Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak BDN – 200902694 BaneTele AS. Sak BDN – 200901759 Pronova BioPharma ASA. Sak BDN – 200902758 Ahlsell Norge AS . Sak BDN – 200902246 Sykehuset Innlandet HF.

Protokoll 6/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 11. juni 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  1. Sak BDN-200902694 BaneTele AS

 

 • Sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA
 • Sak BDN-200902758 Ahlsell Norge AS
 • Sak BDN-200902246 Sykehuset Innlandet HF

 

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Liv Synnøve Tharaldsrud
 • Espen Johannessen
 • Ingebjørg Harto
 • Halvor E. Sigurdsen
 • Kristin Robberstad

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet. Møtet varte fra klokken 1000 – 1200.

 

1. Sak BDN-200902694 BaneTele AS

I brev 14. mai 20089 søker BaneTele AS forlenget funksjonstid for de ansattes representanter i styret.

BaneTele AS er et telekommunikasjonsselskap som produserer og selger telekommunikasjonstjenester til operatørmarkede i Norge. Opprinnelig var BaneTele et 100 % statlig eid selskap, men er nå eid 100 % av Bredbåndsalliansen. BaneTele har ett heleid datterselskap, Broadnet Norge AS. Bredbåndsalliansen eier i tillegg Ventelo Holding AS.

De ansatte i BaneTele AS har per dags dato to ansatte representanter i selskapets styre, og disse ble valgt 20. april 2007. Valgperioden utløper ved ordinær generalforsamling i 2009. Selskapet søker imidlertid om forlenget funksjonstid for disse representantene. Dette er begrunnet med at det er noen uklarheter knyttet til om selskapet skal inngå avtale med de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling, om selskapet skal søke Bedriftsdemokratinemnda om en konsernordning, samt om selskapet skal søke unntak fra representasjon i eget selskap dersom det innføres en konsernordning. Den endelige utformingen av en søknad til nemnda blir diskutert med de tillitsvalgte.

BaneTele AS vurderer det som lite hensiktsmessig og upraktisk å gjennomføre et valg av nye representanter til styret før spørsmålet om bedriftsforsamling og konsernordning er avklart. Dette begrunnes med at valg av ansatterepresentanter er en forholdsvis omfattende og ressurskrevende prosess, samt at det ikke er hensiktsmessig å avholde et nytt valg som kun vil virke i få måneder før et eventuelt nytt valg må avholdes.

Selskapet ønsker på denne bakgrunn at nemnda godkjenner en forlenget funksjonstid for de ansattes representanter i styret senest frem til ordinær generalforsamling i 2010, for å ha tid til å avklare organiseringen av selskapet og de ansattes representasjon.

De lokale fagforeningene NITO, Tekna, NJF og El&It støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda

viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Nemnda godkjenner at funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i BaneTele AS forlenges inntil ordinær generalforsamling i 2010, slik at valget kan avholdes når selskapet har avklart organiseringsmåte.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i BaneTele AS forlenges frem til nytt valg avholdes etter ordinær generalforsamling i 2010."

 

2. Sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA

I brev 24. mars 2009 søker Pronova BioPharma ASA (PB ASA) om endring i eksisterende konsernordning som innebærer at det for framtiden skal velges tre styremedlemmer til styret i PB ASA av og blant de ansatte i PB ASA og datterselskapene Pronova BioPharma Norge AS (PB Norge AS) og Pronova BioPharma Danmark A/S (PB Danmark A/S). Den eksisterende konsernordningen, som ble godkjent av Bedriftsdemokratinemnda 6. september 2007, innebærer at de ansattes styremedlemmer kun velges av og blant arbeidstakerne i den norske delen av konsernet.

Søknaden innebærer videre at valget skal foregå i to valgkretser, at de ansatte i PB Danmark utpeker sin representant i konsernstyret frem til ordinært valg skal avholdes i 2010 og valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA av og blant de ansatte i Danmark kan gjennomføres etter reglene i den norske representasjonsforskriften.

Selskapet søker videre om at ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon i den norske delen av konsernet opprettholdes, slik at det er de samme ansatterepresentantene som er representert i PB ASA og PB Norge AS.

Det søkes også om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 (3) i PB Norge AS.

PB konsernet består av morselskapet PB ASA og datterselskapene PB Norge AS (heleid av PB ASA) og PB Danmark A/S (heleid av PB Norge AS). PB ASA og PB Norge AS er registrert og har sin virksomhet i Norge, mens PB Danmark A/S er registrert og har sin virksomhet i Danmark (opprettet i 2007). Selskapene i PB konsernet driver samme farmasøytiske virksomhet.

I søknaden er det opplyst at selskapet (per januar 2009) har ni ansatte i PB ASA, 201 ansatte i PB Norge AS og 94 ansatte i PB Danmark A/S. Styret består per i dag av sju medlemmer; fem aksjonærvalgte og to ansattevalgte. Søknaden innebærer at det vil bli totalt åtte styremedlemmer hvorav fem aksjonærvalgte og tre ansattevalgte.

Utvidet konsernordning

Bakgrunn for søknaden er at det er styret i PB ASA som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet, både når det gjelder drift og framtidsstrategi. Den omsøkte ordningen vil i følge søknaden bidra til at de ansatte i PB Danmark A/S får innflytelse over utviklingen på forholdsmessig lik linje som de ansatte i den norske delen av konsernet.

Ettersom ansatterepresentantene til styret i PB ASA og PB Norge AS er valgt fram til ordinær generalforsamling i 2010 innebærer søknaden også det bes om nemndas samtykke til at de tillitsvalgte i PB Danmark A/S i fellesskap, og i samråd med de ansatte i PB Danmark A/S, peker ut en ansatt i PB Danmark A/S som ansatterepresentant i styret i PB ASA fra 1. oktober 2009 og fram til det skal avholdes ordinært valg på ansatterepresentanter i 2010.

Samtidig søkes det om nemndas samtykke til at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA skal foregå i to valgkretser, en for den norske delen av konsernet og en for den danske og slik at det skal velges to representanter i den norske delen og en i den danske.

Den eksisterende ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon i den norske delen av konsernet søkes opprettholdt.

For å sikre felles framtidige prosesser for valg av ansatterepresentanter i hele konsernet søkes det om nemndas godkjenning av at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA av og blant de ansatte i Danmark kan skje etter reglene i den norske representasjonsforskriften.

Unntak fra § 6-4 (3) om utvidet styrepresentasjon

Det er inngått avtale mellom ledelsen og de ansatte i PB Norge AS om ikke å opprette bedriftsforsamling. Søknaden innebærer et unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i aksjeloven § 6-4 (3). Bakgrunnen for søknaden på dette punktet er at ledelsen av konsernet ligger i PB ASA og ikke PB Norge AS og de ansatte etter søknaden vil få utvidet styrerepresentasjon i konsernstyret.

Dersom nemnda ikke skulle godkjenne søknaden om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS søkes det om at nemnda fatter vedtak om at den utvidede styrerepresentasjonen i PB Norge AS skal skje i form av to observatører.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger (vedlegg 3 – 6).

Bedriftsdemokratinemnda

viser til at søknaden er støttet av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om utvidet styrerepresentasjon i PB ASA slik at også den danske delen av konsernet innlemmes i konsernordningen.

Det godkjennes at ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon opprettholdes i den norske delen av konsernet. Det forutsettes at dette i praksis gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styret i PB ASA og PB Norge AS, slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Det godkjennes videre at de ansatte i PB Danmark AS utpeker ett styremedlem til styret i PB ASA for perioden 1. oktober 2009 og frem til ordinært valg i 2010. Løsningen synes hensiktsmessig ut fra det synspunkt at den sikrer de danske ansattes representasjon i en overgangsperiode frem til ordinært valg.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner videre søknaden om at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA skal foregå i to valgkretser. En slik ordning vil sikre at både den norske og den danske delen av selskapet er representert i morselskapets styre.

I tidligere vedtak har Bedriftsdemokratinemnda lagt til grunn at valg av ansattes representanter i andre land kan gjennomføres i samsvar med landenes regler om ansattes representasjon i styrende organer. Det er imidlertid en forutsetning at de som velges er ansatte i selskapet. Hovedregelen, med mindre nemnda åpner for noe annet, er imidlertid at valget skal gjennomføres etter norske representasjonsregler. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for å fatte et vedtak om dette.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om fritak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS. I vurderingen som ligger til grunn for dette har nemnda lagt betydelig vekt på at de ansatte nå skal velge tre av åtte representanter i styret til PB ASA, og at den utvidede styrerepresentasjonen således kan sies å utøves i morselskapets styre i stedet for i eget selskap. Nemnda vil imidlertid bemerke at dersom de ansatte på et senere tidspunkt ønsker å innføre utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS i samsvar med aksjeloven, for eksempel fordi forutsetningene endrer seg, kan lokale fagforeninger eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, aksjeloven § 6-4 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Pronova BioPharma ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 6. september 2007 oppheves.

II
De ansatte i Pronova BioPharma ASA (PB ASA) og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare i styret til PB ASA.

III
Valget skal foregå i to valgkretser hvoretter de ansatte i PB ASA og Pronova BioPharma Norge AS (PB Norge AS) skal utgjøre en valgkrets og velge to styremedlemmer og de ansatte i Pronova BioPharma Danmark AS skal utgjøre en valgkrets og velge ett styremedlem til styret i PB ASA.

IV
Det skal holdes et samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i PB ASA og PB Norge AS. De som skal velges skal være de ansattes representanter i styrene både i PB ASA og PB Norge AS.

V
De ansatte i PB Danmark AS utpeker ett styremedlem til styret i PB ASA for perioden 1. oktober 2009 og frem til ordinært valg i 2010.

VI
Etablerer eller overtar PB ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VII
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

VIII
For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IX
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

 

3. Sak BDN-200902758 Ahlsell Norge AS

I brev 14. mai 2009 søker Ahlsell Norge As om at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Ahlsell Norge AS kan gjennomføres som elektroniske valg.

Ahlsell Norge AS har 1050 ansatte fordelt på avdelinger over hele landet. Søknaden er derfor begrunnet i praktiske hensyn og at elektronisk valg vil føre til økt valgdeltakelse.

Det er opplyst i søknaden at valgsystemet vil ivareta hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. De fleste ansatte er dessuten fortrolige med systemet da samme programvare er benyttet til å gjennomføre medarbeidertilfredshetsspørringer, kursevalueringer etc., med høy svarprosent. Det er videre opplyst at det vil bli lagt ut informasjon om gjennomføring av valget på startsiden på selskapets intranett, og at alle ansatte har tilgang til å benytte PC og at alle har fått tildelt egen e-postkonto.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger, representert ved de hovedtillitsvalgte.

Bedriftsdemokratinemnda

viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av ansattes representanter til styret Ahlsell Norge AS som elektroniske valg.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden om å avholde fremtidige valg av ansattes representanter til styret Ahlsell Norge AS som elektroniske valg."

 

4. Sak BDN-200902246 Sykehuset Innlandet HF

I brev 18. mars 2009 fremsetter Øistein Hovde og Øystein Stubhaug krav om atvalget av ansattes representanter til styret i Sykehuset Innlandet HF, avholdt 10. mars 2009, må kjennes ugyldig for Divisjon Gjøvik. Klagen er oversendt Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 20. april 2009. Det ble ytterligere redegjort for klagen i brev 30. mars 2009.

Sykehuset Innlandet HF har ca 8500 ansatte. Idet de ansatte er geografisk spredt, ble det oppnevnt 17 særskilte stemmestyrer. Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, og det var tre lister som stilte til valg.

Klagen gjelder gjennomføringen av valget i Divisjon Gjøvik.

Klager viser til at en valgfunksjonær, som også er tillitsvalgt, oppfordret de ansatte om å stemme på valgliste 1. Det vises til at valgfunksjonæren i perioder satt med manntallslista da hun kom med oppfordringene. I tillegg anføres det at valglokalet på Gjøvik hadde kortere åpningstid enn øvrige valglokaler. Det vises for øvrig til at det var svært små marginer som avgjorde valget. Klagerne representerer valgliste 3.

På bakgrunn av dette krever klagerne omvalg i Divisjon Gjøvik.

Etter klagefristens utløp, ble klagen første gang behandlet i valgstyret 26. mars 2009. Idet klagen gjelder gjennomføring av valget i Divisjon Gjøvik, ble klagen oversendt stemmestyret ved SI Gjøvik for uttalelse. Stemmestyret har i sin vurdering av 3. april 2009, lagt til grunn at valgklagen ikke bør tas til følge idet de uttalelser som valgfunksjonæren kom med ikke har hatt avgjørende betydning, verken for den enkeltes valg eller for resultatet. Stemmestyrets uttalelse er ikke enstemmig idet ett medlem ikke støttet konklusjonen.

Klagen ble realitetsbehandlet av valgstyret i møte 14. april 2009. Valgstyret har lagt flertallet i stemmestyrets vurdering til grunn, og konkluderte med at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge.

Valgstyret mener det er uheldig at den aktuelle tillitsvalgte har opptrådt på en måte som av klager er oppfattet som "promotering", men har sett det slik at de uttalelser som er kommet ikke "er et brudd på forskriften" og dermed ikke kan anses som feil som bør medføre at valget underkjennes. Valgstyret har lagt vekt på at selve stemmegivningen ble gjennomført uten mulighet for noen form for påvirkning idet stemmelistene og konvoluttene var plassert i avlukket for avstemning.

Idet valgstyret ikke har tatt klagen til følge, oversendes saken til Bedriftsdemokratinemnda til behandling.

Dersom nemnda kommer frem til at klagen skal tas til følge, ber valgstyret om at det tas stilling til om et omvalg kan gjennomføres bare ved stemmestedet SI Gjøvik. Dette vil etter valgstyrets oppfatning medføre at det oppstår problemer knyttet til hvem som er ansatt, samt hvilke ansatte som på den ordinære valgdagen benyttet stemmeretten sin i andre stemmelokaler. I tillegg viser valgstyret til at et nyvalg ved et stemmested vil kunne medføre reaksjoner fra resten av foretaket idet valgresultatet var svært jevnt mellom liste 1 og 3.

Bedriftsdemokratinemnda

viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. helseforetaksforskriften § 17 andre ledd, første og andre punktum.

Klagen gjelder for det første at en valgfunksjonær, som også er tillitsvalgt, oppfordret de ansatte til å stemme på en bestemt liste inne i valglokalet.

I henholdt til retningslinjer for stemmestyrene skal det i stemmelokalene være fritt for valgpropaganda. Det er opplyst fra klagerne at en valgfunksjonær har oppfordret de ansatte til å stemme på en bestemt liste, ved å si noe lignende "Da håper jeg du stemmer på vår liste."

Stemmestyret opplyser at det i følge ansatte har blitt sagt noe sånt som "Jeg håper dere stemmer på tillitsvalgtlista, slik at vi får de rette folkene inn i styret." I tillegg har fire representanter fra stemmestyret observert at valgfunksjonæren har uttalt til ansatte som kom for å stemme at de måtte stemme på riktig liste. Andre representanter fra stemmestyret har imidlertid ikke oppfattet annet enn at valgfunksjonæren har oppfordret til å stemme på riktig liste eller lignende.

Stemmestyrets og klagerens framstilling av faktum stemmer ikke helt overens, og gir dessuten et ganske begrenset bilde av den faktiske situasjonen som er av betydning for klagen. For nemnda er derfor den nærmere ordbruken, formen på uttalelsene og hyppigheten av dem uklar.

Bedriftsdemokratinemnda legger imidlertid til grunn at selv om de nærmere detaljene er uklare, har valgfunksjonæren kommet med ytringer om hvilken liste som bør velges. Dette er ikke i samsvar med de krav helseforetaksforskriften stiller til gjennomføringen av valget. Forskriften bygger på den klare forutsetning at stemmestyret og valgfunksjonærene skal opptre på en nøytral måte. Dette er også forutsatt i de interne retningslinjene for valg i foretaket hvor det blant annet heter at det skal ses til at stemmelokalene er fritt for valgpropaganda. Uttalelsene er dermed, selv om de nærmere detaljene er uklare, slik nemnda ser det klart kritikkverdige

Spørsmålet blir så om uttalelsene fra valgfunksjonæren fører til at valget er ugyldig. Utgangspunkter er her at selv om det er begått en feil under gjennomføringen av valget, vil valget likevel være gyldig dersom det ikke er grunn til å regne med at feilen har virket bestemmende på valgresultatet. Dette følger av forvaltningsloven § 41 jf. helseforetaksforskriften § 17 fjerde ledd.

Som nevnt over er de nærmere omstendighetene omkring uttalelsene uklare. Det er heller ikke opplyst noe konkret om personer som er blitt påvirket av uttalelsene slik at det har påvirket stemmegivningen deres. Det er heller ikke opplyst om andre forhold som gir nemnda grunn til å tro at uttalelsene kan ha påvirket valgresultatet.. Nemnda finner derfor at det ut fra opplysningene i saken ikke er grunn til å regne med at uttalelsene kan ha virket inn på valgresultatet. Dette gjelder selv om sluttresultatet mellom liste 1 og 3 er svært jevnt.

Nemndas konklusjon er derfor at uttalelsene ikke medfører at valget er ugyldig.

Når det gjelder åpningstidene for stemmelokalet for Divisjon Gjøvik, så fremgår det av redegjørelsen fra stemmestyret at åpningstidene var i tråd med tidligere praksis. Videre fremkommer det at lokalet var tilgjengelig for nattevakter om morgenen på valgdagen og at åpningstidene var tilpasset vaktskifte. Nemnda legger videre vekt på at det ikke er fremkommet opplysninger som tyder på at ansatte som ønsket å stemme ikke har fått avgitt stemme på grunn av lokalets åpningstider. Nemnda kan ut fra dette ikke se at åpningstidene for stemmelokalene for Divisjon Gjøvik er en saksbehandlingsfeil.

Nemnda finner etter dette at valgklagen ikke tas til følge.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av helseforetaksloven § 3 jf. helseforetaksforskriften § 17 tas ikke klagen fra Øistein Hovde og Øystein Stubhaug til følge."

  

5. Eventuelt

Møtedatoer for høsten 2009 er:

 • tirsdag 25. august
 • tirsdag 6. oktober
 • tirsdag 3. november
 • tirsdag 8. desember (samlet nemnd)