Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN 12/1928 Nikita Hair Norway AS. Sak BDN 12/1948 Goodtech ASA. Sak BDN 12/2248 Nord Pool Spot AS.

Protokoll 5/2012 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 15. juni 2012.

 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

 • Sak BDN 12/1928 Nikita Hair Norway AS
 • Sak BDN 12/1948 Goodtech ASA
 • Sak BDN 12/2248 Nord Pool Spot AS

 

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

 • Gudmund Knudsen
 • Gro Granden
 • Halvor E. Sigurdsen 

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten. 

Møtet varte fra 1000 – 1130. 

1.      Sak BDN 12/1928 Nikita Hair Norway AS

I brev 14. mai 2012 søker Nikita Hair Norway AS (Nikita) om unntak fra bestemmelsen i

aksjeloven § 6 - 35 om plikt til å opprette bedriftsforsamling i selskap med over 200

ansatte, jf representasjonsforskriften § 5. Det er opplyst i søknaden at de ansatte vil få utvidet styrerepresentasjon, jf. aksjelovens § 6-4.

 

Nikita har omlag 430 ansatte og er et heleid datterselskap av Raise Gruppen AS. Det er ikke lokale fagforeninger i selskapet.

 

Det fremgår av søknaden at det gjennom avstemming blant de ansatte er forsøkt å inngå avtale med de ansatte om ikke å etablere bedriftsforsamling. Informasjon om avstemmingen ble sendt alle ansatte 2. april 2012. 31. mai var det kommet inn 216 svar hvorav 182 stemte for utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling, mens 34 ønsket bedriftsforsamling. Av de 216 som svarte, var det 90 som krysset av for om de ønsket at styrerepresentasjonen skulle utvides med ett styremedlem eller med to observatører. 75 ønsket ett ekstra styremedlem, mens 15 ønsket to observatører.

 

Søknaden er begrunnet med at selskapet ikke har lykkes i å inngå avtale med de ansatte. I søknaden legger selskapet videre vekt på at en bedriftsforsamling er ressurskrevende for morselskapet. Selskapet mener også at en bedriftsforsamling mest sannsynlig vil ha liten eller ingen virkning verken for de ansatte, for eierne eller for selskapet da selskapet er et heleid datterselskap av Raise Gruppen AS. Selskapet mener derfor at det har liten hensikt å etablere en bedriftsforsamling.

 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at nemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 5.

 

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredjedeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Dette viser en klar tendens blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet i retning av å prioritere utvidet styrerepresentasjon framfor bedriftsforsamling.

 

Bedriftsdemokratinemnda stiller normalt som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Blant de ansatte som har stemt, er det et klart flertall som ønsker at styrerepresentasjonen skal utvides med ett medlem. I samsvar med dette fastsetter arbeidsutvalget som vilkår for fritak for plikten til å ha bedriftsforsamling at de ansatte gis rett til utvidet styrerepresentasjon i Nikita Hair Norway AS i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. 

Det forutsettes at selskapet setter i gang en ny valgprosess neste år. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt 

vedtak: 

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Nikita Hair Norway AS. De ansatte gis rett til å velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.” 

2.      Sak BDN 12/1948 Goodtech ASA

I brev 14. mai 2012 søker Goodtech ASA om Bedriftsdemokratinemndas etterfølgende godkjenning av en konsernordning som har vært praktisert i flere år og som innebærer at de ansatte i Goodtech ASA og dattersekaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Goodtech ASA. I tillegg søkes det om inndeling i valgkretser og unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 slik at fremtidige valg kan foregå elektronisk. 

Goodtechkonsernet leverer teknologiske løsninger for oppgradering av infrastruktur og energisystemer, og for effektivisering i industrien. Det er opplyst at konsernet er Nordens ledende automatiseringsselskap og den største prosessmontasjeentreprenøren. 

Konsernet har datter- og datterdatterselskaper i Norge, Sverige og Finland med til sammen ca 1 400 ansatte, hvorav i underkant av 1 100 i Sverige, i underkant av 300 i Norge og 34 på Åland (Finland). 

Styret i Goodtech ASA består av 11 medlemmer; åtte aksjonærvalgte styremedlemmer og tre styremedlemmer valgt av og blant de ansatte i konsernet. Det er opplyst at det vil bli etablert ansatterepresentasjon i datterselskapene i den utstrekning antallet ansatte overstiger 30 og de ansatte krever det. Per i dag er det ansatterepresentasjon i Goodtech Projects & Services AB (ca 900 ansatte). 

Bakgrunnen for søknaden om konsernordninger er at vesentlige beslutninger av betydning for konsernet blir fattet i styret i Goodtech ASA, og at konsernordningen bidrar til å øke de ansattes medbestemmelse i hele konsernet. 

Goodtech ASA og representanter for de ansatte, herunder lokal fagforening i Sverige, ønsker en ordning med to valgkretser, og at ordningen skal omfattes av nemndas vedtak. Virksomheten i Sverige vil utgjøre en valgkrets som skal velge to representanter til styret. Virksomheten i Norge og Åland vil utgjøre den andre valgkretsen og velge en styrerepresentant. Inndelingen av valgkretser og fordelingen av antall representanter i valgkretsene er begrunnet med geografiske forhold og antall ansatte i valgkretsene. 

Det søkes også om at fremtidige valg skal kunne foregå elektronisk. Bakgrunnen for det er at det anses mest praktisk og at det kan føre til større valgdeltakelse. Det er opplyst at alle ansatte gis adgang til PC, og at de er fortrolige med bruken av den. Det vil bli gitt assistanse ved behov. 

Søknaden støttes av tillitsvalgt for de ansatte i norske selskaper, samt lokale fagforeninger i Goodtechkonsenets virksomhet i Sverige. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet, tillitsvalgt og lokale fagforeninger om søknaden, og godkjenner den allerede praktiserte konsernordningen i Goodtech ASA. Arbeidsutvalget godkjenner også at fremtidige valg skal foregå elektronisk og i valgkretser. 

Når det gjelder elektronisk valg, forutsetter arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet. 

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.  

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt 

V e d t a k : 

”I medhold av allmennaksjelovens §§ 6-4 (4) og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5,6 og 9, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012 fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak om følgende ordning for Goodtech ASA: 

I

De ansatte i Goodtech ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Goodtech ASA. 

II

Valget skal foregå i to valgkretser. Goodtechs virksomhet i Sverige utgjør en valgkrets hvor det skal velges to styremedlemmer med varamedlemmer. Goodtechs virksomhet i Norge og Finland utgjør en valgkrets hvor det skal velges ett styremedlem med varamedlemmer. 

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen. Ved vesentlige endringer skal det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda. 

IV

For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg. 

V

Det kan benyttes elektronisk valgsystem ved kommende og fremtidige valg av ansattes representanter i Goodtech ASA. 

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.” 

3.      Sak BDN 12/2248 Nord Pool Spot AS

I brev 7. juni 2012 søker de ansatte i Nord Pool Spot om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Nord Pool Spot AS og i de heleide datterselskapene Nord Pool Spot AB og Nord Pool Spot Finland har stemmerett og er valgbare til styret i morselskapet Nord Pool Spot AS. 

Konsernet består av morselskapet Nord Pool Spot AS på Lysaker (42 ansatte), samt Nord Pool Spot AB i Sverige (7 ansatte) og Nord Pool Finland Oy i Finland (10 ansatte). Selskapene har til sammen 59 ansatte. 

I følge vedtektene har selskapet som formål å organisere, drive og videreutvikle en markedsplass for spothandel med elektrisk kraft i Norden samt tilby tjenester som står i forbindelse med slik handel. 

Søknaden er fremmet av flertallet av de ansatte i selskapene (til sammen 49 av de ansatte (83 %)). 

Konsernets ledelse stiller seg nøytral til søknaden. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det ikke er uenighet om søknaden, og godkjenner søknaden om konsernordning. 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt 

v e d t a k : 

”I medhold av aksjelovens 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012 fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak om følgende konsernordning for Nord Pool Spot AS: 

I

De ansatte i Nord Pool Spot AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Nord Pool Spot AS. 

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen. Ved vesentlige endringer skal det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda. 

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg. 

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.” 

4.      Eventuelt 

 • NorgesGruppen - Bedriftsdemokratinemnda har mottatt en henvendelse fra Handel og Kontor som ber om en nærmere presisering av hva nemnda mener med ”erfaringsoppsummering” i vedtaket for NorgesGruppen. Sekretariatet utarbeider utkast til svar som forelegges arbeidsutvalget.
 • Telenor – Bedriftsdemokratinemnda har mottatt en henvendelse fra EL & IT Forbundet i Telenor vedrørende opprykksregler for å få riktig kjønnsbalanse blant ansattevalgte  styremedlemmer når det er bedriftsforsamlingen som skal velge styre. Saken oversendes Arbeidsdepartementet som rette vedkommende.
 • Datoer for møter i Bedriftsdemokratinemnda høsten 2012:
  - 13., 14. eller 21. september
  - torsdag 25. oktober klokka 0900 (arbeidsutvalget)
  - torsdag 22. november klokka 0900 (arbeidsutvalget)
  - mandag 17. desember klokka 1000 (samlet nemnd)