Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak mandag 21. juli 2003

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 03/17 Software Innovation AS

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 03/17 Software Innovation AS

I brev 12. juni 2003 søker selskapet Software Innovation ASA om en særskilt valgordning hvor valg av de ansattes representanter til selskapets styre kan gjennomføres hvert år.

Selskapets formål er i henhold til vedtektene å drive med rådgivning, systemutvikling, fremstilling og salg av programprodukter. Selskapet har ca 635 ansatte. Det opplyses i søknaden at selskapets styre består av ni medlemmer hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte.

Selskapet ønsker en valgordning der det  avholdes valg av ansattes representanter til styret hvert år. Funksjonstiden skal være to år. Ettersom de ansatte har tre representanter i styret, innebærer ordningen at det annet hvert år velges henholdsvis én og to representanter.

På denne bakgrunn søkes det om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 17 første ledd første punktum om at valg skal skje hvert annet år.

Søknaden begrunnes med at man ønsker å endre gjeldende praksis med valg hvert annet år for å få en bedre kontinuitet blant de ansattes representanter i styret. Med dagens ordning risikerer man å bytte ut samtlige representanter samtidig, og det vil hver gang ta en del tid før disse har satt seg inn i alle problemstillinger styret håndterer. Ved å avholde årlige valg vil styret til enhver tid ha minimum én representant med over ett års erfaring. Selskapet tror dette vil styrke både styrets effektivitet og gi de ansatte en sterkere stilling i styret.

Søknaden støttes av de ansatte i selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis vise til at det etter det opplyste har selskapet flere enn 200 ansatte. I utgangspunktet skal selskapet da ha bedriftsforsamling som velger styrets medlemmer, herunder de ansattes styremedlemmer. Etter allmennaksjeloven § 6-35, annet ledd kan det avtales at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. De ansatte skal i så tilfelle ved direkte valg velge ett styremedlem med varamedlem, eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av allmennaksjelovens alminnelige regler, jf. allmennaksjeloven § 6-4, tredje ledd. Arbeidsutvalget forutsetter at dette er situasjonen i Software Innovation ASA.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis også bemerke at representasjon for de ansatte i datterselskapet Genera AS i Software Innovation ASAs styre forutsetter at Bedriftsdemokratinemnda har fattet et vedtak om slik representasjon etter allmennaksjeloven § 6-5. Det er ikke truffet et slikt vedtak.

Når det gjelder spørsmålet om dispensasjon til å avholde valg hver år, vil arbeidsutvalget bemerke at etter representasjonsforskriften § 17, er lovens ordning at det skal avholdes valg av de ansattes representanter hvert annet år. Etter representasjonsforskriften § 5, første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer,….”

Nemnda har i sin praksis vært tilbakeholdne med å godkjenne ordninger som innebærer at valg skal gjennomføres hvert år. Ordningen som ønskes innført innebærer at det hvert annet år skal velges kun én representant av og blant de ansatte til selskapets styre. Arbeidsutvalget kan ikke se at det for Software Innovation ASA gjør seg gjeldende slike særlige forhold at det kan være grunnlag for å fravike lovens ordning med valg hvert annet år. Arbeidsutvalget nevner i denne sammenheng at en slik ordning det er søkt om vil avskjære muligheten for å gjennomføre valget som forholdstallsvalg.

Arbeidsutvalget avslår søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 avslår arbeidsutvalget søknaden.”