Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak 03/31 Ringeriks-Kraft AS. Sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 15. juni 2006

  

Tilstede:
Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Gro Granden
Kristin Robberstad
Ingebjørg Harto
Margrethe Husebø

Forfall:
Espen Johannessen (Tone Ofstad)

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter, Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra klokken 0900 – 1430.

  

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet 15. juni 2006 ble godkjent.

  

2. Sak 03/31 Ringeriks-Kraft AS

I brev 5. mai 2006 søker Ringeriks-Kraft AS om endring av konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratinemnda i sak 03/31 Ringeriks-Kraft AS 16. desember 2003.

Konsernordningen innebar blant annet at valg av de ansattes representanter til styret i Ringeriks-Kraft AS skulle gjennomføres i to valgkretser. Selskapet og de lokale fagforeningene er enige om at valg av ansattvalgte medlemmer til styret i morselskapet heretter skal gjennomføres i en valgkrets som omfatter alle ansatte i konsernet med datterselskaper.

Søknaden er begrunnet med at konsernet siden 2003 har vært gjennom en ytterligere omorganisering som innebærer at en inndeling i to valgkretser ikke lenger er aktuelt for Ringeriks-Kraft konsernet.

For øvrig ønsker selskapet å opprettholde vedtaket i sak 03/31, som blant annet innebærer at de ansatte i Ringeriks-Kraft AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ringeriks-Kraft AS.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Søknaden om endring av konsernordning godkjennes, slik at det ikke lenger skal gjelde noen permanent ordning med to valgkretser ved valg av ansatterepresentanter til styret i Ringeriks-Kraft AS. Konsernordningen for øvrig videreføres.

Nemnda vil bemerke at etter representasjonsforskriften § 15 første ledd kan valgkretsinndelingen fastsettes lokalt innen selskapet, dersom det fremsettes krav fra lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte. Vedtaket vil ikke være til hinder for at det fremmes slikt krav om valgkretsinndeling.

Bedriftsdemokratinemnda fatter for ordens skyld nytt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas følgende konsernordning for Ringeriks-Kraft AS:

I
Vedtak i sak 03/31 Ringeriks-Kraft AS av 16. desember 2003 oppheves

II
De ansatte i Ringeriks-Kraft AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ringeriks-Kraft AS.

III
Etablerer eller overtar Ringeriks-Kraft AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

  

3. Sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA

I brev 18. mai 2006 søker Fast Search & Transfer ASA om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Fast Search & Transfer ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Fast Search & Transfer ASA.

Fast Search & Transfer ASA har både norske og utenlandske datterselskaper. Selskapet har opplyst til sekretariatet at det ikke er noen ansatte i de norske datterselskapene. Det fremgår av søknaden at det er ca. 200 ansatte i morselskapet, mens det i datterselskapene er omtrent 550 ansatte totalt. De utenlandske datterselskapene er følgende:

  • Fast Search & Transfer Inc. (USA)
  • Fast Search & Transfer Deutschland GmbH (Tyskland)
  • Fast Search & Transfer Japan Co. Ltd. (Japan)
  • Fast Search & Transfer Ltd (England)
  • Fast Search & Transfer Australia PTY Ltd (Australia)
  • Fast Search & Transfer France, Sociéte par Actions Simpliée (Frankrike)
  • Fast Search & Transfer do Brasil Comércio e Servicos de Software S.A. (Brasil)
  • Fast Search & Transfer Korea YuhanHoesa (Korea)
  • Fast Search & Transfer Hong Kong Ltd. (Hong Kong)

Søknaden er begrunnet med at ettersom Fast Search & Transfer ASA er et globalt konsern hvor flertallet av de ansatte er ansatt i utenlandske datterselskaper, ser selskapets ledelse det som naturlig at alle ansatte gis muligheten til å ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i morselskapet.

Det er for øvrig opplyst at det er inngått avtale mellom selskapet og de ansatte i Fast Search & Transfer ASA om ikke å opprette bedriftsforsamling. 

Det er ingen fagforeninger i morselskapet, men søknaden støttes av de ansattes representanter i selskapets arbeidsmiljøutvalg. De forutsetter imidlertid at de ansatte i morselskapet sikres minst et styremedlem. I brev fra Fast Search & Transfer ASA

7. juni 2006 fremkommer det at også selskapet ser det som hensiktsmessig at valget arrangeres slik at de ansatte i morselskapet sikres en styrerepresentant.

Det foreligger ikke uttalelser fra de ansatte i de utenlandske datterselskapene.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det ikke er lokale fagforeninger i morselskapet, men at det er enighet mellom selskapet og de ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalget om søknaden. Det vises også til at det er enighet om at de ansatte i morselskapet skal sikres minst et styremedlem.

Reglene om konsernrepresentasjon i aksjelovens og allmennaksjeloven §§ 6-5 omfatter også utenlandske datterselskaper slik at nemnda i utgangspunktet har myndighet til å trekke ansatte i slike selskaper inn under en representasjonsordning. Bedriftsdemokratinemnda har derfor kompetanse til å fatte vedtak om konsernordninger som også omfatter utenlandske datterselskaper.

Bedriftsdemokratinemnda ser i utgangspunktet positivt på at bedriftsdemokratiske ordninger også omfatter ansatte i utenlandske datterselskaper i norske konserner. Nemnda mener likevel at det i denne saken bør avklares enkelte sentrale forhold før det kan bli spørsmål om å godkjenne en ordning hvor de ansatte i de utenlandske datterselskapene gis representasjonsrett i morselskapets styre.

Det foreligger i saken ingen uttalelse fra eventuelle lokale fagforeninger eller ansatte i de utenlandske selskapene som det er spørsmål om å trekke inn under konsernordningen. Det er således uklart hva som er de ansatte i disse selskapenes holdning til spørsmålet om å være representert i morselskapets styre. Det er heller ikke opplyst noe nærmere om hvordan valgprosessen i de utenlandske selskapene er tenkt gjennomført. Utgangspunktet er at også ansatterepresentantene fra utenlandske datterselskaper skal velges etter reglene i den norske aksjelovgivningen og representasjonsforskriften, herunder vil det være en forutsetning at de ansattes styremedlemmer i samsvar med reglene i aksjeloven §§ 6-4 og 6-5 velges av og blant de ansatte i de utenlandske datterselskapene. Det må antas at det vil reise en del særlige problemstillinger å gjennomføre valg i de datterselskapene denne saken gjelder, ettersom selskapene er spredt over hele verden.  Det er i søknaden ikke opplyst noe om hvordan valget er tenkt gjennomført utover at de utenlandske datterselskapene skal utgjøre en egen valgkrets. Nemnda mener at i alle fall hovedtrekkene i valgprosedyren bør avklares før de ansatte i de utenlandske datterselskapene gis representasjonsrett i styret i Fast Search & Transfer ASA. Som nevnt forutsetter dessuten nemnda at det foreligger en representativ uttalelse fra de ansatte i de utenlandske selskapene som viser at det er interesse for en slik representasjonsordning.

Bedriftsdemokratinemnda finner på denne bakgrunn ikke å kunne godkjenne søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda ikke konsernordningen det er søkt om for Fast Search & Transfer ASA”

  

4. Nemndas praksis

Sekretariatet innarbeider enkelte innspill i det utsendte forslaget til oppdatert praksis.

  

5. Fastsettelse av møtedatoer for andre halvår 2006

Neste møte i arbeidsutvalget: torsdag 24. august 2006 klokken 0900

Samlet nemnd: fredag 15. desember 2006 klokken 1100

  

6. Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Det har kommet inn to nye saker, begge gjelder konsernordninger. Den ene blir sannsynligvis trukket. Den andre behandles ved skriftlig saksbehandling. I følge LO kan det komme en sak til som i tilfelle bør hastebehandles.