Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak mandag 1. juli 2002

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 02/26 Posten Norge BA

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling av:

Sveinung Koslung  (Gudmund Knudsen fratrådte pga. inhabilitet )

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Sak 02/26 Posten Norge BA

I brev av 20. juni 2002 søker Posten BA om godkjenning av at de sittende ansatterepresentantene i styret i Posten BA fortsetter ut sin funksjonstid i styret i Posten AS uten at det gjennomføres nyvalg. 

Posten BA har siden 1. desember 1996 vært organisert som et særlovselskap, jf. lov om statens postselskap av 22. november 1996 nr. 65. I Stortingsproposisjon nr. 62 (2001-2002) foreslår Samferdselsdepartementet at Posten BA omdannes til aksjeselskap med virkning fra 1. juli 2002. Omdanningen har bakgrunn i et ønske om at Posten skal få de samme rammevilkår som konkurrentene og tilsvarende selskaper. Posten AS vil fortsette med samme virksomhet som Posten BA driver i dag. Stortingsproposisjonen ble behandlet i Stortinget 12. juni 2002.

Posten-konsernet består foruten morselskapet Posten Norge BA av datterselskapet ErgoGroup AS. Posten Norge BA har videre fire underliggende divisjoner som ikke er selvstendige selskaper: Kommunikasjon, Logistikk, Konsument og Distribusjonsnett.

Fagforeningen Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som organiserer ca 90% av de ansatte, støtter søknaden.

Selskapet søker om at de sittende ansatterepresentantene i styret fortsetter sin funksjonstid i styret i Posten Norge BA frem til deres funksjonstid utløper uten at det gjennomføres nyvalg.

Selskapet viser til at en videreføring av dagens er i tråd med det kontinuitetsprinsipp som ligger til grunn for hele omdanningen av Posten BA til aksjeselskap.

Arbeidsutvalget vil viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden.

Virksomheten i Posten Norge BA skal videreføres uendret i selskapet Posten Norge AS. Under henvisning til at den nødvendige kontinuitet må sies å foreligge, godkjenner arbeidsutvalget at de sittende representantene for de ansatte i styret i Posten Norge BA fortsetter som styrerepresentanter ut sin funksjonstid i Posten Norge AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000, godkjenner arbeidsutvalget at de sittende representantene for de ansatte i styret i Posten Norge BA fortsetter ut sin funksjonstid i styret i Posten Norge AS.”

2. Neste møte i arbeidsutvalget

Neste møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg er tirsdag 20. august kl. 09.00