Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Avinor AS. Statkraft. Tide AS. Norsk Medisinaldepot AS. Renewable Energy Corporation ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 28. mars 2007

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN-200700682 Avinor AS
  • Sak BDN-200701253 Statkraft
  • Sak BDN-200701003 Tide AS
  • Sak BDN-200701258 Norsk Medisinaldepot AS
  • Sak BDN-200701548 Renewable Energy Corporation ASA

Følgende medlemmer deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra kl. 0900-1100.

  

1. Sak BDN-200700682 Avinor AS

I vedtak av 12. april 2005 fikk tjenestemannsorganisasjonene i Avinor AS godkjent søknad om å ha ansatterepresentasjon i styret med personlige varamedlemmer ved det kommende valget til selskapets styre.

I brev av 25. februar 2007 søker tjenestemannsorganisasjonene i Avinor AS på nytt om å ha ansatterepresentasjon i styret med personlige varamedlemmer ved det kommende valget til selskapet styre.

Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap med 2200 ansatte. Søknaden er fremsatt av de lokale fagforeningene i selskapet som til sammen representerer 2000 ansatte.

Søknaden er begrunnet med at hovedsammenslutningene og Norsk flygelederforening ønsker å være representert i styret med styrerepresentant eller vararepresentant, uavhengig av om en representant skulle melde forfall eller slutte i selskapet.

Selskapet har ingen merknader til at en slik ordning blir gjennomført.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden er fremmet av de lokale fagforeningene og at selskapet ikke har merknader til at en slik ordning blir gjennomført.

Arbeidsutvalget viser til at tilsvarende søknader ble godkjent 10. april 2003 og 12. april 2005. Utvalget kan ikke se at forholdene har endret seg på en måte som tilsier at søknaden i forbindelse med valget i 2007 bør vurderes annerledes. Arbeidsutvalget godkjenner derfor søknaden. Utvalget minner om at det på valglisten må angis hvem som skal være varamedlem for det enkelte styremedlem.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes styrerepresentanter ved det kommende valget til styret i Avinor AS.”

  

2. Sak BDN-200701253 Statkraft

I brev 1. mars 2007 søker Statkraft om at fremtidige valg av de ansattes representanter til styrene i datterselskapene Statkraft Energi AS og Statkraft Development AS gjennomføres som elektroniske valg. Samtidig søkes det om forlenget funksjonstid for de sittende ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene i styrene i de samme selskapene.

I vedtak av 24. april 2006 ble det godkjent at kommende valg av de ansattes representanter til styrene i Statskraft AS og Statkraft SF gjennomføres som elektroniske valg. I vedtak 24. september 2004 ble det godkjent å opprette en konsernordning i Statskraft AS og å opprettholde en konsernordning i Statkraft SF. Det ble videre godkjent at det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i Statskraft AS og Statkraft SF, og at de som velges skal være de ansattes representanter i styret både i Statskraft AS og i Statskraft SF

Søknaden om elektronisk valg i Statkraft Energi AS og Statkraft Development AS er begrunnet i praktiske hensyn, og gjelder også fremtidige valg. Ettersom Statkarft SF og Statkraft AS, som er morselskap i konsernet, allerede har fått godkjent gjennomføring av elektroniske valg, vil det i følge søknaden være resursbesparende og praktisk å kunne gjennomføre valgene i samtlige 100 % eide datterselskap av Statkraft AS elektronisk.

Det fremgår av søknaden at datasystemet som skal benyttes vil ivareta kravet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Kravet til anonymitet vil også bli ivaretatt. Det vil kunne spores hvem som har stemt, men ikke hva den enkelte har stemt. Det vil også være mulig å stemme manuelt, for de som ikke ønsker å stemme elektronisk. Deltidsansatte som arbeider mindre enn 50 % og har ½ stemme må stemme manuelt, ettersom det elektroniske systemet ikke registrerer ½ stemmer. Det er opplyst at systemet muliggjør både flertallsvalg og forholdstallsvalg, og at bestemmelsene i personopplysningsloven vil bli ivaretatt.

Også søknaden om forlenget funksjonstid begrunnes i praktiske hensyn slik at valgene av ansatterepresentanter til styrene Statskraft AS og Statkraft SF og styrene i de enkelte datterselskapene kan koordineres og avholdes samtidig. Dersom funksjonstiden for de ansattevalgte representantene i styrene i Statkraft Energi AS og Statkraft Development AS forlenges med ett år, vil valgene i disse selskapene kunne koordineres og avholdes samtidig med valgene av ansatterepresentanter til styrene i Statskraft AS og Statkraft SF i 2008.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Arbeidsutvalget forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret som elektronisk valg. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget godkjenner også at funksjonstiden for de ansattes representanter i styrene i Statkraft Energi AS og Statkraft Development AS forlenges til 2008 slik at valgene av ansatterepresentanter til styrene i alle selskapene i Statkraftkonsernet kan avholdes samtidig.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 9 tredje ledd og 17, og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Statkraft Energi AS og Statkraft Development AS og at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styrene i de samme selskapene forlenges frem til nye valg avholdes i 2008.”

 

3. Sak 200701003 – BDN – Tide ASA

I brev datert 12. februar 2007 søker Tide ASA om godkjenning av valgordning, herunder videreføring av konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg har tidligere, i vedtak 24. august 2006 i sak 05/31 HSD ASA/Tide ASA, godkjent en midlertidig valgordning og videreføring av konsernordningen for HSD ASA/Tide ASA, i forbindelse med at Gaia Trafikk AS ble fusjonert inn i HSD ASA høsten 2006. Fusjonen ble endelig gjennomført i november 2006, og i denne forbindelse skiftet HSD ASA navn til Tide ASA.

Vedtaket fra 2006 innebærer blant annet at de ansatte i Tide ASA og i norske datterselskaper av selskapet har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlingen i Tide ASA. Videre godkjente nemnda midlertidig at det skulle være like mange vararepresentanter som representanter for de ansatte i styret og i bedriftsforsamlingen i Tide ASA. Dette har nemnda godkjent også flere ganger tidligere.

Etter fusjonen er konsernet organisert med tre hovedforretningsområder under morselskapet Tide ASA; Tide Buss AS, Tide Sjø AS og Tide Reiser AS.

Tide ASA har 45 ansatte. Selskapet har bedriftsforsamling med 24 medlemmer, der 8 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide-konsernet og 16 velges av aksjonærene. Styret består av 8 aksjonærvalgte medlemmer og 3 medlemmer valgt blant de ansatte i konsernet.

Tide Buss AS med datterselskap har ca. 2050 ansatte, mens Tide Sjø AS og Tide Reiser AS har henholdsvis ca. 700 og ca. 170 ansatte. Det er avtalt at det ikke skal være bedriftsforsamling i datterselskapene i konsernet, men at de ansatte i stedet skal ha utvidet styrerepresentasjon i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I henhold til søknaden skal de ansatte i Tide Buss AS, i Tide Verksted AS, i Tide Sjø AS og i Tide Reiser AS da velge 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til styrene i disse selskapene.

I følge søknaden skal 5 medlemmer og 5 varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Tide ASA velges fra de ansatte i Tide ASA, Tide Buss AS og heleide datterselskaper av dette, samt fra Tide Reiser AS med heleide datterselskaper. Fra de ansatte i Tide Sjø AS skal det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Til styret i Tide ASA skal bedriftsforsamlingen velge 2 medlemmer med 2 varamedlemmer fra de ansatte i Tide ASA, Tide Buss AS og heleide datterselskaper av dette, samt fra Tide Reiser AS med heleide datterselskaper. Fra Tide Sjø AS skal det velges 1 medlem og 1 varamedlem.

Slik arbeidsutvalget oppfatter søknaden innebærer valgordningen at det skal etableres en valgkretsordning. Ordningen som er beskrevet i søknaden innebærer videre at det må gjøres unntak fra representasjonsforskriftens bestemmelser om antall varamedlemmer som skal velges til styret og bedriftsforsamlingen i Tide ASA og til styret i de datterselskapene der de ansatte skal være representert.

Dersom valget til bedriftsforsamlingen gjennomføres i valgkretser, følger det at av representasjonsforskriften § 33 at det i hver valgkrets skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Også ved direkte valg til styrene i datterselskapene skal det velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to, jf. § 18.

For bedriftsforsamlingens valg til styret stilles det i utgangspunktet ikke krav til antall varamedlemmer som skal velges, med mindre de ansattes representanter fremsetter krav om det, jf. allmennaksjeloven § 6-35 fjerde ledd og representasjonsforskriften § 36 syvende ledd.

Ordningen det er søkt om er fastsatt i protokoll mellom selskapet og konsernutvalget. Konsernutvalget representerer gjennom de respektive fagforeningene mer enn ¾ av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn 3/4 av de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om videreføring av konsernordning.

Når det gjelder valgkretsinndeling for valget av representanter til bedriftsforsamlingen, viser arbeidsutvalget til at lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte kan kreve valgkretsinndeling, jf. representasjonsforskriften § 30. Det er således ikke nødvendig at nemnda treffer vedtak om valgkretsinndeling.

På bakgrunn av at de lokale fagforeningene ønsker at valgordningen skal fastsettes i vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda, og det for øvrig er bred enighet om ordningen, godkjenner arbeidsutvalget søknaden på dette punktet. Dersom inndelingen i valgkretser skal endres eller hvis det er ønskelig å gå tilbake til lovens normalordning, må det sendes ny søknad til nemnda. Konsernet, lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte, eller et flertall av de ansatte kan søke om at nemndas vedtak oppheves eller endres, jf. representasjonsforskriften § 6.

Arbeidsutvalget godkjenner videre søknaden om unntak fra representasjonsforskriften §§ 18, 33 og 36 syvende ledd, slik at det skal velges like mange varamedlemmer som det skal velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA og til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS og Tide Sjø AS og Tide Reiser AS.

Når det gjelder bedriftsforsamlingens valg av styre, forutsetter arbeidsutvalget at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer gjennomføres som gruppevise valg, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, og at de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen velger sine styremedlemmer i overensstemmelse med den avtalen de lokale fagforeningene har inngått.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende valgordning for Tide ASA:

I
Nemndas vedtak av 24. august 2006 oppheves.

II
De ansatte i Tide ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA.

III
Det velges så mange vararepresentanter som det velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA.

V
Valg av representanter for de ansatte til bedriftsforsamlingen i Tide ASA skjer etter følgende valgkretsinndeling:
- 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide ASA, Tide Buss AS og heleide datterselskaper av dette, samt fra Tide Reiser AS med heleide datterselskaper.
- 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide Sjø AS.

VI
Til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS, Tide Sjø AS og Tide Reiser AS velges det like mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer av og blant de ansatte.

VII
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IX
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

  

4. Sak 200701258 - BDN - Norsk Medisinaldepot AS

I brev 2. mars 2007 søker Norsk Medisinaldepot AS (NMD AS) om endring av konsernordning fastsatt av nemnda i vedtak 18. juni 2003 i sak 03/13 NMD Grossisthandel AS. I henhold til vedtaket fra 2003, har de ansatte i NMD Grossisthandel AS og i datterselskapet Apotekproduksjon AS stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i NMD Grossisthandel AS.

Selskapet oppgir i søknaden at selskapene NMD AS, Vitusapotek AS og NMD Grossisthandel innen 30. september 2007 vil samles i ett selskap, NMD AS. NMD Grossisthandel AS vil i denne forbindelse opphøre som eget selskap, og selskapene NMD AS og Apotekproduksjon vil utgjøre et konsern med NMD AS som morselskap.

I morselskapet NMD vil det etter de selskapsrettslige endringene være ca. 1900 ansatte. I Apotekproduksjon AS er det ca. 45 ansatte.

Selskapet ønsker at konsernordningen som i dag omfatter NMD Grossisthandel AS og Apotekproduksjon AS skal videreføres i NMD AS, slik at de ansatte i Apotekproduksjon AS får stemmerett og blir valgbare ved valg av representanter for de ansatte til styret i NMD AS.

Selskapet ønsker også at nemnda skal fastsette en valgkretsordning for konsernet med en valgkrets for farmasøyter ansatt i apotek, en for apotekteknikere og øvrig ansatte i apotek og en for øvrige ansatte. De ansatte i datterselskapet Apotekproduksjon AS skal høre inn under valgkretsen for ”øvrige ansatte”. I valgkretsen for apotekteknikere og øvrig ansatte i apotek skal det velges to styrerepresentanter, mens det velges en representant fra hver av de to andre valgkretsene.

I søknaden opplyses det at det er inngått avtale med de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling i NMD AS, og at antallet representanter for de ansatte i styret som en følge av dette utvides fra tre til fire representanter.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene; Hovedtillitsvalgte for Norges Farmasøytiske forening (NFF), Farmasiforbundet (FF), NMDs Personalforening FOR 54 av NTL og NITOs bedriftsgruppe ved NMD.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Når det gjelder gjennomføring av valget i valgkretser kan lokale fagforeninger som representerer to tredjedeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte fremsette krav om dette, jf. representasjonsforskriften § 15. Det er således i utgangspunktet ikke nødvendig at nemnda fatter vedtak om en slik ordning. Arbeidsutvalget forstår søknaden slik at det likevel er et ønske at nemnda skal fatte vedtak om valgkretsinndeling. Ettersom det er bred enighet om søknaden, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om valgkretsinndeling.

For ordens skyld vil arbeidsutvalget gjøre oppmerksom på at dersom inndelingen i valgkretser skulle endres eller hvis det er ønskelig å gå tilbake til lovens normalordning, må det sendes ny søknad til nemnda. Konsernet, lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte, eller et flertall av de ansatte kan søke om at nemndas vedtak oppheves eller endres, jf. representasjonsforskriften § 6.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak om delegasjon av myndighet av 23. januar 2006, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for NMD AS:

I
De ansatte i NMD AS og i datterselskapet Apotekproduksjon AS er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i NMD AS.

II
Valget skal skje i følgende valgkretsinndeling;
- 1 styremedlem velges av og blant farmasøyter ansatt i apotek
- 2 styremedlem velges av og blant apotekteknikere og øvrige ansatte i apotek
- 1 styremedlem velges av og blant øvrige ansatte, herunder ansatte i Apotekproduksjon AS

III
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

 

5. Sak 200701548 - BDN - Renewable Energy corporation ASA (REC)

Renewable Energy Corporation ASA (REC ASA) søker i brev 7. mars 2007 om konsernordning for selskapet, slik at de ansatte i REC ASA og i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare til styret i REC ASA.

REC-gruppen er i tillegg til morselskapet, REC ASA (36 ansatte), organisert i 3 divisjoner;
- REC Silicon som består av tre selskaper i USA
- REC Wafer som består av to norske selskaper; REC SiTech AS i Glomfjord (66 ansatte); REC Scan Wafer AS lokalisert på Høvik, Glomfjord og Herøya (530 ansatte)
- REC Solar med to selskaper i henholdsvis Sverige og Sør-Afrika samt REC ScanCell AS i Narvik (109 ansatte).

Totalt består konsernet av 1388 ansatte, hvorav 741 er ansatt i de norske selskapene. Alle datterselskapene er 100 prosent eide av REC ASA.

Det har ikke tidligere vært styrerepresentasjon i REC ASA. I REC ScanWafer AS er det opprettet bedriftsforsamling og de ansatte er representert i selskapets styre. Også i REC SiTech AS har de ansatte styrerepresentasjon.

I henhold til avtale av 28. februar mellom selskapene og de lokale fagforeningene i konsernet, skal imidlertid de ansatte for fremtiden ikke ha styrerepresentasjon i datterselskapene, og representasjonen i REC ScanWafer AS og i REC SiTech AS skal således avvikles. Dette forholdet omfattes ikke av søknaden. Avtalen gjelder for valgperioden 2007-2009.

Søknaden begrunnes med at representasjon i morselskapets styre er viktig for å sikre de ansatte reell innflytelse over styringen av konsernets virksomhet. Alle forretningsmessige beslutninger som for eksempel investeringer, strategi, personalpolitikk, restrukturering mv. fattes av konsernstyret, uavhengig av konsernets struktur, men i samsvar med den linjestruktur som er reflektert i sammensetningen av REC-konsernets ledergruppe. I følge søknaden gjelder dette også inngåelse av vesentlige avtaleforhold som f.eks kontraktører for ekspansjonsprosjekter, prosjektledelse mm., samt nye initiativer i forbindelse med forretningsutvikling, herunder etablering av samarbeids- og partnerskapsavtaler, oppkjøp og sammenslåinger.

Det er avtalt at de ansatte ikke skal kreve bedriftsforsamling i REC ASA, men at de i stedet ha 4 representanter i styret og like mange vararepresentanter med tillegg av to. Av selskapets vedtekter fremgår det at styret skal bestå av fem til ni medlemmer. Per i dag har selskapet syv eksterne styremedlemmer.

Søknaden er fremmet etter avtale med lokale fagforeninger i konsernet som representerer ca. 70 % av de ansatte i de norske selskapene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget har merket seg at det er inngått avtale om at de ansatte ikke skal være representert i de styrende organene i datterselskapene i konsernet, uten at dette fremstår som noen del av søknaden. Utvalget viser i denne forbindelse til at det følger av aksjelovgivningen at retten til representasjon i selskaper med færre enn 200 ansatte er avhengig av at et flertall av de ansatte krever slik representasjon, jf. aksjeloven § 6-4 første og annet ledd, og at de ansatte på denne bakgrunn også kan la være å kreve representasjon i disse selskapene.

I selskaper med flere enn 200 ansatte derimot, har selskapet plikt til å opprette bedriftsforsamling, med mindre det er inngått avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. I så fall skal de ansatte velge ett ekstra styremedlem, evt. to observatører i tillegg til den representasjonen som følger av § 6-4 annet ledd. Det er således ikke anledning til å avtale at det ikke skal være ansatterepresentasjon i selskaper med over 200 ansatte.

Arbeidsutvalget fatter slikt 

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Renewable Energy Corporation ASA:

I
De ansatte i Renewable Energy Corporation ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Renewable Energy Corporation ASA.

II
Etablerer eller overtar Renewable Energy Corporation ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

 

5. Sak BDN-200700910 Det Norske Veritas (DNV)

Arbeidsutvalget ble forelagt utkast til svar på henvendelse fra DNV vedrørende nemndas tidligere vedtak. Utvalget sluttet seg til at brevet sendes med det innhold som var fremlagt.

  

6. Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Det ble orientert om nylig innkomne saker.

Neste møtet i arbeidsutvalget ble avtalt til fredag 4. mai klokken 0900 i BAHRs lokaler.