Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 6. mai 2004

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Monica Edbo, Anne Karine Plahter og Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl. 0900 – 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 04/12 C. Tybring-Gjedde ASA

Sak 04/13 Q-Free ASA

Sak 04/17 Istad AS

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 6. mai 2004 ble godkjent.

  1. Sak 04/12 C. Tybring-Gjedde ASA

I brev 31. mars 2004 ber selskapet C. Tybring-Gjedde ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i C. Tybring-Gjedde ASA og i selskapets datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet C. Tybring-Gjedde ASA.

Tybring-Gjedde konsernet består av morselskapet C. Tybring-Gjedde ASA og de heleide datterselskapene Binders Norge AS og TG Skrivab AB (Sverige). Der er til sammen ca. 465 ansatte i konsernet med følgende fordeling: Det er ca. 165 ansatte i morselskapet C. Tybring-Gjedde ASA, 115 ansatte i Binders Norge AS og ca. 185 ansatte i TG Skrivab AB.

Styret i C. Tybring-Gjedde ASA består av seks representanter for aksjonærene og tre ansatterepresentanter valgt av og blant de ansatte i C. Tybring-Gjedde ASA. Det er fra de ansatte fremkommet ønske om at det innføres konsernordning slik at også de ansatte i C. Tybring-Gjedde ASAs datterselskaper får stemmerett og blir valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet. I denne forbindelse ønskes det innført en ordning hvor de ansatte i hvert av de tre selskapene velger en representant hver til styret.

Søknaden begrunnes med at alle beslutninger av betydning knyttet til budsjett og strategi m.v. for konsernets selskaper tas i morselskapet.

Søknaden støttes avflertallet av de ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget viser til at etter representasjonsforskriften § 15 kan lokale fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte foran hvert valg beslutte at valget skal gjennomføres i valgkretser. Det er således ikke nødvendig med Bedriftsdemokratinemndas godkjennelse av inndeling i valgkretser. Arbeidsutvalget har imidlertid forstått det slik at det ønskes innført en permanent ordning med inndeling i valgkretser og treffer vedtak i tråd med dette. Dersom inndelingen i valgkretser endres eller hvis selskapet ønsker å gå tilbake til lovens normalordning, må det sendes ny søknad til nemnda.  

Valget av ansattes representanter fra det svenske datterselskapet kan skje etter svenske regler om ansattes representasjon. Det forutsettes likevel at de som velges er ansatt i det svenske selskapet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for C. Tybring-Gjedde ASA:

I

De ansatte i C. Tybring-Gjedde ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i C. Tybring-Gjedde ASA.

II

Det etableres tre valgkreter ved valg av ansatterepresentanter til styret i C. Tybring-Gjedde ASA:

  1. De ansatte i C. Tybring-Gjedde ASA velger en representant med varamedlemmer.
  2. De ansatte i Binders Norge AS velger en representant med varamedlemmer.
  3. De ansatte i TG Skrivab AB velger en represent med varamedlemmer.

III

Etablerer eller overtar C. Tybring-Gjedde ASA nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

  1. Sak 04/13 Q-Free ASA

I brev 19. april søker de lokale fagforeningen i Q-Free ASA og i de norske datterselskapene Q-Free Products AS, Q-Free Systems AS, Q-Free Services AS og Noca AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i konsernet skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet Q-Free ASA, jf. allmennaksjeloven § 6-5, jf.

§ 6-4.

Q-Free ASA består i dag av det børsnoterte morselskapet Q-Free og 10 datterselskaper.

Morselskapet Q-Free ASA og de tre heleide norske datterselskapene Q-Free Products AS,

Q-Free Systems AS og Q-Free Services AS har i dag totalt ca 140 ansatte, hvorav ca 130 er lokalisert i felles lokaler i Trondheim. Øvrige ansatte er lokalisert i Oslo eller i datterselskaper i utlandet.

Konsernet har også det heleide norske datterselskapet Q-Free Magcom AS. Dette selskapet er  for tiden uten ansatte. Q- Free ASA eier også 53,5 % av aksjene i Noca AS, som har ca 40 ansatte og er lokalisert i egne lokaler i Trondheim.

I tillegg har konsernet 5 utenlandske datterselskaper med totalt ca 30 lokalt ansatte (noe varierende ut fra aktivitetsnivå). Q-Free ASAs eierandel i selskapene er varierende. De ansatte i de norske selskapene finner det ikke naturlig at de ansatte i de utenlandske datterselskapene i denne sammenheng betraktes som ansatte i Q-Free ASA. Søkeren begrunner dette med at selskapene er lokalisert langt borte fra de norske firmaene, og har andre bedriftsdemokrati-kulturer.

Konsernledelsen støtter også søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet i konsernet om støtte til søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold at allmennaksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Q-Free ASA:

I

De ansatte i Q-Free ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Q-Free ASA.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskapet, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjeloven og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  1. Sak 04/17 Istad AS

I brev 1. april 2004 søker Istad AS om at Bedriftsdemokratinemndas vedtak 11. juni 2002 oppheves.

Istad AS fikk i nemndas vedtak 11. juni 2002 godkjent søknad om konsernordning, samt at det ble gitt unntak fra aksjeloven § 6-4, annet ledd om antall ansatterepresentanter i styret i selskapene Istad Nett AS og Istad Kraft AS.

I samtale med sekretariatet 19. april 2004 har administrerende direktør Ivar Kosberg imidlertid opplyst at konsernordningen ønskes videreført, og at søknaden kun gjelder utvidelsen av styrerepresentasjonen i Istad Nett AS til lovens normalordning. Det fremgår også av den avtalen om styrerepresentasjon i Istad-konsernet som ble inngått 5. mars 2004 mellom konsernet og de lokale fagforeningene at konsernordningen skal videreføres. I nemndas vedtak ble det forutsatt at det skulle fremmes ny søknad ved en utvidelse av styrerepresentasjonen tilbake til lovens normalordning.

Det legges derfor til grunn at det kun er den del av punkt to i det opprinnelige vedtaket som gjelder styrerepresentasjonen i Istad Nett AS som søkes opphevet.

Etter nemndas vedtak 11. juni 2002, har Linjebygg Offshore AS og MainTech AS blitt innlemmet i konsernet. Det ble på bakgrunn av denne utvidelsen inngått en ny avtale om styrerepresentasjon mellom Istad AS og de lokale fagforeningene. Avtalen viderefører som nevnt den etablerte konsernordningen, og inkluderer samtidig de to nye datterselskapene i denne. Videre er det avtalt en utvidet styrerepresentasjon i Istad Nett AS fra én til to ansatterepresentanter, slik at representasjonen nå er i samsvar med aksjeloven § 6-4, annet ledd. De ansatte i Istad Kraft AS gis i avtalen fremdeles rett til én representant i styret selv om det kun er 18 ansatte i selskapet.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet i konsernet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4, fjerde ledd og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Istad AS:

I

De ansatte i Istad AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Istad AS.

II

I selskapet Istad Kraft AS velger de ansatte én representant med vararepresentant til styret.

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

Før øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  1. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er 10-11. juni i Tromsø (samlet nemnd).