Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 24. juni 2015

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/4320 Vistin Pharma ASA. BDN 14/4320 Weifa ASA. BDN 15/1219 Norwegian Energy Company ASA. BDN 15/1409 Subsea 7 Norway AS. BDN 15/1824 Øvre Romerike Brann og Redning IKS.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 14/4320 Vistin Pharma ASA
  • BDN 14/4320 Weifa ASA
  • BDN 15/1219 Norwegian Energy Company ASA
  • BDN 15/1409 Subsea 7 Norway AS
  • BDN 15/1824 Øvre Romerike Brann og Redning IKS

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1030 – 1200.

1. BDN 14/4320 Vistin Pharma ASA

I felles søknad fra Vistin Pharma ASA og Weifa ASA vedlagt e-post 2. juni 2015 søkes det om gjennomgående styre i Vistin-konsernet. Det søkes i samme brev om forkortet funksjonstid for ansatterepresentantene i styret til Weifa ASA. Søknaden er medunderskrevet av lederne for de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemnda godkjente søknad om gjennomgående styre i Weifa ASA og Weifa AS, samt forkortet funksjonstid for ett av styremedlemmene i nemndas vedtak 15. desember 2014.

Nemnda finner det hensiktsmessig å treffe separate vedtak for de to selskapene. 

Bakgrunnen for søknaden om gjennomgående styre er at fra 1. juni 2015 ble den opprinnelige virksomheten i Weifa AS delt i to. Et nyetablert selskap, Vistin Pharma AS, overtok deler av virksomheten i Weifa AS. Vistin Pharma AS er eid av Vistin Pharma ASA. Vistin Pharma ASA har mange av de samme aksjonærene som Weifa ASA, men også noen nye/andre aksjonærer.

Ved delingen av virksomheten blir 33 ansatte igjen i Weifa AS, og omlag 150 ansatte blir overført til Vistin Pharma AS. Det er ikke ansatte morselskapene, verken i Weifa ASA eller i Vistin Pharma ASA.

Vistin Pharma opplyser at det vil bli inngått avtale om konsernordning.

Vistin-konsernet søker om gjennomgående styre, tilsvarende det som gjelder for Weifa-konsernet. Det vil si at de ansatterepresentantene som blir valgt til styret i Vistin Pharma AS også skal være ansatterepresentanter i Vistin Pharma ASA.  

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden mellom selskapene og de lokale fagforeningene. Nemnda godkjenner at de ansattes representanter i styret i Vistin Pharma AS også skal være de ansattes representanter i styret i Vistin Pharma ASA. Vedtaket forutsetter at det inngås avtale om konsernordning slik det er redegjort for i søknaden. Bedriftsdemokratinemndas vedtak er basert på at det ikke er ansatte i morselskapet og at Vistin Pharma AS er eneste datterselskap. Ved endringer i dette slik at det blir flere datterselskaper med ansatte, må det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Det legges til grunn at kravet til representasjon av begge kjønn i allmennaksjeloven § 6-11a andre ledd oppfylles.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at det holdes ett valg av ansatterepresentanter til styrene Vistin Pharma AS og Vistin Pharma ASA. De som velges skal være de ansattes representanter i begge selskapene.” 

2. BDN 14/4320 Weifa ASA

I felles søknad fra Vistin Pharma AS og Weifa ASA vedlagt e-post 2. juni 2015 søkes det om forkortet funksjonstid for ansatterepresentantene i styret til Weifa ASA. Det søkes i samme brev om gjennomgående styre i Vistin-konsernet. Søknaden er medunderskrevet av lederne for de lokale fagforeningene.

 Nemnda finner det hensiktsmessig å treffe separate vedtak for de to selskapene. 

Bedriftsdemokratinemnda godkjente søknad om gjennomgående styre i Weifa ASA og Weifa AS, samt forkortet funksjonstid for ett av styremedlemmene i nemndas vedtak 15. desember 2014. 

Bakgrunnen for søknaden er at fra 1. juni 2015 ble den opprinnelige virksomheten i Weifa AS delt i to. Et nyetablert selskap, Vistin Pharma AS, overtok deler av virksomheten i Weifa AS. Vistin Pharma AS er eid av Vistin Pharma ASA. Vistin Pharma ASA har mange av de samme aksjonærene som Weifa ASA, men også noen nye/andre aksjonærer.

Ved delingen av virksomheten blir 33 ansatte igjen i Weifa AS, mens omlag 150 ansatte blir overført til Vistin Pharma AS. Det er ikke ansatte morselskapene, verken i Weifa ASA eller i Vistin Pharma ASA.

Vistin Pharma AS opplyser at det vil bli inngått avtale om konsernordning.

På grunn av delingen av Weifa AS, herunder at flere ansatte får ny arbeidsgiver, søker Weifa-konsernet om forkortet funksjonstid for de nåværende ansatterepresentantene i styrene. Disse ble valgt i februar i år. Det opplyses at vervene til styrerepresentantene som blir overført opphører, og at det er naturlig at gjenværende ansatte i Weifa AS får velge nye representanter. Selskapet opplyser at de ønsker å avholde nytt valg så snart delingen av selskapet er gjennomført.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner forkortet funksjonstid for de ansattevalgte styremedlemmene i Weifa-konsernet, slik at det kan avholdes nytt valg så snart delingen av selskapets virksomhet er gjennomført.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at funksjonstiden til de ansattevalgte styremedlemmene i Weifa ASA/Weifa AS forkortes slik at det kan avholdes nytt valg når delingen av selskapets virksomhet er gjennomført.” 

3. BDN 15/1219 Norwegian Energy Company ASA

Saken gjelder Norwegian Energy Company ASAs søknad i brev 25. mars 2015 om opphevelse av Bedriftsdemokratinemndas vedtak 15. april 2008 om konsernordning for Norwegian Energy Company ASA og datterselskaper i Norge og Danmark.

I søknaden er det opplyst at konsernets arbeidstakere i Norge er ansatt i det norske datterselskapet Noreco Norway AS. Konsernets arbeidstakere i Danmark er ansatt i datterselskapet Noreco Oil Denmark A/S. Daglig leder har opplyst at det i dag er til sammen 35 ansatte, hvorav 31 ansatte i Norge og 4 ansatte i Danmark. Konsernets øvrige selskaper, herunder morselskapet, har ikke ansatte.

Norwegian Energy Company ASA opplyser at bakgrunnen for søknaden er at beslutningsmakten i konsernet endres. Konsernet har gjennomført en restrukturering av sine obligasjonslån. Nye lånevilkår medfører at de ulike selskapene får ulike kreditorinteresser ved at ansvar for betaling av to gjenværende obligasjonslån fordeles mellom to grupper av selskaper. Den ene gruppen består av Noreco Norway AS (det norske datterselskapet). Den andre gruppen består av alle øvrige selskaper i konsernet. Selskapet opplyser at ”styrene på selskapsnivå får som følge av dette en langt mer fremtredende rolle. Fordelingen skaper grunnlag for interessekonflikter mellom konsernselskapene og de ansatte er tjent med å påvirke styrets beslutninger i det selskapet hvor de er ansatt. Det vil også bli innført et uavhengig styremedlem i Noreco Norway AS.”  

Søknaden støttes av den tillitsvalgte for de ansatte i Norge.

Søknaden støttes også av de ansatte i Danmark.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden, herunder at den støttes av lokale fagforeninger, og godkjenner derfor søknaden om opphør av konsernordning.

For ordens skyld vil nemnda tilføye at hvis forholdene tilsier det, kan det på ny søkes om konsernordning eller inngås avtale om dette etter reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 44, 45, 49, 50 og 51. 

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 49 fjerde ledd og 50, oppheves Bedriftsdemokratinemndas vedtak i sak 2008/1355 av 15. april 2008."

4. BDN 15/1409 Subsea 7 Norway AS

I brev 14. april 2015 har Subsea 7 Norway AS (heretter Subsea 7) søkt om forlenget funksjonstid for ansatterepresentanter til styret i Subsea 7 for inneværende periode. Det søkes om utsettelse med ett år, fra våren 2015 til våren 2016.

Subsea 7 fikk innvilget dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Bedriftsdemokratinemndas vedtak BDN 13/12, 22. april 2013, og de ansatte har utvidet rett til styrerepresentasjon.

Årsaken til at det søkes om utsettelse av valget, er at Subsea 7 står overfor en nedbemanningsprosess og selskapet anser det som lite hensiktsmessig å avholde valg av styremedlemmer samtidig som selskapet er midt i nedbemanningsprosessen.

Bedriftens faste drøftelsesutvalg, som består av representanter fra alle fagforeninger i Subsea 7 støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til bestemmelsen om styremedlemmenes funksjonstid i representasjonsforskriften § 20 om at ”valg skal finne sted annethvert år”. Bedriftsdemokratinemnda kan etter representasjonsforskriften § 46 gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom den ”vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon”.

I saken er det enighet mellom bedriften og bedriftens faste drøftelsesutvalg, der samtlige lokale fagforeninger er representert, om å søke om forlengelse av tjenestetiden for de ansattes styrerepresentanter med ett år fram til våren 2016. Grunnen er at bedriften er i en nedbemanningsprosess. Nemnda etterkommer søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 20 og 46, gir Bedriftsdemokratinemnda dispensasjon fra representasjonsforskriften 20 første ledd slik at  funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Subsea 7 Norway AS forlenges med ett år fram til våren 2016.

5. BDN 15/1824 Øvre Romerike Brann og Redning IKS

Valgstyret i Øvre Romerike Brann og Redning IKS har oversendt valgklage datert 27. april 2015 fra hovedtillitsvalgt i fagforeningen Delta. Valget ble gjennomført våren 2015, og gjaldt valg av representanter til styret for perioden 2015-2017. Valget ble gjennomført som flertallsvalg. Klagen gjelder gjennomføringen av valget, og påstått tvetydig informasjon om stemmemåten og stemmeoppgjøret.

Klager er stemmeberettiget og klagen er fremmet i tide, jf. representasjonsforskriften § 52.

På stemmeseddelen var det blant annet gitt slik informasjon:

”Informasjon om stemmeregler:

Det skal velges to styremedlemmer og to vararepresentanter. Det kan således stemmes på maksimum 4 kandidater. Tallene 1 til 4 skal settes i rubrikkene for de kandidater som ønskes valgt. Tallene 1 og 2 brukes for styrerepresentanter. Tallene 3 og 4 brukes for vararepresentanter. …

Informasjon om oppgjør:

Ved opptelling vil de to kandidatene med flest stemmer bli styremedlemmer og de to påfølgende vil bli varamedlemmer”.

Det fremgår av valgstyrets svar på mottatt klage at valgstyret innførte en ny opptellingsmetode forut for årets valg.

I klagen heter det at informasjonen på stemmeseddelen om stemmereglene var tvetydig og egnet til å misforstå. Dessuten var informasjonen om stemmeoppgjøret på stemmeseddelen ikke i samsvar med det som sto om avstemmingsreglene. I klagen heter det at siden informasjonen på stemmeseddelen var såpass uklar var det mange som ikke forsto hvordan opptellingen av stemmer skulle foregå. Flere forstod det slik at ”tallene 1 og 2 utelukkende gir stemme til styremedlemplass og tallene 3 og 4 utelukkende gir stemme til varamedlemplass”. Informasjonen ble tolket slik at det var to separate valg.

Nemnda forstår valgstyrets svar på klagen slik at bakgrunnen for informasjonen om stemmereglene var at valgstyret benyttet en form for poengberegning eller rangering ved opptellingen, og at stemmesedlene var «utformet slik at kandidatene skulle få en tallverdi fra 1 til 4 ut fra hvilken rolle den stemmeberettigede ønsket å gi kandidatene. 1=styremedlem, 2= styremedlem, 3= varamedlem, 4=varamedlem».

Bedriftsdemokratinemndas syn på saken:

Etter forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv § 12 er hovedregelen at «styremedlemmer, observatører og varamedlemmer er valgt i den rekkefølgen stemmetallet tilsier». Av § 11 sjette ledd går det frem at det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges og at det ikke er anledning til å gi noen kandidater mer enn én stemme (kumulasjon). Hvem som blir medlemmer og hvem som blir varamedlemmer avhenger dermed av antall stemmer kandidatene får, og ikke av noen rangering eller gruppering av kandidatene slik stemmesedlene og informasjonen ved valget i Romerike Brann og Redning IKS  kunne gi inntrykk av.

Etter forskriften § 11 femte ledd annet punktum skal valgstyret på stemmesedlene blant annet informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Forskriften sier ikke hvordan selve markeringen skal skje og overlater dermed dette til valgstyret.

Den beregningsmåten for fordeling av verv som valgstyret ser ut til å ha lagt til grunn og den tilhørende informasjonen de ansatte fikk om valget, er ikke i tråd med reglene i forskriften. Sett i sammenheng mener nemnda at de feilene som er gjort gir grunn til å regne med at de har hatt innvirkning på valgresultatet. Valget må derfor anses ugyldig og oppheves.

Det er ikke opplyst noe om kvinneandelen i Øvre Romerike Brann og Redning IKS. Kandidatene var utelukkende menn. Dette forutsetter at kvinneandelen på valgtidspunktet var mindre enn 20 %, jf. forskriften §§ 11 tredje ledd og 12 tredje ledd. Om kvinneandelen er høyere, må lovens og forskriftens krav til kvinnerepresentasjon være tilfredsstilt.

Det må etter nenmdas konklusjon holdes et nytt valg. Ved dette nye valget må informasjonen på stemmesedlene være dekkende for valgmåten og i samsvar med forskriftens ordning. Dessuten må fordelingene av vervene skje i samsvar med flertallsregelen i forskriften § 12, regelen om antall varamedlemmer i forskriften § 16 og reglene om kjønnsrepresentasjon i forskriften §§ 11 tredje ledd og 12 tredje ledd om det er en aktuell problemstilling.

Inntil det er holdt nytt valg, er de ansatte representert i styret i Øvre Romerike Brann og Redning IKS ved de styremedlemmer og varamedlemmer som ble valgt i 2013.   

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

"I medhold av forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv. 20. juni 2014 nr. 852 § 23 jf. forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. 20. juni 2014 nr. 850 (representasjonsforskriften) § 52, tas klagen til følge.

Valget av de ansattes representanter til styret i Øvre Romerike Brann og redning IKS oppheves.

Nytt valg avholdes i samsvar med lovens og forskriftenes regler.

De styremedlemmer og varamedlemmer som ble valgt i 2013 av og blant de ansatte fungerer til nytt valg er holdt."

6. Ny møtedato

Neste møte i nemnda: 8. september 2015 klokken 1000.