Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak onsdag 25. mai 2005

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 05/11 Seniorbo AS

Sak 05/17 Simula Research Laboratory AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 05/11 Seniorbo

I brev 22. mars 2005 søker Seniorbo AS om innføring av konsernordning hvor Seniorbos ansatte gis stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Byggholt AS.

Seniorbo AS ble opprettet i 2000 og er et heleid datterselskap av Byggholt AS. Selskapet har syv ansatte, og selskapets produkter ligger innenfor samme produktområde som for Byggholt for øvrig; utvikling av boliger, men med spesialisering på seniorboliger. Seniorbos prosjekter er lokalisert i Oslo-regionen. Byggholt AS har ca 150 ansatte i Region Oslo, og ca 230 ansatte totalt, inklusiv fire øvrige regionskontorer. Det er opplyst på telefon at Byggholt AS ikke har andre datterselskaper.

Byggholt AS har et styre med ni medlemmer, hvorav tre er valgt av de ansatte. For tiden er det i styret en representant for ansatte i regionene utenom Oslo, samt en representant for de timelønte og en representant for de fastlønte i Region Oslo. Morselskapet, Byggholdt AS, støtter søknaden og opplyser at selskapet i 2003 har innført utvidet styrerepresentasjon i stedet for bedriftsforsamling.

Søknaden er begrunnet med at det er et tett samarbeid mellom Seniorbo AS og Byggholt Entreprenør Oslo når det gjelder bygging av Seniorbos prosjekter. Det vises også til felles opplæringstiltak, erfaringsutveksling, bedriftsmøter m.m. mellom Seniorbo AS og Byggholtgruppen for øvrig, Det vises særlig til nær kontakt mellom Seniorbo AS og Byggholt Region Oslo. Det opplyses i søknaden at det vil være naturlig for de ansatte i Seniorbo AS å delta i valg av de ansattes representanter innenfor valgkretsen for fastlønte i Region Oslo.

Søknaden støttes av samtlige ansatte i Seniorbo AS. Det er ikke lokale fagforeninger i Byggholt AS. For å innhente de ansattes synspunkter i Byggholdt AS ble det derfor sendt ut en e-post til alle ansatte hvor de ble spurt om de hadde innvendinger mot at de ansatte i Seniorbo AS er valgbare og har stemmerett på linje med ansatte i Byggholt AS. Åtte av de ansatte hadde innvendinger til dette.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet mellom konsernet og de ansatte i Seniorbo AS om søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at bedriftsdemokratiske formål tilsier at det etableres felles representasjonsordninger i et konsern og finner ikke å kunne vektlegge at 8 av 230 ansatte i Byggholt AS har stilt seg negative til en konsernordning som det for øvrig er enighet om mellom ledelsen og ansatte.

For ordens skyld gjør arbeidsutvalget oppmerksom på at det i henhold til forskriftenes ordning med valgkretsinndeling i utgangspunktet er opp til

forslagstiller(ne) å fastsette antall kretser og omfanget av disse.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning slik at ansatte i Seniorbo AS har stemmerett og er valgbare ved fremtidige valg av ansatterepresentanter til styret i Byggholt AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Byggholt AS:

I

De ansatte i Byggholt AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Byggholt AS.

II

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."

Sak 05/17    Simula Research Laboratory AS

I brev 4. mai 2005 søker den lokale fagforeningen, Tekna bedriftsgruppe, i selskapet Simula Research Laboratory AS om unntak fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år for å være valgbar.

Tekna bedriftsgruppe ønsker å nominere ett av sine medlemmer som kandidat til det kommende valget av ansatterepresentanter til styret i Simula Research Laboratory AS. Valget skal holdes 30. og 31. mai d.å. Personen fagforeningen ønsker å nominere har vært ansatt i selskapet siden 1. august 2004, og vil dermed ikke ha vært ansatt i selskapet i minst ett år på valgdagen slik det stilles krav om for å være valgbar i henhold til representasjonsforskriften § 11.

Søknaden er begrunnet med at personen som ønskes nominert anses for å ville være en god representant for de ansatte. Det er også vist til at det er ønskelig med en kvinnelig ansatterepresentant i styret.

Det fremgår av søknaden at det er 79 ansatte i Simula Research Laboratory AS. I følge lederen av Tekna bedriftsgruppe, Lars Myklemyr, representerer fagforeningen 22 av selskapets ansatte. Det er videre opplyst at det ikke er andre lokale fagforeninger i Simula Research Laboratory AS.

Søknaden støttes av selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget konstaterer at vedkommende det søkes unntak for har vært ansatt i 10 måneder på valgdagen. Utvalget finner at den relativt lange ansettelsestiden, det faktum at det er få kvinner ansatt samt at lokal fagforening og ledelsen er enige om søknaden, kan begrunne at det gjøres unntak fra representasjonsforskriften § 11

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften

§ 11 når det gjelder krav til ansettelsestid i selskapet for å være valgbar.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at den personen fagforeningen Tekna bedriftsgruppe ønsker å nominere som kandidat som ansatterepresentant er valgbar ved det kommende valget i Simula Research Laboratory AS”.