Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 10. april 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen

Møtet varte fra kl. 08.30 til kl. 09.15

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/3 Gassco AS

Sak 02/4 Flytoget AS

Sak 98/7 NSB BA

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 10. april 2002 ble godkjent.

2. Sak 02/3 Gassco AS

I brev av 4. mars søker Gassco AS om dispensasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet.

Gassco AS er et heleid statlig aksjeselskap som ble stiftet 14. mai 2001. Selskapet ble først operativt 1. januar 2002, og samtidig ble virksomhet overdratt fra Statoil i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 12 A. Det er 103 ansatte i selskapet, hvorav 76 er tidligere ansatte i Statoil.

Mer enn 50 % av de ansatte i selskapet er organisert i fagforeningene NIF, NOPEF og NITO. På bakgrunn av krav fra de lokale fagforeningene om at de ansatte skal være representert i styret, ønsker selskapet at de ansatte i Gassco AS skal være stemmeberettigede og valgbare selv om vilkårene om ansettelsestid i representasjonsforskriften §§ 10 og 11 ikke er oppfylt. Fagforeningene støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden fra Gassco AS støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften når det gjelder krav om ansettelsestid.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon om nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i Gassco AS uten hinder av fristene i representasjonsforskriften §§ 10 og 11 har stemmerett og er valgbare til styret i Gassco AS forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år i Statoil og Gassco AS.”

4. Sak 02/4  Flytoget AS

I brev av 21. mars 2002 søker Flytoget AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år for å være valgbar som styremedlem.

Lokomotivførerne ble ansatt i Flytoget AS 1. januar 2002. De har tidligere vært ansatt i

NSB BA, men har vært innleid av Flytoget AS. Det er opplyst at det er 258 ansatte i Flytoget AS. Av disse er 70 organisert i Norsk Lokomotivmannsforbund og 120 i Norsk Jernbaneforbund.

Selskapet ønsker at de ansatte skal være valgbare til styret. Det søkes derfor om at de ansatte skal være valgbare selv om de ikke har vært ansatt i ett år.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden fra Flytoget AS støttes av Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften når det gjelder kravet om ansettelsestid.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

” I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon om nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i Flytoget AS er valgbare til kommende valg i styret i Flytoget AS forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i ett år i NSB BA og Flytoget AS.”

5. Sak 98/7  NSB BA

NSB BA fikk i vedtak i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg av 27. januar 1998 innført konsernordning hvor de ansattes representanter i styret i NSB BA velges av og blant de ansatte i NSB BA og datterselskaper av dette.

I brev av 12. mars 2002 søker NSB BA på vegne av fire datterselskaper om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for å være stemmeberettiget og valgbar som styremedlem.

1. januar 2002 ble følgende datterselskaper stiftet:

CargoNet AS, Ekspressgods AS, Mantena AS og NSB Trafikkservice AS. I disse selskapene er det tilsammen 1985 ansatte. Tiltredelsesdato for de ansatte var 1. januar 2002. I løpet av juli 2002 vil det dessuten tiltre en gruppe ansatte i CargoNet AS.

NSB BA ønsker at de ansatte skal kunne være representert i datterselskapenes styrer. Det søkes derfor om at de ansatte skal være valgbare selv om de ikke har vært ansatt i ett år.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden fra NSB BA støttes av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 når det gjelder krav om ansettelsestid.

Arbeidsutvalget viser til nemndas vedtak av 27. januar 1998 og fatter slikt tilleggsvedtak:

” I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon om nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i CargoNet AS, Ekspressgods AS, Mantena AS og NSB Trafikkservice AS har stemmerett og er valgbare til kommende valg i styret i selskapet de er ansatt i under forutsetning av at de har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år i NSB BA og selskapet.”

6. Neste møte i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er onsdag 8. mai kl. 08.30 i BA-HRs lokaler.