Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak onsdag 20. august 2003

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 03/16 ErgoSolutions AS

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 03/16 ErgoSolutions AS

I brev 6. juni 2003 søker selskapet ErgoSolutions AS om å gjennomføre det kommende valget av ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.

ErgoSolutions AS er et datterselskap av selskapet ErgoGroup AS. ErgoSolutions AS virksomhet består i utvikling og forvaltning av IT-systemer.

Selskapet har ca 300 ansatte.

Selskapet ønsker å ta i bruk elektronisk verktøy som angitt i søknaden ved gjennomføringen av valget av de ansattes representanter til selskapets styre. Systemet er i henhold til søknaden et ledende verktøy for innhenting av opplysninger.

På denne bakgrunn søker selskapet om unntak fra representasjonsforskriften § 9 annet ledd om at valget skal gjennomføres skriftlig, jf. § 9 tredje ledd.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i selskapet.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad om å gjennomføre valget elektronisk.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 9 om skriftlighet.

Arbeidsutvalget legger til grunn at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes at alle ansatte har tilgang til datamaskin, og at de er fortrolige med bruken av denne med sikte på valgdeltagelsen.

Utvalget forutsetter videre at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet muliggjør gjennomføring av valget som forholdstallsvalg. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Arbeidsutvalget at ErgoSolutions AS benytter elektronisk valgsystem ved det kommende valget i selskapet ”.