Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-201101474 - Oslo Kono AS. Sak BDN-201101476 - Grønneviken AS.

Protokoll 6/2011 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 9. juni 2011

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak BDN - 201101474 – Oslo Kino AS

2. Sak BDN - 201101476 Grønneviken AS

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

• Gudmund Knudsen

• Gro Granden

• Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet: Bodil Stueflaten og Helga Grimstad.

Vedtakene ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

1. Sak BDN - 201101474 – Oslo Kino AS

I brev til Bedriftsdemokratinemnda mottatt 8. april 2011 søker Oslo Kino AS om konsernordning samt en ordning med valgkretser og gjennomgående ansatterepresentasjon. Den lokale fagforeningen i Oslo Kinodrift AS støtter søknaden. Selskapet kom i e-post 6. mai med utdypende informasjon til søknaden.

Firmaattester for selskapene samt vedtekter for Oslo Kino AS er lagt ved søknaden.

Oversikt over konsernets struktur:

Selskap

Antall ansatte

Oslo Kino AS. Morselskap. Eies 100 % av Oslo kommune

15

Oslo Kinodrift AS. Driver kinoer i Oslo. Eies 100 % av Oslo Kino AS.

Rundt 140

Norsk Kinodrift AS. Driver kinoer ni steder i landet. Eies 100 % av Oslo Kino AS.

Rundt 55 (spredt på driftsstedene)

Media Direct Norge AS. Selger kinoreklame og støtteannonser. Overtatt 1. november 2010. Eies 100 % av Oslo Kino AS.

Rundt 34,5

Sandrew Metronome AS. Distribuerer film til kinoer og utsalgssteder for DVD. Overtas formelt av konsernet 1. juni 2011. Eies 100 % av Oslo Kino AS.

8 (på overtakelsestidspunktet)

Colosseum Kino Eiendom AS og Eldorado Kino Eiendom AS. Eiendomsselskaper. Eies 100 % av Oslo Kino AS.

0

I søknaden opplyses følgende om gjeldende ordning for ansatterepresentasjon:

De ansatte valgte i april 2008 to medlemmer til styret i Oslo Kino AS som den gang var det operative kinoselskapet. Ett av styremedlemmene i Oslo Kino AS sitter også i styret i Oslo Kinodrift AS.

Tjenestetiden for de ansattevalgte styremedlemmene ble forlenget jf vedtak i Bedriftsdemokratinenmda 4. juni 2010 og 19. november 2010 som følge av en omorganisering av konsernet, herunder kjøp av Media Direct Norge AS.

Det er forutsatt at de ansattes representasjon i styret i Oslo Kinodrift AS skal videreføres og at det skal etableres representasjon også for de ansatte i Norsk Kinodrift AS.

Søknad om ny ordning

Konsernordningen det søkes om innebærer at det skal velges tre ansatterepresentanter i Oslo Kino AS’ styre av og blant de ansatte i hele konsernet, jf. aksjeloven § 6-5.

Det søkes om at valget gjennomføres med tre valgkretser, hvor de ansatte i Oslo Kinodrift AS utgjør den første valgkretsen, de ansatte i Norsk Kinodrift AS skal utgjøre den andre valgkretsen og de ansatte i de øvrige selskapene skal utgjøre den tredje valgkretsen. I de to første valgkretsene søkes det om gjennomgående representasjon, slik at de som velges til styret i Oslo Kino AS også skal være ansatterepresentanter i hvert sitt datterselskaps styre. Det søkes også om at det skal være én ansatterepresentant i styrene i Oslo Kinodrift AS og Norsk Kinodrift AS.

Søknaden begrunnes med at ordningen det søkes om sikrer at de ansatte gis innflytelse i både eget selskap og i morselskapet, som er det sentrale styrings- og beslutningsorganet. Gjennomgående representasjon og kun én ansatterepresentant i datterselskapenes bidrar til at styrene i datterselskapene ikke blir for store.

Av informasjonen som ble gitt de ansatte i Norsk Kinodrift AS fremgår det ikke at ordningen søknaden legger opp til medfører at de ansatte får færre representanter i styret i Norsk Kinodrift AS enn de kan kreve etter aksjeloven § 6-4.

Videre er det opplyst at de ansatte i Media Direct AS har fått seg forelagt ordningen i allmøte med muligheter for å komme med kommentarer og innvendinger. Det er opplyst at det heller ikke her er kommet innvendinger mot ordningen.

Det er ikke fremsatt krav fra de ansatte om representasjon i styret i Norsk Kinodrift AS eller Media Direct Norge AS. Det legges opp til at Norsk Kinodrift AS skal ha representasjon i eget selskap.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden støttes av den eneste lokale fagforeningen, som representerer rundt 20 % av de ansatte i Oslo Kinodrift AS, og at de ansatte i selskapene har hatt mulighet til å uttale seg.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning, herunder at valget skal foregå i tre valgkretser. Det forutsettes at de ansatte i Sandrew Metronome AS omfattes av konsernordningen så snart dette selskapet er en del av konsernet.

Når det gjelder søknaden om at de som velges til representanter fra Oslo Kinodrift AS og Norsk Kinodrift AS også skal være de ansattes eneste representanter i hvert sitt datterselskaps styre, vil utvalget bemerke at denne ordningen betyr at de ansatte i disse selskapene får mindre representasjon enn det de etter loven har rett til. Etter aksjeloven § 6-4 andre ledd, kan et flertall av de ansatte i disse selskapene kreve at inntil 1/3 og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Når det gjelder ansatterepresentasjon i Oslo Kinodrift AS viser utvalget til at fagforeningen der har vært kjent med, og har godtatt, en begrenset representasjon i eget selskaps styre.

Når det gjelder Oslo Kinodrift AS legger arbeidsutvalget derfor til grunn at de ansattes representanter er klar over innholdet i søknaden. Utvalget og godkjenner derfor søknaden om bare ett styremedlem og gjennomgående representasjon i dette selskapet, slik det er søkt om.

Når det gjelder Norsk Kinodrift AS legger arbeidsutvalget til grunn at de ansatte i dette selskapet ikke var gjort kjent med at ordningen innebærer en mindre representasjon i deres eget selskap enn det lovens gir rett til. Arbeidsutvalget finner likevel å etterkomme søknaden når det gjelder gjennomgående representasjon i Norsk Kinodrift AS, men se likevel straks nedenfor.

Dersom de ansatte i Oslo Kinodrift AS eller Norsk Kinodrift AS ønsker å utvide de ansattes styrerepresentasjon til det antall representanter loven gir rett til, forutsetter arbeidsutvalget at de kan kreve representasjon i samsvar med reglene for dette i aksjeloven § 6-4 og representasjonsforskriften og at selskapet i så fall må be om endring av arbeidsutvalgets vedtak i denne saken.

Dersom et flertall av de ansatte i Media Direct Norge AS krever det, kan disse kreve at den som er valgt som de ansattes styrerepresentant i Oslo Kino AS fra valgkretsen ”andre selskaper i konsernet” skal være de ansattes styrerepresentant i Media Direct Norge AS. Tilsvarende gjelder for vararepresentant fra kretsen. Dette forutsetter at styrerepresentant med varamedlem er ansatt i Media Direct Norge AS. Dette er allikevel ikke til hinder for at de ansatte i Media Direct Norge AS krever representasjon etter de alminnelige reglene i aksjeloven § 6-4 og representasjonsforskriften. I så tilfelle må det søkes om endring av dette vedtaket.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Oslo Kino AS:

I

De ansatte i Oslo Kino AS og dets datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Oslo Kino AS.

II

Valget av de ansattes representanter til styret i Oslo Kino AS skal foregå i valgkretser der de ansatte i Oslo Kinodrift AS utgjør en valgkrets, de ansatte i Norsk Kinodrift AS utgjør en valgkrets, og de ansatte i de øvrige selskapene i konsernet utgjør en valgkrets.

III

De ansatte som velges til medlem og varamedlemmer til styret i Oslo Kino AS fra Oslo Kinodrift AS og Norsk Kinodrift AS, skal også være de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer i styret i det datterselskapet de er valgt fra. Når det gjelder Media Direct Norge AS kan de ansatte kreve at den som er valgt som de ansattes styrerepresentant i Oslo Kino AS fra valgkretsen ”andre selskaper i konsernet” skal være de ansattes styrerepresentant i Media Direct Norge AS. Tilsvarende gjelder for vararepresenant fra kretsen. Dette forutsetter at styrerepresentant med varamedlem er ansatt i Media Direct Norge AS.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforkriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

2. Sak BDN - 201101476 Grønneviken AS

I brev 8. april 2011 søker Grønneviken AS ved styreleder om godkjenning av etablert ordning for ansatterepresentasjon i selskapets styre som innebærer at det velges styremedlemmer av og blant ansatte på ordinære vilkår og observatører av og blant ”tiltaksansatte”. Uttalelser fra FLT, Lederne og Fagforbundet støtter søknaden. I e-post 6. mai gis ytterligere informasjon om bakgrunn for ordningen og i e-post 19. mai gjøres det nærmere rede for de ulike typene tiltak og ansettelses-/ deltakerforhold i virksomheten.

Det opplyses i søknaden at Grønneviken AS’ formål er ”gjennom industriproduksjon, tjenesteyting og beslektet virksomhet å skape varige arbeidsplasser, drive kartlegging, opplæring, arbeidstrening og attføring for yrkeshemmede arbeidstakere / deltakere” og at ”selskapet driver arbeidsmarkedstiltak i henhold til NAV sitt regelverk ved mekanisk- og elektromekanisk arbeid, trearbeid, plaststøping, plastpakking, konvoluttering, monteringsarbeid, intern og ekstern kantinedrift og data- / kontortrening.”

Selskapet har gitt følgende forklaring om de ulike formene for tiltak og ansettelse:

”• Varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Tiltaket er tilpasset den enkeltes yteevne. 94 godkjente plasser med tilskudd fra stat og kommune. Det er NAV som søker dem inn. Vi har arbeidsgiveransvar for dem. De er ansatt som arbeidstakere ved Grønneviken AS, har uføretrygd, men de får bonuslønn pr. time de arbeider hos oss.

• Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Tiltaket skal bidra til at den yrkeshemmede skal kunne formidles til arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. 25 godkjente plasser med tilskudd fra stat. Det er NAV som henviser dem til oss, og de kan være ved Grønneviken opptil 24 måneder. De er deltakere ved tiltaket da de ikke ansettes, og de får ingen lønn – har arbeidsavklaringspenger fra NAV.

• Arbeid med bistand (AB). Tiltaket skal bidra til at den yrkeshemmede skal kunne få og beholde arbeid i det ordinære arbeidsliv. 108 godkjente plasser med tilskudd fra stat. Det er NAV som henviser dem til oss, og de skal utplasseres i ordinære bedrifter. De er deltakere ved tiltaket da de ikke ansettes, og de får ingen lønn fra Grønneviken. De har arbeidsavklaringspenger fra NAV.

• Vilje Viser Vei (VVV). Tiltaket er del av storbysatsingen for psykisk helse og gir tilbud til innvandrere med psykiske plager for utprøving, opplæring og muligheter for ekstern praksis. 10 godkjente plasser med tilskudd fra stat. Det er NAV som henviser dem til oss, og de kan være ved Grønneviken opptil 24 måneder. De er deltakere ved tiltaket da de ikke ansettes, og de får ingen lønn – har arbeidsavklaringspenger fra NAV.

• Ordinært ansatte. 38 i personalgruppen ansatt på ordinære vilkår.”

På bakgrunn av dette legges det til grunn at de 38 som er ansatt på ordinære vilkår og de 94 som har varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) er ansatte i virksomheten.

Det fremgår av søknaden at selskapet har følgende aksjonærer:

Bergen kommune 74,44 %, A2G 10,74 %, Cerebral Parese Foreningen 5,56 %, Bergen Røde Kors Barnehjelp 3,70 %, Bergen lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede 3,70 % og Hordaland fylkeslag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede 1,85 %.

Ordningen det søkes om godkjenning for og som selskapet praktiserer i dag, er en ordning hvor selskapet ledes av et styre bestående av sju medlemmer med fire varamedlemmer. To av styremedlemmene med varamedlemmer velges av de ordinært ansatte, de øvrige fem styremedlemmene, herunder styrets leder, og to varamedlemmer, velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall. To representanter fra de tiltaksansatte (VTA) innkalles til styremøtene og kan delta i møtene, men har ikke stemmerett. Det er opplyst at ordningen trådte i kraft i 2005, samtidig med at Grønneviken Industrier AS og Bergen Arbeidssamvirke fusjonerte.

Søknaden om at ordningen hvor ansatterepresentanter med stemmerett i styret kun skal velges blant de ansatte ”på ordinære vilkår” og at det blant de øvrige ansatte velges to observatører til styret, begrunnes på følgende måte: ”På bakgrunn av at selskapet i stor utstrekning har tiltaksansatte med diverse diagnoser – herunder utviklingshemming, psykiatriske diagnoser m.v. – har selskapet funnet det riktigst ikke å belaste de tiltaksansatte med styreansvar i selskapet. Imidlertid er selskapet svært innstilt på at de tiltaksansatte skal ha muligheten til å delta på styremøter som observatører, slik at også deres synspunkter kan komme frem.”

Lokale fagforeninger støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det etter representasjonsforskriften § 5 kreves at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften. Unntak kan gis dersom de alminnelige reglene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer.

En ordning der grupper av ansatte i virksomheten ikke er valgbare og har stemmerett ved valg til bedriftsforsamling og styre i et selskap avviker fra lovens ordning.

Bedriftsdemokratinemnda legger vekt på formålet bak regelen, som er at alle ansatte skal mulighet til å ivareta sine interesser, bla gjennom å delta i valg og være representert i selskapets styre. Regelverkets utgangspunkt er at alle ansatte har de samme rettighetene i forhold til valg og deltakelse.

Utvalget kan med dette utgangspunktet ikke se at det som fra selskapets side er gitt som begrunnelse for søknaden, gir grunnlag for å ta fra den gruppen ansatte det gjelder den retten de har etter loven til å delta i valg av de ansattes styrerepresentanter i selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg finner derfor ikke å kunne godkjenne videreføring av en ordning der en gruppe ansatte i selskapet ikke kan stemme eller stille til valg på alminnelige vilkår.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 27. februar 2009 avslås søknad om videreføring av etablert ordning.”