Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 8. september 2015

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 15/1149 Indre Salten Energi AS, BDN 15/2851 Axess AS og BDN 15/2273 Frontica AS

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas og Julie Elisabeth Risnes møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1130. 

1.      BDN 15/1149 Indre Salten Energi AS

I brev 29. mai 2015 søker EL & ITs klubber i Sørfold Kraftlag AS og Fauske Lysverk AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i hele det nye konsernet har stemmerett og er valgbare til styret i Indre Salten Energi AS.

Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag slo i mai 2015 sammen sine virksomheter til et konsern med Indre Salten Energi AS som morselskap og ISE Nett AS, ISE Entreprise AS, ISE Produksjon AS og ISE Produksjon Røyrvatn som datterselskaper. De tidligere eierne av Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag er nå aksjeeiere i morselskapet Indre Salten Energi AS.

Det framgår av søknaden at de ansatte tidligere har fått tilbud om å inngå avtale med selskapet om konsernordning, men at tilbudet var betinget av at de ansatte skulle frasi seg retten til å kreve representasjon i de enkelte datterselskapene. De ansatte ønsker ikke å inngå en slik avtale. Dette er bakgrunnen for at EL & IT klubbene søker Bedriftsdemokratinemnda om innføring av konsernordning. For klubbene er det vesentlig at de ansatte opprettholder retten til å kreve representasjon i samsvar med aksjelovens regulert, også i datterselskapene.

Det framgår av søknaden at det nye konsernet består av de samme ansatte som tidligere var ansatt i Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag, og at den nye organisering av virksomheten derfor ikke innebærer store endringer for de ansatte. I søknaden fra EL & IT klubbene framgår det at EL & ITs 35 medlemmer utgjør totalt to tredeler av de totalt 55 ansatte i det nye konsernet.

Indre Salten Energi AS gir ikke tilslutning til søknaden fra EL & IT klubbene. I selskapets uttalelse fra 8. juni 2015 vises det til at selskapet ønsket å inngå avtale med de ansatte om konsernordning allerede før sammenslåingen slik at de ansatte skulle være representert i morselskapets styre allerede ved etableringen av Indre Salten Energi AS. Det framgår videre av uttalelsen at selskapet ikke ønsker at de ansatte skal være representert både i morselskapet og i datterselskapene. Det framgår av selskapets uttalelse at styrene i de ulike datterselskapene er ment å være rene administrative styrer med én til to medlemmer som implementerer beslutninger vedtatt i styret i morselskapet. For at det skal være noen realitet i ansatterepresentasjon i styret i ISE Entreprise AS mener selskapet at organiseringen av alle styrene i konsernet må legges om. Det bemerkes videre at Indre Salten Energi er et lite selskap med begrensede administrative ressurser. Det påpekes også at de ansatte ikke har krav på representasjon i andre datterselskaper enn i ISE Entreprise AS. Nemnda forstår selskapets uttalelse slik at det kan gi sin tilslutning til de ansattes søknad om konsernrepresentasjon på det vilkår at nemnda samtidig treffer vedtak om unntak fra retten for de ansatte til å kreve styrerepresentasjon i datterselskapene. Dette vil ha praktisk betydning for de ansatte i ISE Entreprise AS fordi dette er det eneste av datterselskapene som med sine 38 ansatte har såpass mange ansatte at det gir rett til å kreve styrerepresentasjon.

Bedriftsdemokratinemnda vil innledningsvis bemerke at som morselskap har Indre Salten Energi AS bestemmende innflytelse over de andre selskapene i konsernet. Selskapet har dermed myndighet til å lede konsernets virksomhet , og i denne forbindelse treffe beslutninger som gjelder virksomheten i de underliggende selskapene. I denne saken framgår det av både søknaden fra de ansatte og uttalelsen fra konsernet at Indre Salten Energi AS vil treffe vedtak som er av betydning for de andre selskapene i konsernet, herunder for de ansatte her. Bedriftsdemokratiske hensyn tilsier dermed at de ansatte får representasjon i morselskapets styre, og nemnda etterkommer søknaden fra EL & IT klubbene om en konsernordning som innebærer at alle ansatte i det nye konsernet har stemmerett og er valgbare til styret i Indre Salten Energi AS. 

Spørsmålet blir så om nemnda i tilknytning til vedtaket om konsernordning skal gjøre unntak fra de ansattes rett etter aksjeloven § 6-4 til å kreve styrerepresentasjon i de enkelte datterselskapene. Som nevnt over har spørsmålet betydning for ISI Entreprise AS fordi dette er det eneste datterselskapet som har så mange ansatte at det overskrider representasjonsterskelen i aksjeloven § 6-4.

Et utgangspunkt er at det ikke er slik at en konsernordning som gir de ansatte representasjon i morselskapets styre, har betydning for retten til å kreve representasjon i de enkelte datterselskapene etter de alminnelige reglene for dette i aksjeloven § 6-4. Lovens utgangspunkt er tvert imot at konsernrepresentasjonen kommer i tillegg til de ansattes rett til representasjon i det enkelte datterselskap. Aksjeloven § § 6-4 siste ledd, jf. representasjonsforskriften § 46 gir riktignok nemnda myndighet til å gjøre unntak fra representasjonsretten i det enkelte tilfelle, men vilkåret er at lovens ordning vil medføre «. . . vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon.», jf. representasjonsforskriften § 46 første ledd. I praksis er det da også bare rent unntaksvis at det gis dispensasjon fra plikten til å ha styrerepresentasjon etter lovens § 6-4 tredje ledd. Dette gjelder også i datterselskap i konsern. Nemnda legger i denne sammenheng vekt på at selv om det er slik at sentrale spørsmål for selskapet blir avgjort i morselskapet, er det likevel ikke slik at styrerepresentasjonen i datterselskapene er uten realitet. Etter aksjeloven § 6-12 er det styret som har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, og saker av uvanlig art eller stor betydning for selskapet skal avgjøres av styret i det selskapet saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-14 andre ledd. Av betydning er også opplysningsplikten mellom mor- og datterselskap etter aksjeloven § 6-16, særlig morselskapets informasjonsplikt overfor datterselskapets styre etter § 6-16 andre ledd.

Bedriftsdemokratinemnda kan ikke se at de hensynene som selskapet peker på gir tilstrekkelige grunn til å gjøre unntak fra den retten de ansatte har etter aksjeloven til å kreve representasjon i datterselskapenes styrer der de nærmere vilkårene for det foreligger.

For ordens skyld gjør nemnda oppmerksom på at de vedtektene som er vedlagt søknaden ikke ser ut til å ta høyde for at de ansatte skal velge styrerepresentanter.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49 flg., godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Indre Salten Energi AS:

I

De ansatte i Indre Salten Energi AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Indre Salten Energi AS.

II

Etablerer eller overtar Indre Salten Energi AS nye selskaper, forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre.” 

2.      BDN 15/2851 Axess AS

I brev 13. juli 2015 har Axess AS søkt om endring av konsernordning. Gjeldende konsernordning ble godkjent av Bedriftsdemokratinemnda 8. mars 2011.

Bakgrunnen for søknaden er at det har skjedd vesentlige endringer i konsernet siden konsernordningen ble godkjent i 2011, både når det gjelder virksomheten, eierstrukturen og antall selskaper.

Konsernet opplyses å omfatte følgende selskap: 

Navn selskap

Antall ansatte

Axess   Holding AS (morselskap)

0

Axess   Service AS

0

Axess   Eiendom AS

0

Axess   BaseCamp 1 AS

0

Axess AS  

174

Alpa AS

26

Axess   International AS

0

Axess Do   Brasil LTDA

24

Axess   Offshore Pte Ltd

18

Axess Offshore Services Pte Ltd

0

Axess   North America Inc

20

Axess   Baffin Inc

2

Axbit AS

6

 

Alpa AS, Axess International AS, Axess Do Brasil LTDA, Axess Offshore Pte Ltd, Axess Offshore Services Pte Ltd, Axess North America Inc, Axess Baffin Inc og Axbit AS er alle datterselskaper av Axess AS.

Gjeldende konsernordning innebærer at de ansatte er representert i styret i Axess Holding AS. Fra juli 2015 er det opplyst at kjernevirksomheten i konsernet skjer i Axess AS og datterselskaper av dette og at Axess Holding AS kun er eierselskap. Både konsernet og de ansattes representanter mener derfor det er mest hensiktsmessig at de ansatte er representert i styret i Axess AS.

Søknaden innebærer at den eksisterende konsernordningen endres til en delkonsernordning for Axess AS og de norske datterselskapene som har Axess AS som morselskap. De utenlandske datterselskapene skal, som etter gjeldende ordning, ikke være en del av ordningen. Ordningen innebærer at alle ansatte i Axess AS i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Axess AS. Selskapet begrunner blant annet søknaden med at alle reelle beslutninger nå skal tas i styret i Axess AS, og at selskapet ønsker at de ansatte skal være representert der de reelle avgjørelsene tas. Selskapet opplyser også at beslutninger som gjelder alle juridiske selskaper eid av Axess AS tas i styret i Axess AS, og at det er et ønske om å fremstå som en samlet enhet mot ansatte og kunder. Det er derfor ønskelig at det nå er dette styret som består av ansattvalgte representanter, eksterne styremedlemmer og konsernledelse.

De ansattvalgte styrerepresentantene i Axess Holding AS ble valgt i februar 2014. Ettersom det bare er ansatte i Axess AS og dette selskapets datterselskaper, søkes det om at de ansattes styremedlemmer i Axess Holding AS fortsetter som ansattvalgte styremedlemmer i Axess AS ut perioden. Det avholdes nytt ordinært valg av ansatterepresentanter i februar 2016. Vervene som ansatterepresentanter i Axess Holding AS opphører.

Det er ikke lokale fagforeninger i selskapet. Det er innhentet uttalelser fra hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Axess AS. Disse stiller seg positive til søknaden. Ansattvalgt vara fra Axess AS i styret i Axess Holding har signert søknaden sammen med konsernsjefen.

Bedriftsdemokratinemnda vil innledningsvis bemerke at ifølge representasjonsforskriften § 51 skal uttalelse fra lokale fagforeninger legges ved en søknad om konsernordning. Det er ikke fagforeninger i Axess Gruppen, men det er lagt fram uttalelser fra hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Axess AS. Nemnda legger vekt på at det synes å være bred enighet om søknaden, og godkjenner de endringene det er søkt om som følge av endringer i konsernet. Nemnda viser til at også de aksjonærvalgte styremedlemmene i Axess Holding AS er "overflyttet" til Axess AS.

Nemnda godkjenner også at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Axess Holding AS opphører umiddelbart og at de samme medlemmene blir de ansattes representanter i Axess AS for den resterende delen av perioden uten nytt valg. Ansatterepresentantene er valgt av og blant samme personkrets som om man hadde avholdt nytt valg og at det derfor synes uhensiktsmessig med et nytt valg for den resterende delen av funksjonstiden. Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

 

vedtak:

 

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 20, 46 og 49, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Axess AS:

I

Vedtak fattet av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 8. mars 2011 oppheves.

II

De ansatte i Axess AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Axess AS.

III

Etablerer eller overtar Axess AS nye norske selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49.

VII

Det gjøres unntak fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Axess Holding AS opphører umiddelbart.

VIII

De valgte ansatterepresentantene i Axess Holding AS blir ansatterepresentanter i Axess AS for den resterende delen av funksjonstiden." 

3.      BDN 15/2273 Frontica AS

I brev 8. juni 2015 har Frontica AS søkt om konsernordning for Frontica AS med tilhørende datterselskaper Frontica Business Solutions AS og Frontica Advantage Group AS. Fra 5. juni 2015 ble begge datterselskaper heleid av Frontica AS. Frontica AS har etter søknaden ble innsendt endret selskapsnavn til Frontica Group AS, og vil heretter bli benevnt slik.

Begge de to nevnte datterselskaper har egne underliggende datterselskaper. Ansatte i konsernet fordeler seg slik:

Selskap

Land

Antall ansatte

Frontica   Group AS

Norge

0

Frontica   Business Solutions AS

Norge

452

Frontica   Advantage Group AS

Norge

39

Frontica   Advantage AS

Norge

0

Frontica   Business Solutions Ltd

England

66

Frontica   Advantage Ltd

England

24

Frontica   Business Solutions Inc

USA

65

Frontica   Advantage Inc

USA

3

Frontica Business Solution Sdn Bhd

Malaysia

98

Frontica   Global Employment Ltd

Kypros

2

 

Søknaden gjelder konsernordning for morselskapet Frontica Group AS og de to norske datterselskapene Frontica Business Solutions AS og Frontica Advantage Group AS. Det tredje datterselskapet som ligger i Norge har ingen ansatte. Øvrige datterselskaper er utenlandske, har ansatte, og ligger i hhv. England, USA, Malaysia og Kypros. 

Det søkes om en konsernordning hvor 3 av 9 styremedlemmer i Frontica Group AS skal velges av og blant de ansatte i Frontica Business Solutions AS og Frontica Advantage Group AS.

Når det gjelder begrunnelsen for selve søknaden om konsernordning, fremgår det i søknaden 8. juni 2015 at formålet

"er å sikre ansatte i Frontica Business Solutions og Frontica Advantage reell innflytelse over de beslutninger som har betydning for dem. I den nye konsernstrukturen med Frontica som morselskap, legges det opp til at alle de sentrale forretningsbeslutninger av betydning behandles og besluttes i Frontica. Styrevirksomheten i Frontica Business Solutions og Frontica Advantage vil derfor søkes holdt til aksjelovens minimumskrav".

Når det gjelder øvrige datterselskaper i konsernet fremgår det av selskapets brev 2. september 2015 at

"Når det gjelder datterselskapene av henholdsvis Frontica Business Solutions AS og Frontica Advantage Group AS som er lokalisert utenfor Norge, er det ikke krav til ansatterepresentanter i henhold til lokal rett. Styrene i disse selskapene består derfor av interne representanter fra Frontica Business Solutions AS ledergruppe (CEO, representant fra juridisk avdeling, CFO). Hovedformålet til disse styrene er å gjennomføre beslutninger foretatt i styret i morselskapet.

Bedriftsdemokratinemnda har stilt spørsmål om hvorvidt representanter fra disse underliggende selskaper bør ha representasjon i konsernordningen. Som nevnt ovenfor er dette ikke krav for de selskap som er lokalisert utenfor Norge. De datterselskaper som er lokalisert i Norge, og som har ansatte, vil få en slik representasjon i konsernordningen.

For øvrige datterselskaper anser vi det slik at både praktiske og økonomiske hensyn taler mot en slik løsning. Styremøter i Frontica Group AS gjennomføres generelt månedlig og i Norge. Det vil således være praktisk vanskelig å ha en ansatterepresentant, fra for eksempel USA, som på månedlig basis må reise til Norge for å delta i styremøter. I tillegg vil den økonomiske belastningen ved en slik ordning være høy."  

Om fordeling av ansatterepresentanter til styret i morselskapet beskrives det slik i brev 2. september 2015:

"Som informert i vår søknad av 8. juni 2015 vil ansatterepresentanter i styret for morselskapet (Frontica Group AS) velges fra to valgkretser; henholdsvis fra Frontica Business Solutions AS og Frontica Advantage Group AS. Det er planlagt å ha tre ansatterepresentanter i styret i morselskapet hvorav to representanter vil komme fra Frontica Business Solutions AS og én fra Frontica Advantage Group AS. Fordelingen er begrunnet i forskjellen i antall ansatte i selskapene, da Frontica Business Solutions AS har 452 ansatte og Frontica Advantage Group AS har 39 ansatte."

Når det gjelder selve valgprosessen er det beskrevet at ansatterepresentanten som skal velges fra Frontica Advantage Group AS velges i eget valg på ordinær måte. Frontica Advantage Group AS har ikke ansatterepresentanter i eget styre.

Når det gjelder de to ansatterepresentantene som skal velges fra Frontica Business Solutions AS, er det søkt om en delvis gjennomgående styrerepresentasjon, nærmere beskrevet i brev 2. september 2015:

"Valget av ansatterepresentanter for Frontica Business Solutions AS ble gjennomført som et forholdstallsvalg hvorav de 3 største fagforeningene fikk hver sin representant. Ved valget stilte de tillitsvalgte lister. Dato for gjennomføring av valget, samt vilkår for krav om valgkrets eller forholdstallsvalg, ble kunngjort på selskapets intranett to måneder fr valgdato, som var 23. juni 2015. For nærmere redegjørelse av valgprosessen, vises det til vedlegg 1 Valgprosess Frontica Business Solution AS fra Leder av valgstyret i Frontica Business Solution AS.

Det er valgt tre ansatterepresentanter inn i styret i Frontica Business Solutions AS hvorav kun to representanter også vil sitte i styret i morselskapet. Den tredje representanten fra Frontica Business Solutions AS vil utpekes som vararepresentant til styret i Frontica Group AS. Valg av hvilke representanter som skal representere i konsernspiss er foretatt av fagforeningen. Følgende tilbakemelding på utvelgelse er mottatt fra representantene:

-          En representant er medlem av LO og en er ikke medlem av LO

-          Kandidaten utenfor LO ble valgt basert på erfaring. Siste valgte kandidat stiller som     varamedlem til styret i morselskapet."

Det fremgår at valg av ansatterepresentanter til styret i Frontica Business Solutions AS ble gjennomført 23. juni 2015. Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, og det var bare én liste, som dermed utgjorde valgresultatet. Valg av ansatterepresentant fra Frontica Advantage Group AS avventes til det foreligger vedtak fra nemnda.

Selskapet og de ansatte har i brev 4. september 2015 skrevet at

"I det tilfellet at Bedriftsdemokratinemnda avslår søknad om representasjon basert på informasjon fremkommet i hovedsøknad henstilles det om at Bedriftsdemokratinemnda subsidiært treffer slikt vedtak om konsernordning for Frontica:

1.      Konsernordning hvor de to første ansatterepresentantene som velges til styret i Frontica Business Solutions AS, også skal være ansatterepresentanter til styret i Frontica Group AS.

2.      Ansatterepresentant for Frontica Advantage Group AS har stemmerett og er valgbar ved valg av styret i Frontica Group AS."

 

Søknaden er omforent mellom ledelsen og representanter for de organiserte ansatte. 

Bedriftsdemokratinemnda forstår søknaden som en søknad om konsernordning der valget av de ansattes representanter i Frontica Group AS skal skje i to valgkretser. To styremedlemmer velges av de ansatte i Frontica Business Solutions AS og ett styremedlem velges av de ansatte i Frontica Advantage Group AS. Konsernordningen skal bare gjelde morselskapet og de norske datterselskapene i konsernet.

Når det gjelder valgmåten, søkes det om at representanten fra Frontica Advantage Group AS i Frontica Group AS´ styre, velges av og blant de ansatte i Frontica Advantage Group AS. Nemnda godkjenner den delen av ordningen. Det må også velges varamedlemmer etter reglene i representasjonsforskriften § 18.

Når det gjelder de to representantene som skal velges fra Frontica Business Solutions AS, søkes det prinsipalt om at de to skal utpekes av de lokale fagforeningene blant de ansattes styremedlemmer i Frontica Business Solutions AS etter nærmere kriterier som det er redegjort for i søknaden. Det er allerede holdt valg i Frontica Business Solutions AS basert på disse kriteriene.

Reglene om representasjon fra de ansatte i aksjeselskapers styre, er basert på at valget skal foretas av og blant de ansatte. En ordning der det overlates til fagforeningene å utpeke styremedlemmene bryter etter nemndas syn i utgangspunktet for mye med aksjelovens ordning. Dette gjelder selv om, slik som i saken her, fagforeningene må utpeke de ansattes styremedlemmer blant de ansattes styremedlemmer i Frontica Business Solutions AS.

På bakgrunn av at det er bred enighet om søknaden og at det i valget som er gjennomført i år bare var én liste som dermed utgjorde valgresultatet, godkjenner imidlertid nemnda den prinsipalt skisserte ordning for dette års valg

For fremtidige valg godkjenner nemnda den subsidiære ordning for valg av Frontica Business Solutions AS` styremedlemmer det søkes om. Denne ordningen går ut på at de to første av de ansattes styremedlemmer i Frontica Business Solutions AS også skal være styremedlemmer i Frontica Group AS. Representasjonsforskriftens alminnelige regler vil gjelde for valg, fordeling og innkalling av varamedlemmer.

For ordens skyld gjør nemnda oppmerksom på at de vedtektene som er vedlagt søknaden ikke ser ut til å ta høyde for at de ansatte skal velge styrerepresentanter.

 

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak

 

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 46 og 49, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Frontica Group AS og dets datterselskaper:

 

I

De ansatte i Frontica Group AS og dets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Frontica Group AS.

II

Valget av de ansattes representanter til styret i Frontica Group AS skal foregå i to valgkretser der de ansatte i Frontica Business Solutions AS utgjør en valgkrets, og de ansatte i Frontica Advantage Group AS utgjør en valgkrets. Dersom det er ansatte i morselskapet eller øvrige eksisterende norske datterselskaper, eller det etableres nye norske datterselskaper med ansatte, skal disse inngå i konsernordningen.

III

De ansatte i Frontica Group AS og norske datterselskaper skal være representert med tre medlemmer med varamedlemmer i styret i Frontica Group AS. De ansattes styrerepresentanter velges slik:

IIIa Frontica Business Solution AS

De to første av de ansattes styremedlemmer i Frontica Business Solution AS skal også være styremedlemmer i Frontica Group AS.

For perioden 2015-2017, skal to av de ansattes styremedlemmer i Frontica Business Solution AS, som i fellesskap er utpekt av fagforeningene, også være styremedlemmer i Frontica Group AS.

IIIb Frontica Advantage Group AS

Ett styremedlem med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Frontica Advantage Group AS. 

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 49.” 

4. Orientering om sak

Nemndas sekretariat orienterte om sak.

5. Møtedatoer høsten 2015

Neste møter i nemnda: 5. oktober kl. 1200, 12. november kl. 1000 og 9. desember kl. 1000.