Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak 11. mai 2005

Vedtak ble truffet i følgende sak: 05/13 Shell Marketing AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 05/13 Shell Marketing AS

I brev 18. april søker Shell Marketing AS unntak fra plikten til å ha full styrepresentasjon for de ansatte i selskapets styre.

Shell Marketing AS er et heleid datterselskap av A/S Norske Shell. Shell Marketings virksomhet går ut på drift av Shell Select biliststasjoner (bensinstasjoner) i Norge. Shell Marketing AS har vedtatt en nedtrappingsplan som innebærer at driften legges ned i løpet av første halvår 2005 (innen juli). I dette ligger at biliststasjonene overføres til selvstendige forhandlere. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse hvor den enkeltes ansettelsesforhold blir overført fra Shell Marketing AS til den enkelte forhandler. De ansatte overføres fortløpende. Selskapet hadde per 1. april 2005 ca. 1400 ansatte. I telefonsamtale med Harald Rygg i Shell Marketing AS 2. mai 2005 opplyses det at selskapet nå har ca. 300-400 ansatte.

De ansatte har fram til nå vært representert i selskapets styre med to styremedlemmer og to observatører med vararepresentanter. Som følge av nedtrappingen er det ikke mulig å fullt ut opprettholde de ansattes representasjon i selskapets styre i de siste månedene av driftsperioden. Det ene styremedlemmet, begge observatørene samt varamedlemmene er overført til ny arbeidsgiver og således trådt ut av styret. Det andre styremedlemmet er blant dem som overføres sist og kan dermed sitte i styret til selskapet er avviklet. Ettersom selskapet skal være avviklet 1. juli 2005 er det ikke tid til å gjennomføre suppleringsvalg ettersom det ikke vil være praktisk mulig å finne kandidater til valget eller å utforme liste over hvem som fortsatt er ansatt på valgdagen og således ha stemmerett. På denne bakgrunn søker selskapet med grunnlag i representasjonsforskriften § 5 om unntak fra plikten til å ha styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven § 6-4 for de ansatte for resten av funksjonstiden.

I telefonsamtale med styreleder i Siren Svennevig i Shell Marketing AS 2. mai presiseres det at det kun søkes om unntak fra full representasjon for den gjenværende tiden. Dette innebærer at den sittende gjenværende ansatterepresentanten sitter til selskapet avvikles.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i selskapet.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte om søknaden.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis vise til at etter representasjonsforskriften § 5 første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer,….”

Det følger av representasjonsforskriften § 19 at styret kan vedta at det skal avholdes suppleringsvalg når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret for den resten av perioden. Som hovedregel har styret plikt til å vedta at det skal holdes suppleringsvalg i slike tilfeller. Etter arbeidsutvalgets vurdering innebærer dette at det i utgangspunktet skal holdes suppleringsvalg i selskapet. Arbeidsutvalget har i sin praksis vært tilbakeholdne med å gi unntak fra representasjon for de ansatte i de tilfeller de ansatte i utgangspunktet har krav på dette. I denne saken skal selskapet imidlertid avvikles om ca to måneder. Antallet ansatte reduseres fortløpende idet de blir overført til ny arbeidsgiver. Dette innebærer at det i praksis ikke vil være mulig å gjennomføre et suppleringsvalg før selskapet avvikles. Arbeidsutvalget har merket seg at den gjenværende representanten for de ansatte i Shell Marketing AS’ styre blir sittende til selskapet er avviklet. På denne bakgrunn ser arbeidsutvalget det som lite hensiktsmessig å holde suppleringsvalg slik at representasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd opprettholdes. 

Søknaden godkjennes. 

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003, gir arbeidsutvalget dispensasjon fra plikten til å gjennomføre suppleringsvalg av ansattes representanter til styret i Shell Markering AS i 2005.”