Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 201002168 SalMar AS. Sak BDN – 201003000 Coor Service Management ASA. Sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS. Sak BDN – 201003193 Moelven – tolkningssak.

Protokoll 7/10 fra møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 15. september 2010

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1.      Sak BDN – 201002168 SalMar AS

2.      Sak BDN – 201003000 Coor Service Management ASA

3.      Sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS

4.      Sak BDN – 201003193 Moelven - tolkningssak

 

Følgende deltok i møtet:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto deltok i saksbehandlingen ved å ha fått tilsendt utkast til vedtak for behandling etter møtet

 

Fra sekretariatet møtte Helga Sjølli Grimstad og Bodil Stueflaten.

 

Møtet varte fra kl. 0900 – 1030

 

1.   Sak BDN 201002168 – SalMar AS

I brev 20. mai 2010 søker SalMar ASA om innføring av en konsernordning som innebærer at de ansatte i SalMar ASA og i datterselskapene SalMar Processing AS, SalMar Farming AS, Follasmolt AS, Langsteinfisk AS, Straumsnes Settefisk, SalMar Nord AS og Troms Stamfiskstasjon AS har stemmerett og er valgbare til styret i SalMar ASA. Videre søkes det om at de ansattes representanter til styret i morselskapet utpekes av de lokale fagforeningene i konsernet.

 

SalMar-konsernet består av morselskapet SalMar ASA og åtte datterselskaper med til sammen ca. 537 ansatte fordelt på følgende måte:

 

 • SalMar ASA (16 ansatte)
 • SalMar Processing AS (ca. 340 ansatte)
 • SalMar Farming AS (105 ansatte)
 • Follasmolt AS (28 ansatte)
 • Langsteinfisk AS (p.t. ingen ansatte)
 • Straumsnes Settefisk AS (2 ansatte)
 • SalMar Nord AS (ca. 40 ansatte)
 • Troms Stamfiskstasjon AS (3 ansatte)
 • SalMar Japan KK (3 ansatte)

I tillegg er Norskott Havbruk AS (p.t. ingen ansatte)et tilknyttet selskap.

 

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at ledelsen for konsernet ligger i SalMar ASA og at det i hovedsak er styret i morselskapet som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet, både når det gjelder drift og fremtidsstrategi. Den omsøkte ordning vil i følge søknaden bidra til at de ansatte i datterselskapene får innflytelse over utviklingen i konsernet. Søknaden omfatter imidlertid ikke datterselskapet SalMar Japan KK eller det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk AS. Begrunnelsen for at SalMar Japan KK ikke er omfattet av søknaden, er at det er et japansk selskap med kun tre ansatte, og at det vil være utfordringer knyttet til språk, kultur og logistikk dersom dette selskapet innlemmes i konsernordningen. Når det gjelder Norskott Havbruk AS heter det i e-post fra selskapet 23. august 2010: ”En meget viktig presisering er at Norskott Havbruk AS IKKE er et datterselskap av SalMar ASA. I aksjeloven er det vel ”bestemmende innflytelse” som avgjør om det er et datterselskap eller ikke, og da vi eier selskapet 50 % - 50 % med Lerøy Seafood Group ASA så har ingen av oss bestemmende innflytelse og ingen av oss kan følgelig behandle selskapet regnskapsmessig eller på andre måter som et datterselskap.”

Det er for øvrig opplyst at det ikke er ansatte i selskapet, og nemndas arbeidsutvalg finner ingen grunn for å gå nærmere inn på spørsmålet om selskapet skal omfattes av konsernordningen eller ikke.

I forbindelse med konsernordningen er det også søkt om godkjenning av en ordning som innebærer at de to lokale fagforeningene i konsernet skal utpeke de ansattes representanter til styret i SalMar ASA. I følge søknaden anses en slik ordning med utpeking for å være en effektiv og hensiktsmessig fremgangsmåte, og for å ivareta de ansattes interesser på en god måte.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene, som representerer omlag 50 prosent av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om innføring av konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om en konsernordning for SalMar-konsernet, slik at de ansatte i SalMar ASA og i datterselskapene SalMar Processing AS, SalMar Farming AS, Follasmolt AS, Langsteinfisk AS, Straumsnes Settefisk, SalMar Nord AS og Troms Stamfiskstasjon AS har stemmerett og er valgbare til styret i SalMar ASA.

Det søkes videre om en ordning som innebærer at de ansattes representanter til styret i SalMar ASA utpekes av de to lokale fagforeningene. Arbeidsutvalget viser til at en ordning med utpeking av ansatterepresentanter til styret bryter sterkt med lovens og representasjonsforskriftens ordning som er at representantene skal velges ved direkte valg av og blant de ansatte i konsernet. Ut fra opplysningene i søknaden kan utvalget ikke se at lovens og forskriftens regler vil medføre ”vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer”, noe som etter representasjonsforskriften § 5 er en forutsetning for at nemnda kan gjøre unntak fra regelverket. Arbeidsutvalget kan heller ikke se at den begrunnelsen som er gitt for at de ansattes representanter til styret skal utpekes tilsier et slikt avvik fra lovens og forskriftens ordning.

Arbeidsutvalget avslår på denne bakgrunn søknaden om at de ansattes representanter til styret i SalMar ASA utpekes av de lokale fagforeningene. Dette betyr at valg av de ansattes representanter til styret i SalMar ASA skal skje etter de vanlige reglene i allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften.  

Arbeidsutvalget gjør for ordens skyld oppmerksom på at representasjonsforskriften §§ 14 og 15 har regler om gjennomføring av valget som forholdstallsvalg og i valgkretser. Ved å benytte disse valgmåtene kan man sikre en forholdsmessig representasjon fra forskjellige grupper ansatte eller fra ulike deler av konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

                                               vedtak:

 ”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for SalMar ASA:

 

I

De ansatte i SalMar ASA og i datterselskapene SalMar Processing AS, SalMar Farming AS, Follasmolt AS, Langsteinfisk AS, Straumsnes Settefisk, SalMar Nord AS og Troms Stamfiskstasjon AS har stemmerett og er valgbare til styret i SalMar ASA er stemmeberettigede og valgbare ved valg til styret i SalMar ASA.

 

II

Etablerer eller overtar SalMar ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

 

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.


IV
For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

 

2.   Sak 20100300 Coor Service Management ASA 

I brev 12. august søker Coor Service Management AS om innføring av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Coor Service Management AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Coor Service Management AS.

Bedriftsdemokratinemnda har tidligere godkjent at Coor Service Management AS ikke oppretter bedriftsforsamling, jf. vedtak av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 8. februar 2007.

Coor Service Management-konsernet består per i dag av morselskapet Coor Service Management AS og 9 datterselskaper. Det er 391 ansatte i morselskapet og til sammen 264 ansatte i datterselskapene.

Det fremgår av søknaden at bakgrunnen for den er at konsernet arbeider aktivt for å inkludere datterselskapene i morselskapets drift og målarbeid, og ser styrerepresentasjon som et naturlig og viktig steg i retning av sterkere tilhørighet til morselskapet. Det er ønskelig at informasjon om saker som blir behandlet i styret i større grad når ut til de ansatte i datterselskapene, og at deres saker og interesser i større grad kan bli tatt opp i selskapets styre.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om innføring av konsernordningen.

 

Bedriftsdemokratnemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak: 

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Coor Service Management AS:

 

I

De ansatte i Coor Service Management AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Coor Service Management AS.

II

Etablerer eller overtar Coor Service Management AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

 

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

 

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

 

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

3. Sak BDN-200806234 Volvat Medisinske Senter

I brev 8. juli 2010 søker styret i Volvat Medisinske Senter AS (Volvat Medisinske Senter) unntak for aksjeloven bestemmelse § 6 - 35 om plikten til å ha bedriftsforsamling i selskap med over 200 ansatte, jf representasjonsforskriften § 5.

Volvat Medisinske Senter er et privat helseforetak. Selskapet har et sykehus i Oslo og tre medisinske sentre i henholdsvis Bergen, Fredrikstad og Hamar. Ved utgangen av mai 2010 hadde selskapet 220 ansatte. Selskapet er heleid av Capio Holding Norge AS.

De ansatte i Volvat Medisinske Senter har i lengre tid hatt utvidet representasjon i styret, med tre av seks styremedlemmer. Da antallet ansatte passert 200 og det ikke forelå noen avtale med de ansatte om å ikke ha bedriftsforsamling, tok styret opp spørsmålet om bedriftsforsamling.

Det er holdt avstemning blant de ansatte i selskapet om de ønsker bedriftsforsamling eller å videreføre den nåværende ordningen med en utvidet styrerepresentasjon. Det ble avgitt til sammen 93 stemmer. 74 ansatte stemte for ordningen med utvidet styrerepresenentasjon og dermed mot å opprette bedriftsforsamling. 19 ansatte stemte for å opprette bedriftsforsamling. Volvat Medisinske Senter har til sekretariatet oppgitt at 72 ansatte stemte for tre styrerepresentanter og at 5 ansatte stemte for to styrerepresentanter og to observatører. Av de 74 ansatte som stemte for utvidet styrerepresentasjon stemte 66 for en ordning med tre styrerepresentanter.

Det er ikke lokale fagforeninger i selskapet.  

Det fremgår av søknaden at styret er av den oppfatning at dagens ordning fungerer godt og at de ansatte er fornøyd med den, noe som også fremgår av resultatet av avstemningen. Antallet stemmer for å videreføre dagens ordning viser at det foreligger en enighet mellom selskapet og de ansatte. Selskapet har forsøkt å få flere ansatte til å engasjere seg aktivt i spørsmålet om bedriftsforsamling, men har ikke lykkes.

Videre fremgår det av søknaden at dagens ordning, hvor tre av seks medlemmer i selskapets styre er representanter for de ansatte, vil videreføres dersom selskapet får innvilget dispensasjon. De ansatte vil dermed fortsatt ha en medbestemmelsesrett i samsvar med det formål loven skal tilgodese.

Styret påpeker også at eierstrukturen i selskapet er enkel, med kun én aksjonær og at det fra et eiersynspunkt dermed er unødvendig å opprette en bedriftsforsamling. De ansattes representasjon i styret er allerede sterk og en bedriftsforsamling vil neppe gjøre nevneverdig forskjell forhold til de ansattes innflytelse.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs merknader:

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon etter representasjonsforskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte likevel et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling og for at de ansatte skulle representeres med tre styremedlemmer. Dette viser at et klart flertall blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet ikke ønsker bedriftsforsamling, men å videreføre gjeldende ordning med utvidet styrerepresentasjon i form av ett ekstra styremedlem.

Vanligvis setter Bedriftsdemokratinemnda som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I samsvar med søknaden godkjenner utvalget at den utvidede styrerepresentasjonen i Volvat Medisinske Senter gjennomføres slik at den gjeldende ordningen med ett styremedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd videreføres.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:  

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Volvat Medisinske Senter AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.”

4. Sak BDN-201003193 Moelven - tolkningssak

Utvalget utarbeider utkast til svar i samsvar med drøfting i møtet i arbeidsutvalget 15. september 2010 som forelegges medlemmene i AU for godkjenning.

5. Møtedatoer for høsten 2010

Møtetidspunkt for Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg høsten 2010 er følgende:

 • Tirsdag 12. oktober kl. 0900
 • Tirsdag 16. november kl. 0900
 • Torsdag 9. desember kl. 1300 (samlet nemnd)