Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-201101490 Nille AS.

Protokoll 5/2011 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 12. mai 2011

Følgende saker ble behandlet:

  1. Sak BDN-201101474 Oslo Kino AS 
  2. Sak BDN-201101476 Grønneviken AS 
  3. Sak BDN-201101490 Nille AS

Det ble utsatt å fatte vedtak i de to første sakene.

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Ingebjørg Harto

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1200 – 1330.

 

Sak BDN-201101490 Nille AS

I brev 8. april 2011 søker Nille AS om fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i Nille AS, samt gjennomføre valg etter minimumsfristene i representasjonsforskriften § 12 siste ledd.

Nille AS har 1484 ansatte. De fleste av dem er ansatt som butikkmedarbeidere i deltidsstillinger. Cirka 400 er ansatt i mer enn 50 % stilling.

Det er opplyst at det ikke er fagforeninger i Nille AS.

Det fremgår av søknaden at det gjennom avstemming blant de ansatte er forsøkt å inngå avtale med de ansatte om ikke å etablere bedriftsforsamling samt gjennomføre valg etter kortere frister enn det som følger av ”normalordningen” i representasjonsforskriften § 12.

Informasjon om avstemmingen ble sendt alle ansatte 25. februar 2011. 1. april var det kommet inn 444 svar hvorav 424 stemt for utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling. Samme antall stemt for å gjennomføre valgprosessen etter forskriftens minimumsfrister. Sett hen til sammensetningen av de ansatte som i hovedsak består av deltidsansatte og tilkallingshjelper med liten og sporadisk tilknytning til selskapet anser Nille AS det som svært vanskelig å oppnå tilstrekkelig deltakelse i en avstemming til å sikre vilkåret om 50 % oppslutning blant de ansatte. I søknaden er det vist til at mer enn 95 % av de som stemte var positive til ikke å ha bedriftsforsamling samt gjennomføre valg med kortere frister.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at nemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredjedeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Dette viser en klar tendens blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet om det skal være bedriftsforsamling eller ikke.

Arbeidsutvalget godkjenner også at valget gjennomføres med fristene i representasjonsforskriften § 12 siste ledd.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Nille AS mot at de ansatte gis utvidet rett til representasjon i styret med ett styremedlem, og at valget av styremedlemmer gjennomføres med forkortede frister innenfor rammen av representasjonsforskriften § 12 siste ledd.”