Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-200702446 YX Holding AS. Sak BDN-200703193 Bjørge ASA.

Møte i bedriftsdemokratinemnda torsdag 14. juni 2007

 

Vedtak ble truffet i følgende saker: 

  • Sak BDN-200702446 YX Holding AS
  • Sak BDN-200703193 Bjørge ASA

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Espen Johannessen
Ingebjørg Harto
Halvor Sigurdsen
Kristin Robberstad
Ragnhild Hagen

Fra sekretariatet møtte Elisabeth Hynne, Hege Frydenberg og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1200.

1. Sak BDN 200702446 YX Holding AS

I brev 2. mai 2007 søker YX Holding AS og det norske datterselskapet YX Energi Norge AS om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i begge disse selskapene skal ha stemmerett og være valgbare til styret i YX Holding AS. Samtidig søkes det om gjennomgående styre.

Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at ledelsen for konsernet ligger i YX Holding AS og at det i hovedsak er styret i morselskapet som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet.

Søknaden innebærer at de ansatte skal velge to styrerepresentanter til styret i YX Holding AS, og at disse skal være de samme som representerer de ansatte i styret i YX Energi Norge AS.

Det er ingen ansatte i YX Holding AS, mens YX Energi Norge AS har 154 ansatte.

Ordningen støttes av den lokale fagforeningen ALT YX som representerer i overkant av 70 % av de ansatte i YX Holding AS og YX Energi Norge AS.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at konsernets søknad er støttet av lokal fagforening.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om etablering av konsernordning i YX Holding AS og YX Energi Norge AS.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om gjennomgående representasjon i styret i YX Holding AS og YX Energi Norge AS. I praksis forutsetter utvalget at dette gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styret i YX Holding AS og YX Energi Norge AS, og slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Utvalgets vedtak er basert på at det ikke er andre norske selskaper med ansatte i konsernet. Hvis denne forutsetningen endres, forutsettes det at konsernordningen vurderes på nytt og at det eventuelt sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6 – 4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for YX Holding AS:

I
De ansatte i YX Holding AS og YX Energi Norge AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i YX Holding AS.

II
Det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i YX Holding AS og YX Energi Norge AS. De som velges skal være de ansattes representanter i styrene både i YX Holding AS og YX Energi Norge AS.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  

2. Sak BDN-200703193 Bjørge ASA

I vedtak 8. mai 2002 fikk Bjørge Gruppen ASA godkjent en konsernordning hvor de ansatte i Bjørge Gruppen ASA og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Bjørge Gruppen ASA, samt om innføring av valgkretser. Det ble opprettet tre valgkretser hvor hver av de tre forretningsområdene utgjorde en valgkrets, og hvor de ansatte i den enkelte valgkrets skulle velge henholdsvis ett medlem og to vararepresentanter til styret i Bjørge Gruppen ASA.

I brev av 29. mai 2007 søker Bjørge ASA, tidligere Bjørge Gruppen ASA, om å oppheve det punkt i vedtaket som vedrører konsernets valgkretser. Selskapet ønsker å opprettholde konsernordningen for øvrig.

Selskapet opplyser at det har vært vesentlige endringer i konsernet siden vedtaket av 8. mai 2002. Bjørge ASA ønsker fremdeles å ha en konsernordning, men inndelingen av valgkretser har vist seg vanskelig å videreføre i konsernet. Det vises til at av tidligere tre valgkretser, er det i dag kun to av disse som har ansatte. I tillegg er flere nye selskaper kommet til.

I dag er det totalt 436 ansatte i konsernet med henholdsvis 217 ansatte i Bjørge AS, 8 ansatte i Bjørge ASA, 43 ansatte i Bjørge Steinco Moland AS, 126 ansatte i Solberg & Andresen AS og 42 ansatte i FPE AS.

Søknaden om oppheving av punkt II i vedtaket av 8. mai 2002 støttes av de lokale fagforeningene som representerer til sammen 25 prosent av de ansatte. Ingen av de ansatte går imot vedtaket.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at samtlige av konsernets lokale fagforeninger støtter selskapets søknad, og godkjenner opphevelsen av den del av vedtaket som innebærer en inndeling i tre valgkretser. 

Bedriftsdemokratinemnda viser for øvrig til representasjonsforskriften § 15 som innebærer at det ikke er nødvendig med vedtak av nemnda for å inndele selskapet i valgkretser.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Bjørge ASA:

I
De ansatte i Bjørge ASA og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Bjørge ASA.

II
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 8. mai 2002 punkt II oppheves.

III
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.»

  

3. Oppdatering av nemndas praksis

Praksis ble oppdatert med 4 nye saker, samtidig som det ble bestemt at det under hvert punkt i praksis også henvises til nyere saker. Dette følges opp av sekretariatet.

  

4. Orientering om nye saker i nemnda

Nemnda har mottatt en søknad om konsernordning fra NOFIMA (Norsk Fiskeri- og matforskning). Saken behandles ved skriftlig saksbehandling før sommeren.

  

5. Eventuelt

Neste møte i arbeidsutvalget: torsdag 6. september 2007 klokken 0900.

Neste møte i samlet nemnd: fredag 14. desember 2007 klokken 1000.