Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN 12/756 Helse- og omsorgsdepartementet. Sak BDN 12/1033 Protan AS. Sak BDN 12/1055 Havyard AS. Sak BDN 12/1144 Solvea AS. Sak BDN 12/1190 Agder Energi Produksjon AS. Sak BDN 12/1591 Lyse Energi AS. Sak BDN 12/2507 Norske Skogindustrier ASA. Sak BDN 12/2595 Tide AS.

Protokoll 4/2012

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 3. mai 2012 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

 1. Sak BDN 12/756 Helse- og omsorgsdepartementet
 2. Sak BDN 12/1033 Protan AS
 3. Sak BDN 12/1055 Havyard AS
 4. Sak BDN 12/1144 Solvea AS
 5. Sak BDN 12/1190 Agder Energi Produksjon AS
 6. Sak BDN 12/1591 Lyse Energi AS
 7. Sak BDN 12/2507 Norske Skogindustrier ASA
 8. Sak BDN 12/2595 Tide AS

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

 • Gudmund Knudsen
 • Halvor E. Sigurdsen
 • Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Helga Sjølli Grimstad og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 1000 – 1130.

1.      Sak BDN 1129/59 NorgesGruppen ASA

Arbeidsutvalget behandlet brev 17. april 2012 fra de ansattes representanter i valgstyret i NorgesGruppen ASA om gjennomføringen av valget. Arbeidsutvalget besluttet å overlate til sekretariatet å besvare henvendelsen.

2.      Sak BDN 12/756 Helse- og omsorgsdepartementet

Det ble vedtatt slikt svar til departementet:

”I brev 17. februar 2012 ber Helse- og omsorgsdepartementet om Bedriftsdemokratinemndas uttalelse til et ønske fra Helse Vest RHF om utvidet funksjonstid for de ansattes representanter i styret i Sjukehusapoteka Vest HF.

Bakgrunnen for henvendelsen er at Helse Vest RHF dels ønsker at valget av de ansattes representanter til styret i Sjukehusapoteka Vest HF skal skje samtidig med valgene i de fire andre helseforetakene i Helse Vest, dels et ønske om at at oppnevning av styremedlemmer fra eiernes side og valg av de ansattes styrerepresentanter av hensyn til kontinuitet i styret ikke skal skje samtidig.

De ansattes rett til representasjon i styrende organer i helseforetak følger av forskrift 15. november 2002 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

Det følger av forskriftens § 19 at departementet kan forelegge for nemnda til uttalelse spørsmål i samband med helseforetakslovens og denne forskriftens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre.

Bedriftsdemokratinemnda behandler i hovedsak søknader om unntak fra representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg (forskrift 18. desember 1998 om ansattes rett til respresentasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.). Nemnda har godkjent en rekke søknader om endret funksjonstid med tilsvarende begrunnelse som gitt i søknaden til Helse Vest. Slike unntak gis med hjemmel i representasjonsforskriften § 5. Det er ikke gitt tilsvarende unntakshjemmel i forskriften om ansattes rett til representasjon i helseforetakenes styrer. Nemnda har derfor ikke myndighet til å utvide den forskriftsfestede funksjonstiden for de ansattes styrerepresentanter i Sjukehusapoteka Vest HF.

Bedriftsdemokratinemnda har fått opplyst at siste valg av de ansattes representanter i Sjukehusapoteka Vest HF ble gjennomført høsten 2009. Det ble ikke gjennomført nytt valg høsten 2011 i samsvar med forskriftens § 12. Siste valg av de ansattes styrerepresentanter i de øvrige helseforetakene i Helse Vest ble gjennomført i mai 2010. Det skal avholdes nytt valg i mai 2012.

Det følger av forskriften § 12 at sittende styremedlemmer, observatører og vararepresentanter fungerer inntil nye er valgt, selv om valgperioden er løpt ut. Dette er tilfelle i Sjukehusapoteka Vest HF. Ettersom valg skal finne sted annet hvert år, må det gjennomføres valg av de ansattes styrerepresentanter i Sjukehusapoteka Vest HF så snart som mulig.

Bedriftsdemokratinemnda vil ikke ha noe å bemerke til at det holdes valg i Sjukehusapoteka Vest HF i mai i år samtidig med valgene i de fire øvrige helseforetakene i Helse Vest.”

3.      Sak BDN 12/1033 Protan AS

I brev 9. mars 2012 søker Protan AS om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i Protan AS og selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare til styret i Protan AS.

Konsernet har følgende struktur:

 • Protan AS (morselskap, 172 ansatte)
  • Protan Tak AS (141 ansatte)
  • Protan Bygg og Tak AS (48 ansatte)
  • Protan Bergen AS (46 ansatte)
  • Protan Fagtak AS (6 ansatte)
  • Torgersen & Høgseth AS (11 ansatte)
  • Potan Tak Narvik AS (4 ansatte)

Selskapet opplyser i søknaden at styret i Protan AS i dag består av åtte medlemmer; fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte. Det fremgår av søknaden at det har blitt inngått avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling. I forbindelse med at det ble inngått avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling ble det besluttet å utvide de ansattes styrerepresentasjon fra to til tre medlemmer. Selskapet opplyser videre at de ansatte ikke har stilt krav om styrerepresentasjon i noen av datterselskapene.

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at det i styret i Protan AS behandles saker og tas beslutninger som også vil kunne ha konsekvenser for datterselskapene, og at både ansatte og bedriften av den grunn ønsker at de ansatte skal være representert i morselskapets styre.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden og godkjenner søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Protan AS:

I

De ansatte i Protan AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Protan AS.

II

Etablerer eller overtar Protan AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda. 

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

4.      Sak BDN 12/1055 Havyard AS

I brev 8. mars 2012 søker Havyard Group AS (heretter HGR) om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i Havyard Group og norske datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Havyard Group AS. Lokale fagforeninger støtter søknaden. 

Konsernet har 300 ansatte og er representert i Brasil, India, Kina, Polen, Kroatia og Tyrkia. 

Konsernet består av følgende norske selskaper:

 • Havyard Group AS (HGR) (morselskap, 10 ansatte)
  • Havyard Global Solutions AS (HGS) (5 ansatte)
  • Havyard Ship Technology AS (HST) (ca 180 ansatte)
  • Havyard Design & Engineering AS (HDE) (ca 60 ansatte)
  • Havyard Powe & Systems AS (HPS) (ca 40 ansatte)

I tillegg har HST datterselskapet Havyard Construction i Polen og HPS har datterselskapet Havyard Electro Installation i Polen. Søknaden omfatter de norske datterselskapene.

Søknaden om konsernordning for den norske delen av konsernet begrunnes med at det formelle beslutningsnivået er endret og at skipsbyggingskontraktene og flere av beslutningssakene for fremtiden ikke vil tas i forretningsområdet HST, men at de vil bli tatt i HGR. Selskapet mener det er ønskelig at de ansatte er sikret innflytelse blant annet gjennom styrerepresentasjon i HGR.

Selskapet opplyser at det ønsker å få på plass gode ordninger med representasjon fra de ansatte også i styret der de ansatte ikke har vært representert. Det fremheves at spesielt viktig er dette i konsernet der skipsbyggingskontraktene blir godkjent og der de viktige beslutningene blir tatt.

Det opplyses at det til nå har vært to representanter for de ansatte i styret i HST, og at denne representasjonen opprettholdes.

At søknaden ikke omfatter de utenlandske datterselskapene er begrunnet med at datterselskapene er registrert i Polen og skal jobbe på verft der konsernet bygger skrog i Tyrkia og eventuelt Polen og Ukraina. Konsernet opplyser at det ikke eier skrogverft, men har byggetilsyn og er sterkt involvert i skrogbyggingen, og at dette er noe det ønsker å utvikle videre. Konsernet opplyser at det ikke er aktuelt for konsernet å inkludere dem i ordningen med ansatterepresentasjon i styrene. 

I søknaden orienterer selskapet om at det er enighet om inndeling i valgkretser og fordeling av mandater. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg går ikke nærmere inn på dette.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratnemndas arbeidsutvalg viser til at det er lokal enighet og godkjenner søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Havyard Group AS:

I

De ansatte i Havyard Group AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Havyard Group AS.

II

Etablerer eller overtar Havyard Group AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

5.      Sak BDN 12/1144 Solvea AS

I brev 13. mars søker Solvea AS om utvidet funksjonstid for ansattes styrerepresentanter valgt ved ordinært valg i april 2010, fram til utløpet av første halvår 2012. Bakgrunnen for søknaden er at Agder Energi-konsernet er inne i en omstruktureringsprosess som sannsynligvis vil ende med at Solvea AS trolig skal opphøre/omstruktureres innen kort tid.

Det er bred enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden. Virksomheten og de lokale tillitsvalgte er enig i at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre nytt valg av ansattes styrerepresentanter i Solvea AS så lenge en del av virksomheten trolig skal opphøre/omstruktureres innen kort tid. Partene er derfor enige om at de valgte representantene og vararepresentantene for de ansatte i Solvea AS’ styre fortsetter som styremedlemmer fram til 1. juli 2012.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger i virksomheten og fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 17 samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012, gir Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Solvea AS forlenges til 1. juli 2012. ”

6.      Sak BDN 12/1190 Agder Energi Produksjon AS

I brev 19. mars søker Agder Energi Produksjon AS om utvidet funksjonstid for ansattes styrerepresentanter valgt ved ordinært valg i april 2010, fram til utløpet av første halvår 2012. Bakgrunnen for søknaden er at Agder Energi-konsernet er inne i en omstruktureringsprosess som sannsynligvis vil ende med fisjon og virksomhetsoverdragelse.

I søknaden vises det til at det er bred enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger. Partene er enig i at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre nytt valg av ansattes styrerepresentanter i Agder Energi Produksjon AS så lenge en del av virksomheten trolig skal skilles ut/overdras til annen virksomhet innen kort tid. Partene ønsker derfor at de valgte representantene og vararepresentantene for de ansatte i Agder Energi Produksjon AS’ styre fortsetter som styremedlemmer fram til 1. juli 2012.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden og fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 17, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012, gir Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Agder Energi Produksjon AS forlenges til 1. juli 2012. ”

7.      Sak BDN 12/1591 Lyse Energi AS

I e-post 19. april 2012 søker fagforeningen NITO i Lyse-konsernet om unntak fra representasjonsforskriften § 18 tredje ledd, slik at observatør i styret i Lyse Energi AS i det forestående valget ikke skal rykke opp på medlems plass ved forfall, men at vararepresentanten(e) innkalles. Søknaden støttes av øvrige fagforeninger og selskapets ledelse.

Lyse-konsernet er et energikonsern eid av 16 kommuner i Rogaland. Lyse-konsernet ble dannet i 1998, og ble operativt fra 1. januar 1999. Det ble innført konsernordning i selskapet i 1999 (sak BDN 99/14). Lyse-konsernet selger og produserer energi- og telekommunikasjonsprodukter. I tillegg kommer bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur knyttet til konsernets forretningsområder. Det opplyses at konsernet har over 900 ansatte fordelt på flere hel- og deleide datterselskap. Av disse er ca. 250 organisert i El & It, 130 i NITO, 100 i Negotia og 35 i TEKNA.

Lysekonsernet er et kraftkonsern som faller inn under energiloven. Konsernets nettvirksomhet, Lyse Elnett AS, er organisert som et vertikalt integrert datterselskap. Av energilovens § 4-7 andre ledd fremgår det at ”Personer i ledelsen i nettvirksomheten kan ikke delta i ledelsen i virksomhet som forestår konkurranseutsatt virksomhet innenfor den vertikalt integrerte virksomheten.”

Ordningen fagforeningene søker om forutsetter et gitt valgresultat; at samme person velges til styrerepresentant i Lyse Elnett og observatør i Lyse Energi. Dersom det skjer, søker fagforeningene om unntak fra bestemmelsen i representasjonsforskriften § 18 om at observatør skal rykke opp på medlems plass ved forfall. Dette for at ordningen ikke skal komme i konflikt med energiloven § 4-7. Søknaden er begrunnet med at fagforeningene i Lysekonsernet har blitt enige om hvordan de ønsker at fordelingen av representasjon til ulike verv skal være.

Det opplyses at det er enighet mellom fagforeningene om et listeforslag til flertallsvalget som innebærer at NITOs representant skal sitte både i styret for nettkonsesjonæren (Lyse Elnett) og som observatør i konsernstyret. Observatør i konsernstyret har ikke stemmerett. Fagforeningene i Lysekonsernet opplyser at de har vært i kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og at NVE har muntlig har tilkjennegitt at det vil være uproblematisk i forhold til energiloven at en styrerepresentant fra nettselskapet er observatør i konsernstyret, forutsatt at observatør ikke trer inn som styrerepresentant ved forfall. Foreningene har på søknadstidspunktet ikke mottatt skriftlig svar fra NVE.

Bedriftsdemokratnemndas arbeidsutvalg viser til at det dreier seg om en ordning som vil ivareta hensyn knyttet til en fordeling av arbeidstakerenes representanter i styret i Lyse Energi AS og i Lyse Elnett AS som det er enighet om mellom fagforeningene. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser videre til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om ordningen.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tar ikke stilling til om ordningen er lovlig etter energiloven § 4-7.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg bemerker at søknaden er avhengig av at valgresultatet fører til at samme person blir valgt til styremedlem i Lyse Elnett og observatør i Lyse Energi.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Lyse Energi AS:

 Ved førstkommende valg godkjennes en ordning hvor observatør i styret i Lyse Energi AS ikke rykker opp på medlems plass ved forfall, men at vararepresentantene innkalles i den rekkefølge de er valgt, dersom samme person velges til observatør i Lyse Energi AS og styremedlem i Lyse Elnett.”

8.      Sak BDN 12/2507 Norske Skogindustrier ASA

I brev 13. mars 2012 søker Norske Skogindustrier om endringer i konsernordningen godkjent i Bedriftsdemokratinemndas vedtak 21. juni 2011, samt forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i morselskapets styre.

Konsernet består av morselskapet Norske Skogindustrier ASA og datterselskapene Norske Skog Saugbruks AS og Norske Skog Skogn AS. De ansatte har utvidet styrerepresentasjon i datterselskapene som følge av at det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i disse. Søknaden innebærer ingen endringer i disse ordningene. Norske Skog Follum er nedlagt, og de ansattes representanter fra dette selskapet i morselskapet har trådt ut av styret.

Bakgrunnen for søknaden er beslutning om å avvikle bedriftsforsamlingen i morselskapet, samt at Norske Skog Follum AS er nedlagt. Bedriftsforsamlingen i morselskapet ønskes avviklet fordi det etter omstruktureringen av konsernet i 2011 er færre enn 100 ansatte i morselskapet. Det søkes om at de ansattes representanter i morselskapets styre skal velges ved direkte valg av og blant de ansatte i konsernet.

Ettersom ansatterepresentantene i styret fra Norske Skog Follum AS har trådt ut av styret etter årets generalforsamling, er konsernet og lokale fagforeninger enige om at det er ønskelig å avholde nytt valg av alle ansatterepresentantene i morselskapets styre. Dette er bakgrunnen for at det søkes om forkortet funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene slik at funksjonstiden utløper ved generalforsamlingen i 2012.

Det er opplyst i søknaden at de ansatte skal ha utvidet representasjon i styret i morselskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-4 og at valget skal gjennomføres i valgkretser. Dette er ikke en del av søknaden.

Søknaden støttes av konsernutvalget som representerer alle ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes representanter i konsernutvalget som representerer alle ansatte i konsernet og godkjenner søknaden om konsernordning.

Likeledes godkjenner arbeidsutvalget forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i styret i morselskapet i samsvar med søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg  fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-35, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 17, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012,  godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 21. juni 2011 oppheves.

II

De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Norske Skogindustrier ASA.

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes det at de ansatte i disse blir innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

VI

Det godkjennes at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Norske Skogindustrier ASA forkortes slik at det kan holdes et samlet valg av alle ansatterepresentanter når bedriftsforsamlingen avvikles etter generalforsamlingen i 2012.”

9.      Sak BDN 12/2595 Tide AS

I brev 27. mars 2012 søker Tide ASA om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Tide ASA.

Bakgrunnen for søknaden er at bedriftsforsamlingen i konsernet skal avvikles. Samtidig med at bedriftsforsamlingen avvikles vil de ansatte få utvidet styrerepresentasjon i henhold til allmennaksjeloven § 6-4.

Det fremgår av søknaden at det er enighet mellom konsernet og de tillitsvalgte om at bedriftsforsamlingen skal avvikles etter generalforsamlingens vedtak i 2012, og at funksjonstiden for de ansattes representanter følgelig utløper samtidig.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden og godkjenner at funksjonstiden for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen utløper ved generalforsamlingen i 2012. Samtidig fattes det vedtak om en ny konsernordning i Tidekonsernet som innebærer at de ansatte i Tide ASA og heleide norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Tide ASA

Bedriftsdemokratinemdas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd, 6-5, 6—35 femte og sjette ledd og 6-37, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 32, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende valgordning for Tide ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 21. juni 2011 oppheves.

II

De ansatte i Tide ASA og heleide norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Tide ASA.

III

Det velges så mange vararepresentanter som det velges representanter for de ansatte til styret i Tide ASA.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser for gjennomføring av valg.

V

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

VII

Det gis dispensasjon fra bestemmelsen om funksjonstid ved at funksjonstiden i representasjonsforskriften § 32 for de sittende ansatterepresentantene i Tide ASA forkortes til bedriftsforsamlingens avvikling etter generalforsamlingen 2012.”

10.  Neste møte

Det blir møte i samlet nemnd fredag 15. juni klokken 10 (Stranden 1)