Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 9. juni 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Ragnhild Hagen

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 1030 – 1230.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 05/19 Bredero Shaw Norway AS

Sak 01/25 Nordic Paper AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 9. juni 2005 ble godkjent.

2. Sak 5/19 Bredero Shaw Norway AS

I brev 12. mai søker Bredero Shaw Norway AS om unntak fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år for å kunne være valgbar.

Selskapet har i løpet av 2004 og 2005 økt fra ca 20 til om lag 650 ansatte. Det innebærer at de aller fleste av de ansatte i selskapet har mindre enn ett års sammenhengende ansettelsestid.

Både selskapets ledelse ved styret og den lokale fagforeningen er av den oppfatning at dette valgbarhetsvilkåret ikke bør gjelde og søker sammen om unntak fra forskriften slik at arbeidstakere med minst tre måneders ansettelsestid på valgdagen, er valgbare til selskapets styre.

Søknaden er fremmet av selskapet styre og den lokale fagforeningen i fellesskap.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapet og den lokale fagforeningen om søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 slik at ansatte med minst tre måneders ansettelsestid på valgdagen, er valgbare ved styrevalget våren 2005.

Bedriftsdemokratinemnda legger vekt på at selskapet i løpet av det siste året har økt fra 20 til 650 ansatte slik at de ansatte etter representasjonsreglene i aksjeloven av 1997 §§ 6-4 og 6-35 har rett til representasjon i selskapets ledende organer. I denne saken forutsetter gjennomføringen av representasjonsretten på en fornuftig måte at det gis dispensasjon fra kravet om ett års ansettelsestid for å være valgbar. Representasjonsforskriftene synes på dette punkt ikke å være tilpasset representasjonsreglene i aksjeloven av 1977.

Nemnda er kjent med at valg allerede er avholdt og at nemndas vedtak dermed innebærer en etterfølgende godkjenning.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6 – 4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at ansatte med minst tre måneders ansettelsestid i Bredero Shaw Norway AS på valgdagen, er valgbare ved styrevalget i selskapet våren 2005.”

3. Sak 01/25 Nordic Paper AS

I brev 23. mai 2005 søkes det om endring i konsernordningen som ble etablert ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak 30. oktober 2001.

Konsernet Nordic Paper AS besto tidligere av morselskapet og de tre datterselskapene Nordic Paper Greaker AS, Nordic Paper Geithus AS og Nordic Paper Seffle AB (Sverige). Med virkning fra 1. januar 2004 ble selskapene Nordic Paper Greaker AS og Nordic Paper Geithus AS fusjonert inn i morselskapet Nordic Paper AS. Konsernet består etter dette av Nordic Paper AS og Nordic Paper Seffle AB. På denne bakgrunn søkes det dermed om endring i den etablerte konsernordningen. 

På bakgrunn av forhandlinger mellom ledelsen og de lokale fagforeningene er det enighet om at de ansatte skal være representert i styret i Nordic Paper AS med tre representanter. Det er videre enighet om at de ansatte ikke lenger skal ha observatører i styret. Som følge av endringene i konsernstrukturen skal ordningen med gjennomgående styre opphøre. Det er opplyst i søknaden at styret i Nordic Paper AS til sammen har syv medlemmer.

I telefonsamtale mellom Bedriftsdemokratinemndas sekretariat og advokat Petter Wilskow ved Nordic Paper AS 27. mai og 2. juni 2005 opplyses det at det er ca 400 ansatte i morselskapet Nordic Paper AS og at det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i selskapet. Det opplyses videre at valget av representanter fra Sverige skal gjennomføres etter svenske regler, likevel slik at de som velges er ansatt i selskapet. Det opplyses også at det vil bli opprettet valgkretser som sikrer de ansatte i Sverige ett styremedlem med varamedlemmer i Nordic Paper AS’ styre.    

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet. 

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet i konsernet om søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Nemnda oppfatter søknaden til også å omfatte en søknad om valgkretsinndeling hvor hver av de tre bedriftene velger sin representant med varamedlemmer, og treffer vedtak i samsvar med dette. I Nordic Paper Seffle AB skjer valget av de svenske representantene etter svenske regler, men av og blant de ansatte i dette selskapet.

En endring i valgkretsinndelingen forutsetter nytt vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda legger til grunn at antallet varamedlemmer som velges samsvarer med representasjonsforskriften § 18.

For ordens skyld fatter Bedriftsdemokratinemnda nytt vedtak.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

                                                        

                                                         vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Nordic Paper AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 30. oktober 2001 oppheves.

II

De ansatte i Nordic Paper AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Nordic Paper AS.

III

Valget gjennomføres i valgkretser hvor bedriftene i Greåker, Geithus og Seffle utgjør hver sin valgkrets.

IV

Valget av svenske representanter skjer etter svenske regler blant de ansatte i Nordic Paper Seffle AB.

V

Etablerer eller overtar Nordic Paper AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6”.

4. Gjennomgang av nemndas praksis

Oppdateringer av nemndas praksis ble gjennomgått. Nemnda ba arbeidsutvalget om å gjennomgå praksis med sikte på å få den forenklet.

5. Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Det ble orientert om at nemnda har mottatt to saker vedrørende klage på valg. Sakene kom for sent til at de kunne behandles på møtet 9. juni. Det ble besluttet at sakene skal behandles i møte i samlet nemnd 4. juli 2005,

6. Eventuelt

Bedriftsdemokratinemnda har fått Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i representasjonsforskriften og statsforetaksforskriften på høring, med frist for kommentarer 1. august 2005. Høringsbrevet ble delt ut i møtet. Nemnda vil ta stilling til om den skal avgi høringsuttalelse på møtet 4. juli.