Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: Sak BDN–200802817 Promens Group AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 16. juni 2008.

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak BDN-200802817 Promens Group AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling. 

Sak BDN-200802817 Promens Group AS

I brev av 21. mai 2008 søker Promens Group AS (tidligere Polimoon ASA) om opphevelse av Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 16. desember 2005 om konsernordning i Polimoon ASA.

Bakgrunnen for søknaden er at Polimoon ASA er kjøpt opp av det islandske selskapet Promens hf’s datterselskap Star AcquisitionCo AS. Polimoon ASA er nå strøket fra Oslo Børs, og omdannet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap under navnet Promens Group AS.

Det fremgår av søknaden at Promens-konsernet er en ledende global produsent av plastikk. Konsernet har 6000 ansatte fordelt på 60 produksjonssteder hovedsakelig i Europa, Nord-Amerika, Asia og Afrika. Morselskapet og konsernets hovedkontor ligger på Island.

Den norske delen av selskapet består nå av Promens Group AS og Promens AS. Som begrunnelse for å oppheve den nåværende representasjonsordningen oppgis at Promens Group AS ikke lenger er øverste morselskap i et konsern. Det innebærer at dette selskapets styre ikke lenger fungerer som konsernstyre, verken internasjonalt eller for den norske delen av Promens-konsernet. Den rollen er det nå styret i Promens hf på Island som har. Etter selskapets mening vil oppheving av representasjonen i Promens Goup AS ikke være til ulempe for de ansatte i Promens AS ettersom styret i Promens Group AS ikke lenger fungerer som konsernstyre, og den gjeldende ordningen derfor ikke innebærer noen faktisk konsernrepresentasjon for de ansatte.

De ansatte vil fortsatt ha representasjon i styret i Promens AS i henhold til aksjeloven. I følge søknaden er det dette selskapet som driver Promens-konsernets virksomhet i Norge. Konsernets ansatte er i tillegg representert i European Workers’ Council.

Søknaden støttes av konsernutvalget, som representerer samtlige ansatte i konsernet. Sekretariatet har fått opplyst fra selskapet at representantene i konsernutvalget er valgt av og blant samtlige ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at søknaden fra selskapet støttes av konsernutvalget, som representerer alle ansatte.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om opphevelse av nemndas vedtak fra desember 2005.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriftens § 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av myndighet fattes følgende vedtak:

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 16. desember 2005 (Sak 02/14 Polimoon ASA) oppheves.”