Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Sak 06/14 Block Watne Gruppen ASA

Møte i Bedriftsdemokratinemnda mandag 28. august 2006

  

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak mandag 28. august 2006.

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak 06/14 Block Watne Gruppen ASA

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

  

Sak 06/14 Block Watne Gruppen ASA

I brev av 1. juni 2006 søker Block Watne Gruppen ASA om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Block Watne AS kan regnes som ansatte i morselskapet ved valg av representanter for de ansatte i morselskapets styre. Samtidig søkes det om gjennomgående styrerepresentasjon i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS slik at de samme personene skal representere de ansatte i begge styrene.

Block Watne Gruppen-konsernet (BWG-konsernet) ble dannet i 2005 da Block Watne Gruppen ASA overtok eierinteressene i Block Watne AS og Hetlandshus AS. I sistnevnte selskap er det for tiden ingen virksomhet og heller ingen ansatte. Ved utgangen av 1 kvartal 2006 var det 568 ansatte i mer enn 50 % stilling i BWG-konsernet. 565 av disse er ansatt i Block Watne AS, to er ansatt i et polsk datterselskap og en (administrerende direktør/konsernsjef) er ansatt i Block Watne Gruppen ASA.

I Block Watne AS er det avtalt å ikke ha bedriftsforsamling. I henhold til det består styret av 6 medlemmer hvorav 3 er valgt av og blant de ansatte.

I forbindelse med omorganiseringen av eierforholdene høsten 2005 ble det forutsatt at de to selskapene, Block Watne gruppen ASA og Block Watne AS, i prinsippet skulle ha identiske styrer, slik at ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret i Block Watne AS også skulle fungere som medlemmer og varamedlemmer til styret i Block Watne Gruppen ASA.

BWG-konsernet ønsker å ha to selvstendig fungerende styrer både i morselskapet og i datterselskapet, med samme personsammensetning. Et unntak gjelder konsernsjefen som ikke er medlem i morselskapets styre, men som er styreleder i datterselskapet Block Watne AS.

Konsernet ønsker ansatterepresentasjon i begge selskaper. De ansatte bør være representert i styret i det selskapet hvor virksomheten drives og de ansatte hører hjemme. Alle vesentlige spørsmål vedrørende den løpende drift i byggevirksomheten behandles i styret i Block Watne AS. I tillegg er det ønskelig at de ansatte er representert i morselskapet hvor de overordnede beslutningene i konsernet treffes.

Hovedtillitsvalgt og de ansattes representanter i styret i Block Watne AS gir sin fulle tilslutning til søknaden om konsernordning og gjennomgående representasjon.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at konsernets søknad er støttet av lokale tillitsvalgte.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om etablering av konsernordning i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS.

Dersom det er ansatte i konsernet som er ansatt i mindre enn 50 % stilling, forutsettes det at også disse er valgbare og får stemmerett.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om gjennomgående representasjon i styret i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS. I praksis forutsetter utvalget at dette gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styret i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS, og slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Utvalgets vedtak er basert på at det ikke er ansatte i andre norske selskaper i konsernet. Hvis denne forutsetningen endres vesentlig, forutsettes det at konsernordningen vurderes på nytt og at det eventuelt sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, og nemndas delegasjonsvedtak av 23. januar 2006 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Block Watne Gruppen ASA:

I
De ansatte i Block Watne Gruppen ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Block Watne Gruppen ASA.

II
Det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS. De som velges skal være de ansattes representanter til styrene både i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS.

III
Etablerer eller overtar Block Watne Gruppen ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”