Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 19. august 2004

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra kl. 0900 – 1030. 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 04/23 Braathens AS

Sak 04/26 Ørsta-gruppen AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 19. august 2004 ble godkjent.

2. Sak 04/23 Braathens AS

I brev 16. juni 2004 søker Braathens AS om å gjennomføre valg av de ansattes representanter til styret i Braathens Technical Services AS før selskapet er stiftet.

Styret i Braathens AS besluttet 17. juni 2004 å skille ut den tekniske virksomheten i selskapet som et eget selskap i Braathens Technical Services AS. Det nye selskapet vil bestå av ca. 540 ansatte, hvor omtrent 530 av disse er identifisert.

Partene har blitt enige om ikke å ha bedriftsforsamling, og de ansatte har derfor utvidet styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven § 6-4 (3), jf. § 6-35 (2).

Begrunnelsen for selskapets søknad er at de ønsker at styrerepresentantene for de ansatte skal kunne delta på det første styremøtet etter fisjonen.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis vise til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden. Det anses for å være hensiktsmessig løsning og i tråd med bedriftsdemokratiske prinsipper at de ansatte er representert i styret fra første styremøte.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde valg av ansatterepresentanter til styret i Braathens Technical Services AS før selskapet er stiftet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

” I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd og representasjonsforskriften § 5, samt nemndas vedtak 27. mars 2002 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget søknaden om å avholde valg av ansatterepresentanter til styret før Braathens Technical Services AS er stiftet”.

3. Sak 04/26 Ørsta-gruppen AS

I brev 26. mai 2004 søker Ørsta-gruppen AS om innføring/formalisering av konsernordning hvor de ansatte i Ørsta-gruppen AS og i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Ørsta-gruppen AS. Det er presisert i telefonsamtale mellom konsernsjef Jon Erik Engeset og sekretariatet 6. juli 2004 at det kun er de norske datterselskapene som er ment å innlemmes i konsernordningen.

Ørsta-gruppen er et konsern bestående av morselskapet Ørsta-gruppen AS og de heleide datterselskapene Ørsta Stål AS, Ørsta Marina Systems AS, Tunnelteknikk AS og Viking Global AS i Norge, Smekab AB i Sverige og Ørsta Pomerania Sp z.o.o i Polen.

Det er til sammen 388 ansatte i konsernet, hvorav ca. 280 er ansatt i Norge. De ansatte er fordelt på følgende måte: Ørsta-gruppen AS har 5 ansatte, det er 230 ansatte i Ørsta Stål AS, 11 ansatte i Ørsta Marina Systems AS, Tunnelteknikk AS har 29 ansatte, Viking Global AS har 1 ansatt, Smekab AB har 61 ansatte og det er 43 ansatte i Ørsta Pomerania Sp z.o.o.

Det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i Ørsta Stål AS, og de ansatte har dermed 3 representanter i styret. I Smekab AB et det ansatterepresentasjon etter svenske regler. De øvrige selskapene har for få ansatte til at det er grunnlag for å kreve ansatterepresentasjon.

Ørsta Stålindustri AS var tidligere både morselskap i konsernet og driftsselskap for virksomheten. Ørsta-gruppen AS, tidligere Ørsta Stålindustri AS, ble etablert som konsernets holdingselskap fra 1. oktober 2002. Virksomheten i Ørsta Stålindustri AS ble skilt ut i driftsselskapet Ørsta Stål AS, som også overtok de fleste ansatte.

Styret i Ørsta-gruppen AS har fra etableringen av holdingselskapet ønsket at de ansatte skulle ha den samme representasjonen som tidligere i morselskapet. Fra oktober 2002 ble dette etter avtale med alle fagforeningene gjennomført ved at de representantene som allerede var valgt for de ansatte fortsatte å møte som styremedlemmer i henholdsvis Ørsta-gruppen AS og Ørsta Stål AS.

Det er i dag 9 styremedlemmer i Ørsta-gruppen AS, hvorav 3 av disse er representanter for de ansatte i konsernet. Dette antallet ansatterepresentanter ønskes opprettholdt.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

” I medhold av aksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 5, samt nemndas vedtak 27. mars 2002 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Ørsta-gruppen AS:

I

De ansatte i Ørsta-gruppen AS og i den norske datterselskapene av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ørsta-gruppen AS.

II

Etablerer eller overtar Ørsta-gruppen AS nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

4. Høringsuttalelse - forskrift om arbeidstakeres rett til medbestemmelse i SE-selskaper

Arbeidsutvalget ønsker ikke å komme med merknader til høringsforslaget.

5. Neste møtedato i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er fredag 24. september 2004 kl. 0900.