007.

Bakgrunnen for søknaden er et ynskje om å gjennomføre val på ein enklast og best mogeleg måte for dei tilsette. Selskapet har til ei kvar tid fleire personar på reise, og nokre har  ikkje sin daglege arbeidsplass i selskapet sine lokale.

Simula er eit selskap som driv med forsking/utdanning innan IKT, og alle har tilgang til PC. Elektronisk val vil innebere i praksis at langt fleire av dei tilsette vil ha lettare tilgang til å stemme enn ved eit tradisjonelt skriftleg val.

Simula School of Research and Innovation AS er Simula sin forskarskule som utdannar forskarar innan IKT i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Selskapet er eigd av Simula (56 %), StatoilHydro (21%), Bærum kommune (14%), Telenor (7%), SINTEF (1%) og Norsk Regnesentral (1%). Selskapet har 48 tilsette, av desse er 10 kvinner og 38 menn.

I søknaden er det opplyst at blant anna kravet til anonymitet vil bli teke hand om.

Søknaden er fremma av selskapet administrerande direktør og leiar i lokallaget til Tekna som er den einaste fagforeininga ved SSRI (felles med Simula).

Bedriftsdemokratinemnda sitt arbeidsutval viser til at det er semje mellom selskapet og lokal fagforeining om søknaden.

Arbeidsutvalet set som vilkår at valsystemet tek omsyn til tryggleik og hemmelighald på ein tilfredsstillande måte. Arbeidsutvalet reknar vidare med at omsynet til anonymitet blir ivareteken og at valet elles fullføras i samsvar med representasjonsføresegna sine regler, under dette at valsystemet gjer det mogleg å gjennomføre valet som forholdstalsval og i valkrinsar. Det er dessutan ein føresetnad at forholdet til personopplysningslova blir teke hand om.

Arbeidsutvalet godkjenner på desse vilkåra søknaden om å avhalde framtidige val av dei tilsettes representantar til selskapet sitt styre som elektroniske val.

Arbeidsutvalet gjer merksam på at dersom dei tilsette ynskjer å gå attende til representasjonsføresegna si normalordning for val, kan lokal fagforeining eller eit fleirtal av dei tilsette søkje Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalet gjer slikt

vedtak:

”I medhald av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsføresegna §§ 5 og 9 andre ledd og Bedriftsdemokratinemnda sitt vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemnda si myndigheit, godkjenner arbeidsutvalet under dei føresetnader som går fram av utvalets merknadar, at det nyttas eit elektronisk valsystem ved val av tilsettes representantar ved val til styret i Simula School of Research and Innovation AS”

 

6. Nye saker

Sekretariatet underrettet om at det var kommet inn to nye saker til nemnda med søknad om konsernordning.

 

7. Eventuelt

 • Sekretariatet orienterte om en problemstilling rundt daglige lederes stemmerett og valgbarhet til konsernstyret når de sitter som aksjonærvalgte representanter i datterselskapene.
 • Ny møtedato: torsdag 7. mai 2009 klokken 0900 (arbeidsutvalget).