Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-11/2506 AS TIRB. Sak BDN-11/4108 Marathon Oil Norge AS.

Protokoll 8/2011 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 27. september 2011

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak 11/2506 AS TIRB
  • Sak 11/4108 Marathon Oil Norge AS

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet: Bodil Stueflaten

Vedtakene ble truffet ved skriftlig saksbehandling

Sak 11/2506 AS TIRB

I brev 24. august 2011 søker AS TIRB om utvidet funksjonstid for ansattes styrerepresentanter valgt ved ordinært valg i februar 2009, fram til 1. februar 2012. Bakgrunnen for søknaden er at en del av konsernet skal overføres til ny operatør fra denne dato.

Konsernet AS TIRB fikk godkjent en konsernordning ved nemndas vedtak 13. oktober 2008. I vedtak 21. juni 2011 fikk datterselskapet Cominor AS utvidet funksjonstiden for ansattes styrerepresentanter fram til 1. februar 2012 med samme begrunnelse. I søknaden fra AS TIRB framgår det at det opprinnelig var meningen å søke om utvidet funksjonstid for begge styrene samtidig.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger og godkjenner søknaden. Arbeidsutvalget er enig i at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre nytt valg av ansattes styrerepresentanter i morselskapet AS TIRB så lenge en del av konsernet skal skilles ut i løpet av relativt kort tid. Nemnda godkjenner derfor at de valgte representantene og vararepresentantene for de ansatte i morselskapet AS TIRBs styre fortsetter som styremedlemmer frem til 1. februar 2012. For å sikre kontinuitet i de ansattes styrerepresentasjon best mulig legger imidlertid arbeidsutvalget til grunn at valget kan avholdes når det er klart hvilke deler av konsernet som ikke skal overføres til ny operatør.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

 

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 17, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i AS TIRB forlenges til 1. februar 2012.”

Sak 11/4108 Marathon Oil Norge AS

I brev 5. september 2011 søker Marathon Oil Norge AS om at fremtidige valg av ansatterepresentanter til styret i Marathon Oil Norge AS kan gjennomføres som elektronisk valg.

Søknaden er begrunnet med at deler av selskapets virksomhet er offshore og at det da vil være mest hensiktmessig å utføre valget av ansattes representanter til styret elektronisk. Det er opplyst i søknaden at alle som skal stemme vil ha tilgang til pc, og at selskapet vil sørge for at alle vil bli fortrolige med bruk av pc til valg. Det er videre opplyst at valget vil bli gjennomført i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at hensynene til anonymitet og personvern vil bli ivaretatt og at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg.

Søknaden støttes av lokal fagforening.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Marathon Oil Norge AS kan gjennomføres som elektronisk valg.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Marathon Oil Norge AS.”

  • Neste møte i arbeidsutvalget er 1. november 2011.