Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 201001391 Norway Pelagic AS. Sak BDN – 201001413 Peab Norge AS. Sak BDN – 201001886 TrønderBilene AS. Sak BDN – 201002368 Roxar ASA.

Protokoll 5/10 fra møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg
22. juni 2010

 

Vedtak ble truffet i følgende saker: 

 1. Sak BDN – 201001391 Norway Pelagic AS 
 2. Sak BDN – 201001413 Peab Norge AS 
 3. Sak BDN – 201001886 TrønderBilene AS 
 4. Sak BDN – 201002368 Roxar ASA

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Halvor E. Sigurdsen
 • Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter.
Møtet varte fra kl. 0900 – 1100.

 

1. Sak BDN – 201001391 Norway Pelagic AS

I brev 24. mars 2010 har Norway Pelagic AS oversendt valgstyrets vedtak om omvalg 24. februar 2010 av ansatterepresentanter til styret i Norway Pelagic AS til Bedriftsdemokratinemnda.

Det ble avholdt valg av ansatterepresentanter til styret i Norway Pelagic AS 11. februar 2010. Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, og det var to lister som stilte til valg. Det er videre opplyst at valget ble avholdt i 12 ulike stemmelokaler.

Det ble klaget over gjennomføringen av valget i stemmelokalet i Liavåg. Valgstyret behandlet denne klagen i møte 22. februar 2010.

Klagen var begrunnet med at den lokale listekandidaten for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN), som satt i valglokalet, hadde oppfordret de stemmende til ” å stemme slik vi var enige om”, til tross for at hun hadde blitt bedt om å la det være av lederen for den lokale valgkomiteen. På bakgrunn av dette ble det krevd at det ble gjennomført et nytt valg i Liavåg.

I forbindelse med sin behandling av klagen, er det opplyst at valgstyret kontaktet to av de involverte i klagen, herunder kandidaten som var anklaget for å ha kommet med ytringene i valglokalet. Det fremgår av opplysningene i saken at valgstyret ut fra disse samtalene ikke kunne trekke en entydig konklusjon om hva som hadde skjedd.

Flertallet i valgstyret vurderte det likevel slik at tvilen som hadde blitt reist om gjennomføringen av valget i Liavåg var av en slik karakter at det burde gjennomføres et nytt valg. Etter flertallets vurdering var uregelmessigheten ved valggjennomføringen at det ble gitt oppfordring inne i stemmelokalet om hvordan man skulle stemme rett før stemmegiverne gikk inn for å avgi sine stemmer.

Mindretallet fant at det ikke hadde forekommet uregelmessigheter ved valget i Liavåg som skulle tilsi at det var nødvendig med omvalg. Mindretallets syn baserte seg blant annet på telefonsamtalene som valgstyret hadde hatt med de involverte. Videre viste mindretallet til at de som stemte var alene da de leverte sine stemmer, og at de ikke var påvirket av dem som satt i stemmelokalet.

Som følge av valgstyrets vedtak 22. februar 2010, ble det avholdt nytt valg i Liavåg
24. februar 2010.

I brev til valgstyret 8. mars 2010 fremsatte konserntillitsvalgt Endre Sekse klage over valgstyrets vedtak 22. februar 2010 om at det skulle foretas omvalg i Liavåg, og krevde at det opprinnelige valgresultatet blir godkjent som endelig. Det anføres i klagen at valgstyrets vedtak ikke var saklig begrunnet, og er blant annet vist til at vedkommende som hadde kommet med oppfordringene i stemmelokalet kun var kontaktet én gang, og at hun da var i en stresset situasjon. Klagen gjelder også valgstyrets godkjenning av omvalget, og det er vist til at omvalget ble avholdt utenfor den perioden det er avtalt at valg skal holdes. Videre er det vist til at Liavåg var i en permitteringssituasjon da omvalget ble avholdt.

Valgstyret behandlet klagen i møte 23. mars 2010, men flertallet i valgstyret fant ikke at klagen tilførte ny kunnskap som ga grunnlag for å endre deres opprinnelige syn om å oppheve valget som ble holdt 11. februar 2010. Mindretallet mente imidlertid at klagen skulle tas til følge.

Når det gjelder klagers anførsel om at omvalget skjedde utenfor den avtalte valgperioden, viser valgstyrets flertall i sine merknader i protokollen fra møtet 23. mars 2010 at tidspunkt for avholdelse av valg er avtalt til perioden 15. januar til 15. mars, men at tidspunktet skal tilpasses endring i sesongmønstret. På tidspunktet for omvalget var ikke bedriften i en permitteringssituasjon, selv om man ikke hadde fisk på valgdagen. I følge flertallets merknader ble alle stemmeberettigede oppringt, og alle som hadde avgitt stemme ved det første valget, i tillegg til en, stemte på nytt i omvalget.

Som følge av at valgstyret har opprettholdt til sitt vedtak 22. februar 2010, og heller ikke har funnet feil ved gjennomføringen av omvalget i Liavåg, er klagen oversendt Bedriftsdemokratinemnda for avgjørelse.

Det fremgår av valgstyrets møteprotokoll 22. februar 2010 at det var kommet inn en merknad til gjennomføringen av valget i Florø, men at valgstyret enstemmig konkluderte med at merknaden ikke inneholdt konkrete forhold som kunne påvirke valgresultatet her.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. representasjonsforskriften § 42 andre ledd.

Klagen gjelder gyldigheten av valgstyrets vedtak 22. februar 2010 om ikke å godkjenne valget som ble avholdt 11. februar 2010 i valglokalet i Liavåg fordi en av kandidatene på den ene listen hadde oppfordret de ansatte til å stemme på denne listen inne i valglokalet.

Representasjonsforskriften har ingen regler som direkte forbyr ytringer av den typen saken her gjelder. Valgstyret har heller ikke fastsatt retningslinjer for gjennomføringen av valget som regulerer dette. Det må likevel anses for å være et grunnleggende prinsipp at inne i stemmelokalet skal det ikke forekomme valgagitasjon eller andre forsøk på å påvirke stemmegivningen.

I følge sakens opplysninger oppfordret en kandidat på den ene av de to listene de ansatte til å stemme på denne listen ved å si noe slik som at de måtte ”stemme slik vi var enige om”. Den fremlagte dokumentasjonen gir imidlertid ikke et entydig bilde av hva som faktisk skjedde i valglokalet. For arbeidsutvalget fremstår derfor den nærmere ordbruken, formen på uttalelsene og omfanget av dem som uklar.

Selv om de nærmere detaljene er uklare, finner arbeidsutvalget å legge til grunn at det har fremkommet ytringer i stemmelokalet fra en av listekandidatene som er i strid med prinsippet om at det i valglokalet ikke skal forekomme valgagitasjon eller andre forsøk på å påvirke stemmegivningen.

Spørsmålet det videre må tas stilling til er om disse uttalelsene har hatt innvirkning på valgresultatet. Selv om det har skjedd en feil under gjennomføringen av valget, er valget likevel gyldig dersom det ikke er grunn til å regne med at feilen har virket bestemmende på valgresultatet, jf. forvaltningsloven § 41.

Det foreligger ikke konkrete opplysninger om personer som har blitt påvirket av uttalelsene. Det går imidlertid frem av protokollen for valgstyrets møte 22. februar 2010 art det var svært få stemmer som skilte fordelingen av observatørplassene. Det heter her at ”… om NNN-listen hadde hatt 3-tre stemmer færre ville det gitt utslag i fordelingen av observatørplassen. Motsatt ville det samme skje om Lederne hadde fått 1,5 stemmer mer.” Omvalget førte til at Lederne fikk en observatørplass, mens stemmetallet ved det ordinære valget ville gitt NNN begge observatørplassene. Arbeidsutvalget finner på denne bakgrunn at feilen kan ha påvirket utfallet av det ordinære valget.

Når det gjelder gjennomføringen av omvalget i Liavåg, viser arbeidsutvalget til at verken loven eller representasjonsforskriften har nærmere regler om gjennomføringen av omvalg. I saken her ble omvalget gjennomført allerede to dager etter valgstyrets vedtak om omvalg. I følge flertallets merknader i valgstyrets protokoll fra møtet

23. mars 2010 ble alle stemmeberettigede oppringt, og alle som hadde avgitt stemme ved det første valget, i tillegg til én, stemte på nytt ved omvalget. Slik saken er opplyst, mener arbeidsutvalget at det ikke er grunn til å regne med at det hefter slike feil ved gjennomføringen av omvalget at det kan ha virket bestemmende på valgresultatet.

Arbeidsutvalget mener etter dette at det ikke er grunnlag for å oppheve valgstyrets vedtak 22. februar 2010, og at det ikke har skjedd noen feil ved gjennomføringen av omvalget. Omvalget i Liavåg 24. februar 2010 blir dermed stående.

Arbeidsutvalget konstaterer at henvendelsen om gjennomføringen av valget i Florø av valgstyret er oppfattet som en merknad og ikke en valgklage.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 42 og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009 opprettholdes valgstyrets vedtak
22. februar 2010 om ikke å godkjenne valget som ble avholdt 11. februar 2010. Den øvrige del av klagen tas ikke til følge.”

 

2. Sak BDN – 20101413 Peab Norge AS

I brev 25. mars 2010 søker Peab Norge AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Peab Norge AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Peab Norge AS. Videre søkes det om fritak fra å opprette bedriftsforsamling i datterselskapet Peab AS, samt unntak fra aksjeloven § 6-4 (3) om utvidet styrerepresentasjon i Peab AS mot at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon i morselskapet Peab Norge AS.

Peab Norge AS er et heleid datterselskap av Peab AB. Peab AB har nærmere 13 000 ansatte i Sverige, Finland og Norge.

Søknaden gjelder Peabs entreprenørvirksomhet innen bygg i Norge hvor Peab Norge AS er morselskap. Per 31. desember 2009 var det 620 ansatt i Peabs entreprenørvirksomhet innen bygg i Norge, hvorav 10 ansatte i Peab Norge AS. Peab Norge AS eier samtlige aksjer i følgende datterselskaper:

 • Peab AS (242 ansatte)
 • Peab Bolig AS (21 ansatte)
 • Bjørn Bygg AS (188 ansatte)
 • Raaen Entreprenør AS (68 ansatte)
 • Senter Bygg Entreprenør AS (91 ansatte)

Peab Norge AS eier også samtlige aksjer i Ferdigbetong AS, men dette selskapet skal overføres til en annen gren av Peabkonsernet og er derfor ikke omfattet av søknaden.

De ansatte er per i dag representert med to representanter i styrene i hver av selskapene Peab AS, Bjørn Bygg AS og Raaen Entreprenør AS.

Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at saker som berører hele Peabs virksomhet i Norge blir drøftet og besluttet i styret i Peab Norge AS. Det anses derfor naturlig at de ansatte er representert i konsernstyret.

Fordi Peab AS er heleid av Peab Norge AS, mener både ledelsen og lokale fagforeninger at det verken er ønskelig eller behov for bedriftsforsamling i Peab AS. Ettersom lokale fagforeninger ikke representerer 2/3 av de ansatte i Peab AS ble det høsten 2009 forsøkt å inngå avtale mellom ledelsen og et flertall av de ansatte i Peab AS om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet. På dette tidspunktet var det 271 stemmeberettigede i selskapet. 130 stemte for å opprette avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, mens 17 stemte imot.

Dersom selskapet får tilslutning av Bedriftsdemokratinemnda til ikke å opprette bedriftsforsamling ønsker både konsernet og lokale fagforeninger at de ansatte skal få utvidet styrerepresentasjon i morselskapet Peab Norge AS i stedet for i Peab AS.

Det er enighet mellom selskapenes ledelse og lokale fagforeninger (som representerer 52 prosent av de ansatte) om søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om innføring av konsernordning.

Bedriftsdemokratnemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om konsernordning.

Etter aksjeloven § 6-35 andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredjedeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at nær halvparten av de ansatte (130 av 271) har stemt for at det ikke skal være bedriftsforsamling, mens bare 17 ansatte har stemt mot. Det viser en klar tendens blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet om det skal være bedriftsforsamling eller ikke. Videre vises til at denne ordningen støttes av lokale fagforeninger.

Vanligvis setter Bedriftsdemokratinemnda som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I samsvar med søknaden godkjenner utvalget i saken her at den utvidede styrerepresentasjonen gjennomføres i morselskapet Peab Norge AS, slik at de ansatte her blir representert med ett styremedlem eller to observatører i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Arbeidsutvalget nevner likevel at dersom de ansatte på et senere tidspunkt ønsker å innføre utvidet styrerepresentasjon i Peab AS i samsvar med aksjeloven, kan lokal fagforening, eller et flertall av de ansatte, sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-4 tredje og fjerde ledd og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Peab Norge AS:

I
De ansatte i Peab Norge AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Peab Norge AS. Dette gjelder likevel ikke de ansatte i Ferdigbetong AS.

II
Etablerer eller overtar Peab Norge AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Peab AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling mot at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd i Peab Norge AS.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

 

3. Sak BDN – 201001886 TrønderBilene AS

I brev 14. april 2010 fremsetter den lokale foreningen av Yrkestrafikkforbundet i TrønderBilene AS klage på valgstyrets vedtak av 8. april 2010 om ikke å godkjenne et listeforslag fordi det var levert etter den fristen valgstyret hadde satt for innsending av lister. Klagen er oversendt Bedriftsdemokratinemnda i brev 3. mai 2010.

Valgstyret fastsatte i møte 28. januar 2010 at valget skulle gjennomføres 16. april 2010. Samtidig fastsatte valgstyret at fristen for innsending av forslag på kandidater skulle være 17. februar 2010.

På grunn av sykdom fikk Yrkestrafikkforbundet først levert sin liste med forslag til kandidater dagen etter; dvs. den 18. februar.

Denne listen ble ikke godkjent av valgstyret. Det framgår følgende av en felles protokoll fra møter i valgkomiteen 10. mars og 8. april 2010:

”Felleslisten fra Yrkestrafikkforbundet ble ikke godkjent.

Begrunnelse:

Listen ble mottatt av valgstyrets leder den 18.02.2010, som er 1 dag etter fristens utløp.

I tillegg var listen ufullstendig utfylt i forhold til gitte krav

Robert Hartvikøy var her uenig med valgstyrets konklusjon.”

Ettersom det etter dette bare forelå en godkjent liste med kandidater, ble de som var foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de var foreslått, jf. representasjonsforskriften § 14.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. representasjonsforskriften § 42 andre ledd.

Klagen gjelder gyldigheten av valgstyrets vedtak 8. april om ikke å godkjenne listeforslag fra den lokale foreningen av Yrkestrafikkforbundet fordi den var levert valgstyret en dag etter den fristen for innlevering av lister som valgstyret hadde fastsatt.

I saken her har valgstyret fastsatt en frist for innlevering av forslag på kandidater som løp ut mer enn 8 uker før valgdagen. Dette er i strid med representasjonsforskriften § 12 niende ledd, som fastsetter en siste frist på 3 uker før valgdagen. Dette betyr at den fristen som valgstyret har satt er ugyldig, og at lista fra Yrkestrafikkforbundet er innlevert i rett tid. Det var derfor en feil av valgstyret å avvise lista.

I protokollen fra valgstyrets møter 10. mars og 8. april 2010 heter det at lista fra Yrkestrafikkforbundet var ufullstendig utfylt i forhold til gitte krav. Det er imidlertid ikke gitt nærmere opplysninger om hva som var ufullstendig. Utvalget har derfor ikke grunnlag for å anta at feilene er av en slik karakter at lista skulle ha vært avvist av denne grunn. Utvalget viser i denne sammenheng også til at den som leverer inn forslag til kandidater som det er feil ved, skal innenfor rammen av tre-ukersfristen for innlevering av forslag i representasjonsforskriften § 12 niende ledd gis rimelig mulighet for å rette opp feilen.

Dersom det er begått feil under saksforberedelsen eller gjennomføringen av valget, vil valget likevel være gyldig dersom det ikke er grunn til å regne med at feilen har virket bestemmende på valgresultatet, jf. forvaltningsloven § 41, jf. aksjeloven § 6-4 fjerde ledd.

I denne saken legger arbeidsutvalget til grunn at valgresultatet kunne blitt et annet dersom Yrkestrafikkforbundet hadde fått sin liste godkjent. Arbeidsutvalget finner at valget er ugyldig, og at det må holdes nytt valg i samsvar med aksjelovens og representasjonsforskriftens regler. Dette innebærer at de som opprinnelig var styremedlemmer før dette valget fortsetter i sine verv inntil nytt valg er avholdt.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 42 og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, tas klagen fra Yrkestrafikkforbundet til følge.

Valget av de ansattes representanter til styret i TrøndeBilene AS oppheves.

Nytt valg avholdes i samsvar med aksjeloven og representasjonsforskriftens regler.”

 

4. Sak BDN 201002368 Roxar ASA

I brev 9. juni 2010 søker Roxar ASA om at valg av ansattes representanter til styret i Roxar ASA kan gjennomføres som elektronisk valg. Søknaden gjelder både det forestående og fremtidige valg.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn. Roxarkonsernet har i dag ca. 850 ansatte på tilnærmet 30 forskjellige steder i verden. Roxar fikk innført konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 23. oktober 2008.

Det framgår av søknaden at det elektroniske valgsystemet som skal benyttes er egnet til å ivareta hensynene til sikkerhet, hemmelighold og anonymitet på en tilfredsstillende måte. Valget vil bli annonsert i god tid, og alle de ansatte har tilgang til datamaskin og er fortrolige med bruken av denne. Det er opplyst at personvernhensyn og forholdet til personopplysningsloven vil bli ivaretatt. For øvrig vil valget bli gjennomført i samsvar med representasjonsforskriftens regler, og valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget både som flertalls- og forholdstallsvalg, og i valgkretser.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Roxar ASA som elektroniske valg. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Roxar ASA.”

 

5. Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om en sak som har kommet inn til behandling.

 

6. Nye møtedatoer

Neste møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg er onsdag 1. september kl. 0900.

 

7. Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.