Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 8. mai 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen og Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 08.30 til kl. 09.30

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/14 Polimoon AS

Sak 02/11 BKK Bredbånd AS

Sak 02/12 Bjørge gruppen ASA

Sak 02/13 BIR AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 8. mai 2002 ble godkjent.

2. Sak 02/09 Høring – forskrifter til helseforetaksloven

Saken ble tatt opp til diskusjon. Det ble bestemt at sekretariatet utarbeider et forslag til høringsuttalelse på bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet. Utkastet formidles arbeidsutvalgets medlemmer for ny gjennomgang.

3. Sak 02/14 Polimoon AS

I brev av 2. april 2002 søker Polimoon AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet. Søknaden forutsetter at de ansatte i Polimoon Kambo AS, som skal innfusjoneres i Polimoon AS, får delta i valget og være valgbare selv om de ikke er ansatt på valgdagen.

Gjennom erverv av samtlige aksjer i morselskapet Superfos Holding Norway AS desember 2001, ervervet Polimoon AS også det heleide datterselskapet Superfos Packaging AS. Superfos Holding Norway AS og Superfos Packaging AS skiftet navn til henholdsvis Polimoon Kambo Holding AS og Polimoon Kambo AS. 7. mars 2002 ble disse to selskapene fusjonert til Polimoon Kambo AS. Polimoon Kambo AS skal fusjonere med Polimoon AS ca. 1. juni 2002. Navnet på det fusjonerte selskapet skal være Polimoon AS. Det er 540 ansatte i Polimoon AS og 110 ansatte i Polimoon Kambo AS.

Det er inngått avtale mellom ledelsen og de ansatte om at det ikke skal være bedriftsforsamling i Polimoon AS.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra kravet om at styrevalget skal skje av og blant de ansatte i selskapet slik at de ansatte i Polimoon Kambo AS kan stemme ved styrevalget i Polimoon AS selv om de på valgdagen ikke er formelt ansatt i dette selskapet. Videre godkjennes søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften når det gjelder kravene til ansettelsestid. Vedtaket treffes under forutsetning av at fusjonen blir gjennomført som planlagt, og at de ansatte som skal overføres er klart identifisert.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i Polimoon Kambo AS, som 7. mars 2002 ble besluttet innfusjonert i Polimoon AS, har stemmerett og er valgbare til styret i Polimoon AS ved styrevalget våren 2002 selv om de ennå ikke er ansatt i selskapet på valgdagen forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år i Polimoon AS, Polimoon Kambo AS eller Polimoon Kambo Holding AS, jf. representasjonsforskriften §§ 10 og 11. Godkjennelsen er gitt på det vilkår at fusjonen blir gjennomført.”

4. Sak 02/11 BKK Bredbånd AS

BKK Bredbånd AS søker i brev av 30. april 2002 om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år som vilkår for valgbarhet.

BKK Bredbånd AS er et heleid selskap av BKK AS. Selskapet Mannsverk Elektro AS ble kjøpt opp av BKK AS i november 2000, og overdratt til BKK Bredbånd AS i februar 2001. De ansatte i Mannsverk Elektro AS ble overført til BKK Bredbånd AS 1. januar 2002.

Selskapet ElTele Vest AS ble kjøpt av BKK AS sommeren 2001, og overdratt til BKK Bredbånd AS fra oktober 2001. De ansatte i ElTele Vest AS ble overført BKK Bredbånd AS 1. januar 2002.

Det er totalt 91 ansatte i BKK Bredbånd AS, og av disse er 29 tidligere ansatte i Mannsverk Elektro AS og 37 tidligere ansatte i ElTele Vest AS.

Selskapet søker om at de ansatte i BKK Bredbånd AS kan være valgbare til kommende valg i selskapet selv om vilkåret om ansettelsestid i representasjonsforskriften § 11 ikke er oppfylt.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 når det gjelder kravet om ansettelsestid.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i BKK Bredbånd AS er valgbare til styret i BKK Bredbånd AS forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i ett år før valgdagen i BKK Bredbånd AS og ElTele Vest AS eller Mannsverk Elektro AS.”

5. Sak 02/12 Bjørge Gruppen ASA

I brev av 18. mars 2002 søker Bjørge Gruppen ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Bjørge Gruppen ASA og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Bjørge Gruppen ASA og om innføring av valgkretser.

Konsernet består av morselskapet Bjørge Gruppen ASA og syv heleide datterselskaper fordelt på tre forretningsområder: Forretnningsområdet Prosjekt består av selskapene Bjørge Offshore AS og Bjørge Norcoat AS. Forretningsområdet Produkt består av selskapene Solberg & Andresen AS og Bjørge Produkt AS. Forretningsområdet System består av selskapene Bjørge Steinco Technology AS, Bjørge Moland Automation AS og SAAS System AS.

Det er totalt 746 ansatte i konsernet med følgende fordeling: Det er henholdsvis 6 ansatte i Bjørge Gruppen ASA, 136 ansatte i Bjørge Offshore AS, 367 ansatte i Bjørge Norcoat AS, 31 ansatte i Bjørge Steinco Technology AS, 19 ansatte i Bjørge Moland Automation AS, 21 ansatte i SAAS System AS, 98 ansatte i Solberg & Andresen AS og 69 ansatte i Bjørge Produkt AS.

Selskapet opplyser at styret i Bjørge Gruppen ASA skal bestå av 8 medlemmer hvorav de ansatte skal velge tre medlemmer. Selskapet ønsker innført en ordning hvor de ansatte i både morselskapet og datterselskapene har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Bjørge Gruppen ASA. Det opplyses også at det er inngått avtale med fagforeninger om en ordning med utvidet styrerepresentasjon i Bjørge Gruppen ASA.

Det ønskes videre at det opprettes tre valgkretser hvor hvert av de tre forretningsområdene utgjør en valgkrets. Det ønskes da at de ansatte i hver valgkrets skal velge henholdsvis ett medlem og to vararepresentanter til styret i Bjørge Gruppen ASA.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger som representerer 57 % av de ansatte i konsernet. Ingen fagforeninger går imot søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at lokale fagforeninger i selskapet støtter selskapets søknad og at den ordningen som det er søkt om fremstår som hensiktsmessig.

Arbeidsutvalget har merket seg at det er langt flere ansatte i valgkretsen Prosjekt enn i de andre valgkretsene. Antallet representanter skal likevel være likt fordelt. I saken her er det bred enighet om den omsøkte ordningen. Arbeidsutvalget godkjenner på denne bakgrunn søknaden.

Etter representasjonsforskriften § 15 første ledd er det ikke nødvendig med vedtak av nemnda for inndeling i valgkretser. Arbeidsutvalget forstår det slik at det likevel ønskes at det skal treffes vedtak om inndeling i valgkretser. Dersom det senere ønskes overgang til en ordning der inndeling i valgkretser gjøres direkte i selskapet etter representasjonsforskriften § 15, forutsetter dette at nemndas vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Bjørge Gruppen ASA:

I

De ansatte i Bjørge Gruppen ASA og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Bjørge Gruppen ASA.

II

Valg til styret i Bjørge Gruppen ASA skal gjennomføres i tre valgkretser:

a) ansatte i forretningsområdet Prosjekt samt i Bjørge Gruppen ASA velger ett styremedlem og to varamedlemmer.

b) ansatte i forretningsområdet Produkt velger ett medlem og to varamedlemmer.

c) ansatte i forretningsområdet System velger ett styremedlem og to varamedlemmer.

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

6. Sak 02/13 BIR AS

I brev av 3. april 2002 søker Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR AS) om konsernordning ved at de ansatte i BIR AS og i datterselskaper av dette skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i BIR AS.

Det søkes videre om unntak slik at de ansatte i bedriftsforsamlingen velger ett styremedlem i tillegg til det som følger av allmennaksjeloven § 6-37 første ledd og om en ordning med redusert antall ansatterepresentanter i styret i et av datterselskapene.

BIR AS ble stiftet 26. juni 2001 som ledd i omdannelse av BIR DA som var et interkommunalt selskap med forvaltningsoppgaver innen oppsamling, innsamling, sortering og behandling og salg av avfall. BIR AS eies av åtte kommuner: Bergen, Askøy, Os, Osterøy, Vaksdal, Fusa, Samnanger og Sund. BIR AS skal videreorganiseres til et konsern. Konsernet skal både ta hånd om de forvaltningsmessige renovasjonsoppgavene og entreprenørvirksomhet i et åpent marked.

Konsernet består i dag av morselskapet BIR AS og det heleide datterselskapet ATS AS og det deleide (51 %) datterselskapet Miljøfor Vest AS. Som ledd organiseringen skal det i løpet av sommeren 2002 etableres to nye heleide datterselskaper. BIR-konsernet vil etter omorganiseringen, foruten morselskapet BIR AS, bestå av selskapene BIR Gjenvinning AS (100 %), BIR Transport AS (100 %), ATS AS (100 %) og Miljøfor Vest AS (51 %).

(Vedlegg 2).

Det vil i det totale konsernet være ca 210 ansatte med følgende fordeling: ca 20 ansatte i BIR AS, ca 65 i BIR Gjenvinning AS, ca 110 i BIR Transport AS, ca 18 i ATS AS og ca 5 i Miljøfor Vest AS.

Det legges opp til et system hvor de ansatte er representert i styret i alle selskapene i konsernet, bortsett fra i Miljøfor Vest AS, uavhengig av antallet ansatte. I BIR AS skal det velges det antall styrerepresentanter fra de ansatte tilsvarende hvis det ikke skulle vært bedriftsforsamling i selskapet. Styrene i BIR Transport AS og ATS AS skal kun bestå av totalt tre medlemmer. De ansatte skal velge en representant. Styret i BIR Gjenvinning skal bestå av åtte medlemmer hvorav de ansatte skal velge to representanter.   

Det søkes om en ordning hvor de ansatte i BIR AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlingen i BIR AS. Ordningen begrunnes med at det er ønskelig både fra eierne og de ansatte å sikre en aktiv deltakelse fra de ansatte i konsernets ledende organer.

Det søkes videre om unntak fra allmennaksjeloven § 6-37 første ledd tredje punktum jf. femte punktum jf. aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum slik at det til styret i BIR AS velges det antall representanter fra de ansatte som følger av aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Videre ønskes det unntak fra aksjeloven § 6-4 annet ledd slik at det i selskapet BIR Transport AS kun velges en representant for de ansatte til tross for at det er over 50 ansatte i selskapet.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger som representer over to tredeler av de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis vise til at det er bred enighet mellom ledelsen og de ansatte både om den konsernordning det søkes om og om unntakene fra reglene om representasjon.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at de ansatte i BIR AS og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i BIR AS. Utvalget godkjenner også ordningen med at de ansatte skal være representert i morselskapets styre med det antallet representanter som velges når det ikke er bedriftsforsamling i selskapet.

Når det gjelder søknaden om unntak fra aksjeloven § 6-4 annet ledd om antall styrerepresentanter valgt av de ansatte i styret i selskapet BIR Transport AS, vil utvalget bemerke at lovens normalordning er at de ansatte skal være representert med en tredel og minst to av styrets representanter, jf. § 6-4 annet ledd. Sett på bakgrunn av at det i saken her er bred enighet om valgordningen, finner flertallet i utvalget å kunne etterkomme søknaden. Søknaden godkjennes under den forutsetning at antallet styremedlemmer totalt i selskapet ikke økes. Mindretallet (Granden) støtter ikke delen av vedtaket om at de ansatte i BIR Transport AS kun velger èn representant til styret i selskapet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 6-5 jf § 6-4 fjerde ledd jf. allmennaksjeloven § 6-35 første og femte ledd og allmennaksjeloven § 6-37 første ledd og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for BIR AS:

I

De ansatte i BIR AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i BIR AS.

II

De ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i BIR AS har rett til å velge ett styremedlem i tillegg til det som følger av allmennaksjeselskapsloven § 6-37 første ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum.

III

I selskapet BIR Transport AS velger de ansatte èn representant med vararepresentanter til styret.

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6

7. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er tirsdag 11. juni kl. 0900 i BA-HRs lokaler.