Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN–200804097 Bertel O. Steen AS. Sak BDN–200803468 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE-Holding).

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 18. september 2008

Vedtak ble truffet i følgende saker:

 1. Sak BDN-200804097 Bertel O. Steen AS
 2. Sak BDN-200803468 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE-Holding)

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Hege Frydenberg og Bodil Stueflaten. 

Møtet varte fra 0900 – 1030. 

1. Sak BDN-200804097 Bertel O. Steen AS

I brev datert 11. august 2008 søker Bertel O. Steen AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å få gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Bertel O. Steen AS som elektroniske valg.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om en hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av valget, blant annet ettersom konsernets 2 800 ansatte er lokalisert over hele landet og med noen små enheter i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Bertel O. Steen har intranett som dekker 2 700 av 2 800 ansatte. All informasjon om valget vil bli lagt ut på intranettet, med videreforsendelse til dem som ikke har tilgang. Ansatte som ikke har direkte tilgang til intranettet, vil kunne gjennomføre valget ved tilgang fra egen (privat) e-postadresse eller fra PC på arbeidsplassen. Det web-baserte systemet er kjent blant de ansatte ved at konsernet gjennomfører medarbeiderundersøkelser to ganger per år med tilsvarende web-baserte verktøy.

Søknaden er fremmet av valgstyret, og skriftlig anbefalt av styret. Den største fagforeningen i selskapet (Fellesforbundet) er representert i valgstyret.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden. Videre vises det til at det er opplyst at kravet til anonymitet blir ivaretatt gjennom det analyseverktøy som er valgt.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.

Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget har fått opplyst at selskapet har praktisert en konsernordning med ansatterepresentasjon i morselskapet styre i mer enn 20 år uten at denne er formalisert og godkjent av Bedriftsdemokratinemnda etter reglene i aksjeloven § 6-5. Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg forutsetter at selskapet sørger for å bringe dette forholdet i orden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Bertel O. Steen AS.”  

2. Sak BDN-200803468 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE-Holding)

I nemndas vedtak 4. mai 2007 fikk NTE Holding AS godkjent sin søknad om en konsernordning som innebærer at de ansatte i NTE Holding AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS. 

I søknad 25. juni 2008 søker NTE Holding AS om en ”ny” konsernordning, samtidig som det søkes om en overgangsordning for valg av ansatterepresentanter i fire av datterselskapene.  Den del av søknaden som omhandler en ny konsernordning, er bortfalt som følge av en misforståelse av regelverket. 

NTE-konsernet har 1199 ansatte. Av disse er 138 ansatt i morselskapet NTE Holding AS. I tillegg har konsernet følgende datterselskaper:

 • NTE Elektro AS, 374 ansatte
 • NTE Energi AS, 271 ansatte
 • NTE Nett AS, 74 ansatte
 • NTE Marked AS, 150 ansatte
 • NTE Handel AS, 82 ansatte
 • NTE VVS AS, 51 ansatte
 • NTE Bredbånd AS, 22 ansatte
 • ScanWind Group AS, 10 ansatte
 • ScanWind Vindkraft AS, 16 ansatte
 • SW Vindkraft AB, 8 ansatte
 • Tranamarka Energipark AS, 3 ansatte

Det søkes om en overgangsordning for ansatterepresentasjon i styrene i de nye datterselskapene NTE Elektro AS, NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Handel AS. Overgangsordningen består i at lokale fagforeninger i fellesskap har kommet til enighet om fordelingen av styremedlemmer i de enkelte selskapene, og at disse skal pekes ut frem til ordinært valg kan avholdes.

Bakgrunnen for søknaden om en overgangsordning er at datterselskapene for tiden er under opprettelse, og det kan ta noe tid før det er mulig å avholde ordinære valg i de fire datterselskapene. Det er i søknaden opplyst om at ordinært valg skal avholdes senest 1. mai 2009.

Avtalen er inngått med lokale fagforeninger som representerer 794 av 1191 ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden, og at overgangsordningen sikrer de ansatte i de nye datterselskapene demokratiske rettigheter frem til ordinært valg 1. mai 2009.

På bakgrunn av de misforståelser som har vært i forbindelse med søknaden, vil arbeidsutvalget presisere at den nåværende konsernordningen innebærer at også de ansatte i datterselskapene kan velges av bedriftsforsamlingens medlemmer til å være de ansattes representanter i styret i morselskapet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget en overgangsordning for de ansattes representasjon i NTE Elektro AS, NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Handel AS i henhold til søknad frem til ordinært valg avholdes senest 1. mai 2009.” 

3. Eventuelt

Nye møtedatoer:

 • torsdag 23. oktober 2008 klokken 0900
 • onsdag 10. desember 2008 klokken 1000 (samlet nemnd)