Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 13/2172 SAPA AS

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak BDN 13/2172 SAPA AS

Følgende deltok i behandlingen av saken:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak BDN 13/2172 SAPA AS

I brev 19. juni 2013 søker SAPA AS om etablering av konsernordning som innebærer at ansatte i SAPA AS og i norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i SAPA AS. Valget skal foregå i valgkretser, og det søkes om etterfølgende godkjenning av allerede gjennomført valg av ansatterepresentanter i den svenske valgkretsen, og gjennomføring av førtidig valg i den norske valgkretsen.

Det fremgår av søknaden at SAPA AS ble stiftet 14. oktober 2012, og er planlagt som ”eierselskap” når Norsk Hydro ASA og Orkla ASA gjennomfører den inngåtte avtalen om etablering av et joint venture, hvor eierne slår sammen sine virksomheter innenfor virksomhetsområdene profiler, byggsystemer og rør. Tidspunktet for gjennomføring er ikke fastsatt i påvente av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Kina, men forventes å ville finne sted i tredje kvartal inneværende år.

Konsernet vil få ca 25 000 ansatte i 44 land. Det skal etableres en egen administrasjon for SAPA AS i Oslo, og det er estimert at dette selskapet vil få mellom 80 og 90 ansatte. Endelig individualisering og formalisering av stillingene kan i følge søknaden først skje etter den planlagte sammenslåingen. Foreløpig skal 14 ansatte overføres fra Hydro Aluminium AS og ca. 45 personer har allerede akseptert stillingstilbud. De resterende skal ansettes etter sammenslåingen.

At konsernordningen begrenses til norske og svenske selskaper begrunnes med at det i første omgang er ønskelig å videreføre de gode representasjonsordningene i Norsk Hydro ASA og Orkla ASA/SAPA AB, samt felles språk, kultur og geografiske avstander. Det er videre opplyst at øvrige ansatte vil være sikret god informasjon, dialog og innflytelse gjennom møter i europeisk samarbeidsutvalg. Konsernordningen vil ikke ha innvirkning på ansattes representasjon i andre styrer i konsernet.

Det er opplyst at styret i SAPA AS skal bestå av 6 representanter hvorav fire aksjonærvalgte og to valgt av og blant de ansatte. De ansatte skal i tillegg ha to observatører. Det skal velges en representant og en observatør i hver valgkrets.

Den norske valgkretsen består av 45 ansatte i SAPA AS, 14 ansatte i Hydro Aluminium AS (som skal overføres til Sapa AS), 129 ansatte i Hydro Aluminium Profiler AS og 11 ansatte i Sapa Profiler AS, til sammen 199 ansatte.

Den svenske valgkretsen som allerede har gjennomført valg av ansatterepresentanter etter svenske regler består av alle eksisterende SAPA-selskaper i Sverige (Hydro Building Systems AB (16 ansatte), ”nye” SAPA AB (100), SAPA Profiler AB (1083) og SAPA Building Systems AB (80)) med til sammen 1 279 ansatte. Funksjonstiden for de som er valgt i den svenske valgkretsen er tre år. For at fremtidige valg i de to valgkretsene skal skje samtidig, er de svenske fagforeningene enige i at funksjonstiden i den svenske valgkretsen begrenses til to år, og at det fremgår av nemndas vedtak.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger i Norge, Sverige og Danmark.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og lokale fagforeninger om søknaden, og godkjenner den konsernordningen det er søkt om. Godkjenningen er betinget av at sammenslåingen skjer som planlagt.

Arbeidsutvalget godkjenner at valget av ansatterepresentanter i den norske valgkretsen skjer før gjennomføringen slik det fremgår av søknaden.

Utvalget godkjenner også det allerede gjennomførte valget i den svenske valgkretsen. Dette valget er gjennomført etter svenske valgregler og med en funksjonstid på tre år. Etter representasjonsforskriften er funksjonstiden to år. For at valgene i de to valgkretsene for fremtiden skal skje samtidig, godkjenner arbeidsutvalget en funksjonstid på to år også for representantene valgt i den svenske valgkretsen.

Dersom det fremmes krav om at også fremtidige valg skal gjennomføres i valgkretser, og det er ønskelig at valg i svensk valgkrets skal skje etter svenske valgregler, må det søkes Bedriftsdemokratinemnda om det.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k :

I medhold av aksjeloven § 6-5, jf, § 6-4 og representasjonsforskriften §§ 5, 6, 10 og 11 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for SAPA AS:

I

De ansatte i SAPA AS og norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i SAPA AS.

II

Etablerer eller overtar SAPA AS nye selskaper i Norge eller Sverige, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre.

VI

Valget av ansatterepresentanter til styret i SAPA AS, som skal avholdes i den norske valgkretsen, avholdes før de ansatte er overført til dette selskapet.

VII

Valget av ansatterepresentanter til styret i SAPA AS, som er gjennomført i den svenske valgkretsen etter svenske valgregler, godkjennes med en funksjonstid på to år.”