Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA. Fast Search & Transfer ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 24. august 2006

  

Tilstede:
Gudmund Knudsen
Gro Granden

Vedtakene ble i etterkant tiltrådt av Ingebjørg Harto.
Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA
Sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA
  

1. Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling til møtet 24. august 2006 ble godkjent.
  

2. Sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA
I brev 17. juli 2006 søker Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) om endring i konsernordning, godkjenning av midlertidig valgordning og om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling i HSD og for de ansattes representanter i datterselskapsstyrene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS.

Ved vedtak i styrene i HSD og Gaia Trafikk AS (Gaia) henholdsvis 29. og 19. mai 2006, ble det inngått en plan for fusjon mellom de to selskapene. Fusjonsplanen innebærer at Gaia blir innfusjonert i HSD, som i denne forbindelse endrer navn til Tide ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg har tidligere godkjent konsernordninger for HSD og Gaia, henholdsvis 7. februar 2006 og 3. mars 2004 i sakene 05/31 og 04/04.

Fusjonen er planlagt gjennomført i september/oktober 2006. Etter fusjonen vil selskapet være organisert som et konsern med tre forretningsområder/datterselskap; kollektivtransport land, kollektivtransport sjø, og reiseliv. HSD og Gaia har i dag henholdsvis ca. 1850 og 1100 ansatte, slik at det nye konsernet vil ha om lag 3000 ansatte. Det er ikke klarlagt hvor mange ansatte som skal høre til de respektive forretningsområder/datterselskaper.

Selskapet søker om en konsernordning der de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i morselskapet, på samme måte som i den gjeldende ordningen for HSD, velges av og blant de ansatte i hele det nye konsernet. Søknaden innebærer derfor at Gaia med datterselskaper skal innlemmes i HSDs (endrede) konsernordning.

I henhold til søknaden skal det fusjonerte selskapet ha en bedriftsforsamling på 24 medlemmer hvorav 8 er valgt av og blant de ansatte. Selskapets styre skal ha mellom 7 og 11 medlemmer, hvorav inntil tre medlemmer skal være representanter for de ansatte. I fusjonsplanen er det forutsatt at styret i det fusjonerte selskapet skal ha 8 aksjonærvalgte medlemmer.

Nåværende bedriftsforsamling og konsernstyret skal fortsette frem til fusjonens ikrafttredelse.

Selskapet søker videre om en midlertidig ordning for de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen og konsernstyret i perioden etter at fusjonen er trådt i kraft og frem til det kan avholdes et ordinært valg i henhold til representasjonsforskriftens regler. Det oppgis at slikt valg vil kunne iverksettes i 1. kvartal 2007. I følge søknaden forutsettes drøftelser om endelig valgordning/fordeling gjennomført i løpet av høsten 2006. Drøftelsene vil danne grunnlag for ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda og for gjennomføringen av valg i 2007.

For de midlertidige representantene har de lokale fagforeningene i HSD og Gaia blitt enige om følgende fordeling:

Bedriftsforsamlingen:
3 medlemmer velges fra HSD Buss
3 medlemmer velges fra HSD Sjø
2 medlemmer velges fra Gaia

I tillegg skal det velges 8 varamedlemmer.

Konsernstyret:
1 medlem velges fra HSD Buss
1 medlem velges fra HSD Sjø
1 medlem velges fra Gaia

Det skal ikke velges varamedlemmer til konsernstyret.

De lokale fagforeningene i de to selskapene har oppnevnt representanter i samsvar med den fordeling som er skissert ovenfor. Fagforeningene representerer mer enn ¾ av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Selskapet søker om forkortet funksjonstid for de nåværende representantene for de ansatte i bedriftsforsamling og konsernstyre i HSD, slik at deres verv kan opphøre når fusjonen trer i kraft i september 2006. Også for de ansattes representanter i datterselskapsstyrene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS søkes det om forkortet funksjonstid, slik at disse fratrer når nytt valg er avholdt i 2007. Ansatterepresentantene i HSD har avgitt erklæring om at de aksepterer å fratre sine verv før utløpet av funksjonstiden som følger av representasjonsforskriften §§ 17 og 32.

Representantene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS avgir slik erklæring så snart praktisk mulig.

Søknaden er fremmet av selskapet og hovedtillitsvalgt i fellesskap. Søknaden støttes av lokale fagforeninger som representerer mer enn ¾ av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Bedriftsdemokratinemdas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn 3/4 av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om endringer i konsernordningen, slik at de ansatte i Gaia Trafikk AS innlemmes i selskapets konsernordning.

Arbeidsutvalget viser til at den foreslåtte midlertidige valgordningen, der medlemmene til bedriftsforsamling og styre i morselskapet oppnevnes av de lokale fagforeningene, ikke er i samsvar med allmennaksjelovens ordning, der representanter for de ansatte til selskapets bedriftsforsamling skal ”velges av og blant de ansatte”, jf. § 6-35 fjerde ledd, og at det er bedriftsforsamlingen som skal velge selskapets styre, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd.

Løsningen synes imidlertid hensiktsmessig ut i fra et synspunkt om at den sikrer representasjon for de ansatte fra begge de fusjonerende selskapene i en overgangsperiode frem til ordinært valg kan avholdes. Nemnda legger i denne forbindelse vekt på den høye organisasjonsandelen i selskapet. Arbeidsutvalget viser til at ordningen er ment for en kort overgangsperiode, og godkjenner søknaden på dette punktet. Vedtaket bygger på en forutsetning om at det avholdes valg i henhold til representasjonsforskriftens regler i løpet av første kvartal 2007.

Med hensyn til søknaden om forkortet funksjonstid for de ansatterepresentantene som sitter i styre og bedriftsforsamling i HSD ASA og i styrene i datterselskapene HSD Buss AS og HSD Sjø AS, viser arbeidsutvalget til at funksjonstiden for de ansattes representanter til et selskaps styrende organer i henhold til representasjonsforskriften §§ 17 og 32 er på to år, og at disse medlemmene sitter i sine verv frem til ordinær generalforsamling det året funksjonsperioden løper ut.

Arbeidsutvalget legger vekt på at den foreslåtte ordningen har sin bakgrunn i fusjonen mellom to selskaper, og at det derfor vil være hensiktsmessig å få etablert en felles ordning med representanter fra begge selskapene så snart som mulig. De aktuelle representantene i HSD ASA har avgitt erklæring om at de aksepterer å fratre sine verv før utløpet av funksjonstiden.  Under forutsetning av at nemnda mottar tilsvarende erklæring fra representantene for de ansatte i styrene i HSD Sjø ASA og HSD Sjø ASA, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om forkortet funksjonstid for de representantene for de ansatte i styre og bedriftsforsamling i HSD ASA, og i styrene i HSD Sjø ASA og HSD Sjø ASA, slik at funksjonstiden for disse opphører henholdsvis når fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk ASA er gjennomført, og når det er avholdt nytt valg første kvartal 2007.

I søknaden fremgår det at det skal velges like mange varamedlemmer som det skal være medlemmer i bedriftsforsamlingen. I henhold til representasjonsforskriften § 33, skal det velges like mange varamedlemmer som medlemmer og observatører, med tillegg av to. Arbeidsutvalget har tidligere gitt HSD dispensasjon fra dette kravet, og viderefører denne.

Det er videre oppgitt at det ikke skal velges vararepresentanter for de ansattes representanter i styret. Nemnda godkjenner søknaden, likevel slik at det bør velges varamedlemmer for de ansattes representanter til styret.

Arbeidsutvalget har merket seg at det i selskapets vedtekter og i søknaden er angitt at de ansattes representanter til styret skal velges ”av og blant de ansatte”, og gjør oppmerksom på at det i henhold til § 6-37 i allmennaksjeloven hører til bedriftsforsamlingen å velge representanter til styret, også representantene for de ansatte.

Arbeidsutvalget har merket seg at representantene for de lokale fagforeningene i protokoll har forutsatt at det ikke skal etableres egne bedriftsforsamlinger i datterselskap i konsernet. Det vises i denne forbindelse til at selskapet for de av datterselskapene som får flere enn 200 ansatte, i så fall må inngå avtale med de ansatte eller lokale fagforeninger om dette i medhold av allmennaksjeloven § 6-35 jf. representasjonsforskriften § 38, og at de ansatte i så fall gis utvidet rett til representasjon i de aktuelle datterselskapenes styrer, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende valgordning for Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA:

I
Nemndas vedtak av 7. februar 2006 oppheves.

II
De ansatte i Tide ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamling i Tide ASA.

III
Funksjonstiden for de ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling i Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA opphører når fusjonen av Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA og Gaia Transport AS er gjennomført.

IV
Valg av nye medlemmer til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA gjennomføres som beskrevet i søknaden av 17. juli 2006. Funksjonstiden for disse medlemmene opphører når nye medlemmer er valgt første kvartal 2007.

V
Til styre og bedriftsforsamling velges det så mange varamedlemmer som det velges representanter for de ansatte.

VI
Funksjonstiden for de ansattes representanter i styrene i HSD Buss AS og i HSD Sjø AS opphører når nye medlemmer er valgt første kvartal 2007.

VII
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IX
Godkjenningen gjelder inntil videre med unntak for punktene III, IV, V og VI, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”
  

3. Sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA
I brev 4. august 2006 søker Fast Search & Transfer ASA om innføring av en konsernordning slik at de ansatte i Fast Search & Transfer ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Fast Search & Transfer ASA. Søknaden er en utdypning av en tidligere søknad fra selskapet av 18. mai 2006 om innføring av konsernordning.

Fast Search & Transfer ASA har både norske og utenlandske datterselskaper. Selskapet har opplyst til sekretariatet at det ikke er noen ansatte i de norske datterselskapene. Det fremgår av søknaden at det er ca. 200 ansatte i morselskapet, mens det i datterselskapene er omtrent 550 ansatte totalt. De utenlandske datterselskapene er følgende:

  • Fast Search & Transfer Inc. (USA)
  • Fast Search & Transfer Deutschland GmbH (Tyskland)
  • Fast Search & Transfer Japan Co. Ltd. (Japan)
  • Fast Search & Transfer Ltd (England)
  • Fast Search & Transfer Australia PTY Ltd (Australia)
  • Fast Search & Transfer France, Sociéte par Actions Simpliée (Frankrike)
  • Fast Search & Transfer do Brasil Comércio e Servicos de Software S.A. (Brasil)
  • Fast Search & Transfer Korea YuhanHoesa (Korea)
  • Fast Search & Transfer Hong Kong Ltd. (Hong Kong)

Begrunnelsen for søknaden er at Fast Search & Transfer ASA er et globalt konsern hvor flertallet av de ansatte er ansatt i utenlandske datterselskaper. Selskapets ledelse anser det derfor for å være naturlig at alle ansatte gis muligheten til å ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i morselskapet.

Selskapet opplyser at valget av og blant de ansatte i de utenlandske datterselskapene skal skje etter reglene i allmennaksjeloven og representasjonsforskriften. Det vil bli opprettet et valgstyre i samsvar med reglene i representasjonsforskriften § 12 som skal lede valget globalt, og det vil også bli oppnevnt to ansvarlige på hvert sted for å gjennomføre de praktiske sidene ved valget.

Det er for øvrig opplyst at det er inngått avtale mellom selskapet og de ansatte i Fast Search & Transfer ASA om ikke å opprette bedriftsforsamling. 

Det er ingen fagforeninger i morselskapet, men søknaden støttes av de ansattes representanter i selskapets arbeidsmiljøutvalg. Det forutsettes at de ansatte i morselskapet sikres minst et styremedlem. Det er videre fremlagt erklæringer fra representanter for de ansatte i de utenlandske datterselskapene hvor det fremgår at de støtter selskapets søknad.

I brev fra Fast Search & Transfer ASA av 7. juni 2006 fremkommer det at også selskapet ser det som hensiktsmessig at valget arrangeres slik at de ansatte i morselskapet sikres en styrerepresentant.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det ikke er lokale fagforeninger i morselskapet, men at det er enighet mellom selskapet og de ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalget om søknaden. Det vises også til at det er enighet mellom selskapet og morselskapets ansatte om at de ansatte i morselskapet skal sikres minst et styremedlem. Arbeidsutvalget viser videre til at det foreligger uttalelser fra representanter for de ansatte i de utenlandske datterselskapene som støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Fast Search & Transfer ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Fast Search & Transfer ASA.

Når det gjelder gjennomføring av valget i valgkretser kan lokale fagforeninger som representerer to tredjedeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte fremsette krav om dette, jf. representasjonsforskriften § 15. Det er således i utgangspunktet ikke nødvendig at nemnda fatter vedtak om en slik ordning. I denne saken har de ansatte i morselskapet satt som en forutsetning for sin støtte til søknaden at de sikres minst et styremedlem. Etter arbeidsutvalgets vurdering er det rimelig at morselskapets ansatte sikres en plass i styret i det selskapet de er ansatt i. Ettersom det ikke er lokale fagforeninger og de ansatte i morselskapet ikke utgjør et flertall av de ansatte i konsernet, fatter derfor nemnda i denne saken vedtak om en valgkretsinndeling som sikrer de ansatte i morselskapet en representant i styret.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Fast Search & Transfer ASA:

I
De ansatte i Fast Search & Transfer ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Fast Search & Transfer ASA.

II
Fast Search & Transfer ASA skal være en egen valgkrets.

III
Etablerer eller overtar Fast Search & Transfer ASA nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”
  

4. Eventuelt
Det ble informert om at nemndas leder har hatt møte med henholdsvis ledelsen og den lokale fagforeningen i Veritas i forbindelse med en mulig søknad fra selskapet. Fra sekretariatet var Bodil Stueflaten til stede.

Det ble avtalt nytt møte torsdag 21. september 2006 klokken 0900 i BA-HRs lokaler.