Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-200801287 AS TIRB.

Skriftlig saksbehandling i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 13. oktober 2008

 

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. Sak BDN-200801287 AS TIRB

Følgende deltok:
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Ingebjørg Harto  

1. Sak BDN-200801287 AS TIRB

AS TIRB fikk i nemndas vedtak av 25. januar 2005 godkjent en konsernordning. Den 22. februar 2008 søkte AS TIRB om opphør av gjeldende konsernordning hvor de ansatte i AS TIRB og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamling i AS TIRB. Søknaden ble imidlertid avslått i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 15. april 2008 fordi det ikke var enighet blant fagforeningene og/ eller selskapet vedrørende opphør av konsernordningen. Nemnda viste videre til at et klart flertall av de ansatte ønsket å opprettholde dagens ordning.  

I brev 27. august 2008, søkes det på nytt om at dagens konsernordning oppheves. Videre søkes det om at nemnda godkjenner en ny konsernordning som innebærer at de ansatte i konsernet er valgbare og har stemmerett til styret i morselskapet AS TIRB.  

Fra 1. september 2008 vil konsernet bestå av fire selskaper. I tillegg til morselskapet AS TIRB som er uten ansatte, vil konsernet bestå av følgende selskaper:

  • AS TIRB Eiendom; 2 ansatt
  • Cominor AS; 435 ansatte
  • Cominor Bilservice AS; 78 ansatte

Dette innebærer at selskapet totalt vil ha 515 ansatte. AS TIRB har i tillegg aksjer i andre selskaper, men da med mindre enn 50 % eierandel.

Vedlagt søknaden, som er sendt inn av selskapet, følger en avtale mellom konsernets selskaper og de lokale fagforeninger. Det fremkommer av avtalen at de lokale fagforeningene, som omfatter ca 90 % av selskapets ansatte stiller seg bak selskapets søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet blant de lokale fagforeninger og selskapet vedrørende opphør av den eksisterende konsernordningen, samt søknad om en ny konsernordning som innebærer at de ansatte i AS TIRB og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i AS TIRB.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for AS TIRB:

I
Nemndas vedtak 25. januar 2005 oppheves.

  

II
De ansatte i AS TIRB og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i AS TIRB.

 

III
Etablerer eller overtar AS TIRB nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

 

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

 

V
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

 

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”