Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: StatoilHydro ASA. Det norske Veritas.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mandag 20. august 2007

 

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Elisabeth Hynne og Maria Gangsaas Sogn.

Møtet varte fra klokken 1500 – 1630. Behandlingen av sak BDN-200703702 fortsatte ved skriftlig saksbehandling.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak BDN-200703702 StatoilHydro ASA
Sak BDN-200700910 Det norske Veritas

Før sak nr. 1 (BDN-200703702 StatoilHydro ASA) ble behandlet, tok Gudmund Knudsen opp spørsmål om habilitet på bakgrunn av hans bistand til Nærings- og handelsdepartementet i forbindelse med den såkalte opsjonssaken. Det var ikke kommet inn noen inhabilitetsinnsigelser, og Knudsen ga uttrykk for at han selv ikke anså seg inhabil til å behandle saken.

Arbeidsutvalget traff enstemmig vedtak om at Gudmund Knudsen var å anse som habil i denne saken, jf. forvaltningsloven § 6, annet ledd.

 

1. Sak BDN 200703702 StatoilHydro ASA

Det er vedtatt å slå sammen petroleumsvirksomheten til Norsk Hydro ASA (”Hydro”) med Statoil ASA (”Statoil”), hvor Statoil er overtakende selskap. Sammenslåingen planlegges gjennomført fra 1. oktober 2007. Det sammenslåtte selskapet skal hete StatoilHydro ASA (”StatoilHydro”)

I brev av 29. mai 2007 søker de lokale fagforeningene i Statoil og Hydro om en overgangsordning for de ansattes representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i StatoilHydro. I brevet ber fagforeningene Bedriftsdemokratinemnda om å godkjenne følgende overgangsordning for de ansattes representasjon i bedriftsforsamling og styre i StatoilHydro:

”Bedriftsforsamlingen skal i henhold til fusjonsplanen utvides med seks medlemmer til 18, dvs. seks skal velges av og blant de ansatte. Det er valgt fire medlemmer av og blant de ansatte i Statoil. Bedriftsforsamlingen suppleres med de to som er valgt og deres vararepresentanter fra petroleumsdelen ved vårens valg i Hydro.

Styret skal ha ti medlemmer, hvorav tre er valgt blant ansatte i Statoil. De to som er valgt som styremedlemmer fra Hydros petroleumsvirksomhet blir observatører i styret. Det er imidlertid nødvendig å inkludere begge Hydro styremedlemmene som observatører, da de representerer ulike grupper og følgelig vil gi en balansert representasjon i forhold til de ansatte.

Det var valg i Statoil på forsommeren 2006. Det er imidlertid ønskelig at ovennevnte ordning videreføres til 2009 for å sikre forutsigbarhet i fordelingen mellom de to organisasjonene og sikre Hydroansatte som er en mindretallsgruppe”

Som det fremgår gjelder den ønskede overgangsordningen både styret og bedriftsforsamlingen, og fagforeningene ønsker at overgangsordningen skal vare til 2009.

Selskapene, Statoil og Hydro har i en felles uttalelse av 9. juli 2007 og felles tilleggsuttalelser av 22. august 2007 sluttet seg til fagforeningens synspunkter. I tilleggsuttalelsen heter det bl.a.:

”Vi slutter oss til foreningenes synspunkt om at den omsøkte ordning for ansatte-representasjon iverksettes pr Sammenslåingstidspunktet og at ordningen opprettholdes frem til våren 2009. Foreningenes og vår søknad er dermed sammenfallende og vi ber om at nemnda treffer vedtak i overensstemmelse med dette.”

Arbeidsutvalget viser til at alle de lokale fagforeningene i Statoil og i Hydros petroleumsvirksomhet står bak søknaden, og at det er enighet mellom selskapene og de lokale fagforeningene om overgangsordningen, herunder lengden på overgangsordningen.

Arbeidsutvalget mener at ordningen på en hensiktsmessig måte ivaretar begge grupper ansattes interesse i være representert i det sammenslåtte selskapets ledende organer på en hensiktsmessig måte allerede fra gjennomføringen av sammenslåingen.

Utvalget treffer i samsvar med søknaden fra fagforeningene som selskapene slutter seg til, vedtak om overgangsordning for de ansattes representasjon i StatoilHydros bedriftsforsamling fram til våren 2009, se vedtakets punkt III og IV. Utvalget treffer ikke noe uttrykkelig vedtak om valg av nye styremedlemmer for de ansatte våren 2009 ettersom dette valget vil høre under de nyvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for StatoilHydro ASA:

I
Vedtak om konsernordning av 22. februar 2002 i sak 02/1 Statoil ASA oppheves.

II
De ansatte i StatoilHydro ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA.

III
Fra av sammenslåingen av Hydro ASAs petroleumsvirksomhet og Statoil ASA utvides Statoil ASAs (StatoilHydro ASAs) bedriftsforsamling fra 12 til 18 medlemmer, slik at antall medlemmer valgt av og blant de ansatte utvides fra fire til seks medlemmer med varamedlemmer. Utvidelsen av de ansattes representasjon gjennomføres ved at de to medlemmene i Hydro ASAs nåværende bedriftsforsamling som i dag er tilsatt i Hydro ASAs petroleumsvirksomhet, og som ved sammenslåingen blir overført til StatoilHydro ASA, blir nye medlemmer av StatoilHydro ASAs bedriftsforsamling.

Varamedlemmer for de ansattes medlemmer av Hydro ASAs nåværende bedriftsforsamling som er tilsatt i Hydro ASAs petroleumsvirksomhet, og som ved sammenslåingen blir overført til StatoilHydro ASA, blir varamedlemmer for de nye medlemmene av StatoilHydro ASAs bedriftsforsamling, jf. over, i den rekkefølge de er valgt på samme liste som medlemmene.

IV
Arbeidsutvalget godkjenner at nytt valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA utsettes til våren 2009. Tjenestetiden for de nåværende medlemmene og varamedlemmene av bedriftsforsamlingen, herunder de medlemmene og varamedlemmene som er oppnevnt i medhold av punkt III, opphører når nye medlemmer er valgt.

V
Etablerer eller overtar StatoilHydro ASA nye norske datterselskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VI
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VII
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

 

2. Sak BDN-200700910 Det norske Veritas

I brev 1. juni 2007 søker Det Norske Veritas (DNV) om videreføring av konsernordning.

Bedriftsdemokratinemnda traff 15. desember 2006, vedtak om konsernordning for DNV etter behandling i samlet nemnd, der partene var til stede og presenterte sine synspunkter på hvorledes representasjonsordningen for DNV skulle utformes.

I nemndas vedtak heter det blant annet:

”I møtet 15. desember 2006 tok nemnda opp spørsmålet om partene ønsket ett ekstra styremedlem eller to observatører. Fra DNV ble det gitt uttrykk for ønske om et ekstra styremedlem ut fra hensynet til ikke å få for stort styre. Dette kunne, slik nemnda oppfattet det, godtas av VEFF som opprinnelig hadde søkt om to observatører. Nemnda treffer i samsvar med dette vedtak om konsernordning hvor de ansatte i DNV og i datterselskaper i Veritas-konsernet har rett til å velge fire representanter til styret i Stiftelsen Det norske Veritas. Det forutsettes at styret skal bestå av ni personer som i dag. Dersom det skjer endringer i styrets størrelse, forutsetter Bedriftsdemokratinemnda at det søkes nemnda om endring av konsernordningen.”

Som det fremgår, forutsatte nemnda at styret skulle bestå av ni personer.

Bakgrunnen for søknaden er at DNV har utvidet antall representanter i styret fra ni til ti, slik at antall eksterne styremedlemmer blir uendret.

Den lokale fagforeningen, VEFF, har avgitt uttalelse til søknaden, der de går i mot endringen av konsernordningen. Foreningen mener at deres forutsetninger for å godta bare ett styremedlem for å holde styret så lite som mulig ikke lenger er tilstede, og ønsker i stedet to observatører. På bakgrunn av at det ikke kan foretas forholdstallsvalg i valgkretser der det bare skal velges ett styremedlem, ønsker VEFF videre at nemnda omgjør sitt vedtak fra desember 2006, slik at det ikke lenger skal være valgkretser ved valg til styret i DNV, men at valget skal skje som forholdstallsvalg.

Arbeidsutvalget viser til at det er uenighet mellom stiftelsen og den lokale fagforeningen om søknaden fra DNV om videreføring av konsernordningen av 15. desember 2006.

Arbeidsutvalget viser til at de ansatte i henhold til stiftelsesloven § 41 jf. allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd, har rett til å kreve inntil en tredjedel av representantene i styret i DNV, og i tillegg et ekstra styremedlem eller to observatører.

Dersom styret skal bestå av ti representanter, har de ansatte således krav på tre styrerepresentanter med tillegg av et styremedlem, eventuelt to observatører. Det samme gjelder dersom styret skal bestå av ni personer, slik tilfellet er i dag.

Endringen i antallet styremedlemmer fra ni til ti har derfor ingen betydning for det antall styrerepresentanter de ansatte har krav på.

Arbeidsutvalget kan ikke se at det foreligger nye avgjørende momenter som tilsier at vedtaket fra desember 2006 endres.

Arbeidsutvalget finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gjøre endringer i vedtaket om konsernordning for Det norske Veritas.

Arbeidsutvalget fatter slikt

Vedtak:

”Bedriftsdemokratinemndas vedtak om konsernordning av 15. desember 2006 i sak 06/17 Det norske Veritas opprettholdes”.

  

3. Orientering om nye saker i nemnda

Nemnda har mottatt seks nye søknader.